Nghị quyết 07/NQ-HĐND

Nghị quyết 07/NQ-HĐND năm 2016 bãi bỏ Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ bồi dưỡng tập luyện, biểu diễn đối với lao động biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/NQ-HĐND bãi bỏ 10/2014/NQ-HĐND hỗ trợ lao động biểu diễn nghệ thuật Khánh Hòa 2016


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày 31 tháng 03 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 10/2014/NQ-HĐND NGÀY 10/7/2014 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ BỒI DƯỠNG TẬP LUYỆN, BIỂU DIỄN ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT CỦA NHÀ HÁT NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG KHÁNH HÒA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA V, KỲ HỌP TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2011 - 2016

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1752/TTr-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 23/BC-HĐND ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 10/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ hỗ trợ bồi dưỡng tập luyện, biểu diễn đối với lao động biu diễn nghệ thuật của Nhà hát Nghệ thuật truyn thống Khánh Hòa. Chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn được thực hiện theo Quyết định số 14/2015/QĐ-TTg ngày 20/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V, kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2011 - 2016 thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Văn hóa
, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Tài chính;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND t
nh;
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Văn phòn
g Tỉnh ủy, các ban Đảng;
- VP. Đo
àn ĐBQH&HĐND tỉnh, VP. UBND tỉnh;
- Các sở, ban, n
gành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thàn
h phố;
- Lưu VT, TC.

CHỦ TỊCH
Lê Thanh Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2016
Ngày hiệu lực31/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 07/NQ-HĐND bãi bỏ 10/2014/NQ-HĐND hỗ trợ lao động biểu diễn nghệ thuật Khánh Hòa 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 07/NQ-HĐND bãi bỏ 10/2014/NQ-HĐND hỗ trợ lao động biểu diễn nghệ thuật Khánh Hòa 2016
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu07/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýLê Thanh Quang
       Ngày ban hành31/03/2016
       Ngày hiệu lực31/03/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 07/NQ-HĐND bãi bỏ 10/2014/NQ-HĐND hỗ trợ lao động biểu diễn nghệ thuật Khánh Hòa 2016

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/NQ-HĐND bãi bỏ 10/2014/NQ-HĐND hỗ trợ lao động biểu diễn nghệ thuật Khánh Hòa 2016

           • 31/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực