Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND về lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 ban hành

Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã được thay thế bởi Nghị quyết 14/2016/NQ-HĐND phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 01/2008/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 17 tháng 3 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ LỆ PHÍ ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA IV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Sau khi xem xét Tờ trình số 1308/TTr-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 04/BC-BKTNS ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính như sau:

1. Đối tượng thu: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức được ủy quyền giải quyết các công việc về địa chính.

2. Đối tượng miễn thu: Theo quy định tại Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Mức thu:

a) Mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các phường nội thành thuộc thành phố Nha Trang và thị xã Cam Ranh

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

+ Các phường thuộc thành phố Nha Trang: 25.000 đồng/giấy

+ Các phường thuộc thị xã Cam Ranh: 15.000 đồng/giấy

- Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai: 15.000 đồng/lần

- Trích lục bản đồ địa chính, văn bản,

số liệu hồ sơ địa chính: 10.000 đồng/lần

- Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 20.000 đồng/lần

b) Mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các xã, thị trấn thuộc các huyện còn lại

- Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai: 5.000 đồng/lần

- Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính: 5.000 đồng/lần

- Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 10.000 đồng/lần

c) Mức thu áp dụng đối với các tổ chức như sau:

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 100.000 đồng/giấy

- Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai: 20.000 đồng/lần

- Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính: 20.000 đồng/lần

- Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất:

+ Các phường thuộc thành phố Nha Trang: 20.000 đồng/lần

+ Các phường thuộc thị xã Cam Ranh: 10.000 đồng/lần

4. Quản lý, sử dụng tiền lệ phí thu được:

a) Cơ quan thu lệ phí được trích để lại 10% tổng số tiền lệ phí thu được để chi cho các hoạt động phục vụ việc tổ chức thu lệ phí địa chính và bổ sung kinh phí hoạt động.

b) Số thu còn lại (90%) nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hoà khoá IV, kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Mai Trực

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu01/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/2008
Ngày hiệu lực27/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu01/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýMai Trực
        Ngày ban hành17/03/2008
        Ngày hiệu lực27/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa