Nghị quyết 14/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 14/2015/NQ-HĐND về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng bến đò trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nghị quyết 14/2015/NQ-HĐND thu nộp quản lý sử dụng phí sử dụng bến đò Khánh Hòa đã được thay thế bởi Quyết định 603/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ Khánh Hòa 2017 và được áp dụng kể từ ngày 07/03/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 14/2015/NQ-HĐND thu nộp quản lý sử dụng phí sử dụng bến đò Khánh Hòa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2015/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 08 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG BẾN ĐÒ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3211/TTr-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 13/BC-HĐND ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đối tượng thu phí

Người, phương tiện, hàng hóa sử dụng bến đò để qua đò.

Điều 2. Đối tượng miễn thu phí

1. Học sinh, sinh viên, trẻ em dưới 10 tuổi.

2. Người có công với cách mạng, người cao tuổi, người khuyết tật nặng và người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định của pháp luật.

3. Thiết bị, vật tư, hàng hóa và người đi làm nhiệm vụ đến những nơi bị thiên tai hoặc vùng có dịch bệnh.

Điều 3. Đơn vị thu phí

Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, khai thác bến đò.

Điều 4. Mức thu phí

1. Đối với người: 3.000 đồng/lượt.

2. Đối với người và xe đạp (kể cả xe đạp điện): 4.000 đồng/lượt.

3. Đối với người và mô tô (xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự): 5.000 đồng/lượt.

4. Trường hợp chỉ có hàng hóa, có trọng lượng đến 50 kg: 2.000 đồng/lượt; trường hợp hàng hóa có trọng lượng trên 50 kg, thì cứ 50 kg tiếp theo thu thêm 2.000 đồng/lượt.

5. Trường hợp tại Khoản 1, 2, 3 Điều này có hàng hóa kèm theo từ 50 kg trở lên thì thu thêm phí tính theo hàng hóa quy định tại Khoản 4 Điều này.

Điều 5. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí

1. Phí sử dụng bến đò là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Cơ quan thu phí được để lại 100% số tiền phí thu được để bù đắp một phần hoặc toàn bộ chi phí quản lý, đầu tư, sử dụng bến đò theo chế độ quy định.

2. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, công khai chế độ thu phí được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Bãi bỏ Khoản 4, Mục I Nghị quyết số 20/NQ/2001-HĐND ngày 20/02/2001 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu phí, lệ phí và mức huy động đóng góp xây dựng trường học.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V, kỳ họp thứ 10 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, các ban Đảng;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo (2 bản);
- Lưu: VT, VN, ĐN.

CHỦ TỊCH
Lê Thanh Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu14/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2015
Ngày hiệu lực18/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/03/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 14/2015/NQ-HĐND thu nộp quản lý sử dụng phí sử dụng bến đò Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 14/2015/NQ-HĐND thu nộp quản lý sử dụng phí sử dụng bến đò Khánh Hòa
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu14/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Thanh Quang
        Ngày ban hành08/07/2015
        Ngày hiệu lực18/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/03/2017
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 14/2015/NQ-HĐND thu nộp quản lý sử dụng phí sử dụng bến đò Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 14/2015/NQ-HĐND thu nộp quản lý sử dụng phí sử dụng bến đò Khánh Hòa