Nghị quyết 32/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 32/2012/NQ-HĐND Về chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nghị quyết 32/2012/NQ-HĐND bồi dưỡng cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân Khánh Hòa đã được thay thế bởi Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND chế độ bồi dưỡng người làm nhiệm vụ tiếp công dân Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 32/2012/NQ-HĐND bồi dưỡng cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân Khánh Hòa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2012/NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật Tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng Thanh tra Chính phủ quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

Sau khi xem xét Tờ trình số 6341/TTr-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà; Báo cáo thẩm tra số 64/BC-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2012 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Chế độ bồi dưỡng được áp dụng đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tại các địa điểm sau:

1. Trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã;

2. Trụ sở cơ quan các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cán bộ, công chức (kể cả người là hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế) được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân;

2. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất; cán bộ, công chức (kể cả người là hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế) được cấp có thẩm quyền mời, triệu tập làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân;

3. Cán bộ, công chức (kể cả người là hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế) được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ thẩm tra, xác minh đơn thư khiếu nại, tố cáo mà trong quá trình thụ lý đơn có tiếp công dân;

4. Cán bộ, công chức; sỹ quan, hạ sỹ quan và chiến sỹ trong lực lượng vũ trang; cán bộ dân phòng, y tế, giao thông, người đang hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế khi được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công kiêm nhiệm, phối hợp làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm y tế tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân;

5. Cán bộ, công chức (kể cả người là hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế) được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ chuyên trách xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng

1. Chế độ bồi dưỡng được tính theo ngày thực tế mà cán bộ, công chức và các đối tượng tham gia phối hợp trực tiếp làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân; ngày thực tế cán bộ, công chức trực tiếp xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

2. Nếu thời gian tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân chiếm từ 50% thời gian tiêu chuẩn của ngày làm việc trở lên thì được hưởng toàn bộ mức chi bồi dưỡng, nếu dưới 50% thời gian tiêu chuẩn của ngày làm việc thì chỉ được hưởng 50% mức chi bồi dưỡng theo quy định.

Điều 4. Mức bồi dưỡng

1. Các đối tượng được quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 2 của Nghị quyết này chưa được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra, khi trực tiếp tham gia công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân được bồi dưỡng mức 100.000 đồng/ngày/người, trường hợp đang hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra thì được bồi dưỡng mức 80.000 đồng/ngày/người;

2. Các đối tượng được quy định tại Khoản 4, Khoản 5, Điều 2 của Nghị quyết này được bồi dưỡng mức 50.000 đồng/ngày/người.  

Điều 5. Quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán

1. Kinh phí chi trả tiền bồi dưỡng cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn hỗ trợ khác (nếu có). Khoản kinh phí này được bố trí trong dự toán ngân sách hàng  năm và được giao từ nguồn kinh phí không tự chủ của cơ quan, đơn vị.

2. Kinh phí chi trả tiền bồi dưỡng cho các đối tượng thuộc biên chế trả lương của cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm chi trả. Riêng đối với một số đối tượng được cơ quan có thẩm quyền mời, triệu tập, phối hợp do cơ quan có thẩm quyền mời, triệu tập, phối hợp chi trả.

3. Các nội dung còn lại thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng Thanh tra Chính phủ.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hoà khoá V, kỳ họp thứ 5 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Thanh Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu32/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2012
Ngày hiệu lực15/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2017
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 32/2012/NQ-HĐND bồi dưỡng cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 32/2012/NQ-HĐND bồi dưỡng cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân Khánh Hòa
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu32/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Thanh Quang
        Ngày ban hành05/12/2012
        Ngày hiệu lực15/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2017
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 32/2012/NQ-HĐND bồi dưỡng cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 32/2012/NQ-HĐND bồi dưỡng cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân Khánh Hòa