Nghị quyết 38/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 38/2007/NQ-HĐND về chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Khánh Hòa tổ chức và chi tiếp khách trong nước do Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp thứ 9 ban hành

Nghị quyết 38/2007/NQ-HĐND chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế đã được thay thế bởi Nghị quyết 10/2010/NQ-HĐND chi tiêu tiếp khách nước ngoài tổ chức hội nghị Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2011.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 38/2007/NQ-HĐND chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HOÀ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 38/2007/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ CHI TIÊU TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI, CHI TIÊU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ DO KHÁNH HÒA TỔ CHỨC VÀ CHI TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA IV, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiếp khách trong nước;
Căn cứ Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31/10/2007 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính;
Sau khi xem xét Tờ trình số 7983/UBND ngày 04/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 71/BC-BKTNS ngày 14/12/2007 của Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Khánh Hòa được quy định cụ thể như sau:

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng: cấp hạng khách quốc tế quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiếp khách trong nước.

2. Các chế độ cụ thể:

2.1. Chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Khánh Hòa

a) Đối với các đoàn khách nước ngoài vào làm việc tại Khánh Hòa do tỉnh Khánh Hòa đài thọ toàn bộ chi phí ăn, ở, đi lại trong tỉnh:

Các mức chi như: Chi đón, tiễn khách tại sân bay; tiêu chuẩn về thuê chỗ ở; tiêu chuẩn ăn hàng ngày; tổ chức chiêu đãi; tiêu chuẩn tiếp xã giao; chi dịch thuật; chi văn hóa, văn nghệ và tặng phẩm: do thủ trưởng cơ quan ấn định nhưng không vượt quá mức chi tối đa quy định tại Điểm 1, Mục I, Phần II Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007.

Riêng đối với khách nước ngoài là khách mời quốc tế khác (không thuộc hạng đặc biệt, hạng A, B, C)

- Mức chi mời một bữa cơm thân mật hoặc tiệc trà 200.000 đồng/người

- Tiêu chuẩn tiếp xã giao và các buổi làm việc: Mức chi nước uống, hoa quả, bánh ngọt tối đa không quá 40.000 đồng/người/ngày (2 buổi làm việc)

- Chi tặng phẩm: Mức chi 150.000 đồng/người

b) Đối với các đoàn khách nước ngoài vào làm việc tại Khánh Hòa do khách tự túc ăn, ở, tỉnh Khánh Hòa chi các khoản chi phí lễ tân, chi phí đi lại trong tỉnh:

Mức chi không vượt quá mức chi tối đa theo điểm a, b, đ, e khoản 1, mục I, phần II Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007. Riêng đối với khách nước ngoài là khách mời quốc tế khác (không thuộc hạng đặc biệt, hạng A, B, C) ngoài các khoản chi quy định trên cơ quan tiếp khách được chi mời cơm thân mật hoặc tiệc trà theo mức 200.000 đồng/người.

c) Đối với các đoàn khách nước ngoài vào làm việc tại Khánh Hòa do khách tự túc mọi chi phí:

Cơ quan, đơn vị có đoàn đến làm việc chỉ được chi để tiếp xã giao các buổi đoàn đến làm việc, mức chi tối đa theo quy định tại điểm e, khoản 1, mục I, phần II Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007. Đối với khách nước ngoài là khách quốc tế khác mức chi tiếp xã giao không quá 40.000 đồng/người/ngày (2 buổi làm việc).

2.2. Chế độ chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế do Khánh Hòa tổ chức:

a) Hội nghị, hội thảo quốc tế do phía tỉnh đài thọ toàn bộ chi phí được chi như sau:

- Đối với khách mời là đại biểu quốc tế do phía tỉnh đài thọ được áp dụng các mức chi quy định tại khoản 1, mục I, Phần II Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007.

Ngoài quy định trên đối với khách mời quốc tế khác mức chi như sau:

+ Mời một bữa cơm thân mật hoặc tiệc trà, mức chi tối đa không quá 200.000 đồng/người (đã bao gồm tiền đồ uống như rượu, bia nước uống sản xuất tại Việt Nam);

+ Chi giải khát giữa giờ (áp dụng cho cả đại biểu và phiên dịch phía Việt Nam) theo mức tối đa 40.000 đồng/người/ngày (2 buổi làm việc);

+ Tặng phẩm, mức chi tối đa không quá 150.000 đồng/người;

b) Hội nghị, hội thảo quốc tế do phía tỉnh và phía nước ngoài phối hợp tổ chức:

Đối với các hội nghị, hội thảo này, khi xây dựng dự toán cần làm rõ những nội dung thuộc trách nhiệm của phía nước ngoài chi, những nội dung thuộc trách nhiệm của phía tỉnh chi để tránh chi trùng lắp. Đối với những nội dung chi thuộc trách nhiệm của phía tỉnh thì phải căn cứ vào các mức chi được quy định tại điểm a, khoản 2, mục II, phần II Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 và chế độ chi tiêu do địa phương ban hành trên đây để thực hiện.

Đối với khách nước ngoài là khách quốc tế khác, được chi mời một bữa cơm thân mật hoặc tiệc trà theo mức 200.000 đồng/người.

c) Đối với hội nghị, hội thảo quốc tế tổ chức tại Khánh Hòa do phía nước ngoài đài thọ toàn bộ chi phí:

Cơ quan, đơn vị nơi phối hợp với các tổ chức quốc tế để tổ chức hội nghị, hội thảo không được sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước để chi thêm cho các hội nghị, hội thảo quốc tế này.

Điều 2: Chế độ chi tiếp khách trong nước được quy định cụ thể như sau:

1. Khách của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh mức chi tối đa không quá 150.000 đồng/suất;

2. Khách đến làm việc với lãnh đạo cấp sở, ban, ngành, đoàn thể trực thuộc tỉnh; khách của Thường trực huyện ủy, thị ủy, thành ủy; khách của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; khách đến làm việc với lãnh đạo đoàn thể thuộc huyện, thị xã, thành phố, mức chi tối đa không quá 100.000 đồng/suất;

3. Khách đến làm việc với lãnh đạo xã, phường, thị trấn mức chi tối đa không quá 50.000 đồng/suất.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể đối tượng khách được tiếp.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị Quyết này.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hoà khoá IV, kỳ họp thứ 9 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Bộ Tài chính;
- Ban thường vụ Tỉnh ủy;
- VP TU, các ban Đảng, đoàn thể;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- VP HĐND tỉnh; VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh (2bản);
- Lưu VT, VN.

CHỦ TỊCH
Mai Trực

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu38/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2007
Ngày hiệu lực31/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/01/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 38/2007/NQ-HĐND chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 38/2007/NQ-HĐND chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu38/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýMai Trực
        Ngày ban hành21/12/2007
        Ngày hiệu lực31/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/01/2015
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 38/2007/NQ-HĐND chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 38/2007/NQ-HĐND chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế