Quyết định 56/2007/QĐ-UBND

Quyết định 56/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan địa phương thực hiện

Quyết định 56/2007/QĐ-UBND mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng đã được thay thế bởi Quyết định 576/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 28/02/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 56/2007/QĐ-UBND mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 56/2007/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 17 tháng 9 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DO CƠ QUAN ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 08/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND ngày 14/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp thứ 8 về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan địa phương thực hiện;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan địa phương thực hiện.

1. Đối tượng thu: Các tổ chức, cá nhân là Chủ dự án đầu tư thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ.

2. Mức thu cụ thể sau:

a) Mức thu 5.000.000đồng/1 báo cáo đối với các báo cáo thẩm định phải mời chuyên gia thẩm định từ các địa phương khác (ngoài tỉnh);

b) Mức thu 4.000.000đồng/1 báo cáo đối với các báo cáo còn lại;

c) Trường hợp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, mức thu bằng 50% mức áp dụng đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường chính thức.

3. Đơn vị thu được để lại 100% số tiền thu được để trang trải chi phí cho việc thu phí.

4. Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường là khoản thu của ngân sách Nhà nước nhằm mục đích bù đắp một phần hoặc toàn bộ chi phí cho các hoạt động quản lý Nhà nước về công tác thẩm định.

a) Chi phục vụ trực tiếp cho việc thẩm định và thu phí như: Văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, điện thoại, điện, công tác phí theo quy định hiện hành;

b) Chi khấu hao và sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn tài sản, máy móc thiết bị phục vụ trực tiếp cho việc thẩm định và thu phí;

c) Chi phí vật tư, nguyên liệu và các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến việc thu phí;

d) Chi thuê dịch thuật và tính toán chuyên môn phục vụ công tác thẩm định;

đ) Chi trả thù lao cho công chức, viên chức đảm nhiệm thêm công việc thu phí ngoài chức năng, nhiệm vụ được giao;

e) Các khoản chi khác liên quan công tác thẩm định.

5. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí không đề cập tại Quyết định này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hằng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 56/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu56/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2007
Ngày hiệu lực27/09/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 56/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 56/2007/QĐ-UBND mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 56/2007/QĐ-UBND mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu56/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Thị Thu Hằng
        Ngày ban hành17/09/2007
        Ngày hiệu lực27/09/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản gốc Quyết định 56/2007/QĐ-UBND mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 56/2007/QĐ-UBND mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng