Quyết định 80/QĐ-UBND

Quyết định 80/QĐ-UBND năm 2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 80/QĐ-UBND 2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 2590/STP-KTVB ngày 30 tháng 12 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa trong kỳ hệ thống hóa đến năm 2013, gồm:

1. Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa hết hiệu lực một phần trong kỳ hệ thống hóa đến năm 2013;

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa hết hiệu lực toàn bộ trong kỳ hệ thống hóa đến năm 2013;

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trong kỳ hệ thống hóa đến năm 2013.

(Đính kèm Danh mục văn bản).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Thân

 

 

 

Mẫu số 05

Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA ĐẾN NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. LĨNH VỰC Y TẾ (01 văn bản)

1

Nghị quyết

01/2009/NQ-HĐND ngày 30/3/2009 của HĐND tỉnh

Về hỗ trợ mức đóng thẻ bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh

Được thay thế bởi Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND ngày 07/4/2011 của HĐND tỉnh

17/4/2011

II. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG (30 văn bản)

1

Nghị quyết

05/2007/NQ-HĐND ngày 02/02/2007

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về Quy hoạch khu vực khai thác đất san lấp trên địa bàn Đông huyện Diên Khánh và thành phố Nha Trang giai đoạn 2007-2010

Được thay thế bởi Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 22/7/2008

01/8/2007

2

Nghị quyết

06/2008/NQ-HĐND ngày 22/7/2008

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn đến năm 2015 và định hướng sau năm 2015

Được thay thế bởi Nghị quyết số 22/20 12/NQ-HĐND ngày 04/12/2012

14/12/2012

3

Nghị quyết

27/2008/NQ-HĐND ngày 09/12/2008

Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012

08/7/2012

4

Quyết định

107/2002/QĐ-UB ngày 25/9/2002

Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành “Quy định thủ tục hành chính về Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản tỉnh Khánh Hòa”

Quyết định này thi hành Luật Khoáng sản năm 1996; Luật Khoáng sản năm 2005 không còn quy định khai thác tận thu khoáng sản

01/10/2005

5

Quyết định

41/QĐ-UB ngày 03/01/2003

Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch khai thác đất san lấp tại xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Quyết định số 2460/QĐ-UBND ngày 07/10/2008

07/10/2008

6

Quyết định

902/QĐ-UBND ngày 22/5/2007

Quyết định của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quy hoạch khu vực khai thác đất san lấp trên địa bàn Đông huyện Diên Khánh và thành phố Nha Trang

Được thay thế bởi Quyết định số 2460/QĐ-UBND ngày 07/10/2008

07/10/2008

7

Quyết định

2460/QĐ-UBND ngày 07/10/2008

Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn đến năm 2015 và định hướng sau năm 2015

Được thay thế bởi Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 12/3/2013

12/3/2013

8

Quyết định

1056/1999/QĐ-UB ngày 20/4/1999

Quyết định của UBND tỉnh về Quy định giá tối thiểu tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND ngày 11/01/2007

21/01/2007

9

Quyết định

03/2007/QĐ-UBND ngày 11/01/2007

Quyết định về Quy định giá tối thiểu tính thuế đơn vị tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 21/7/2008

31/7/2008

10

Quyết định

47/2008/QĐ-UBND ngày 21/7/2008

Quyết định của UBND tỉnh về quy định giá tối thiểu tính thuế đơn vị tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 19/4/2012

29/4/2012

11

Quyết định

46/2009/QĐ-UBND ngày 15/6/2009

Điều chỉnh, bổ sung Quyết định 90/2008/QĐ-UBND ngày 23/12/2008 của UBND tỉnh về giá các loại đất năm 2009

Được thay thế bởi Quyết định 105/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009

01/01/2009

12

Quyết định

105/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009

Quy định giá các loại đất năm 2010 của tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Quyết định 44/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010

01/01/2010

13

Quyết định

17/2010/QĐ-UBND ngày 20/5/2010

Điều chỉnh, bổ sung Quyết định 105/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh về giá các loại đất năm 2010

 

 

14

Quyết định

44/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010

Quy định giá các loại đất năm 2011 của tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Quyết định 43/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011

01/01/2011

15

Quyết định

43/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011

Quy định giá các loại đất năm 2012 của tỉnh Khánh Hòa

Thay thế bởi Quyết định 41/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012

01/01/2012

16

Quyết định

41/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012

Quy định giá các loại đất năm 2013 của tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Quyết định 29/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

01/01/2013

17

Quyết định

124/2004/QĐ-UB ngày 07/5/2004

Ban hành quy định thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận QSH nhà ở, QSD đất ở và thủ tục chuyển sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại đô thị tỉnh KH

Hết hiệu lực

 

18

Quyết định

30/2005/QĐ-UB ngày 31/3/2005

Về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bằng QĐ 30/2011/QĐ-UBND

 

19

Quyết định

31/2005/QĐ-UB ngày 31/3/2005

Về thu tiền sử dụng đối với diện tích đất dôi dư so với giấy tờ đã có để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đã bãi bỏ khi Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 có hiệu lực)

Bãi bỏ theo Điều 18 Nghị định 84/2007/NĐ-CP

 

20

Quyết định

2362/2005/QĐ-UB ngày 25/11/2005

Phê duyệt quy định thủ tục hành chính theo cơ chế “1 cửa” trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền của cấp huyện tại tỉnh KH

Được thay thế bởi Quyết định 1320/2008/QĐ-UBND ngày 03/6/2008

 

21

Quyết định

76/2007/QĐ-UBND ngày 19/11/2007

Về việc bổ sung một số điều của Quy định hạn mức giao đất ở, đất nông nghiệp, hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất có vườn ao cho hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 30/QĐ-UB ngày 31/3/2005 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bằng Quyết định 30/2011/QĐ-UBND

 

22

Quyết định

1320/2008/QĐ-UBND ngày 03/6/2008

Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Được thay thế bằng QĐ 3020/QĐ-UB ngày 11/11/2011

 

23

Quyết định

46/2008/QĐ-UBND ngày 18/7/2008

Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bằng QĐ 21/2009/QĐ-UBND ngày 03/4/2009

 

24

Quyết định

93/2006/QĐ-UBND ngày 06/12/2006

Quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước; hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bằng Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 15/7/2011

25/7/2011

25

Quyết định

39/2006/QĐ-UBND ngày 06/6/2006

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Được thay thế bởi QĐ 47/2006/QĐ-UBND ngày 13/6/2006

24/6/2006

26

Quyết định

168/2004/QĐ-UBND ngày 19/8/2004

Quyết định về tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho đơn vị thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi QĐ 75/2007/QĐ-UBND ngày 16/11/2007

27/11/2007

27

Quyết định

03/2009/QĐ-UBND ngày 03/2/2009

Quyết định ban hành Quy định về việc thẩm định đề cương, nghiệm thu và thực hiện đề án, dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi QĐ 28/2010/QĐ-UBND ngày 09/9/2010

20/9/2010

28

Quyết định

85/2009/QĐ-UBND ngày 27/10/2009

Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về quản lý nhà nước tại Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi QĐ 23/2011/QĐ-UBND ngày 20/9/2011

01/10/2011

29

Quyết định

121/2004/QĐ-UBND ngày 22/4/2004

Quyết định ban hành Quy chế quản lý hệ thống thoát nước đô thị tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi QĐ 42/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011

01/01/2012

30

Chỉ thị

20/CT-UBND ngày 10/12/2013

Triển khai thực hiện đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước trên địa bàn TP.Nha Trang

Được thay thế bởi CT 05/CT-UBND ngày 10/01/2014

10/01/2014

III. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH (08 văn bản)

1

Nghị quyết

10/2011/NQ-HĐND ngày 08/4/2011

Về một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi NQ 02/2013/NQ-HĐND ngày 01/3/2013

10/3/2013

2

Nghị quyết

37/2007/NQ-HĐND ngày 21/12/2007

Về chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế do Khánh Hòa tổ chức và chi tiếp khách trong nước

Được thay thế bởi NQ 10/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

01/01/2011

3

Nghị quyết

20/2007/NQ-HĐND ngày 14/7/2007

Về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi NQ 09/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

01/01/2011

4

Nghị quyết

09/2006/NQ-HĐND ngày 30/3/2006

Về định mức kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng, góp ý, thẩm định, thẩm tra, rà soát và kiểm tra, giám sát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi NQ 10/2008/NQ-HĐND ngày 22/7/2008

22/7/2008

5

Nghị quyết

10/2008/NQ-HĐND ngày 22/7/2008

Về mức chi kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi NQ 08/NQ-HĐND ngày 11/7/2013

11/7/2013

6

Quyết định

27/2011/QĐ-UBND ngày 14/10/2011

Về giá bồi thường đối với các hộ sử dụng dịch vụ điện, viễn thông, truyền hình cáp khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 25/10/2012

05/11/2012

7

Quyết định

45/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Về đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013

28/10/2013

8

Quyết định

13/2012/QĐ-UBND ngày 04/4/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa về đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013

28/10/2013

IV. LĨNH VỰC XÂY DỰNG (05 văn bản)

1

Quyết định

10/2010/QĐ-UBND ngày 30/3/2010

Về việc bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 23/6/2008 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc quy định Bảng giá xây dựng các loại công trình, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND ngày 24/11/2010

04/12/2010

2

Quyết định

39/2010/QĐ-UBND ngày 24/11/2010

Về việc quy định Bảng giá xây dựng mới các loại công trình, vật kiến trúc và chi phí đền bù, hỗ trợ một số công trình trên đất tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

01/01/2012

3

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND ngày 17/02/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí lập quy hoạch xây dựng và chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, ban hành kèm theo Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 09/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013

21/4/2013

4

Quyết định

46/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011

Về việc quy định Bảng giá xây dựng mới các loại công trình, vật kiến trúc và chi phí đền bù, hỗ trợ một số công trình trên đất tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012

01/01/2013

5

Quyết định

26/2012/QĐ-UBND ngày 23/8/2012

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa quy định Bảng giá xây dựng mới các loại công trình, vật kiến trúc và chi phí đền bù hỗ trợ một số công trình trên đất tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được thay thế bởi Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012

01/01/2013

V. LĨNH VỰC NỘI VỤ (03 văn bản)

1

Quyết định

50/2006/QĐ-UBND ngày 15/6/2006

Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ

Có văn bản thay thế

28/3/2014

2

Quyết định

33/2010/QĐ-UBND ngày 06/10/2010

Về số lượng cán bộ, công chức và việc bố trí cán bộ, công chức ở từng xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Khánh Hòa

Có văn bản thay thế

17/02/2014

3

Quyết định

84/2006/QĐ-UBND ngày 16/10/2006

Ban hành Quy chế quản lý cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

Có văn bản thay thế

13/3/2014

VI. LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG (01 văn bản)

 

 

1

Nghị quyết

06/2007/NQ-HĐND ngày 02/02/2007

Về tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2007-2010

Đã qua giai đoạn hiệu lực của văn bản

31/12/2010

VII. LĨNH VỰC NGÂN HÀNG (01 văn bản)

1

Chỉ thị

30/CT-UBND ngày 28/10/2005

Về niêm yết, thông báo giá hàng hóa, dịch vụ bằng đồng Việt Nam

Được thay thế bởi Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 24/6/2014

24/6/2014

VIII. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (06 văn bản)

1

Nghị quyết

13/2005/NQ-HĐND ngày 02/7/2005

Về chế độ học bổng và khen thưởng học sinh

Đã bãi bỏ theo Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

 

2

Nghị quyết

11/2007/NQ-HĐND ngày 02/02/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 13/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005 quy định chế độ học bổng và khen thưởng học sinh

Đã bãi bỏ theo Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012 của HĐND tỉnh

 

3

Quyết định

11/2007/QĐ-UBND ngày 07/3/2007

Về việc quy định chế độ cho công tác phổ cập bậc trung học

Đã bãi bỏ theo Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 08/5/2009 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

4

Nghị quyết

15/2008/NQ-HĐND ngày 22/7/2008

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 13/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005, Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 02/02/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về chế độ học bổng và khen thưởng học sinh

Đã bãi bỏ theo Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012 của HĐND tỉnh

 

5

Nghị quyết

02/2010/NQ-HĐND ngày 20/7/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND ngày 22/7/2008, Nghị quyết số 13/2005/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về chế độ khen thưởng học bổng

Đã bãi bỏ theo Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012 của HĐND tỉnh

 

6

Nghị quyết

02/2011/NQ-HĐND ngày 07/4/2011

Quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài

Đã bãi bỏ theo Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014

 

Tổng số: 55 văn bản

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. LĨNH VỰC Y TẾ (02 văn bản)

1

Nghị quyết

26/2009/NQ-HĐND ngày 15/12/2009 của HĐND tỉnh quy định về việc hỗ trợ 5% chi phí khám, chữa bệnh cho các đối tượng thuộc hộ gia đình nghèo; đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Sửa đổi Điểm c, Khoản 1, Điều 1 và bổ sung Điểm d, Khoản 1, Điều 1 của Nghị quyết số 26/2009/NQ-HĐND ngày 15/12/2009 của HĐND tỉnh

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND ngày 05/12/2012 của HĐND tỉnh

15/12/2012

2

Nghị quyết

05/2011/NQ-HĐND ngày 07/4/2011 của HĐND tỉnh quy định về chế độ hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Sửa đổi Khoản 2, Điều 2 và Khoản 3, Điều 2 của Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND ngày 07/4/2011 của HĐND tỉnh

Được sửa đổi bởi Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của HĐND tỉnh

21/12/2013

II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH (13 văn bản)

1

Nghị quyết

13/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010

Về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã năm 2011

Được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013

11/12/2013

2

Nghị quyết

14/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010

Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011

Được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012, Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND ngày 04/12/2012, Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 và Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013

 

3

Nghị quyết

15/2009/NQ-HĐND ngày 12/6/2009

Về một số chính sách thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ

Hết hiệu lực một phần bởi Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND ngày 07/4/2011

07/4/2011

4

Nghị quyết

13/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005

Quy định chế độ học bổng và khen thưởng học sinh

Hết hiệu lực một phần bởi Nghị quyết 11/2007/NQ-HĐND ngày 02/02/2007 và NQ 15/2008/NQ-HĐND ngày 22/7/2008

 

5

Nghị quyết

11/2007/NQ-HĐND ngày 02/2/2007

Về việc bổ sung, sửa đổi Nghị quyết số 13/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005 quy định chế độ học bổng và khen thưởng học sinh

Hết hiệu lực một phần bởi Nghị quyết 15/2008/NQ-HĐND ngày 22/7/2008

 

6

Nghị quyết

44/2006/NQ-HĐND ngày 18/12/2006

Về chế độ chi công tác phổ cập bậc trung học

Hết hiệu lực một phần bởi Nghị quyết 04/2009/NQ-HĐND ngày 30/3/2009

 

7

Nghị quyết

26/2007/NQ-HĐND ngày 14/7/2007

Về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Hết hiệu lực một phần, được sửa đổi bởi Nghị quyết 17/2011/NQ-HĐND ngày 07/12/2011

01/01/2012

8

Nghị quyết

19/NQ-HĐND ngày 21/12/2007

Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và phí vệ sinh phục vụ cho Dự án cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang

Được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND ngày 21/7/2011

21/7/2011

9

Nghị quyết

16/2011/NQ-HĐND ngày 07/12/2011

Về mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi và ôtô bán tải vừa chở người, vừa chở hàng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 11/7/2013

11/7/2013

10

Nghị quyết

25/2008/NQ-HĐND ngày 09/12/2008

Về việc quy định mức chi đối với hoạt động giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Hết hiệu lực một phần bởi Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012

28/6/2012

11

Quyết định

31/2011/QĐ-UBND ngày 26/10/2011

Về việc ban hành Quy định giá bồi thường, hỗ trợ các loại vật nuôi, cây trồng trên đất bị thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được sửa đổi một số điều bởi Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012

01/01/2013

12

Quyết định

45/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012

Về việc ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất sát giá thị trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Hết hiệu lực một phần bởi Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013

25/10/2013

13

Quyết định

20/2011/QĐ-UBND ngày 12/8/2011

Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 12/6/2012

23/6/2012

III. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI (02 văn bản)

1

Quyết định

43/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Điều chỉnh Khoản 1, Điều 3 Quy định về giá xe ra, vào bến ô tô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kèm theo Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Sửa đổi cho phù hợp với Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/8/2010 của Liên Bộ: Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

17/10/2011

2

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 về việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trong đô thị không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Điều chỉnh Điều 11 của Quy định về sử dụng tạm thời một phần lòng đường, lề đường, hè phố trong đô thị không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Sửa đổi cho phù hợp với Thông tư 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

14/02/2013

IV. LĨNH VỰC XÂY DỰNG (04 văn bản)

1

Quyết định

29/2010/QĐ-UBND ngày 09/9/2010 về việc ban hành Quy định về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí lập quy hoạch xây dựng và chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa “Quy định về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí lập quy hoạch xây dựng và chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Điểm b, Khoản 1, Điều 1 như sau:

“b) Chi phí lập quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị (sau đây gọi chung là quy hoạch) đối với các đồ án quy hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước”;

2. Sửa đổi Khoản 1, Điều 2 như sau:

“1. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập và quản lý: Chi phí đầu tư xây dựng công trình các dự án đầu tư; chi phí lập quy hoạch xây dựng và lập quy hoạch đô thị; chi phí dịch vụ công ích đô thị thuộc phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 Quy định này”.

3. Sửa đổi toàn bộ nội dung Chương IV như sau:

Chương IV

LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG, QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

Điều 18. Dự toán chi phí lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị

1. Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị bao gồm: Quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn. Việc lập nhiệm vụ, lập đồ án, thẩm định đồ án, phê duyệt đồ án và quản lý nghiệp vụ đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và chi phí quy hoạch đô thị (Thông tư 01/2013/TT-BXD).

2. Dự toán chi phí lập các loại quy hoạch là một nội dung trong nhiệm vụ quy hoạch.

3. Dự toán chi phí lập quy hoạch bao gồm các thành phần chi phí để sử dụng cho công việc: Khảo sát địa chất, địa vật lý phục vụ lập quy hoạch; mua hoặc lập các bản đồ địa hình phục vụ lập đồ án quy hoạch; lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý công tác quy hoạch; thuê tổ chức tư vấn, thuê chuyên gia tư vấn phản biện nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị (nếu có); tổ chức công bố đồ án quy hoạch được phê duyệt; cắm mốc giới theo quy hoạch ra ngoài thực địa; các công tác khác phục vụ cho công tác lập quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

4. Dự toán chi phí lập quy hoạch xác định trên đề cương nhiệm vụ thực hiện công việc quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, định mức chi phí cùng các nội dung quy định của Bộ Xây dựng nêu tại Thông tư số 01/2013/TT-BXD và các đơn giá khảo sát xây dựng, đơn giá cắm mốc giới quy hoạch do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa công bố. Trường hợp cần thiết lập dự toán chi phí khảo sát xây dựng để phục vụ cho công tác quy hoạch xây dựng thì thực hiện như Điều 6 Quy định này.

5. Việc điều chỉnh dự toán chi phí trước thuế tại từng thời điểm đối với công tác lập quy hoạch xác định trên cơ sở định mức chi quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị ban hành theo Thông tư số 01/2013/TT-BXD để phù hợp với Quy định của Chính phủ về điều chỉnh mức lương tối thiểu chung, mức lương tối thiểu vùng được thực hiện theo Quy định của Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại từng thời đỉểm tương ứng.

Trường hợp chưa có quy định điều chỉnh mà việc áp dụng các định mức chi phí theo Thông tư số 01/2013/TT-BXD không phù hợp thì lập dự toán chi phí quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị theo hướng dẫn tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 01/2013/TT-BXD để áp dụng.

Điều 19. Phân cấp thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị

1. Người có thẩm quyền phê duyệt đồ án quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch là người phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch. Trường hợp các đồ án quy hoạch do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lập để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì giao cho Sở Xây dựng chủ trì tổ chức thẩm định dự toán chi phí trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Việc phân cấp thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị (không bao gồm phần dự toán), đồ án quy hoạch xây dựng và đồ án quy hoạch đô thị thực hiện theo nội dung quy định tại Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị (Thông tư số 07/2008/TT-BXD) Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị (Nghị định số 37/NĐ-CP) cùng với các quy định của pháp luật có liên quan và quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

3. Đối với các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh và được Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong và các đơn vị khác tổ chức lập quy hoạch theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh (gọi chung là đơn vị tổ chức lập quy hoạch) thì ủy quyền cho các đơn vị tổ chức lập quy hoạch tổ chức thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch.

4. Đối với các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì Ủy ban nhân dân cấp huyện giao cho Phòng Quản lý đô thị (hoặc Phòng Quản lý-Hạ tầng) tổ chức thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch đồng thời phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch.

Điều 20. Bỏ Khoản 4

Điều 21. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 như sau:

3. Xử lý chuyển tiếp đối với công tác quản lý chi phí lập quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị:

3.1. Các công việc lập quy hoạch thực hiện theo hợp đồng đã ký kết và hoàn thành trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 01 tháng 4 năm 2013 thì thực hiện theo hợp đồng đã ký kết, không áp dụng quy định Thông tư nói trên.

3.2. Đối với các công việc lập quy hoạch đang thực hiện, việc thanh toán, quyết toán chi phí lập quy hoạch phải căn cứ theo nội dung của hợp đồng đã ký kết. Trường hợp, trong nội dung của hợp đồng thỏa thuận được điều chỉnh giá khi Nhà nước thay đổi định mức chi phí quy hoạch, thì các bên có liên quan cần xác định cụ thể khối lượng công việc đã hoàn thành tương ứng với thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 01/2013/TT-BXD để xác định chi phí điều chỉnh cho phù hợp.

3.3. Các công việc lập quy hoạch mà nhiệm vụ quy hoạch chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã phê duyệt nhưng chưa ký kết hợp đồng thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-BXD và Quy định này.

QĐ 07/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013, thay thế Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí lập quy hoạch xây dựng và chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

21/4/2013

2

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND ngày 17/02/2012 về việc bổ sung Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 84/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Thay thế một phần nội dung về cấp Giấy phép xây dựng tại Quyết định số 84/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung về quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa của Quyết định số 84/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2007

Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 Quy định cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

20/10/2013

3

Quyết định

58/2009/QĐ-UBND ngày 10/7/2009 về việc ban hành Quy định thực hiện một số nội dung quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bãi bỏ Điều 3, 4 và 5 của Quy định thực hiện một số nội dung quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Kinh phí bảo trì đối với nhà chung cư được thực hiện theo Quy định tại Điều 51 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 19/7/2011

29/7/2011

4

Quyết định

15/2010/QĐ-UBND ngày 19/4/2010 về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 2, Điều 25 của Quy định quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa như sau:

“2. Thẩm định dự án đầu tư thuộc thẩm quyền cho phép đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở: Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tiếp nhận, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thỏa thuận địa điểm lập dự án đầu tư. Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối tổ chức thẩm định dự án và trình Ủy ban nhân dân phê duyệt dự án đầu tư:

- Đối với các dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt dự án và Điều lệ quản lý thực hiện dự án;

Giám đốc Sở Xây dựng quyết định phê duyệt dự án và Điều lệ quản lý thực hiện dự án;”.

Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 16/7/2010 sửa đổi Quyết định 15/2010/QĐ-UBND ngày 19/4/2010

26/7/2010

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (01 văn bản)

1

Nghị quyết

44/2006/NQ-HĐND ngày 18/12/2006

Chế độ chi cho công tác phổ cập bậc trung học

Nghị quyết số 04, ngày 30/3/2014 đã sửa đổi, bổ sung một phần

 

Tổng số: 22 văn bản

 

 

Mẫu số 07

Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA ĐẾN NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Kiến nghị (sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Nội dung kiến nghị/Lý do kiến nghị

Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý/kiến nghị xử lý; tình hình xây dựng

1

Quyết định

 

Ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ban hành mới

Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sở Ngoại vụ

Đã lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp và trình UBND tỉnh.

Kiến nghị ban hành trong Quý III năm 2014.

2

Quyết định

2060/QĐ-UBND ngày 12/8/2010

Ban hành Quy chế về việc xét cho phép sử dụng và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Khánh Hòa

Thay thế

Thay thế, ban hành dưới dạng văn bản quy phạm pháp luật

Sở Ngoại vụ

Đã lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp và trình UBND tỉnh.

Kiến nghị ban hành trong Quý III năm 2014.

3

Quyết định

 

Ban hành Quy chế về việc quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ban hành mới

Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Sở Ngoại vụ

Đã lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị trong tỉnh và đang hoàn thiện dự thảo.

Dự kiến trình UBND tỉnh trong Quý III năm 2014.

4

Quyết định

 

Ban hành Quy chế tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ban hành mới

Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; thực hiện phân cấp, cải cách thủ tục hành chính

Sở Ngoại vụ

Đang lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị trong tỉnh
Dự kiến trình UBND tỉnh trong Quý III năm 2014

5

Nghị quyết

18/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012 của HĐND tỉnh Khánh Hòa

Quy định về bảng giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước được quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của liên Bộ Y tế-Bộ Tài chính

Thay thế

- Nội dung: Bãi bỏ 129 dịch vụ ban hành kèm theo Nghị quyết (gọi tắt là dịch vụ); đổi tên 01 dịch vụ; điều chỉnh giảm giá 578 dịch vụ; bổ sung 27 dịch vụ mới; 704 dịch vụ còn lại không điều chỉnh giá.

- Lý do: Vì sửa đổi, bổ sung rất nhiều dịch vụ kèm theo nên đề nghị ban hành Nghị quyết mới để thay thế.

Sở Y tế

Đã trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định

6

Nghị quyết

19/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012 của HĐND tỉnh Khánh Hòa

Về việc ban hành bảng giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước không được quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính và Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC- BLĐTB&XH ngày 26/01/2006 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Thay thế

- Nội dung: Bãi bỏ 14 dịch vụ trùng với Nghị quyết 18/2012/NQ-HĐND; đổi tên 02 dịch vụ; điều chỉnh, giảm giá 39 dịch vụ; bổ sung 48 dịch vụ mới; 75 dịch vụ còn lại không điều chỉnh giá.

- Lý do: Vì sửa đổi, bổ sung rất nhiều dịch vụ kèm theo nên đề nghị ban hành Nghị quyết mới để thay thế.

Sở Y tế

Đã trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định

7

Nghị quyết

29/2012/NQ-HĐND ngày 05/12/2012 của HĐND tỉnh Khánh Hòa

Về chế độ hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Thay thế

Nội dung: Thay đổi tên Nghị quyết, đối tượng áp dụng và phạm vi áp dụng

Sở Y tế

Đang trình Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra

8

Quyết định

42/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010

Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút đối với các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh, Truyền thanh, Truyền hình và Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa

Sửa đổi, bổ sung

Sửa đổi, bổ sung thêm một số điều theo Nghị định 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa

Tháng 10/2014; đang lấy ý kiến các sở, ban, ngành

9

Quyết định

 

Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa

Ban hành mới

Việc tạo lập, trao đổi, lưu trữ hoặc xử lý trên các văn bản điện tử được xem là nhu cầu cần thiết và tất yếu trong hoạt động ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước, nhằm giải quyết kịp thời các nhiệm vụ, các công việc, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giảm chi phí giấy tờ, in ấn và từng bước tạo lập môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại.

Căn cứ pháp lý: Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11; Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11; Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13; Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ; Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03/12/2008 về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa

Tháng 7/2014; đã gửi Sở Tư pháp tỉnh thẩm định

10

Quyết định

 

Quyết định ban hành Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ban hành mới

Cụ thể hóa Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ;

Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa

Tháng 7/2014; đã gửi Sở Tư pháp tỉnh thẩm định

11

Quyết định

125/2002/QĐ-UB ngày 18/11/2002

Về việc tuyển dụng và bố trí cán bộ tin học chuyên trách trong các cơ quan hành chính thuộc tỉnh

Thay thế

Trên thực tế có nhiều thay đổi trong các quy định về cơ chế tuyển dụng, chức năng nhiệm vụ và chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ chuyên trách về CNTT nên một số nội dung của Quyết định số 125/2002/QĐ-UB ngày 18/11/2002 không còn phù hợp

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa

Tháng 11/2014

12

Chỉ thị

32/2005/CT-UBND ngày 16/11/2005

Chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Thay thế

Chỉ thị này ban hành theo quy định của Luật Khoáng sản 2005 đã thay thế bởi Luật Khoáng sản năm 2010

Sở Tài nguyên và Môi trường

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định ban hành quy định quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Trong dự thảo này có phần nội dung về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Do vậy, dự thảo Quyết định này được UBND tỉnh ký ban hành sẽ thay thế Chỉ thị số 32/2005/CT-UBND.

13

Quyết định

17/2011/QĐ-UBND ngày 15/7/2011

Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Đề nghị bãi bỏ

Quyết định này được ban hành theo Luật Tài nguyên nước năm 1998, hiện nay Luật Tài nguyên nước năm 2012 đã được ban hành thay thế và có hiệu lực thi hành từ năm 2013

Sở Tài nguyên và Môi trường

Đề nghị bãi bỏ do Luật TNN năm 1998 đã hết hiệu lực thi hành.

Kiến nghị ban hành Quy định thay thế.

14

Chỉ thị

07/CT-UBND ngày 27/01/2014

Về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014

Ban hành mới

 

Sở Tài chính

2014

15

Quyết định

08/2014/QĐ-UBND ngày 04/3/2014

Về quy định phân cấp thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ban hành mới

 

Sở Tài chính

2014

16

Nghị quyết

 

Quy định về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

Ban hành mới

 

Sở Tài chính

7/2014

17

Nghị quyết

 

Nghị quyết về việc thu phí vệ sinh và phí thoát nước đô thị Cam Ranh theo Nghị định 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 và Nghị định 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ

Ban hành mới

 

Sở Tài chính

7/2014

18

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND ngày 30/6/2011

Về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bãi bỏ

Do Luật Giá bãi bỏ Pháp lệnh Giá

Sở Tài chính

Quý III/2014

19

Nghị quyết

11/2011/NQ-HĐND ngày 21/7/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 21/12/2007 của HĐND tỉnh về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và phí vệ sinh phục vụ cho Dự án cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang, áp dụng từ năm 2011-2014

Sửa đổi, bổ sung

 

Sở Tài chính

7/2014

20

Nghị quyết

21/NQ-HĐND ngày 09/12/2008

Về việc huy động vốn đầu tư xây dựng cơ bản hạ tầng Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh

Sửa đổi, bổ sung

 

Sở Tài chính

 

21

Nghị quyết

02/2011/NQ-HĐND ngày 07/4/2011 của HĐND tỉnh

Về việc quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài

Sửa đổi, bổ sung

 

Sở Tài chính

7/2014

22

Nghị quyết

21/2009/NQ-HĐND ngày 15/12/2009

Về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh

Sửa đổi, bổ sung

 

Sở Tài chính

7/2014

23

Quyết định

26/2011/QĐ-UBND ngày 11/10/2011

Ban hành quy định về xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Sửa đổi, bổ sung

Lý do kiến nghị: Do các Nghị định của Chính phủ; Thông tư của Bộ Công thương mới ban hành thay thế một số quy định cũ thuộc lĩnh vực quản lý khuyến nông:

- Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến nông thay thế Nghị định 134/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển nông thôn.

- Thông tư 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 45/2012/NĐ-CP thay thế Thông tư số 03/2005/TT-BCN ngày 23/6/2005 của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 134/2004/NĐ-CP ngày 09/6/2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn.

- Thông tư 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ Công thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia thay thế Quyết định số 08/2008/QĐ-BCT ngày 12/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc ban hành Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, kế hoạch và đề án khuyến công quốc gia; Quyết định số 17/2008/QĐ-BCT ngày 07/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc ban hành Quy định về việc biên soạn tài liệu đào tạo thực hiện bằng kinh phí khuyến công; Quyết định số 5918/QĐ-BCT ngày 24/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc ban hành Quy chế tạm ứng, thanh lý hợp đồng, quyết toán kinh phí khuyến công quốc gia và chứng từ chi đối với một số hoạt động trong chương trình khuyến công.

Sở Công thương

Quý III/2014

24

Chỉ thị

24/2009/CT-UBND

Về việc tăng cường hiệu lực xử lý các sai phạm qua thanh tra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Sửa đổi, thay thế

Do Luật Thanh tra năm 2010 và Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ đã có hiệu lực thi hành nên các căn cứ pháp lý của Chỉ thị số 24/2009/CT-UBND không còn hiệu lực. Đồng thời, để tăng cường hiệu quả công tác xử lý các sai phạm phát hiện qua thanh tra thì việc sửa đổi, thay thế Chỉ thị số 24/2009/CT-UBND ngày 09/11/2009 của UBND tỉnh là cần thiết

Thanh tra tỉnh

Quý IV/2014

25

Nghị quyết

17/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012

Một số chế độ học bổng và khen thưởng học sinh, sinh viên

Bổ sung

Từ năm học 2012-2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai tổ chức Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật các cấp dành cho học sinh trung học. Học sinh đoạt giải trong Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật được hưởng các quyền lợi trong tốt nghiệp, tuyển sinh giống như học sinh đạt giải trong kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi các môn văn hóa. Vì vậy, đề nghị được bổ sung đối tượng là học sinh, giáo viên hướng dẫn có dự án dự thi đạt giải trong Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật các cấp dành cho học sinh trung học được hưởng chế độ khen thưởng các học sinh, giáo viên trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi được ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tháng 01/2015

26

Quyết định

2389/QĐ-UBND ngày 26/9/2012

Quy định mức chi cho các hoạt động ngành giáo dục và đào tạo

 

- Điều chỉnh Mục III (Phần A3a, A3b: Bồi dưỡng cho trọng tài và giám sát các bộ môn):

+ Người/trận thay cho Người/buổi.

+ Tăng chế độ bồi dưỡng cho các trọng tài và giám sát từ theo quy định mức tiền sang định mức theo tỷ lệ % của mức lương cơ bản.

- Bổ sung chế độ bồi dưỡng cho giáo viên các môn âm nhạc và mỹ thuật khi huấn luyện viên các đội tuyển học sinh tham gia các giải, hoạt động về âm nhạc, mỹ thuật các cấp (do ngành GDĐT hoặc ngành GDĐT phối hợp với các ban, ngành khác tổ chức).

- Bổ sung chế độ khen thưởng đối với cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia Hội thi Văn hóa-Thể thao các Trường PTDTNT toàn quốc (bao gồm các phần thi: Văn hóa, văn nghệ và thể thao) do Bộ GDĐT tổ chức theo định kỳ 04 năm/lần; học sinh đạt giải ở các phần thi vẫn được Bộ GDĐT công nhận nhưng cán bộ, giáo viên có tham gia bồi dưỡng, huấn luyện không được khen thưởng như các cán bộ, giáo viên có tham gia bồi dưỡng, huấn luyện và có học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi và các giải TDTT cấp quốc gia khác.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tháng 01/2015

Tổng số: 26 văn bản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 80/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 80/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/01/2015
Ngày hiệu lực 15/01/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 80/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 80/QĐ-UBND 2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 80/QĐ-UBND 2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật Khánh Hòa
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 80/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Khánh Hòa
Người ký Lê Xuân Thân
Ngày ban hành 15/01/2015
Ngày hiệu lực 15/01/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 80/QĐ-UBND 2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật Khánh Hòa

Lịch sử hiệu lực Quyết định 80/QĐ-UBND 2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật Khánh Hòa

  • 15/01/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 15/01/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực