Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ bồi dưỡng tập luyện, biểu diễn đối với lao động biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa

Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND hỗ trợ bồi dưỡng tập luyện biểu diễn nghệ thuật Nhà hát Nghệ thuật Khánh Hòa đã được thay thế bởi Nghị quyết 07/NQ-HĐND bãi bỏ 10/2014/NQ-HĐND hỗ trợ lao động biểu diễn nghệ thuật Khánh Hòa 2016 và được áp dụng kể từ ngày 31/03/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND hỗ trợ bồi dưỡng tập luyện biểu diễn nghệ thuật Nhà hát Nghệ thuật Khánh Hòa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2014/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 10 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ BỒI DƯỠNG TẬP LUYỆN, BIỂU DIỄN ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT CỦA NHÀ HÁT NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG KHÁNH HÒA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 180/2006/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngành Văn hoá – Thông tin;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 94/2006/TTLT-BVHTT-BNV-BTC ngày 01 tháng 12 năm 2006 của Bộ Văn hoá – Thông tin, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 180/2006/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngành Văn hoá – Thông tin;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2777/TTr-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 10/BC-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chế độ hỗ trợ bồi dưỡng tập luyện, biểu diễn đối với lao động biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa (ngoài mức chi theo quy định tại Quyết định số 180/2006/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ) như sau:

1. Bồi dưỡng tập luyện

a) Vai chính:  20.000 đồng/người/ngày

b) Vai chính thứ: 15.000 đồng/người/ngày

c) Vai phụ, phục vụ:  10.000 đồng/người/ngày

2. Bồi dưỡng biểu diễn

a) Vai chính, chỉ đạo nghệ thuật: 50.000 đồng/người/buổi

b) Vai chính thứ:  40.000 đồng/người/buổi

c) Vai phụ, phục vụ và các nhân viên khác (kể cả trưởng, phó đoàn, cấp dưỡng): 20.000 đồng/người/ buổi

3. Đối với trường hợp kiêm nhiệm thì chỉ được hưởng một mức bồi dưỡng cao nhất của nhiệm vụ được giao.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V, kỳ họp thứ 8 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần An Khánh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu10/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2014
Ngày hiệu lực20/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/03/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND hỗ trợ bồi dưỡng tập luyện biểu diễn nghệ thuật Nhà hát Nghệ thuật Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND hỗ trợ bồi dưỡng tập luyện biểu diễn nghệ thuật Nhà hát Nghệ thuật Khánh Hòa
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu10/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýTrần An Khánh
        Ngày ban hành10/07/2014
        Ngày hiệu lực20/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/03/2016
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND hỗ trợ bồi dưỡng tập luyện biểu diễn nghệ thuật Nhà hát Nghệ thuật Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND hỗ trợ bồi dưỡng tập luyện biểu diễn nghệ thuật Nhà hát Nghệ thuật Khánh Hòa