Nghị quyết 26/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 26/2007/NQ-HĐND về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp thứ 8 ban hành

Nghị quyết 26/2007/NQ-HĐND lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã được thay thế bởi Nghị quyết 39/2016/NQ-HĐND quản lý lệ phí hộ tịch lệ phí đăng ký cư trú lệ phí cấp chứng minh Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 26/2007/NQ-HĐND lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 26/2007/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 14 tháng 07 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ LỆ PHÍ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HOÀ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA IV, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Sau khi xem xét Tờ trình số 4295/TTr-UBND ngày 02/7/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 39/BKTNS-TH ngày 10/7/2007 của Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được quy định như sau:

1. Đối tượng thu: Tổ chức và cá nhân có nhu cầu đăng ký hộ tịch tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch.

2. Mức thu:

a. Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

- Đối với việc đăng ký khai sinh; khai sinh quá hạn; đăng ký lại việc sinh, mức thu là 5.000 đồng/trường hợp;

- Đối với việc đăng ký kết hôn; đăng ký lại việc kết hôn, mức thu là 20.000 đồng/trường hợp;

- Đối với việc đăng ký khai tử; đăng ký khai tử quá hạn; đăng ký lại việc tử, mức thu là 5.000 đồng/trường hợp;

- Đối với việc đăng ký việc nuôi con nuôi; đăng ký lại việc nuôi con nuôi, mức thu là 20.000 đồng/trường hợp;

- Đối với việc đăng ký nhận cha, mẹ, con, mức thu là 10.000 đồng/trường hợp;

- Đối với việc cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc, mức thu là 2.000 đồng/bản sao;

- Đối với việc ghi vào sổ đăng ký hộ tịch các thay đổi hộ tịch: ly hôn; xác định cha, mẹ, con; thay đổi quốc tịch; hủy việc kết hôn trái pháp luật; chấm dứt nuôi con nuôi, mức thu là 5.000 đồng/trường hợp;

- Đối với việc đăng ký việc giám hộ, mức thu là 5.000 đồng/trường hợp;

- Đối với việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, mức thu là 10.000 đồng/trường hợp;

- Đối với việc cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, mức thu 3.000 đồng/trường hợp.

b. Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại UBND huyện, thị xã, thành phố:

- Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch: mức thu là 25.000 đồng/trường hợp;

- Cấp lại bản chính giấy khai sinh: mức thu là 10.000 đồng/trường hợp;

- Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch: mức thu là 3.000 đồng/1 bản sao.

c. Mức thu áp dụng đối với việc với việc đăng ký hộ tịch tại Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp:

- Đối với việc đăng ký khai sinh; khai sinh quá hạn; đăng ký lại việc sinh, mức thu là 50.000 đồng/trường hợp;

- Đối với việc đăng ký kết hôn; đăng ký lại việc kết hôn, mức thu là 1.000.000 đồng/trường hợp;

- Đối với việc đăng ký khai tử; đăng ký khai tử quá hạn; đăng ký lại việc tử, mức thu là 50.000 đồng/trường hợp;

- Đối với việc đăng ký việc nuôi con nuôi; đăng ký lại việc nuôi con nuôi, mức thu là 2.000.000 đồng/trường hợp;

- Đối với việc đăng ký nhận cha, mẹ, con, mức thu là 1.000.000 đồng/trường hợp;

- Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch: mức thu là 25.000 đồng/trường hợp;

- Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc: mức thu là 5.000 đồng/bản sao;

- Xác nhận các giấy tờ hộ tịch: mức thu là 10.000 đồng/trường hợp;

- Ghi vào sổ đăng ký hộ tịch các việc hộ tịch: khai sinh; kết hôn; nhận cha, mẹ, con; nuôi con nuôi của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài: mức thu là 50.000 đồng/trường hợp;

- Ghi vào sổ các thay đổi về hộ tịch đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài: mức thu là 50.000 đồng/trường hợp;

- Cấp lại bản chính giấy khai sinh: mức thu là 50.000 đồng/trường hợp;

- Cấp bản chính giấy tờ hộ tịch sau khi ghi chú: mức thu là 50.000 đồng/trường hợp;

- Đăng ký giám hộ: mức thu là 50.000 đồng/trường hợp.

3. Quản lý, sử dụng tiền lệ phí đăng ký hộ tịch thu được:

Cơ quan, đơn vị thu lệ phí đăng ký hộ tịch được trích 30% trên tổng số lệ phí thu được để chi cho các hoạt động phục vụ cho việc tổ chức thu lệ phí đăng ký hộ tịch. Số thu còn lại (70%) phải nộp vào ngân sách Nhà nước theo chương, loại, khoản, mục và tiểu mục của Mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hoà khoá IV, kỳ họp thứ 8 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Bộ Tài chính;
- Ban thường vụ Tỉnh ủy;
- VP Tỉnh ủy; các ban Đảng, đoàn thể;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- VP HĐND tỉnh; VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh (2 bản);
- Lưu VT, NN, VN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần An Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu26/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2007
Ngày hiệu lực24/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 26/2007/NQ-HĐND lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 26/2007/NQ-HĐND lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu26/2007/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
     Người kýTrần An Khánh
     Ngày ban hành14/07/2007
     Ngày hiệu lực24/07/2007
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Nghị quyết 26/2007/NQ-HĐND lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa