Nghị quyết 11/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 11/2010/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011 - 2015 do Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp thứ 15 ban hành

Nghị quyết 11/2010/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân đã được thay thế bởi Quyết định 576/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 28/02/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 11/2010/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2010/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 10 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TRỰC TIẾP CHO NGƯỜI DÂN THUỘC HỘ NGHÈO Ở MIỀN NÚI, HẢI ĐẢO VÀ VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA IV - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 12 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 31 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 102/2009/QĐ-TTg chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo ở vùng khó khăn">01/2010/TTLT-UBDT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Uỷ ban Dân tộc và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn;

Sau khi xem xét Tờ trình số 6249/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Báo cáo thẩm tra số 27/BC-BDT ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Các xã miền núi, hải đảo theo quy định của Uỷ ban Dân tộc (các xã khu vực I, khu vực II, khu vực III) và thôn Giải Phóng, xã Cam Phước Đông, thị xã Cam Ranh.

Điều 2. Đối tượng hỗ trợ

1. Người dân thuộc hộ nghèo (theo chuẩn nghèo Quốc gia) đăng ký hộ khẩu và cư trú hợp pháp trên địa bàn các xã thuộc khu vực III và khu vực II;

2. Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo (theo chuẩn nghèo Quốc gia) đăng ký hộ khẩu và cư trú hợp pháp trên địa bàn các xã thuộc khu vực I và thôn Giải Phóng, xã Cam Phước Đông, thị xã Cam Ranh.

Điều 3. Hình thức hỗ trợ: có 2 hình thức sau:

1. Hỗ trợ bằng tiền mặt để các đối tượng thụ hưởng chính sách chủ động mua sắm nguyên liệu, vật tư phục vụ sản xuất và đời sống phù hợp với thực tế của từng hộ;

2. Hỗ trợ bằng hiện vật. Đối tượng thụ hưởng được lựa chọn trong danh mục sau: giống cây trồng; giống vật nuôi; thuốc thú y; muối iốt.

Điều 4. Mức hỗ trợ:

1. Các xã khu vực III: 200.000 đồng/người/năm, trong đó:

- Ngân sách Trung ương: 100.000 đồng/ người/ năm;

- Ngân sách tỉnh: 100.000 đồng/ người/ năm.

2. Các xã khu vực II: 150.000 đồng/người/năm, trong đó:

- Ngân sách Trung ương: 80.000 đồng/ người/ năm;

- Ngân sách tỉnh: 70.000 đồng/ người/ năm.

3. Các xã khu vực I và thôn Giải Phóng, xã Cam Phước Đông, thị xã Cam Ranh: 100.000 đồng/người/năm (ngân sách tỉnh).

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 và thay thế Nghị quyết số 22/2006/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách cấp phát không thu tiền, trợ giá, trợ cước để bán hàng chính sách xã hội và mua sản phẩm sản xuất ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc giai đoạn 2006- 2010. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hoà khoá IV, kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần An Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2010/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 11/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/12/2010
Ngày hiệu lực 01/01/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 28/02/2019
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 11/2010/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 11/2010/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 11/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Khánh Hòa
Người ký Trần An Khánh
Ngày ban hành 10/12/2010
Ngày hiệu lực 01/01/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 28/02/2019
Cập nhật năm ngoái

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 11/2010/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 11/2010/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân