Nghị quyết 15/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 15/2007/NQ-HĐND về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan địa phương thực hiện do Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp thứ 8 ban hành

Nghị quyết 15/2007/NQ-HĐND phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được thay thế bởi Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 15/2007/NQ-HĐND phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 15/2007/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 14 tháng7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DO CƠ QUAN ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA IV, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 hướng dẫn về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư 114/2006/TTLT-BTC-BTNMT ngày 19/12/2006 liên bộ Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên Môi trường quy định nội dung chi thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thộc Trung ương;
Căn cứ Quyết định số 13/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược và Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;
Sau khi xem xét Tờ trình số 4294/TTr-UBND ngày 02/7/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 38/BKTNS-TH ngày 10/7/2007 của Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan địa phương thực hiện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được quy định như sau:

1. Đối tượng thu: Các tổ chức, cá nhân là chủ dự án đầu tư thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của chính phủ.

2. Mức thu:

a. Mức thu 5.000.000đồng/ báo cáo đối với các báo cáo thẩm định phải mời chuyên gia thẩm định từ các địa phương khác (ngoài tỉnh).;

b. Mức thu 4.000.000đồng/ báo cáo đối với các báo cáo còn lại;

c. Trường hợp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, mức thu bằng 50% mức áp dụng đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường chính thức.

3. Đơn vị thu được để lại 100% số tiền thu được để trang trải chi phí thực hiện công tác thẩm định.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hoà khoá IV, kỳ họp lần thứ 8 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Bộ Tài chính;
- Ban thường vụ Tỉnh ủy;
- Các ban Đảng, đoàn thể;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- VP HĐND tỉnh; VP UBND tỉnh; VP Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh (2bản);
- Lưu VT, NN, VN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần An Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu15/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2007
Ngày hiệu lực24/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 15/2007/NQ-HĐND phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 15/2007/NQ-HĐND phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu15/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýTrần An Khánh
        Ngày ban hành14/07/2007
        Ngày hiệu lực24/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 15/2007/NQ-HĐND phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 15/2007/NQ-HĐND phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường