Nghị quyết 18/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 18/2012/NQ-HĐND về bảng giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước quy định tại Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BYT-BTC do Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V, kỳ họp thứ 4 ban hành

Nghị quyết 18/2012/NQ-HĐND bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh trong cơ sở khám đã được thay thế bởi Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐND bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh cơ sở nhà nước Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 18/2012/NQ-HĐND bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh trong cơ sở khám


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2012/NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 06 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH BẢNG GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 04/2012/TTLT-BYT-BTC NGÀY 29 THÁNG 02 NĂM 2012 CỦA LIÊN BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ khoản 3 Điều 88 Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3226/TTr-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa; Báo cáo thẩm tra số 36/BC-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2012 của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này ba (03) danh mục quy định bảng giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC cụ thể như sau:

1. Danh mục 1: Bảng giá các loại dịch vụ ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 04 (gồm 439 dịch vụ y tế);

2. Danh mục 2: Bảng giá các loại dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật khác (thuộc mục C4, gồm 905 dịch vụ y tế);

3. Danh mục 3: Bảng giá các loại dịch vụ khám, chữa bệnh tại Trạm y tế xã (gồm 71 dịch vụ).

Điều 2. Đối tượng, phạm vi áp dụng:

1. Đối tượng

a) Bệnh viện: đa khoa, chuyên khoa, y học cổ truyền;

b) Cơ sở giám định y khoa;

c) Phòng khám đa khoa;

d) Phòng khám chuyên khoa;

đ) Phòng chẩn trị y học cổ truyền;

e) Nhà hộ sinh;

g) Cơ sở chẩn đoán;

h) Cơ sở dịch vụ y tế;

i) Trạm y tế cấp xã và tương đương;

k) Các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác.

2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 8 năm 2012.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này;

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện việc giám sát Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V, kỳ họp thứ 4 thông qua.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ;            
- Bộ Tài chính; Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, các ban Đảng;
- VP. Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, VP.UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo (2 bản);
- Lưu VT, KN, TC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần An Khánh

 

DANH MỤC 1

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THEO THÔNG TƯ SỐ 04/2012/TTLT-BYT-BTC NGÀY 29 THÁNG 02 NĂM 2012 CỦA LIÊN BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 28 tháng 06 năm 2012 của HĐND tỉnh Khánh Hòa)

ĐVT: Đồng

STT

STT theo mục

Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Giá thu

Ghi chú

1

2

3

4

5

 

 

PHẦN A: KHUNG GIÁ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE

 

 

1

A1

Khám lâm sàng chung, khám chuyên khoa

 

Việc xác định và tính số lần khám bệnh thực hiện theo quy định của Bộ Y tế.

 

1

Bệnh viện hạng I

20.000

 

 

2

Bệnh viện hạng II

13.000

 

 

3

Bệnh viện hạng III

10.000

 

 

4

Bệnh viện hạng IV các bệnh viện chưa được phân hạng, các phòng khám đa khoa khu vực

7.000

 

 

5

Trạm Y tế xã

5.000

 

 

A2

Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca)

200.000

Chỉ áp dụng đối với hội chẩn liên viện

 

A3

Khám, cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang)

100.000

 

 

A4

Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang)

100.000

 

 

A5

Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động

300.000

 

2

 

PHẦN B: KHUNG GIÁ MỘT NGÀY GIƯỜNG BỆNH:

 

 

 

B1

Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU), (chưa bao gồm chi phí máy thở nếu có)

335.000

Áp dụng đối với bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, hạng II

 

B2

Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu (Chưa bao gồm chi phí sử dụng máy thở nếu có)

 

Giá ngày giường điều trị tại phần B phụ lục này tính cho 01 người /01 ngày giường điều trị. Trường hợp phải nằm ghép 02 người/giường bệnh thì chỉ được thu tối đa 50%, trường hợp nằm ghép từ 03 người trở lên thì chi thu tối đa 30% mức thu trên ngày giường điều trị nội trú

 

1

Bệnh viện hạng I

150.000

 

2

Bệnh viện hạng II

90.000

 

3

Bệnh viện hạng III

70.000

 

4

Bệnh viện hạng IV các bệnh viện chưa được phân hạng, các phòng khám đa khoa khu vực

50.000

 

B3

Ngày giường bệnh Nội khoa:

 

 

 

B3.1

Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Thần kinh, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết;

 

 

 

1

Bệnh viện hạng I

80.000

 

 

2

Bệnh viện hạng II

60.000

 

 

3

Bệnh viện hạng III

40.000

 

 

4

Bệnh viện hạng IV các bệnh viện chưa được

30.000

 

 

B3.2

Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ.

 

 

 

1

Bệnh viện hạng I

70.000

 

 

2

Bệnh viện hạng II

45.000

 

 

3

Bệnh viện hạng III

35.000

 

 

4

Bệnh viện hạng IV các bệnh viện chưa được

20.000

 

 

B3.3

Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng

 

 

 

1

Bệnh viện hạng I

50.000

 

 

2

Bệnh viện hạng II

30.000

 

 

3

Bệnh viện hạng III

25.000

 

 

4

Bệnh viện hạng IV các bệnh viện chưa được

20.000

 

 

B4

Ngày giường bệnh ngoại khoa; bỏng:

 

 

 

B4.1

Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể

 

 

 

1

Bệnh viện hạng I

145.000

 

 

2

Bệnh viện hạng II

100.000

 

 

B4.2

Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể;

 

 

 

1

Bệnh viện hạng I

120.000

 

 

2

Bệnh viện hạng II

70.000

 

 

3

Bệnh viện hạng III

60.000

 

 

B4.3

Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể

 

 

 

1

Bệnh viện hạng I

95.000

 

 

2

Bệnh viện hạng II

70.000

 

 

3

Bệnh viện hạng III

50.000

 

 

B4.4

Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể

 

 

 

1

Bệnh viện hạng I

75.000

 

 

2

Bệnh viện hạng II

45.000

 

 

3

Bệnh viện hạng III

35.000

 

 

4

Bệnh viện hạng IV các bệnh viện chưa được

25.000

 

 

B5

Các phòng khám đa khoa khu vực

20.000

 

 

B6

Ngày giường bệnh tại Trạm y tế xã

10.000

 

 

 

PHẦN C: KHUNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM:

 

 

 

C1

CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH

 

 

 

C1.1

SIÊU ÂM:

 

 

3

1

Siêu âm

33.000

 

4

2

Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME)

350.000

 

5

3

Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu qua thực quản

610.000

 

6

4

Siêu âm trong lòng mạch hoặc Đo dự trữ lưu lượng động mạch vành FFR

1.845.000

Chưa bao gồm bộ đầu dò siêu âm, bộ dụng cụ đo dự trữ lưu lượng động mạch vành và các dụng cụ để đưa vào lòng mạch

 

C1.2

CHIẾU, CHỤP X-QUANG

 

 

 

C1.2.1

CHỤP X-QUANG CÁC CHI

 

 

7

1

Các ngón tay hoặc ngón chân

32.000

 

8

2

Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (một tư thế)

32.000

 

9

3

Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (hai tư thế)

38.000

 

10

4

Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (một tư thế)

32.000

 

11

5

Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (hai tư thế)

38.000

 

12

6

Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (một tư thế)

38.000

 

13

7

Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (hai tư thế)

38.000

 

14

8

Khung chậu

38.000

 

 

C1.2.2

CHỤP X-QUANG VÙNG ĐẦU

 

 

15

1

Xương sọ (một tư thế)

32.000

 

16

2

Xương chũm, mỏm châm

32.000

 

17

3

Xương đá (một tư thế)

32.000

 

18

4

Khớp thái dương-hàm

32.000

 

19

5

Chụp ổ răng

32.000

 

 

C1.2.3

CHỤP X-QUANG CỘT SỐNG

 

 

20

1

Các đốt sống cổ

32.000

 

21

2

Các đốt sống ngực

38.000

 

22

3

Cột sống thắt lưng-cùng

38.000

 

23

4

Cột sống cùng-cụt

38.000

 

24

5

Chụp 2 đoạn liên tục

38.000

 

25

6

Đánh giá tuổi xương: cổ tay, đầu gối

32.000

 

 

C1.2.4

CHỤP X-QUANG VÙNG NGỰC

 

 

26

1

Tim phổi thẳng

40.000

 

27

2

Tim phổi nghiêng

40.000

 

28

3

Xương ức hoặc xương sườn

38.000

 

 

C1.2.5

CHỤP X-QUANG HỆ TIẾT NIỆU, ĐƯỜNG TIÊU HÓA VÀ ĐƯỜNG MẬT

 

 

29

1

Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị

38.000

 

30

2

Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV)

356.000

 

31

3

Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang

347.000

 

32

4

Chụp bụng không chuẩn bị

38.000

 

33

5

Chụp thực quản có uống thuốc cản quang

78.000

 

34

6

Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang

92.000

 

35

7

Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang

128.000

 

 

C1.2.6

MỘT SỐ KỸ THUẬT CHỤP X-QUANG KHÁC

 

 

36

1

Chụp tử cung-vòi trứng (bao gồm cả thuốc)

239.000

 

37

2

Chụp tủy sống có tiêm thuốc

266.000

 

38

3

Chụp vòm mũi họng

38.000

 

39

4

Chụp ống tai trong

38.000

 

40

5

Chụp họng hoặc thanh quản

38.000

 

41

6

Chụp CT Scanner đến 32 dãy (chưa bao gồm thuốc cản quang)

500.000

 

42

7

Chụp CT Scanner đến 32 dãy (bao gồm cả thuốc cản quang)

870.000

 

43

8

Chụp mạch máu (mạch não, chi, tạng, động mạch chủ, động mạch phổi...) số hóa xóa nền (DSA)

4.845.000

Bao gồm toàn bộ chi phí chụp, chưa tính can thiệp

44

9

Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA

4.845.000

 

45

10

Chụp và can thiệp tim mạch (van tim, tim bẩm sinh, động mạch vành) dưới DSA

5.700.000

Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật.

46

11

Chụp và can thiệp mạch chủ bụng và mạch chi dưới DSA

7.840.000

Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật.

47

12

Các can thiệp đường mạch máu cho các tạng dưới DSA (nút u gan, mạch phế quản, mạch mạc treo, u xơ tử cung, giãn tĩnh mạch sinh dục,...)

7.885.000

Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp; bóng, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật.

48

13

Chụp, nút dị dạng và các bệnh lý mạch thần kinh dưới DSA (Phình động mạch não, dị dạng thông động tĩnh mạch (AVM), thông động mạch cảnh xoang hang (FCC), thông động tĩnh mạch màng cứng (FD), mạch tủy, hẹp mạch, lấy huyết khối...)

8.410.000

Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật hút huyết

49

14

Điều trị các tổn thương xương, khớp, cột sống và các tạng dưới DSA (đổ xi măng cột sống, điều trị các khối u tạng và giả u xương...)

2.190.000

(Chưa bao gồm vật tư tiêu hao đặc biệt: Kim chọc, xi măng, các vật liệu bơm, chất gây tắc)

50

15

Dẫn lưu, nong đặt Stent trực tiếp qua da bệnh lý các tạng (Dẫn lưu và đặt Stent đường mật, Mở thông dạ dày qua da, dẫn lưu các ổ áp xe và tang ổ bụng, sonde JJ

2.660.000

Chưa bao gồm kim chọc, bóng nong, bộ nong, stent, các sonde dẫn, các dây dẫn, ống thông.

51

16

Chụp X-quang số hóa 1 phim

58.000

 

52

17

Chụp X-quang số hóa 2 phim

79.000

 

53

18

Chụp X-quang số hóa 3 phim

103.000

 

54

19

Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa

290.000

 

55

20

Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV)

442.000

 

56

21

Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR)

400.000

 

57

22

Chụp thực quản có uống thuốc cản quang

148.000

 

58

23

Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang

148.000

 

59

24

Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang

190.000

 

60

25

Chụp tủy sống có thuốc cản quang

395.000

 

61

26

Chụp PET/CT

19.188.000

Bao gồm cả thuốc cản quang

62

27

Chụp PET/CT mô phỏng xạ trị

19.638.000

Bao gồm cả thuốc cản quang

63

28

Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy

2.100.000

Bao gồm cả thuốc cản quang

64

29

Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên

3.060.000

Bao gồm cả thuốc cản quang

 

C2

CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI

 

 

65

1

Thông đái

61.000

Bao gồm cả sonde

66

2

Thụt tháo phân

38.000

 

67

3

Chọc hút hạch hoặc u

55.000

Thủ thuật, còn xét nghiệm có giá riêng

68

4

Chọc hút tế bào tuyến giáp

70.000

 

69

5

Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi

92.000

 

70

6

Chọc rửa màng phổi

124.000

 

71

7

Chọc hút khí màng phổi

82.000

 

72

8

Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi

52.000

 

73

9

Rửa bàng quang (chưa bao gồm hóa chất)

111.000

 

74

10

Nong niệu đạo và đặt thông đái

138.000

Bao gồm cả Sonde

75

11

Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện, Plasma, Laser C02 (tính cho 1-5 thương tổn)

120.000

 

76

12

Thận nhân tạo chu kỳ (Quả lọc dây máu dùng 6 lần)

460.000

 

77

13

Lọc màng bụng liên tục thông thường (thẩm phân phúc mạc)

300.000

 

78

14

Lọc màng bụng liên tục 24 giờ bằng máy (thẩm phân phúc mạc)

710.000

 

79

15

Lọc màng bụng chu kỳ (01 ngày)

375.000

 

80

16

Sinh thiết da

76.000

 

81

17

Sinh thiết hạch, u

124.000

 

82

18

Thủ thuật sinh thiết tủy xương (chưa tính kim sinh thiết)

105.000

 

83

19

Sinh thiết màng phổi

320.000

Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần

84

20

Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đường trực tràng

425.000

 

85

21

Nội soi ổ bụng

550.000

 

86

22

Nội soi ổ bụng có sinh thiết

642.000

Bao gồm cả kim sinh thiết

87

23

Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết

140.000

 

88

24

Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm có sinh thiết.

210.000

 

89

25

Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết

180.000

 

90

26

Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết

252.000

 

91

27

Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết

114.000

 

92

28

Nội soi trực tràng có sinh thiết

190.000

 

93

29

Nội soi bàng quang không sinh thiết

315.000

 

94

30

Nội soi bàng quang có sinh thiết

390.000

 

95

31

Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục...

650.000

Bao gồm cả chi phí kìm gắp dùng nhiều lần

96

32

Nội soi phế quản ống mềm gây tê

550.000

 

97

33

Điều trị tia xạ Cobait /Rx (một lần, nhưng không thu quá 30 lần trong một đợt điều trị)

40.000

 

98

34

Dẫn lưu màng phổi tối thiểu

475.000

Bao gồm cả ống kendan

99

35

Mở khí quản

540.000

Bao gồm cả Canuyn

100

36

Sinh thiết thận dưới hướng dẫn của siêu âm

442.000

Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần

101

37

Nội soi bàng quang - Nội soi niệu quản

700.000

Bao gồm cả chi phí dây dẫn dùng nhiều lần

102

38

Sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm (gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác)

750.000

 

103

39

Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 2 nòng

1.000.000

Bao gồm cả chi phí Catheter 2 nòng

104

40

Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 3 nòng

800.000

Bao gồm cả chi phí Catheter 3 nòng

105

41

Thở máy (01 ngày điều trị)

400.000

 

106

42

Đặt nội khí quản

395.000

 

107

43

Thẩm tách siêu lọc máu (Hemodiafiltration Online: HDF ON - LINE)

3.050.000

 

108

44

Cấp cứu ngừng tuần hoàn

280.000

Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần

109

45

Sinh thiết dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính (phổi, xương, gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác)

1.600.000

 

110

46

Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm

900.000

Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần

111

47

Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm

80.000

 

112

48

Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm

100.000

 

113

49

Thủ thuật sinh thiết tủy xương

1.178.000

Bao gồm kim sinh thiết dùng nhiều lần

114

50

Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ (chưa tính kim chọc hút tủy)

65.000

Kim chọc hút tủy tính theo thực tế sử dụng

115

51

Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ

445.000

Bao gồm cả kim chọc hút tủy dùng nhiều lần

116

52

Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết

855.000

 

117

53

Nội soi phế quản ống mềm gây tê lấy dị vật

2.128.000

 

118

54

Nội soi bàng quang điều trị đái dưỡng chấp

542.000

 

119

55

Lấy sỏi niệu quản qua nội soi

684.000

Bao gồm cả kim gắp dùng nhiều lần

120

56

Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ)

210.000

 

121

57

Chọc hút hạch (hoặc u) dưới hướng dẫn của siêu âm

76.000

 

122

58

Chọc hút hạch hoặc u dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính

770.000

Bao gồm cả kim sinh thiết, chi phí chụp cắt lớp vi tính và chưa tính thuốc cản quang

123

59

Thận nhân tạo cấp cứu (Quả lọc dây máu dùng 1 lần)

1.280.000

 

 

 

Y HỌC DÂN TỘC- PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

 

 

124

60

Chôn chi (cấy chỉ)

110.000

 

125

61

Châm (các phương pháp châm)

46.000

 

126

62

Điện châm

48.000

 

127

63

Thuỷ châm (không kể tiền thuốc)

24.000

 

128

64

Xoa bóp bấm huyệt

27.000

 

129

65

Hồng ngoại

22.000

 

130

66

Điện phân

23.000

 

131

67

Sóng ngắn

26.000

 

132

68

Laser châm

60.000

 

133

69

Tử ngoại

26.000

 

134

70

Điện xung

24.000

 

135

71

Tập vận động toàn thân (30 phút)

20.000

 

136

72

Tập vận động đoạn chi (30 phút)

20.000

 

137

73

Siêu âm điều trị

38.000

 

138

74

Điện từ trường

24.000

 

139

75

Bó Farafin

47.000

 

140

76

Cứu (Ngải cứu /túi chườm)

17.000

 

141

77

Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp

25.000

 

 

C3

CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA

 

 

 

C3.1

NGOẠI KHOA

 

 

142

1

Cắt chỉ

43.000

 

143

2

Thay băng vết thương chiều dài dưới 15cm

57.000

 

144

3

Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm

76.000

 

145

4

Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến dưới 50 cm

100.000

 

146

5

Thay băng vết thương chiều dài < 30 cm nhiễm trùng

110.000

 

147

6

Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng

152.000

 

148

7

Thay băng vết thương chiều dài > 50cm nhiễm trùng

180.000

 

149

8

Tháo bột: cột sống/ lưng/ khớp háng/ xương đùi/ xương chậu

43.000

 

150

9

Tháo bột khác

36.000

 

151

10

Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < 10 cm

148.000

 

152

11

Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài > 10 cm

190.000

 

153

12

Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < 10 cm

200.000

 

154

13

Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài > 10 cm

220.000

 

155

14

Cắt bỏ những u nhỏ, cyst, sẹo của da, tổ chức dưới da

171.000

 

156

15

Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu

100.000

 

157

16

Tháo lồng ruột bằng hơi hay baryte

76.000

 

158

17

Cắt phymosis

171.000

 

159

18

Thắt các búi trĩ hậu môn

210.000

 

160

19

Nắn trật khớp khuỷu tay/ khớp xương đòn/ khớp hàm (bột tự cán)

50.000

 

161

20

Nắn trật khớp khuỷu tay/ khớp xương đòn/ khớp hàm (bột liền)

224.000

 

162

21

Nắn trật khớp vai (bột tự cán)

60.000

 

163

22

Nắn trật khớp vai (bột liền)

215.000

 

164

23

Nắn trật khớp khuỷu chân/ khớp cổ chân/ khớp gối (bột tự cán)

60.000

 

165

24

Nắn trật khớp khuỷu chân/ khớp cổ chân/ khớp gối (bột liền)

157.000

 

166

25

Nắn trật khớp háng (bột tự cán)

160.000

 

167

26

Nắn trật khớp háng (bột liền)

670.000

 

168

27

Nắn, bó bột xương đùi/ chậu/ cột sống (bột tự cán)

160.000

 

169

28

Nắn, bó bột xương đùi/ chậu/ cột sống (bột liền)

525.000

 

170

29

Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột tự cán)

60.000

 

171

30

Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột liền)

160.000

 

172

31

Nắn, bó bột xương cánh tay (bột tự cán)

60.000

 

173

32

Nắn, bó bột xương cánh tay (bột liền)

160.000

 

174

33

Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột tự cán)

50.000

 

175

34

Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột liền)

160.000

 

176

35

Nắn, bó bột bàn chân/ bàn tay (bột tự cán)

50.000

 

177

36

Nắn, bó bột bàn chân/ bàn tay (bột liền)

133.000

 

178

37

Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột tự cán)

130.000

 

179

38

Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột liền)

565.000

 

180

39

Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột tự cán)

260.000

 

181

40

Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt/ tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột liền)

470.000

 

182

41

Đặt và thăm dò huyết động

3.825.000

Bao gồm cả catheter Swan granz, bộ phận nhận cảm áp lực

 

C3.2

SẢN PHỤ KHOA

 

 

183

1

Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết

100.000

 

184

2

Nạo sót thai, nạo sót rau sau sấy, sau đẻ

233.000

 

185

3

Đỡ đẻ thường ngôi chỏm

500.000

 

186

4

Đỡ đẻ ngôi ngược

550.000

 

187

5

Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên

610.000

 

188

6

Forceps hoặc Giác hút sản khoa

504.000

 

189

7

Soi cổ tử cung

48.000

 

190

8

Soi ối

35.000

 

191

9

Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng: đốt điện hoặc nhiệt hoặc laser

57.000

 

192

10

Chích apxe tuyến vú

114.000

 

193

11

Xoắn hoặc cắt bỏ polype âm hộ, âm đạo, cổ tử cung

205.000

 

194

12

Phẫu thuật lấy thai lần đầu

1.480.000

 

195

13

Phẫu thuật lấy thai lần thứ 2 trở lên

1.520.000

 

196

14

Lọc, rửa, bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI)

570.000

 

197

15

Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc

148.000

 

198

16

Phá thai từ 13 tuần đến 22 tuần bằng thuốc

410.000

 

 

C3.3

MẮT

 

 

199

1

Đo nhãn áp

15.000

 

200

2

Đo Javal

14.000

 

201

3

Đo thị trường, ám điểm

13.000

 

202

4

Thử kính loạn thị

10.000

 

203

5

Soi đáy mắt

21.000

 

204

6

Tiêm hậu nhãn cầu một mắt

17.000

Chưa tính thuốc tiêm

205

7

Tiêm dưới kết mạc một mắt

17.000

Chưa tính thuốc tiêm

206

8

Thông lệ đạo một mắt

32.000

 

207

9

Thông lệ đạo hai mắt

55.000

 

208

10

Chích chắp/ lẹo

42.000

 

209

11

Lấy dị vật kết mạc nông một mắt

25.000

 

210

12

Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê)

25.000

 

211

13

Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê)

210.000

 

212

14

Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc - gây tê

632.000

Chưa tính chi phí màng ối

213

15

Mổ quặm 1 mi - gây tê

335.000

Các dịch vụ từ 14 đến 29 mục C3.3 đã bao gồm cả chi phí dao tròn dùng 01 lần, chỉ khâu các loại.

214

16

Mổ quặm 2 mi - gây tê

480.000

 

215

17

Mổ quặm 3 mi - gây tê

642.000

 

216

18

Mổ quặm 4 mi - gây tê

750000

 

217

19

Phẫu thuật mộng đơn thuần một mắt - gây tê

590.000

 

218

20

Phẫu thuật mộng đơn một mắt - gây mê

1.095.000

 

219

21

Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây tê

510.000

 

220

22

Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây mê

1.000.000

 

221

23

Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây mê)

570.000

 

222

24

Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây mê)

684.000

 

223

25

Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc - gây mê

1.121.000

Chưa tính chi phí màng ối

224

26

Mổ quặm 1 mi - gây mê

830.000

 

225

27

Mổ quặm 2 mi - gây mê

950.000

 

226

28

Mổ quặm 3 mi - gây mê

1.102.000

 

227

29

Mổ quặm 4 mi - gây mê

1.216.000

 

 

C3.4

TAI - MŨI - HỌNG

 

 

228

1

Trích rạch apxe Amiđan (gây tê)

124.000

 

229

2

Trích rạch apxe thành sau họng (gây tê)

124.000

 

230

3

Cắt Amiđan (gây tê)

140.000

 

231

4

Nội soi chọc rửa xoang hàm (gây tê)

176.000

 

232

5

Nội soi chọc thông xoang trán/ xoang bướm (gây tê)

185.000

 

233

6

Lấy dị vật tai ngoài đơn giản

71.000

 

234

7

Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây tê)

147.000

 

235

8

Lấy dị vật trong mũi không gây mê

120.000

 

236

9

Lấy dị vật trong mũi có gây mê

504.000

 

237

10

Nội soi lấy dị vật thực quản gây tê ống cứng

123.000

 

238

11

Nôi soi lấy dị vật thực quản gây tê ống mềm

166.000

 

239

12

Lấy dị vật thanh quản gây tê ống cứng

140.000

 

240

13

Nội soi đốt điện cuốn mũi hoặc cắt cuốn mũi gây tê

220.000

 

241

14

Nội soi cắt polype mũi gây tê

195.000

 

242

15

Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây tê

370.000

 

243

16

Nạo VA gây mê

465.000

 

244

17

Nội soi lấy dị vật thực quản gây mê ống cứng

447.000

 

245

18

Nội soi lấy dị vật thực quản gây mê ống mềm

466.000

 

246

19

Lấy dị vật thanh quản gây mê ống cứng

450.000

 

247

20

Nội soi cắt polype mũi gây mê

375.000

 

248

21

Trích rạch apxe Amiđan (gây mê)

542.000

 

249

22

Trích rạch apxe thành sau họng (gây mê)

542.000

 

250

23

Cắt Amiđan (gây mê)

627.000

 

251

24

Cắt Amidan dùng Comblator (gây mê)

1.840.000

Bao gồm cả Comblator

252

25

Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây mê)

450.000

 

253

26

Nội soi đốt điện cuốn mũi/ cắt cuốn mũi gây mê

504.000

 

254

27

Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây mê

710.000

 

255

28

Nội soi nạo VA gây mê sử dụng Hummer

1.220.000

Cả chi phí dao Hummer

 

C3.5

RĂNG - HÀM - MẶT

 

 

 

C3.5.1

Các kỹ thuật về răng, miệng

 

 

256

1

Nhổ răng sữa/chân răng sữa

20.000

 

257

2

Nhổ răng số 8 bình thường

100.000

 

258

3

Nhổ răng số 8 có biến chứng khít hàm

180.000

 

259

4

Lấy cao răng và đánh bóng một vùng/ một hàm

48.000

 

260

5

Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm

86.000

 

261

6

Rửa chấm thuốc điều trị viêm loét niêm mạc (1 lần)

28.000

 

 

C3.5.2

Răng giả tháo lắp

 

 

262

7

Một răng

220.000

Từ 02 răng trở lên mỗi răng cộng thêm 50.000 đồng tiền phí gửi labo

 

C3.5.3

Răng giả cố định

 

 

263

8

Răng chốt đơn giản

214.000

 

264

9

Mũ chụp nhựa

266.000

 

265

10

Mũ chụp kim loại

315.000

 

 

C3.5.4

Các phẫu thuật, thủ thuật hàm mặt

 

 

266

11

Khâu vết thương phần mềm nông dài < 5 cm

138.000

 

267

12

Khâu vết thương phần mềm nông dài > 5 cm

190.000

 

268

13

Khâu vết thương phần mềm sâu dài < 5 cm

180.000

 

269

14

Khâu vết thương phần mềm sâu dài > 5 cm

240.000

 

 

C5

XÉT NGHIỆM

 

 

 

C5.1

XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC - MIỄN DỊCH

 

 

270

1

Huyết đồ (bằng phương pháp thủ công)

55.000

 

271

2

Định lượng Hemoglobin (bằng máy quang kế)

24.000

 

272

3

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công)

28.000

 

273

4

Hồng cầu lưới (bằng phương pháp thủ công)

22.000

 

274

5

Thể tích khối hồng cầu (Hematocrit)

13.000

 

275

6

Máu lắng (bằng phương pháp thủ công)

19.000

 

276

7

Xét nghiệm sức bền hồng cầu

30.000

 

277

8

Xét nghiệm số lượng tiểu cầu (thủ công)

24.000

 

278

9

Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp ống nghiệm; trên phiến đá hoặc trên giấy

33.000

 

279

10

Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần: khối hồng cầu, khối bạch cầu

19.000

 

280

11

Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền: chế phẩm tiểu cầu

17.000

 

281

12

Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) trên máy tự động

30.000

 

282

13

Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, bạch cầu

55.000

 

283

14

Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương

33.000

 

284

15

Định nhóm máu hệ Rh(D) bằng phương pháp ống nghiệm, phiến đá

26.000

 

285

16

Xác định kháng nguyên D, C, c, E, e của hệ nhóm máu Rh

256.000

 

286

17

Tìm tế bào Hargraves

53.000

 

287

18

Thời gian máu chảy (phương pháp Duke)

10.000

 

288

19

Co cục máu đông

12.000

 

289

20

Thời gian Howell

23.000

 

290

21

Đàn hồi co cục máu (TEG: ThromboElastoGraph)

350.000

Bao gồm cả pin và cup, kaolin

291

22

Định lượng yếu tố I (fibrinogen)

47.000

 

292

23

Định lượng Fibrinogen bằng phương pháp trực tiếp

86.000

 

293

24

Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bằng thủ công

40.000

 

294

25

Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bằng máy bán tự động, tự động

52.000

 

295

26

Xét nghiệm tế bào học tủy xương

122.000

Không bao gồm thủ thuật sinh thiết tủy xương

296

27

Xét nghiệm tế bào hạch

40.000

Không bao gồm thủ thuật chọc hút hạch

297

28

Nhuộm Peroxydase (MPO)

64.000

 

298

29

Nhuộm sudan den

64.000

 

299

30

Nhuộm Esterase không đặc hiệu

64.000

 

300

31

Nhuộm Esterase không đặc hiệu có ức chế Naf

71.000

 

301

32

Nhuộm Periodic Acide Schiff (PAS)

64.000

 

302

33

Xác định BACTURATE trong máu

152.000

 

303

34

Điện giải đồ (Na+, K+, CL+)

38.000

 

304

35

Định lượng Ca++ máu

18.000

 

305

36

Định lượng các chất Albumine; Creatine; Globuline; Glucose; Phospho, Protein toàn phần, Ure, Axit Uric, amilaze,...(mỗi chất)

25.000

 

306

37

Định lượng sắt huyết thanh hoặc Mg++ huyết thanh

40.000

 

307

38

Các xét nghiệm BILIRUBIN toàn phần hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp; Các xét nghiệm các enzym: phosphataze kiềm hoặc GOT hoặc GPT...

24.000

 

308

39

Định lượng Tryglyceride hoặc Phopholipid hoặc Lipiđ toàn phần hoặc Cholestrol toàn phần hoặc HDL-cholestrol hoặc LDL - cholestrol

28.000

 

309

40

Xác định các yếu tố vi lượng (đồng, kẽm...)

23.000

 

310

41

Xác định các yếu tố vi lượng Fe (sắt)

23.000

 

311

42

Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu bằng phương pháp thủ công

31.000

 

312

43

Định lượng bổ thể trong huyết thanh

29.000

 

313

44

Phản ứng cố định bổ thể

29.000

 

314

45

Điện di: Protein hoặc Lipoprotein hoặc các hemoglobine bất thường, hoặc các chất khác

29.000

 

315

46

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng hệ thống tự động hoàn toàn)

88.000

Cho tất cả các thông số

316

47

Định lượng yếu tố VIIIc hoặc yếu tố XI (yếu tố VIII hoặc yếu tố XI; Định lượng hoạt tính yếu tố VIII hoặc yếu tố XI)

208.000

Giá cho mỗi yếu tố

317

48

Định lượng yếu tố V hoặc yếu tố VII hoặc yếu tố X (Định lượng hoạt tính yếu tố V/yếu tố Vll/yếu tố X) (Định lượng yếu tố V; yếu tố VII, yếu tố X, yếu tố XI)

224.000

Giá cho mỗi yếu tố

318

49

Định lượng yếu tố Vlll/yếu tố IX; định lượng hoạt tính yếu tố IX

174.000

Giá cho mỗi yếu tố

319

50

Định lượng yếu tố II/XII/VonWillebrand (kháng nguyên)/VonWiilebrand (hoạt tính)

348.000

Giá cho mỗi yếu tố

320

51

Định lượng yếu tố XIII (hoặc yếu tố ổn định sợi huyết)

792.000

 

321

52

Đo độ ngưng tập tiểu cầu với ADP/Collgen

76.000

Giá cho mỗi chất kích tập

322

53

Đo độ ngưng tập tiểu cầu với Ristocetin/ Epinephrin/ ArachidonicAcide/ thrombin

155.000

Giá cho mỗi yếu tố

323

54

Công thức nhiễm sắc thể (Karyotype)

500.000

Bao gồm cả môi trường nuôi cấy tủy xương

324

55

Nghiệm pháp Coombs gián tiếp hoặc trực tiếp (bằng một trong các phương pháp: ống nghiệm, Gelcard/ Scangel);

67.000

 

325

56

Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (phương pháp hồng cầu gắn từ trên máy bán tự động)

90.000

 

326

57

Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (phương pháp hồng cầu gắn từ trên máy bán tự động)

90.000

 

327

58

Xác định bản chất kháng thể đặc hiệu (IgG, IgA, IgM, C3d, C3c) (phương pháp gelcard/ scangel khi nghiệm pháp Coombs trực tiếp/ gián tiếp dương tính)

320.000

 

328

59

Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) bằng phương pháp gelcard/Scangel

83.000

 

329

60

Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) bằng công nghệ hồng cầu gắn từ

55.000

 

 

 

MỘT SỐ XÉT NGHIỆM KHÁC

 

 

330

1

Pro-calcitonin

285.000

 

331

2

Pro-BNP (N-terminal pro B-type natriuretic peptid)

361.000

 

332

3

BNP (B - Type Natriuretic Peptide)

513.000

 

333

4

SCC

180.000

 

334

5

PRO-GRT

310.000

 

335

6

Tacrolimus

640.000

 

336

7

PLGF

646.000

 

337

8

SFLT1

646.000

 

338

9

Đường máu mao mạch

21.000

 

339

10

Định nhóm máu hệ ABO bằng thẻ định nhóm máu

66.000

 

340

11

Thời gian máu chảy (phương pháp Ivy)

40.000

 

341

12

Xét nghiệm mô bệnh học tủy xương

285.000

Không bao gồm thủ thuật sinh thiết tủy

 

 

XÉT NGHIỆM HÓA SINH

 

 

342

1

Testosteron

83.000

 

343

2

HbA1C

90.000

 

344

3

Điện di miễn dịch huyết thanh

830.000

 

345

4

Điện di protein huyết thanh

280.000

 

346

5

Điện di có tính thành phần huyết sắc tố (định tính)

171.000

 

347

6

Điện di huyết sắc tố (định lượng)

304.000

 

 

C5.2

XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU

 

 

348

1

Định lượng Bacbiturate

24.000

 

349

2

Catecholamin niệu (HPLC)

312.000

 

350

3

Calci niệu

19.000

 

351

4

Phospho niệu

15.000

 

352

5

Điện giải đồ (Na, K, CI) niệu

35.000

 

353

6

Định lượng Protein niệu hoặc đường niệu

11.000

 

354

7

Tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis

47.000

 

355

8

Ure hoặc Axit Uric hoặc Creatinin niệu

16.000

 

356

9

Amylase niệu

31.000

 

357

10

Các chất Xentonic/ sắc tố mật muối mật/ urobilinogen

5.000

 

358

11

Xác định Gonadotrophin để chẩn đoán thai nghén bằng phương pháp hóa học-miễn dịch

21.000

 

359

12

Định lượng Gonadotrophin để chẩn đoán thai nghén

67.000

 

360

13

Định lượng Oestrogen toàn phần

24.000

 

361

14

Định lượng Hydrocorticosteroid

29.000

 

362

15

Porphyrin: Định tính

36.000

 

363

16

Xác định tế bào/trụ hay các tinh thể khác

2.000

 

364

17

Xác định tỷ trọng trong nước tiểu/ pH

4.000

 

 

C5.3

XÉT NGHIỆM PHÂN

 

 

365

1

Tìm Bilirubin

5.000

 

366

2

Xác định Canxi, Phospho

5.000

 

367

3

Xác định các men: Amilase/ Trypsin/ Mucinase

8.000

 

368

4

Soi trực tiếp tìm hồng cầu, bạch cầu trong phân

31.000

 

369

5

Urobilin, Urobilinogen: Định tính

5.000

 

 

C5.4

XÉT NGHIỆM CÁC CHẤT DỊCH KHÁC CỦA CƠ THỂ (DỊCH RỈ VIÊM, ĐỜM, MỦ, NƯỚC ỐI, DỊCH NÃO TỦY, DỊCH MÀNG PHỒI, MÀNG TIM, MÀNG BỤNG, TINH DICH, DỊCH ÂM

 

 

 

 

VI KHUẨN - KÝ SINH TRÙNG

 

 

370

1

Soi tươi tìm ký sinh trùng (đường ruột, ngoài đường ruột)

33.000

 

371

2

Soi trực tiếp nhuộm soi (nhuộm Gram, nhuộm xanh Methylen)

54.000

 

372

3

Kháng sinh đồ MIC cho vi khuẩn (cho 1 loại kháng sinh)

147.000

 

373

4

Kháng sinh đồ

157.000

 

374

5

Nuôi cấy định danh vi khuẩn bằng phương pháp thông thường

190.000

 

375

6

Nuôi cấy và định danh nấm bằng phương pháp thông thường

190.000

 

376

7

Định lượng HBsAg

400.000

 

377

8

Anti-HBs định lượng

93.000

 

378

9

PCR chẩn đoán CMV

636.000

 

379

10

Do tải lượng CMV (ROCHE)

1.672.000

 

380

11

PCR chẩn đoán lao bằng hệ thống Cobas TaqMan48

712.000

 

381

12

RPR định tính

30.000

 

382

13

RPR định lượng

70.000

 

383

14

TPHA định tính

43.000

 

384

15

TPHA định lượng

142.000

 

 

 

XÉT NGHIỆM TẾ BÀO:

 

 

385

1

Tế bào dịch màng (phổi, bụng, tim, khớp...)

55.000

 

386

2

Tế bào dịch màng (phổi, bụng, tim, khớp...) có đếm số lượng tế bào

81.000

 

387

3

Công thức nhiễm sắc thể

456.000

 

 

 

XÉT NGHIỆM DỊCH CHỌC DÒ

 

 

388

1

Protein dịch

12.000

 

389

2

Glucose dịch

16.000

 

390

3

Clo dịch

19.000

 

391

4

Phản ứng Pandy

7.000

 

392

5

Rivalta

7.000

 

 

 

XÉT NGHIỆM GIẢI PHẪU BỆNH LÝ:

 

 

393

1

Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Hemtoxylin Eosin

195.000

 

394

2

Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm PAS (Periodic Acide - Sim

233.000

 

395

3

Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Mucicarmin

208.000

 

396

4

Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Đỏ Công gô

148.000

 

397

5

Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Sudan III

204.000

 

398

6

Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Van Gie'son

192.000

 

399

7

Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Xanh Alcial

220.000

 

400

8

Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Giem sa

167.000

 

401

9

Xét nghiệm chẩn đoán tế bào học bong bằng phương pháp nhuộm Papanicolaou

220.000

 

402

10

Xét nghiệm và chẩn đoán hoá mô miễn dịch cho một dấu ấn (Marker)

232.000

 

403

11

Xét nghiệm và chẩn đoán miễn dịch huỳnh quang cho bộ 6 kháng thể để chẩn đoán mô bệnh học

776.000

 

404

12

Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học tức thì bằng phương pháp cắt lạnh.

325.000

 

405

13

Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Gomori

184.000

 

406

14

Xét nghiệm các loại dịch, nhuộm và chẩn đoán tế bào học

100.000

 

407

15

Xét nghiệm và chẩn đoán tế bào học qua chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA)

162.000

 

 

 

XÉT NGHIỆM ĐỘC CHẤT

 

 

408

16

Xử lý mẫu xét nghiệm độc chất

104.000

 

409

17

Xét nghiệm định lượng một chỉ tiêu kim loại nặng trong máu bằng máy AAS

192.000

 

410

18

Xét nghiệm định tính một chỉ tiêu ma tuý trong nước tiểu bằng máy Express pluss

104.000

 

411

19

Xét nghiệm sàng lọc và định tính 5 loại ma tuý

400.000

 

412

20

Xét nghiệm định tính PBG trong nước tiểu

40.000

 

413

21

Xét nghiệm định lượng một chỉ tiêu thuốc trong máu bằng máy sắc ký lỏng khối phổ

1.000.000

 

414

22

Xét nghiệm xác định thành phần hoá chất bảo vệ thực vật bằng sắc ký khí khối phổ

800.000

 

415

23

Xét nghiệm định tính một chỉ tiêu độc chất bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng

80.000

 

416

24

Đo áp lực thẩm thấu dịch sinh học trên 01 chỉ tiêu

50.000

 

417

25

Định lượng cấp NH3 trong máu

140.000

 

 

C6

THĂM DÒ CHỨC NĂNG

 

 

418

1

Điện tâm đồ

33.000

 

419

2

Điện não đồ

57.000

 

420

3

Lưu huyết não

30.000

 

421

4

Đo chức năng hô hấp

100.000

 

422

5

Thử nghiệm ngấm Bromsulphtalein trong thăm dò chức năng gan

29.000

 

423

6

Thử nghiệm dung nạp Cabonhydrate (glucoza, fructoza, galactoza, lac-toza)

29.000

 

424

7

Test thanh thải Creatinine

53.000

 

425

8

Test thanh thải Ure

53.000

 

426

9

Test dung nạp Glucagon

33.000

 

427

10

Thăm dò các dung tích phổi

176.000

 

428

11

Đo dung tích phổi toàn phần với máy Plethysmography

327.000

 

 

C7

CÁC THĂM DÒ VÀ ĐIỀU TRỊ BẰNG ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ

 

 

429

1

Định lượng bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ: T3 hoặc FT3 hoặc T4 hoặc FT4 hoặc TSH hoặc Micro Albumin niệu hoặc kháng thể kháng Insullin hoặc Caicitonin

95.000

 

430

2

Xạ hình tuyến cận giáp: với Tc-99m MIBI hoặc với Tc-99m - V- DMSA hoặc với đồng vị kép

385.000

 

431

3

Xạ hình tụy

385.000

 

432

4

Định lượng bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ: LH hoặc FSH hoặc HCG hoặc Insullin hoặc Testosteron hoặc Prolactin hoặc Progesteron hoặc Estradiol hoặc CEA hoặc AFP hoặc PSA hoặc Cortisol

114.000

 

433

5

Định lượng CA 19-9 hoặc CA 50 hoặc CA 125 hoặc CA 15-3 hoặc CA 72-4 hoặc PTH bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ

185.000

 

434

6

Định lượng kháng thể kháng Tg hoặc ACTH hoặc GH hoặc TRAb bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ

270.000

 

435

7

SPECT tuyến cận giáp với đồng vị kép

428.000

 

436

8

Xạ hình phóng xạ miễn dịch (2 thời điểm)

375.000

 

437

9

SPECT phóng xạ miễn dịch (2 thời điểm)

375.000

 

438

10

Chụp SPECT CT

684.000

 

439

11

Điều trị bệnh bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ

300.000

 

 

DANH MỤC 2

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CÁC DỊCH VỤ PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT CÒN LẠI KHÁC (MỤC C4) THEO THÔNG TƯ SỐ 04/2012/TTLT-BYT-BTC NGÀY 29 THÁNG 02 NĂM 2012 CỦA LIÊN BỘ Y TẾ-BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND, ngày 28 tháng 6 năm 2012 của HĐND tỉnh Khánh Hòa)

ĐVT: Đồng

STT

STT theo mục

Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Giá thu

1

2

3

4

 

I

KHỐI U

 

1

1

Phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp vét hạch cổ 2 bên

4.100.000

2

2

Cắt bỏ các tạng trong tiểu khung, từ 2 tạng trở lên

4.100.000

3

3

Cắt ung thư hàm trên kèm hố mắt và xương gò má (chưa bao gồm đinh xương nẹp vít, vật liệu thay thế)

4.120.000

4

4

Phẫu thuật cắt bán phần dạ dày do viêm loét, ung thư kèm vét hạch hệ thống

4.110.000

5

5

Phẫu thuật Ung thư hố mắt đã xâm phạm đến các xoang hàm, mũi ... cần phối hợp với khoa liên quan

4.100.000

6

6

Phẫu thuật ung thư sàng hàm chưa lan rộng

3.430.000

7

7

Phẫu thuật vét hạch cổ trong ung thư

3.430.000

8

8

Cắt toàn bộ tuyến giáp, một thuỳ có vét hạch cổ 1 bên

3.430.000

9

9

Cắt ung thư giáp trạng

3.430.000

10

io

Phẫu thuật tái tạo tuyến vú sau phẫu thuật ung thư vú.

3.430.000

11

11

Phẫu thuật cắt tuyến vú mở rộng có vét hạch.

3.430.000

12

12

Phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn và vét hạch ổ bụng

3.400.000

13

13

Phẫu thuật cắt tinh hoàn ung thư lạc chỗ có vét hạch ổ bụng

3.430.000

14

14

Phẫu thuật cắt chi và vét hạch

3.430.000

15

15

Phẫu thuật cắt ung thư da có vá da rộng đường kính trên 5 cm

3.430.000

16

16

Phẫu thuật cắt thận do ung thư

3.430.000

17

17

Phẫu thuật cắt bỏ dương vật, nạo hạch

3.430.000

18

18

Phẫu thuật nạo vét hạch tiểu khung qua nội soi

3.430.000

19

19

Phẫu thuật cắt âm hộ vét hạch bẹn 2 bên

3.430.000

20

20

khung

3.430.000

21

21

Phẫu thuật cắt tạo hình cánh mũi (do ung thư)

3.430.000

22

22

Phẫu thuật ung thư môi có tạo hình

3.430.000

23

23

Phẫu thuật khoét nhãn cầu vét cắt bỏ nhãn cầu, mi, hố mắt do ung thư

3.430.000

24

24

Phẫu thuật cắt u tuyến nước bọt mang tai

3.430.000

25

25

Phẫu thuật vét hạch cổ bảo tồn

3.300.000

26

26

Phẫu thuật nạo hạch dưới hàm đặt catheter động mạch lưỡi để truyền hóa chất (chưa bao gồm hóa chất, vật tư

3.320.000

27

27

Phẫu thuật cắt ung thư phần mềm chi trên hoặc chi dưới đường kính bằng và trên 5 cm

3.300.000

28

28

Phẫu thuật cắt 1/2 lưỡi.

3.125.000

29

29

Phẫu thuật khâu cầm máu gan + dẫn lưu ổ bụng do ung thư gan vỡ

3.430.000

30

30

Phẫu thuật thắt động mạch gan do ung thư hoặc chảy máu

1.900.000

31

31

Phẫu thuật vét hạch nách

1.900.000

32

32

Phẫu thuật cắt u giáp trạng

1.900.000

33

33

Phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn ung thư lạc chỗ không vét hạch ổ bụng

1.900.000

34

34

Phẫu thuật cắt ung thư phân mềm chi trên hoặc chi dưới đường kính dưới 5 cm

1.900.000

35

35

Phẫu thuật khoét nhãn cầu

1.900.000

36

36

Phẫu thuật khoét chóp cổ tử cung

1.900.000

37

37

Phẫu thuật truyền hóa chất vào động mạch cảnh (chưa bao gồm hóa chất)

1.000.000

38

38

Phẫu thuật sinh thiết chẩn đoán

1.000.000

39

39

Phẫu thuật cắt u vú nhỏ.

1.200.000

40

40

Phẫu thuật cắt Polyp cổ tử cung

1.200.000

41

41

Phẫu thuật cắt u thành âm đạo

1.200.000

 

II

THẦN KINH SỌ NÃO

 

42

1

Phẫu thuật cắt các loại u hố sau: u thùy Vermis, u góc cầu tiểu não, u tiểu não, u nguyên bào mạch máu

4.420.000

43

2

Phẫu thuật u tủy cổ cao

4.450.000

44

3

Cắt u máu tủy sống, dị dạng động tĩnh mạch trong tủy

4.455.000

45

4

Phẫu thuật điều trị gẫy trật đốt sống cổ, mỏm nha (chưa bao gồm đinh, nẹp vít, vật tư thay thế)

4.455.000

46

5

Phẫu thuật khâu vết thương xoang tĩnh mạch dọc trên, xoang tĩnh mạch bên, xoang hơi trán

4.455.000

47

6

Phẫu thuật u bán cầu đại não

3.430.000

48

7

Phẫu thuật cắt u tủy

3.430.000

49

8

Phẫu thuật nối mạch máu trong- ngoài hộp sọ

3.400.000

50

9

Phẫu thuật lấy máu tụ trong sọ, ngoài màng cứng, dưới màng cứng, trong não

3.430.000

51

10

Phẫu thuật chèn ép tuỷ (chưa bao gồm dây dẫn, vật tư đặc biệt)

3.430.000

52

11

thế)

3.430.000

53

12

Phẫu thuật thoát vị não - màng não (chưa bao gồm van dẫn lưu nhân tạo)

3.000.000

54

13

Phẫu thuật vết thương sọ não hở

3.430.000

55

14

Phẫu thuật tràn dịch não, nang nước trong hộp sọ (chưa bao gồm vật tư thay, van dẫn lưu nhân tạo)

3.430.000

56

15

Phẫu thuật tái tạo lỗ dò

3.430.000

57

16

Phẫu thuật chồng khớp sọ, hẹp hộp sọ

3.000.000

58

17

Phẫu thuật viêm xương sọ

1.900.000

59

18

Phẫu thuật khoan sọ thăm dò

1.900.000

60

20

Phẫu thuật ghép khuyết xương sọ (chưa bao gồm nẹp titanium, vis, ciment, lưới titan)

1.900.000

61

21

Phẫu thuật u da đầu lành tính đường kính trên 5cm

1.900.000

62

22

Phẫu thuật u da đầu lành tính đường kính từ 2 - 5cm

1.900.000

63

23

Phẫu thuật rạch da đầu rộng trong máu tụ dưới da đầu

1.500.000

64

24

Phẫu thuật cắt u da đầu lành tính dưới 2 cm

1.500.000

65

25

Phẫu thuật nhấc xương đầu lún qua da ở trẻ em

1.500.000

 

III

KHOA MẮT

 

66

1

Phẫu thuật lấy thủy tinh thể trong bao, rửa hút các loại cataract già, bệnh lý, sa, lệch, vỡ

1.855.000

67

2

Phẫu thuật cắt mống mắt quang học

1.715.000

68

3

Phẫu thuật lấy thủy tinh thể nhân tạo ra

1.715.000

 

IV

TAI MŨI HỌNG

 

69

1

Phẫu thuật u xơ vòm mũi họng

4.420.000

70

2

Phẫu thuật cắt u tuyến mang tai

3.430.000

71

3

Phẫu thuật tai xương chũm trong viêm màng não

3.430.000

72

4

Phẫu thuật giảm áp dây thần kinh VII

3.000.000

73

5

Phẫu thuật tai xương chũm trong viêm tắc tĩnh mạch bên

3.000.000

74

6

Phẫu thuật tiệt căn xương chũm.

3.430.000

75

7

Phẫu thuật sào bào thượng nhĩ, vá nhĩ.

3.430.000

76

8

Phẫu thuật thay thế xương bàn đạp

3.000.000

77

9

Phẫu thuật khoét mê nhĩ

3.000.000

78

10

Phẫu thuật mở túi nội dịch tai trong

3.000.000

79

11

Phẫu thuật cạnh mũi lấy u hốc mũi

3.000.000

80

12

Phẫu thuật rò vùng sống mũi

3.000.000

81

13

Phẫu thuật xoang trán

3.000.000

82

14

Phẫu thuật nạo sàng hàm

3.000.000

83

15

Phẫu thuật caldwell - Luc phẫu thuật xoang hàm lấy răng

3.000.000

84

16

Phẫu thuật cắt u thành sau họng

3.000.000

85

17

Phẫu thuật đường rò bẩm sinh cổ bên

3.000.000

86

18

Phẫu thuật treo sụn phễu

3.000.000

87

19

Phẫu thuật cắt thanh quản toàn phần

3.000.000

88

20

Phẫu thuật cắt thanh quản bán phần

3.000.000

89

21

Phẫu thuật sẹo hẹp thanh khí quản

3.000.000

90

22

Phẫu thuật khâu phục hồi thanh quản do chấn thương

3.000.000

91

23

Phẫu thuật trong mềm sụn thanh quản

3.000.000

92

24

Phẫu thuật cắt dây thanh

3.000.000

93

25

Phẫu thuật cắt dính thanh quản

3.000.000

94

26

Phẫu thuật chữa ngáy

3.000.000

95

27

Phẫu thuật dẫn lưu áp xe thực quản

3.000.000

96

28

Phẫu thuật thắt động mạch bướm- khẩu cái

3.000.000

97

29

Phẫu thuật thắt động mạch hàm trong

3.000.000

98

30

Phẫu thuật thắt động mạch sàng

3.000.000

99

31

Phẫu thuật thắt tĩnh mạch cảnh trong

3.000.000

100

32

Phẫu thuật đường rò bẩm sinh giáp móng

3.000.000

101

33

Mở khí quản sơ sinh (trong trường hợp không có nội khí quản đặc biệt)

3.000.000

102

34

Phẫu thuật mở khí quản trong u tuyến giáp (chưa bao gồm nội khí quản đặc biệt)

3.000.000

103

35

Phẫu thuật khâu lỗ thủng thực quản sau hóc xương

3.000.000

104

36

Phẫu thuật thắt động mạch cảnh ngoài

3.000.000

105

37

Vá nhĩ đơn thuần

1.900.000

106

38

Phẫu thuật kiểm tra xương chũm

1.850.000

107

39

Phẫu thuật điều trị tịt cửa mũi sau ở trẻ em

1.850.000

108

40

Phẫu thuật khâu lỗ thủng bịt vách ngăn mũi

1.900.000

109

41

Phẫu thuật Vách ngăn mũi

1.900.000

110

42

Phẫu thuật Vi phẫu thuật thanh quản

1.900.000

111

43

Phẫu thuật khí quản người lớn (chưa bao gồm nội khí quản đặc biệt)

1.900.000

112

44

Phẫu thuật u nang, phẫu thuật tuyến giáp

1.900.000

 

V

RĂNG HÀM MẶT

 

113

1

Cắt đoạn xương hàm trên hoặc xương hàm dưới kèm ghép xương ngay (chưa bao gồm nẹp vít)

4.220.000

114

2

Phẫu thuật ghép xương hàm (chưa bao gồm nẹp vít)

3.580.000

115

3

Cắt đoạn xương hàm trên hoặc xương hàm dưới (chưa bao gồm nẹp vít, chỉ thép)

3.300.000

116

4

Phẫu thuật cắt nang xương hàm khó (chưa bao gồm nẹp vít, chỉ thép)

3.315.000

117

5

Phẫu thuật cứng khớp thái dương hàm 1 hoặc 2 bên (chưa bao gồm lồi cầu, nẹp vít, chỉ thép)

3.315.000

118

6

Nạo xoang triệt để trong viêm xoang do răng

3.325.000

119

7

Phẫu thuật nhổ răng khôn lệch 90 độ hoặc ngầm dưới lợi, dưới niêm mạc, phải chụp phim răng để chẩn đoán xác định và chọn phương pháp phẫu thuật

1.000.000

120

8

Phẫu thuật điều chỉnh xương ổ răng và nhổ nhiều răng hàng loạt

1.050.000

121

9

Phẫu thuật cắt cuống răng hàng loạt, từ 4 răng trở lên

1.900.000

122

10

Cố định xương hàm gãy bằng nẹp, máng và cung (chưa bao gồm nẹp vít, chỉ thép)

1.900.000

123

11

Phẫu thuật cắt bỏ xương lồi vòm miệng (chưa bao gồm nẹp vít, chỉ thép)

1.800.000

124

12

Rút chỉ kết hợp xương, treo xương điều trị gãy xương vùng hàm mặt (chưa bao gồm nẹp vít, chỉ thép)

1.900.000

125

13

Phẫu thuật điều chỉnh xương ổ răng (chưa bao gồm nẹp, vít, chỉ thép)

1.800.000

126

14

Phẫu thuật cắm bộ phận cấy implant (chưa bao gồm Implant, cùi giả thay thế)

1.800.000

127

15

Phẫu thuật tái tạo nướu: nhóm 1 sextant

1.800.000

128

16

Phẫu thuật mài răng có chọn lọc để điều chỉnh khớp cắn

1.400.000

129

17

Phẫu thuật cấy lại răng

1.270.000

130

18

Phẫu thuật mài răng làm cầu răng

630.000

131

19

Chích tháo mủ trong áp xe nông vùng hàm mặt

1.400.000

132

20

Phẫu thuật khâu lộn thông ra ngoài trong điều trị nang xơ hàm hoặc nang sàn miệng

1.400.000

133

21

Phẫu thuật ghép da rời mỗi chiều bằng và trên 2cm

1.400.000

134

22

Phẫu thuật chuyển trụ Filatov, đính trụ Filatov

1.400.000

 

VI

TIM MẠCH LỒNG NGỰC

 

135

1

Phẫu thuật có dùng máy tim, phổi nhân tạo: bệnh tim bẩm sinh, bệnh tim mắc phải, ... (chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo)

4.855.000

136

2

Phẫu thuật điều trị phồng quai động mạch chủ

4.290.000

137

3

Phẫu thuật điều trị phồng động mạch chủ ngực

4.290.000

138

4

Phẫu thuật điều trị dị dạng quai động mạch chủ: teo, 2 quai động mạch chủ

4.290.000

139

5

Phẫu thuật u trung thất chèn ép vào các mạch máu lớn (chưa bao gồm nội khí quản đặc biệt)

4.285.000

140

6

Các phẫu thuật điều trị tạm thời tứ chứng Fallot

3.420.000

141

7

Phẫu thuật khâu vết thương tim, do đâm hay do mãnh đạn (chưa bao gồm nội khí quản đặc biệt)

3.420.000

142

8

Phẫu thuật xử lý vỡ tim do chấn thương ngực kín (chưa bao gồm nội khí quản đặc biệt)

3.430.000

143

9

Phẫu thuật u màng tim hoặc u nang trong lồng ngực (chưa bao gồm nội khí quản đặc biệt)

3.430.000

144

10

Phẫu thuật điều trị phồng động mạch chủ bụng đoạn dưới động mạch thận

3.000.000

145

11

Phẫu thuật phục hồi lưu thông tĩnh mạch chủ trên bị tắc

3.000.000

146

12

Phẫu thuật hẹp hay phồng động mạch cảnh gốc, cảnh trong

3.000.000

147

13

Vi Phẫu thuật mạch máu, nối các mạch máu trong cắt cụt chi, ghép có cuống cắt rời

3.430.000

148

14

Phẫu thuật u máu hay bạch mạch vùng cổ, vùng trên xương đòn, vùng nách xâm lấn...

3.000.000

149

15

Phẫu thuật cắt u trung thất không xâm lấn vào các mạch máu lớn (chưa bao gồm nội khí quản đặc biệt)

3.000.000

150

16

Phẫu thuật cắt 1 phần tuyến giáp trong bệnh Basedow

3.430.000

151

17

Phẫu thuật điều trị di dạng xương ức (lồi, lõm)

3.430.000

152

18

Phẫu thuật cắt u xương sườn: nhiều xương

3.300.000

153

19

Phẫu thuật cắt màng ngoài tim trong viêm màng ngoài tim có mủ

3.300.000

154

20

Phẫu thuật thắt ống động mạch

3.430.000

155

21

Phẫu thuật phồng hoặc thông động mạch các chi

3.430.000

156

22

Phẫu thuật tách van 2 lá bị hẹp lần đầu

3.430.000

157

23

Phẫu thuật cắt tuyến ức

3.300.000

158

24

Phẫu thuật khâu phục hồi lưu thông máu trong vết thương mạch máu các chi

3.200.000

159

25

Phẫu thuật dẫn lưu màng tim qua đường cắt sụn sườn 5

1.900.000

160

26

Lấy máu cục làm nghẽn mạch

1.830.000

161

27

Phẫu thuật cắt u xương sườn: 1 xương

1.820.000

162

28

Phẫu thuật kéo liên tục 1 mảng sườn hay mảng ức sườn

1.820.000

163

29

Phẫu thuật khâu cơ hoành bị rách hay thủng trong chấn thương qua đường ngực, bụng

1.820.000

164

30

Phẫu thuật cắt dây thần kinh giao cảm ngực (chưa bao gồm bộ nội khí quản đặc biệt)

1.900.000

165

31

Phẫu thuật u máu dưới da có đường kính từ 5 - 10 cm

1.900.000

166

32

Phẫu thuật bóc nhân tuyến giáp

1.900.000

167

33

Phẫu thuật khâu lại viêm xương ức sau khi mở dọc xương ức

1.600.000

168

34

Phẫu thuật bắc cầu mạch máu để chạy thận nhân tạo

1.900.000

169

35

Phẫu thuật cắt bỏ giãn tĩnh mạch ở chi

1.600.000

170

36

Phẫu thuật cắt 1 xương sườn trong viêm xương

1.600.000

171

37

Phẫu thuật dẫn lưu màng tim qua đường Marfan

1.400.000

172

38

Phẫu thuật bóc lớp vỏ ngoài của động mạch

1.400.000

173

39

Phẫu thuật u mạch máu dưới da, đường kính dưới 5 cm

1.400.000

174

40

Phẫu thuật khâu kín vết thương thủng ngực

1.500.000

175

41

Phẫu thuật thay máy tạo nhịp

1.500.000

 

VII

LAO VÀ BỆNH PHỔI

 

176

1

Phẫu thuật cắt đoạn nối khí quản đoạn dài trên 5 cm (chưa bao gồm nội khí quản đặc biệt)

4.700.000

177

2

Phẫu thuật cắt đoạn nối phế quản gốc, phế quản thùy chưa bao gồm nội khí quản đặc biệt)

4.700.000

178

3

Phẫu thuật Heller có lỗ rò phế quản, lấp lỗ rò bằng cơ da (chưa bao gồm nội khí quản đặc biệt)

4.700.000

179

4

Phẫu thuật cắt 2 thùy phổi 2 bên lồng ngực trong 1 lần phẫu thuật (chưa bao gồm nội khí quản đặc biệt)

4.700.000

180

5

Phẫu thuật cắt thùy phổi, cắt phổi nạo vét hạch trung thất + 1 mảng thành ngực (chưa bao gồm nội khí quản đặc biệt)

4.700.000

181

6

Phẫu thuật cắt thùy phổi, phần phổi còn lại, phẫu thuật lại (chưa bao gồm nội khí quản đặc biệt)

4.700.000

182

7

Phẫu thuật cắt phổi + cắt màng phổi (chưa bao gồm nội khí quản đặc biệt)

4.700.000

183

8

Phẫu thuật cắt đoạn nối động mạch phổi (chưa bao gồm nội khí quản đặc biệt)

4.700.000

184

9

Phẫu thuật cắt u trung thất to có đường kính trên 10 cm có đè ép vào trung thất (chưa bao gồm nội khí quản đặc biệt)

4.700.000

185

10

Phẫu thuật cắt u trung thất đường giữa xương ức (chưa bao gồm nội khí quản đặc biệt)

4.450.000

186

11

Phẫu thuật phế quản phổi, trung thất ở trẻ em dưới 5 tuổi (chưa bao gồm nội khí quản đặc biệt)

4.420.000

187

12

Phẫu thuật cắt một phổi (chưa bao gồm nội khí quản đặc biệt)

3.430.000

188

13

Phẫu thuật cắt 1 thùy phổi hay cắt 1 phân thùy phổi (chưa bao gồm nội khí quản đặc biệt)

3.430.000

189

14

Phẫu thuật mở lồng ngực lấy dị vật trong phổi (chưa bao gồm nội khí quản đặc biệt)

3.430.000

190

15

Phẫu thuật bóc màng phổi trong dày dính màng phổi (chưa bao gồm nội khí quản đặc biệt)

3.430.000

191

16

Đánh xẹp thành ngực trong ổ cặn màng phổi (chưa bao gồm nội khí quản đặc biệt)

3.430.000

192

17

Phẫu thuật cắt một thùy kèm cắt một phần thùy phổi điển hình (chưa bao gồm nội khí quản đặc biệt)

3.430.000

193

18

Phẫu thuật cắt thùy phổi, cắt phổi có kèm theo cắt bỏ 1 phần màng tim (chưa bao gồm nội khí quản đặc biệt)

3.430.000

194

19

Phẫu thuật cắt u trung thất vừa và nhỏ lệch 1 bên lồng ngực, (chưa bao gồm nội khí quản đặc biệt)

3.430.000

195

20

Phẫu thuật cắt mảng thành ngực điều trị ổ cặn màng phổi (Schede)

3.430.000

196

21

Phẫu thuật cắt xẹp thành ngực từ sườn 1 đến sườn 3 (chưa bao gồm nội khí quản đặc biệt)

3.430.000

197

22

Phẫu thuật cắt lá xương sống

3.430.000

198

23

Phẫu thuật Hodgson (mở rộng ngực nạo áp xe lao cột sống)

3.430.000

199

24

Phẫu thuật Seddon (cắt mỏm ngang đốt sống và xương sườn)

3.430.000

200

25

Mở lồng ngực trong tràn khí màng phổi có cắt thùy phổi (chưa bao gồm nội khí quản đặc biệt)

3.430.000

201

26

Cắt xẹp thành ngực từ sườn 4 trở xuống (chưa bao gồm nội khí quản đặc biệt)

3.430.000

202

27

Cắt phổi không điển hình (chưa bao gồm nội khí quản đặc biệt)

1.895.000

203

28

Mở ngực lấy máu cục màng phổi (chưa bao gồm nội khí quản đặc biệt)

1.900.000

204

29

Mở ngực trong tràn khí màng phổi, khâu lổ thủng (chưa bao gồm nội khí quản đặc biệt)

1.900.000

205

30

Phẫu thuật mở màng phổi tối đa (chưa bao gồm nội khí quản đặc biệt)

1.900.000

206

31

Phẫu thuật cắt bỏ hạch lao to vùng cổ

1.895.000

207

32

Phẫu thuật nạo áp xe lạnh hố chậu

1.895.000

208

33

Phẫu thuật nạo áp xe lạnh hố lưng

1.895.000

209

34

Khâu vết thương nhu mô phổi (chưa bao gồm nội khí quản đặc biệt)

1.900.000

210

35

Phẫu thuật cắt bỏ và nạo hạch lao trung bình vùng cổ,

1.895.000

211

36

Mở ngực nhỏ để tạo dính màng phổi trong tràn khí màng phổi tái phát (chưa bao gồm nội khí quản đặc biệt)

1.500.000

212

37

Phẫu thuật khâu lại vết phẫu thuật lồng ngực bị nhiễm trùng

1.500.000

213

38

Phẫu thuật nạo hạch lao nhuyễn hóa hoặc phá rò

1.500.000

 

VIII

NGOẠI TỔNG QUÁT - TIẾT NIỆU

 

214

1

Phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày

4.340.000

215

2

Phẫu thuật cắt bỏ thực quản có hay không kèm các tạng khác, kèm tạo hình ngay

4.340.000

216

3

Phẫu thuật cắt toàn bộ đại tràng

4.340.000

217

4

Phẫu thuật điều trị co thắt tâm vị

3.430.000

218

5

Phẫu thuật cắt dạ dày, phẫu thuật lại

3.430.000

219

6

Phẫu thuật cắt dạ dày sau nối vị tràng

3.430.000

220

7

Phẫu thuật cắt bán phần dạ dày sau cắt dây thần kinh X

3.430.000

221

8

Phẫu thuật điều trị tắc ruột do dính

3.430.000

222

9

Phẫu thuật cắt lại đại tràng

3.430.000

223

10

Phẫu thuật cắt 1/2 đại tràng phải, trái

3.430.000

224

11

Phẫu thuật cắt cụt trực tràng đường bụng, tầng sinh môn

3.450.000

225

12

Phẫu thuật cắt trực tràng giữ lại cơ tròn

3.430.000

226

13

Phẫu thuật cắt u sau phúc mạc tái phát

3.430.000

227

14