Quyết định 17/2010/QĐ-UBND

Quyết định 17/2010/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 105/2009/QĐ-UBND về giá các loại đất năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Quyết định 17/2010/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 105/2009/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 44/2010/QĐ-UBND giá đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2010/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 105/2009/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 17/2010/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 20 tháng 05 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH 105/2009/QĐ-UBND NGÀY 31/12/2009 CỦA UBND TỈNH VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;
Căn cứ Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá các loại đất;
Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004;
Căn cứ Thông tư số 188/2004/NĐ-CP 123/2007/NĐ-CP">145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-BTNMT-BNV ngày 02/02/2010 của liên bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Nội vụ Hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về công tác định giá đất;
Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh về quy định giá các loại đất năm 2010;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Phụ lục 2.1, 3.1, 4.1, 4.3, 5.3, 7.3 ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh như sau:

1. Bổ sung đường QH 13m vào Phụ lục 2.1 Bảng giá đất phi nông nghiệp các phường thành phố Nha Trang:

- Số thứ tự 268: Khu quy hoạch dân cư Vĩnh Trường:

Đường quy hoạch rộng 10m – 13m: đường loại 6, hệ số 0,8, giá đất theo hệ số đường như sau:

ĐVT: đồng/m2

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

2.000.000

1.200.000

1.000.000

560.000

400.000

2. Điều chỉnh Phụ lục 4.1 và 4.3 bảng giá đất huyện Cam Lâm:

- Phụ lục 4.1: Bảng giá đất phi nông nghiệp Thị trấn Cam Đức – huyện Cam Lâm:

Tên đường

Loại đường

Hệ số

VT1

VT2

VT3

VT4

VT5

Đường số 7

3

1,0

600.000

420.000

280.000

230.000

200.000

Đường vào Nhà thờ Hòa Yên

2

0,8

880.000

560.000

400.000

240.000

200.000

- Phụ lục 4.3: Bảng giá đất phi nông nghiệp tại nông thôn các xã thuộc huyện Cam Lâm:

Tên xã

Hệ số

Khu vực

Giá đất theo hệ số (đồng/m2)

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Cam Tân

 

 

 

 

 

 

Thôn Vĩnh Bình

Từ giáp Quốc lộ 1 đến tràn suối gỗ

0,8

1

120.000

88.000

64.000

3. Điều chỉnh và bổ sung Phụ lục 3.1 – Bảng giá đất phi nông nghiệp các phường thuộc Thị xã Cam Ranh:

- Điều chỉnh giá đất đường Nguyễn Lương Bằng:

ĐVT: đồng/m2

Tên đường

Loại đường

Hệ số

VT1

VT2

VT3

VT4

VT5

Đường Nguyễn Lương Bằng

2

0,65

1.170.000

624.000

520.000

260.000

130.000

- Bổ sung giá đất các khu quy hoạch dân cư:

ĐVT: đồng/m2

Khu quy hoạch dân cư góc Nguyễn Lương Bằng và Hùng Vương, phường Cam Phú:

Loại đường

Hệ số

Vị trí 1

Đường quy hoạch 13m (Khu A1 và A2)

3

0,8

800.000

Đường quy hoạch 13m (Khu A3)

3

0,7

700.000

Khu quy hoạch dân cư tổ dân phố Hòa Do 6A, phường Cam Phúc Bắc:

 

 

 

Đường quy hoạch rộng 10m – 13m

4

1,0

600.000

Đường quy hoạch rộng 6m – 7m

5

1,0

400.000

Khu QH dân cư tổ dân phố Hòa Bình, phường Cam Nghĩa:

 

 

 

Đường quy hoạch rộng 16m

4

0,85

510.000

Đường quy hoạch rộng 10m-13m

4

0,7

420.000

Đường quy hoạch rộng 6m

5

0,8

320.000

Khu QH gia đình quân nhân Trung đoàn Công binh 293 tổ dân phố Hòa Do 6A, phường Cam Phúc Bắc:

 

 

 

Đường quy hoạch rộng 16m

4

0,85

510.000

Đường quy hoạch rộng 10m-13m

4

0,7

420.000

Đường quy hoạch rộng 6m

5

0,8

320.000

4. Điều chỉnh Phụ lục 5.3 Bảng giá đất phi nông nghiệp tại nông thôn các xã thuộc huyện Diên Khánh như sau:

- Số thứ tự XVII xã Diên Thọ: mục c điểm 17: đoạn từ ngã ba đi Diên Đồng (theo Tỉnh lộ 2) đến giáp ranh huyện Khánh Vĩnh: khu vực 1, hệ số 1,0; vị trí 1, giá đất: 150.000 đồng/m2.

5. Điều chỉnh phụ lục 7.3 Bảng giá đất phi nông nghiệp tại nông thôn các xã thuộc huyện Vạn Ninh như sau:

- Xã Vạn Thắng:

+ Thôn Quãng Hội 2: bỏ đoạn: “từ trường Vạn Thắng 1 đến nhà cộng đồng thôn Quãng Hội 2 đến đường bêtông Quãng Hội 2 ngã ba nhà ông Hồ Non”.

+ Điều chỉnh: “các đường còn lại thuộc các thôn Quảng Hội 1, 2 và Phú Hội 1, 2, 3” thành “các đường còn lại thuộc các thôn Quãng Hội 1, 2 và Phú Hội 1, 2”: vị trí 3, khu vực 1, hệ số xã 1,6, giá đất 128.000 đồng/m2.

+ Riêng thôn Phú Hội 3 đưa vào các đường còn lại thuộc các thôn còn lại trong xã thuộc khu vực 2, vị trí 3, hệ số xã 1,6, giá đất 96.000 đ/m2.

Điều 2. Các nội dung khác tại Quyết định số 105/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh Khánh Hòa vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TT. HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Trung tâm phát hành Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, CVNCTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2010/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 17/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/05/2010
Ngày hiệu lực 30/05/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 15/01/2015
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/2010/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 105/2009/QĐ-UBND


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 17/2010/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 105/2009/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 17/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Khánh Hòa
Người ký Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành 20/05/2010
Ngày hiệu lực 30/05/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 15/01/2015
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 17/2010/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 105/2009/QĐ-UBND

Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2010/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 105/2009/QĐ-UBND