Nghị quyết 06/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 06/2011/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em bị bệnh tim giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nghị quyết 06/2011/NQ-HĐND chế độ hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em bị bệnh tim Khánh Hòa đã được thay thế bởi Quyết định 576/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 28/02/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/2011/NQ-HĐND chế độ hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em bị bệnh tim Khánh Hòa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2011/NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 04 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ KINH PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH CHO TRẺ EM BỊ BỆNH TIM GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA IV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 31 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1251/TTr-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa; Báo cáo thẩm tra số 16/BC-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đối tượng

Trẻ em từ đủ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi có đầy đủ hồ sơ khám chữa bệnh tim đúng tuyến theo quy định, thuộc các đối tượng:

1. Thuộc hộ gia đình nghèo;

2. Là người dân tộc thiểu số;

3. Thuộc hộ gia đình cận nghèo;

4. Không thuộc hộ gia đình nghèo và cận nghèo, nhưng gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, phải chữa bệnh cho con lâu dài và được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận.

Điều 2. Chế độ hỗ trợ

1. Đối với trẻ em thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này, chế độ hỗ trợ cụ thể như sau:

a) Trường hợp không sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao:

- Bảo hiểm y tế thanh toán 95% chi phí.

- 5% chi phí còn lại do ngân sách tỉnh hỗ trợ.

b) Trường hợp sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn:

- Bảo hiểm y tế thanh toán 95% chi phí nhưng không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật đó.

- Phần còn lại do ngân sách tỉnh và Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp vận động nhà tài trợ hỗ trợ.

2. Đối với trẻ em thuộc đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết này, chế độ hỗ trợ cụ thể như sau:

a) Trường hợp không sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao:

- Bảo hiểm y tế thanh toán 80% chi phí.

- 20 % chi phí còn lại do ngân sách tỉnh hỗ trợ.

b) Trường hợp sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao:

- Bảo hiểm y tế thanh toán 80% chi phí nhưng không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật đó.

- Phần còn lại do ngân sách tỉnh và Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp vận động nhà tài trợ hỗ trợ.

3. Đối với trẻ em thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị quyết này, chế độ hỗ trợ cụ thể như sau:

a) Trường hợp không sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao:

- Bảo hiểm y tế thanh toán 80% chi phí.

- Phần còn lại: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50%, 50% do gia đình đảm nhận.

b) Trường hợp sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao:

- Bảo hiểm y tế thanh toán 80% chi phí nhưng không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật đó.

- Phần còn lại: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50%, 50% do gia đình đảm nhận, có sự hỗ trợ thêm của Quỹ Bảo trợ trẻ em và nhà tài trợ (nếu có).

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Chế độ hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết này được áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015. Trẻ em thuộc các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết này nếu đã tiến hành các thủ tục khám, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến trước thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực thì vẫn được hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định này.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp chuyên đề lần thứ 5 thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần An Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/04/2011
Ngày hiệu lực17/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 06/2011/NQ-HĐND chế độ hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em bị bệnh tim Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 06/2011/NQ-HĐND chế độ hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em bị bệnh tim Khánh Hòa
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu06/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýTrần An Khánh
        Ngày ban hành07/04/2011
        Ngày hiệu lực17/04/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 06/2011/NQ-HĐND chế độ hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em bị bệnh tim Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/2011/NQ-HĐND chế độ hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em bị bệnh tim Khánh Hòa