Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐND quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức, xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐND hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng cán bộ công viên chức thu hút nhân tài Khánh Hòa đã được thay thế bởi Nghị quyết 07/2014/NQ-HĐND chế độ hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng cán bộ công viên chức Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 19/07/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐND hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng cán bộ công viên chức thu hút nhân tài Khánh Hòa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

Số: 02/2011/NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 4 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC; XÂY DỰNG NGUỒN CÁN BỘ QUY HOẠCH DỰ BỊ DÀI HẠN VÀ THU HÚT NHÂN TÀI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA IV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 31 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1287/TTr-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 14/BC-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài.

Điều 2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND ngày 06/5/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài và thay thế Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết 17/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010 về chế độ ưu đãi đối với ngành y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể dục thể thao.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khoá IV, kỳ họp chuyên đề lần thứ 5 thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần An Khánh

 

QUY ĐỊNH

CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC; XÂY DỰNG NGUỒN CÁN BỘ QUY HOẠCH DỰ BỊ DÀI HẠN VÀ THU HÚT NHÂN TÀI
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND ngày 07 tháng 4 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hoà)

Phần I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng

1. Cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành trong tỉnh (kể cả cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách Nhà nước) được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nhằm:

a) Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tương ứng với công việc đang đảm nhận.

b) Đạt các tiêu chuẩn quy định đối với từng ngạch công chức, từng chức vụ cán bộ quản lý đã được nhà nước quy định.

c) Nâng cao trình độ văn hóa cho cán bộ xã là người dân tộc thiểu số.

2. Cán bộ cấp xã, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và những người không hưởng lương từ ngân sách.

3. Học sinh các trường trung học phổ thông thuộc tỉnh có học lực giỏi và học sinh dân tộc thiểu số có học lực khá, có cam kết tham gia vào lực lượng nguồn quy hoạch dự bị dài hạn của tỉnh.

4. Sinh viên có hộ khẩu gia đình thường trú ở Khánh Hòa học tại các trường đại học công lập hệ chính quy có cam kết tham gia vào lực lượng nguồn quy hoạch dự bị dài hạn của tỉnh.

5. Cán bộ, công chức thuộc ngành Tòa án, Viện Kiểm sát, Thi hành án dân sự; Công an, Bộ chỉ huy quân sự, Bộ đội Biên phòng đi học các lớp lý luận chính trị.

6. Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, thạc sĩ, tiến sĩ có nguyện vọng công tác tại Khánh Hòa; Chuyên gia đầu ngành giỏi mà tỉnh có nhu cầu và cá nhân tình nguyện về tỉnh Khánh Hoà công tác.

Điều 2. Thẩm quyền quyết định

1. Các đối tượng quy định tại khoản 1, 2 và 5 Điều 1 của Quy định này được các cơ quan sau đây quyết định hoặc phê duyệt:

a) Đối với cấp tỉnh: Được một trong các cơ quan sau đây quyết định hoặc phê duyệt:

- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ (đối với cán bộ, công chức thuộc đối tượng quản lý theo ủy quyền của Thường vụ Tỉnh uỷ)

- Ủy ban nhân dân tỉnh

- Sở Nội vụ (đối với cán bộ, công chức được cử đi học sau đại học ở trong nước thuộc đối tượng quản lý theo ủy quyền của UBND tỉnh).

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh (đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý đi đào tạo, bồi dưỡng từ đại học trở xuống).

b) Đối với cấp huyện, cấp xã (Trừ khi đi bồi dưỡng, tập huấn các lớp ngắn hạn do các hội, đoàn thể tổ chức): Được một trong các cơ quan sau đây quyết định hoặc phê duyệt:

- Thường vụ huyện uỷ, thị uỷ và thành uỷ.

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và thành phố.

- Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp (đối với cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý đi đào tạo, bồi dưỡng từ đại học trở xuống).

2. Các đối tượng quy định tại khoản 3, 4 và 6 Điều 1 của Quy định này phải được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 3. Mục đích, yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng

- Chính sách, chế độ đãi ngộ của tỉnh Khánh Hoà quy định tại Quy định này được áp dụng để đào tạo nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn của tỉnh và xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật, cán bộ quản lý cho địa phương trong giai đoạn thực hiện công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

- Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng phải đúng ngành nghề đang công tác (ngoại trừ đào tạo chính trị, hành chính, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học); Sinh viên, học sinh có cam kết tham gia lực lượng quy hoạch dự bị dài hạn sau khi tốt nghiệp phải chấp hành sự phân công của tổ chức.

Phần II

CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ, NĂNG LỰC

Điều 4. Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng chính trị, hành chính quản lý Nhà nước, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng (kể cả cán bộ Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể đi học bồi dưỡng chuyên môn ngắn hạn):

1. Học tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng (các học viện, phân viện): Trợ cấp thêm 20.000 đồng/ngày học/người (hoặc 600.000 đồng/tháng/người).

2. Học ở các tỉnh khác: Trợ cấp thêm 15.000 đồng/ngày học/người (hoặc 450.000 đồng/tháng/người).

3. Học trong tỉnh:

a) Cán bộ, công chức hưởng lương được cử đi đào tạo, bồi dưỡng:

+ Cự ly đi lại dưới 20 km được trợ cấp 6.000 đồng/ngày học/người.

+ Cự ly từ 10 km trở lên đối với miền núi, hải đảo; từ 20 km trở lên đối với các vùng còn lại được trợ cấp 14.000 đồng/ngày học/người.

b) Những người không hưởng lương từ ngân sách, được cử đi học được trợ cấp 30.000 đồng/ngày học/người.

Điều 5. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị, địa phương quản lý được cử đi đào tạo các lớp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Quy định này được hưởng như sau:

1. Học ngoài tỉnh: Trợ cấp thêm 15.000 đồng/ngày học/người (hoặc 450.000 đồng/tháng/người).

2. Học trong tỉnh: Trợ cấp thêm 6.000 đồng/ngày học/người.

Điều 6. Cán bộ dân tộc thiểu số ở cấp xã đi học để nâng cao trình độ văn hóa được trợ cấp mức 5.000 đồng/ngày học/người.

Thời gian học của đối tượng tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điểm c Khoản 1 và Khoản 2 Điều 9 quy định như sau:

Đối với học ngoài tỉnh được tính theo ngày thông báo của cơ sở đào tạo kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ. Trường hợp học trong tỉnh, thời gian học tính theo ngày học thực tế.

Điều 7. Trợ cấp thực hiện và bảo vệ luận án tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ, chuyên khoa cấp I, cấp II ngành y tế:

1. Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học thạc sĩ, tiến sĩ được trợ cấp bảo vệ luận án tốt nghiệp như sau:

- Tiến sĩ: 35 triệu đồng; nếu là người dân tộc thiểu số 40 triệu đồng;

- Thạc sĩ: 25 triệu đồng; nếu là người dân tộc thiểu số 30 triệu đồng.

2. Trợ cấp đào tạo chuyên khoa ngành Y tế:

Cán bộ, công chức, viên chức trong ngành y tế của tỉnh được cử đi đào tạo chuyên khoa I, chuyên khoa II được trợ cấp như sau:

- Bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa I: 20 triệu đồng; nếu là người dân tộc thiểu số: 25 triệu đồng;

- Bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa II: 30 triệu đồng; nếu là người dân tộc thiểu số: 35 triệu đồng.

3. Các khoản trợ cấp được quy định tại khoản 1 và 2 Điều này chỉ được thanh toán khi đã có bằng tốt nghiệp.

Điều 8. Trợ cấp khuyến khích tự đào tạo:

1. Cán bộ, công chức tự túc học ngoại ngữ có trình độ C trở lên thuộc 1 trong 4 ngoại ngữ Pháp, Nga, Đức, Trung hoặc có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL PBT từ 550 điểm trở lên, chứng chỉ TOEFL iBT từ 90 điểm trở lên, chứng chỉ IELTS từ 6.5 điểm trở lên mà không hưởng chế độ hỗ trợ của tỉnh, được hưởng 3.000.000 đồng.

2. Cán bộ là người Kinh đang công tác tại hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và các xã miền núi của các huyện đồng bằng nếu tự học thông thạo một ngôn ngữ bất kỳ của đồng bào dân tộc thiểu số thuộc địa bàn công tác được hưởng 3.000.000 đồng (việc đánh giá thông thạo tiếng nói của đồng bào dân tộc thiểu số qua cuộc sát hạch do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức).

3. Cán bộ, công chức, viên chức (kể cả cán bộ, công chức thuộc ngành Tòa án, Viện Kiểm sát, Thi hành án dân sự, Công an, Bộ chỉ huy quân sự, Bộ đội Biên phòng) tự học thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II khi có bằng tốt nghiệp và cam kết tiếp tục công tác ở đơn vị cũ ít nhất 5 năm thì được trợ cấp theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 7 Quy định này.

Điều 9. Các chế độ khác

1. Cán bộ, công chức, viên chức do cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý khi được cử đi học ngoài những chế độ quy định trên còn được hưởng các chế độ sau:

a) Tiền học phí, lệ phí thi, tiền mua tài liệu theo quy định chính thức của nơi đào tạo.

b) Tiền tàu xe 2 lượt (đi và về) bằng phương tiện thông thường đối với các trường hợp học tập theo đợt; đối với trường hợp học tập dài hạn ngoài tiền thanh toán đợt đi và về theo đợt còn được thanh toán tiền tàu xe lượt đi và về trong dịp nghỉ hè, nghỉ tết.

c) Cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại khoản 1, 2 và 5 Điều 1 Quy định này, khi đi học được hỗ trợ tiền thuê chỗ ở (ký túc xá) của trường theo mức nhà trường quy định. Trường hợp nhà trường không có ký túc xá hoặc có ký túc xá nhưng không bố trí được chỗ ở (phải có xác nhận của nhà trường) được hỗ trợ 30.000 đồng/ngày/người (hoặc 900.000 đồng/tháng/người) đối với đi học ngoài tỉnh và được hỗ trợ 15.000 đồng/ngày học/người đối với đi học trong tỉnh.

2. Cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số ngoài những quy định trên còn trợ cấp thêm 5.000 đồng/ngày học/người.

Phần III

CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGUỒN CÁN BỘ DỰ BỊ DÀI HẠN

Điều 10. Hỗ trợ khen thưởng thành tích học tập

Đối tượng được quy định tại khoản 3 và 4 Điều 1 của Quy định này được khen thưởng thành tích học tập như sau:

1. Học sinh phổ thông lớp 11 và 12 có thành tích học tập giỏi, đạo đức tốt đối với người Kinh và có thành tích học tập khá, đạo đức tốt đối với học sinh người dân tộc thiểu số được thưởng bằng 0,6 lần lương tối thiểu/học kỳ.

2. Sinh viên có thành tích học khá, giỏi, đạo đức tốt được thưởng như sau: học tập loại khá bằng 1 lần lương tối thiểu/năm, học tập loại giỏi bằng 1,5 lần lương tối thiểu/năm.

3. Trong quá trình học tập nếu đạt thành tích trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế được thưởng như sau:

a) Đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc:

- Giải nhất         :           10 lần lương tối thiểu

- Giải nhì           :           6 lần lương tối thiểu

- Giải ba            :           2 lần lương tối thiểu

- Khuyến khích  :           1 lần lương tối thiểu

b) Đạt giải các kỳ thi quốc tế:

- Giải nhất         :           38 lần lương tối thiểu

- Giải nhì           :           29 lần lương tối thiểu

- Giải ba            :           19 lần lương tối thiểu

- Khuyến khích  :           10 lần lương tối thiểu

Điều 11. Chế độ hỗ trợ học tập

1. Đối tượng là học sinh được quy định tại khoản 3 Điều 1 Quy định này khi trúng tuyển vào các trường đại học công lập hệ chính quy đạt điểm thủ khoa được tỉnh cử và cấp kinh phí đi học nước ngoài và khi tốt nghiệp ra trường về lại địa phương công tác lâu dài.

2. Sinh viên thuộc nguồn quy hoạch dự bị dài hạn của tỉnh có hộ khẩu gia đình thường trú ở Khánh Hoà học tại các trường đại học hệ chính quy được hưởng chế độ như sau:

a) Được hỗ trợ 1.400.000 đồng/tháng (mỗi năm 10 tháng trong thời gian học). Nếu học tại các trường Đại học tại thành phố Hồ Chí Minh thì được tạo điều kiện ở ký túc xá sinh viên của tỉnh (tại thành phố Hồ Chí Minh).

b) Khi tốt nghiệp được bố trí công tác và ưu tiên tuyển dụng vào làm việc (đối với trường hợp xét tuyển viên chức) hoặc nhận công tác theo hình thức hợp đồng chờ thi tuyển công chức theo quy định của pháp luật, các chế độ chính sách được hưởng như công chức Nhà nước, đồng thời được trợ cấp khoản chênh lệch tập sự.

Khi có nhu cầu được xem xét cấp kinh phí để đi đào tạo thạc sĩ, hoặc tiến sĩ theo đúng chuyên ngành, với điều kiện cam kết về Khánh Hòa công tác lâu dài sau khi tốt nghiệp.

3. Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số:

a) Nếu là đối tượng có tham gia lực lượng quy hoạch dự bị dài hạn của tỉnh được hỗ trợ thêm 280.000 đồng/tháng (mỗi năm 10 tháng trong thời gian học tập).

b) Đối với học sinh là người dân tộc thiểu số ở hai huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và các xã miền núi thuộc các huyện đồng bằng sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học không có điều kiện học tiếp lên đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp thì cấp ủy, chính quyền địa phương (huyện, thị xã) có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối tượng này cho chính quyền cơ sở (xã, thị trấn). Chế độ được hưởng như cán bộ xã, phường, thị trấn đi học.

4. Cán bộ, công chức, viên chức (dưới 35 tuổi) thuộc đối tượng quy hoạch nguồn dự bị dài hạn tốt nghiệp đại học công lập hệ chính quy, có triển vọng phát triển, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt được chọn, cử đi đào tạo sau đại học với chuyên ngành phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và có cam kết khi tốt nghiệp về lại địa phương công tác thì được cấp học bổng toàn phần (bao gồm học phí và các chi phí ăn, ở đi lại trong suốt thời gian học).

Phần IV

CHẾ ĐỘ THU HÚT NHÂN TÀI

Điều 12. Đối với những người không thuộc diện quy hoạch dài hạn của tỉnh

1. Những người tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi, trúng tuyển trở thành công chức, viên chức thuộc địa phương quản lý thì được hưởng trợ cấp một lần 20 triệu đồng. Khi có nhu cầu, được xem xét cấp kinh phí để đi đào tạo nâng cao trình độ theo đúng chuyên ngành.

2. Những người tốt nghiệp đại học tiếp tục học lên thạc sĩ, khi có bằng tốt nghiệp và trúng tuyển trở thành công chức, viên chức thuộc địa phương quản lý thì được hưởng trợ cấp một lần 30 triệu đồng. Khi có nhu cầu, được xem xét cấp kinh phí để đi đào tạo nâng cao trình độ.

3. Riêng đối với ngành y tế, thu hút thêm một số đối tượng ngoài những đối tượng quy định tại Điều này, mức hỗ trợ cụ thể như sau:

a) Nhận công tác ở khu vực đồng bằng:

- Bác sĩ, dược sĩ đại học, cử nhân đại học chuyên ngành y tế: 10 triệu đồng.

(Nếu tốt nghiệp loại giỏi sẽ được hỗ trợ theo mức quy định tại Khoản 1, Điều 12 Quy định này ).

- Bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa I: 20 triệu đồng.

- Bác sĩ nội trú: 25 triệu đồng.

- Bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa II: 30 triệu đồng.

b) Nhận công tác ở hai huyện miền núi Khánh Vĩnh, Khánh Sơn; các xã miền núi, hải đảo thuộc các huyện, thị xã thuộc tỉnh còn lại:

- Bác sĩ, dược sĩ đại học, cử nhân đại học chuyên ngành y tế: 20 triệu đồng.        

- Bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa I: 30 triệu đồng.

- Bác sĩ nội trú: 35 triệu đồng.

- Bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa II: 40 triệu đồng.

Điều 13. Đối với những người đi học đại học sau đó chuyển tiếp nghiên cứu sinh, bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và trúng tuyển trở thành công chức, viên chức thuộc địa phương quản lý thì được hưởng trợ cấp một lần 50 triệu đồng và ở nhà công vụ theo quy định. Được trợ cấp thêm cho đủ tổng thu nhập một tháng bằng năm (5) lần mức lương tối thiểu tại thời điểm Chính phủ quy định.

Điều 14. Những chuyên gia đầu ngành giỏi mà tỉnh có nhu cầu và tình nguyện về Khánh Hòa công tác được hỗ trợ như sau:

1. Trợ cấp ban đầu 50 triệu đồng, được cấp 01 căn hộ chung cư và được chuyển quyền sử dụng sau năm (5) năm công tác, đồng thời tạo điều kiện cho gia đình (vợ, chồng, con) ổn định công tác và học tập tại Khánh Hòa.

2. Trợ cấp thêm cho đủ tổng thu nhập một tháng bằng 10 (mười) lần mức lương tối thiểu tại thời điểm Chính phủ quy định.

Phần V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Nguồn kinh phí

1. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị, địa phương quản lý sử dụng trong dự toán được giao hàng năm của đơn vị, địa phương để chi trả các nội dung quy định trên đây.

Ngân sách các cấp bổ sung tiền trợ cấp bảo vệ luận án tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ, chuyên khoa cấp I , II ngành y tế và chế độ thu hút nhân tài.

2. Đối với những người không hưởng lương, cấp nào quyết định cử đi học tập, bồi dưỡng thì cấp đó chi trả theo chế độ quy định trên đây.

3. Học sinh, sinh viên thuộc nguồn quy hoạch dự bị dài hạn của tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức trong lực lượng quy hoạch nguồn dự bị dài hạn của tỉnh được cử đi đào tạo sau đại học và cán bộ chuyên gia đầu ngành giỏi, cán bộ có học vị tiến sĩ tình nguyện về Khánh Hòa công tác do ngân sách tỉnh chi trả thông qua Sở Nội vụ.

4. Đối với cán bộ, công chức thuộc ngành Tòa án, Viện Kiểm sát, Thi hành án dân sự thuộc cấp tỉnh do ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ; thuộc cấp huyện do ngân sách cấp huyện hỗ trợ, trên cơ sở thống nhất với cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 2.

5. Đối với Công an, Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ Đội biên phòng sử dụng trong dự toán giao hàng năm để chi trả.

Điều 16. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng các quy định cụ thể về: bồi thường thiệt hại; cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học; thực hiện trợ cấp khuyến khích tự đào đạo, hỗ trợ học tập; thực hiện chế độ thu hút nhân tài, xây dựng kế hoạch đào tạo và xác định danh mục ngành nghề cần khuyến khích hàng năm để thu hút; hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả; Phân công cơ quan theo dõi tình hình thực hiện chính sách tại quy định này./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/04/2011
Ngày hiệu lực17/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/01/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐND hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng cán bộ công viên chức thu hút nhân tài Khánh Hòa


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐND hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng cán bộ công viên chức thu hút nhân tài Khánh Hòa
      Loại văn bảnNghị quyết
      Số hiệu02/2011/NQ-HĐND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
      Người kýTrần An Khánh
      Ngày ban hành07/04/2011
      Ngày hiệu lực17/04/2011
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/01/2015
      Cập nhật4 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐND hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng cán bộ công viên chức thu hút nhân tài Khánh Hòa

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐND hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng cán bộ công viên chức thu hút nhân tài Khánh Hòa