Nghị quyết 08/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 08/2011/NQ-HĐND quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận các cấp thực hiện do Tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nghị quyết 08/2011/NQ-HĐND chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng đối với một số đối tượng Khánh Hòa đã được thay thế bởi Nghị quyết 20/2014/NQ-HĐND chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng Ủy ban Mặt trận Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 20/12/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 08/2011/NQ-HĐND chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng đối với một số đối tượng Khánh Hòa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2011/NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 4 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHI ĐÓN TIẾP, THĂM HỎI, CHÚC MỪNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG DO ỦY BAN MẶT TRẬN CÁC CẤP THỰC HIỆN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA IV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 31 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 130/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1311/TTr-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 22/BC-HĐND ngày 01 tháng 4 năm 2011 của Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh:

1. Các cá nhân đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp hoặc được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đến thăm hỏi, chúc mừng, gồm:

a) Các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

b) Các chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc;

c) Người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu có quan hệ mật thiết và đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc;

d) Các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước.

2. Các đoàn đại biểu đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, gồm:

a) Các đoàn đại diện: lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

b) Các đoàn đại diện: các dân tộc thiểu số, các tôn giáo có nhiều đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc;

c) Các đoàn đại diện: người Việt Nam ở nước ngoài có quan hệ mật thiết và đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Điều 2. Nội dung chi và mức chi:

1. Chi tiếp xã giao:

a) Chi nước uống, hoa quả, bánh ngọt: Mức chi 20.000 đồng/người/lần tiếp làm việc tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và cấp huyện;

b) Trường hợp đặc biệt phải mời cơm thân mật thì thực hiện theo chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước theo quy định tại Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Chi tặng quà lưu niệm:

Tùy từng trường hợp cụ thể và khả năng kinh phí để xem xét tặng quà. Cụ thể:

a) Các đoàn đại biểu và cá nhân đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh: Mức chi không quá 200.000 đồng/đại biểu;

b) Các đoàn và cá nhân đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện: Mức chi không quá: 100.000 đồng/đại biểu.

3. Chi tặng quà chúc mừng nhân dịp sinh nhật do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh hoặc cấp huyện thực hiện đối với các vị lão thành cách mạng; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc: Mức chi 200.000 đồng/người.

4. Chi tặng quà chúc mừng ngày Tết nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng (ngày lễ kỷ niệm trọng thể nhất của từng dân tộc, tổ chức tôn giáo) đối với các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc:

a) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh tặng quà với mức chi 300.000 đồng/lần;

b) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện tặng quà với mức chi 200.000 đồng/lần;

c) Việc tặng quà theo Điểm a và b Khoản này được thực hiện không quá 02 lần/năm và do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp quyết định chọn ngày lễ nào để thăm, tặng quà cho phù hợp.

5. Chi thăm hỏi ốm đau đối với các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc:

a) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh thăm hỏi ốm đau: mức chi 1.000.000 đồng/người/năm.

b) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện thăm hỏi ốm đau: mức chi 500.000 đồng/người/năm.

Điều 3. Ngân sách bố trí kinh phí trong dự toán hàng năm của cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và cấp huyện theo phân cấp ngân sách.

Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp chuyên đề lần thứ 5 thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần An Khánh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu08/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2011
Ngày hiệu lực18/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 08/2011/NQ-HĐND chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng đối với một số đối tượng Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 08/2011/NQ-HĐND chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng đối với một số đối tượng Khánh Hòa
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu08/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýTrần An Khánh
        Ngày ban hành08/04/2011
        Ngày hiệu lực18/04/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 08/2011/NQ-HĐND chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng đối với một số đối tượng Khánh Hòa

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 08/2011/NQ-HĐND chi đón tiếp thăm hỏi chúc mừng đối với một số đối tượng Khánh Hòa