Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND về Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng đối với lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND chế độ thu nộp quản lý sử dụng đối với lệ phí đăng ký cư trú Khánh Hòa đã được thay thế bởi Nghị quyết 39/2016/NQ-HĐND quản lý lệ phí hộ tịch lệ phí đăng ký cư trú lệ phí cấp chứng minh Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND chế độ thu nộp quản lý sử dụng đối với lệ phí đăng ký cư trú Khánh Hòa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2008/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 22 tháng 07 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA IV, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Cư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Chỉ thị số số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4360/TTr-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 25/BC-BKTNS ngày 18 tháng 7 năm 2008 và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng đối với lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như sau:

1. Đối tượng thu lệ phí đăng ký cư trú:

 Lệ phí đăng ký cư trú là khoản thu đối với người đăng ký, quản lý cư trú với cơ quan đăng ký, quản lý cư trú theo quy định của pháp luật về cư trú;

2. Các trường hợp không thu, miễn thu lệ phí đăng ký cư trú

a) Các trường hợp không thu lệ phí đăng ký cư trú:

- Bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ.

- Thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh.

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

- Hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh.

- Các trường hợp đính chính lại địa chỉ do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường, phố, số nhà, xóa tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

- Công dân thuộc các xã vùng cao: xã Khánh Trung, xã Khánh Bình, xã Cầu Bà, xã Liên Sang, xã Giang Ly, xã Khánh Thượng, xã Khánh Hiệp, xã Khánh Thành, xã Khánh Phú, xã Sơn Thái (huyện Khánh Vĩnh); xã Sơn Trung, xã Thành Sơn, xã Sơn Hiệp, xã Ba Cụm Nam, xã Sơn Bình, xã Sơn Lâm (huyện Khánh Sơn).

b) Các trường hợp miễn thu lệ phí đăng ký cư trú: Các trường hợp cấp mới sổ hộ khẩu (bao gồm trường hợp tách sổ hộ khẩu), cấp mới sổ tạm trú.

c) Đối với trường hợp một hoặc một số thành viên có tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú là đối tượng được miễn hoặc đối tượng không thu lệ phí cư trú thì không thu lệ phí đăng ký cư trú đối với cả hộ đó khi đi đăng ký cư trú.

3. Mức thu lệ phí đăng ký cư trú

Biểu quy định mức thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa:

Nội dung thu

Mức thu (đồng/lần)

Các phường thuộc TP Nha Trang

Các khu vực còn lại

1. Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

10.000

5.000

2. Cấp đổi, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bị hư hỏng, bị mất, do chuyển cả hộ ra ngoài phạm vi cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (kể cả trong và ngoài phạm vi cấp tỉnh)

15.000

7.500

3. Cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà

8.000

4.000

4. Đính chính các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

5.000

2.500

4. Tổ chức thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí đăng ký cư trú

a) Công an xã, phường, thị trấn thực hiện việc đăng ký quản lý cư trú trên địa bàn phụ trách theo quy định của Luật Cư trú và quy định của Bộ Công an, có trách nhiệm:

- Niêm yết công khai mức thu lệ phí đăng ký cư trú tại trụ sở cơ quan nơi thu phí.

- Cấp cho người nộp tiền lệ phí biên lai thu lệ phí đăng ký cư trú do Bộ Tài chính (Tổng cục thuế) phát hành.

- Thực hiện đăng ký, kê khai, thu, nộp, quyết toán tiền lệ phí theo quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002.

b) Tỷ lệ phần trích lại cho cơ quan Công an đối với khoản thu lệ phí đăng ký cư trú là 100%. Cơ quan Công an tỉnh Khánh Hòa được quyền điều chuyển số tiền thu được từ lệ phí đăng ký cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố để chi cho công tác thu lệ phí và phải sử dụng đúng mục đích, có chứng từ hợp pháp theo chế độ quy định. Khi quyết toán năm, nếu thiếu ngân sách cấp tỉnh bổ sung, nếu không sử dụng hết thì được chuyển sang năm sau để tiếp tục chi theo quy định.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp thứ 10 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Mai Trực

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu09/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2008
Ngày hiệu lực01/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND chế độ thu nộp quản lý sử dụng đối với lệ phí đăng ký cư trú Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND chế độ thu nộp quản lý sử dụng đối với lệ phí đăng ký cư trú Khánh Hòa
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu09/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýMai Trực
        Ngày ban hành22/07/2008
        Ngày hiệu lực01/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND chế độ thu nộp quản lý sử dụng đối với lệ phí đăng ký cư trú Khánh Hòa

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 09/2008/NQ-HĐND chế độ thu nộp quản lý sử dụng đối với lệ phí đăng ký cư trú Khánh Hòa