Quyết định 03/2008/QĐ-UBND

Quyết định 03/2008/QĐ-UBND quy định giá tối thiểu tính thuế đơn vị tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Quyết định 03/2008/QĐ-UBND quy định giá tối thiểu tính thuế đơn vị tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã được thay thế bởi Quyết định 47/2008/QĐ-UBND giá tối thiểu tính thuế đơn vị tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 31/07/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2008/QĐ-UBND quy định giá tối thiểu tính thuế đơn vị tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 03/2008/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 11 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TỐI THIỂU TÍNH THUẾ ĐƠN VỊ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Thuế Tài nguyên (sửa đổi) ngày 16 tháng 4 năm 1998;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 2004;
Căn cứ Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/9/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi) và Nghị định số 147/2006/NĐ-CP ngày 01/12/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/9/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế Tài nguyên (sửa đổi);
Căn cứ Thông tư số 68/1998/NĐ-CP">42/2007/TT-BTC ngày 27/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/09/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi) và Nghị định số 147/2006/NĐ-CP ngày 01/12/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/1998/NĐ-CP;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa tại tờ trình số 4794/TT-CT ngày 20/12/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá tối thiểu tính thuế đơn vị tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nhưng không bán ra mà sử dụng tài nguyên khai thác đưa vào làm nguyên liệu sản xuất sản phẩm, kinh doanh dịch vụ khác; Tổ chức, cá nhân nộp thuế theo kê khai, không chấp hành đầy đủ chế độ sổ sách kế toán, chứng từ kế toán theo chế độ quy định; tổ chức, cá nhân nộp thuế tài nguyên theo phương pháp ấn định theo bảng dưới đây:

STT

Nhóm, loại tài nguyên

Đơn vị tính

Giá tính thuế

I

Khoáng sản không kim loại

 

 

1

Cát rửa Thủy Triều

Đồng/tấn

87.000

2

Cát tuyển rửa Thủy Triều

Đồng/tấn

100.000

3

Cát hạt to

Đồng/tấn

100.000

4

Cát nguyên khai Đầm Môn

Đồng/tấn

45.000

5

Cát tuyển rửa Đầm Môn

Đồng/tấn

92.000

6

Cát xây dựng

Đồng/m3

25.000

7

Cát san lấp mặt bằng

Đồng/m3

16.000

8

Đất Bazan

Đồng/m3

12.000

9

Đất làm gạch

Đồng/m3

27.000

10

Đất san lấp mặt bằng

Đồng/m3

7.000

11

San hô chết

Đồng/tấn

25.000

12

Đá khối xây dựng cao cấp

Đồng/m3

1.200.000

13

Đá khối xây dựng cao cấp quy cách

Đồng/m3

1.600.000

14

Đá chẻ 20x20x25

Đồng/m3

140.000

15

Đá vỉ

Đồng/m3

70.000

16

Đá 1x2

Đồng/m3

84.000

17

Đá 2x4

Đồng/m3

66.000

18

Đá mi 3 x 8

Đồng/m3

95.000

19

Đá 4 x 6

Đồng/m3

55.000

20

Đá 5x7

Đồng/m3

55.000

21

Đá cấp phối 25

Đồng/m3

50.000

22

Đá cấp phối 37,5

Đồng/m3

45.000

23

Đá mi

Đồng/m3

19.000

24

Đá hộc

Đồng/m3

45.000

25

Đá phôi

Đồng/m3

45.000

26

Đá bụi

Đồng/m3

19.000

27

Đá lô ka

Đồng/m3

42.000

28

Sạn, sỏi

Đồng/m3

120.000

29

Đá cuội lớn

Đồng/m3

82.000

30

Đá cuội 4x6

Đồng/m3

100.000

31

Bùn khoáng thô

Đồng/tấn

725.000

32

Sa khoáng đen (Tital)

Đồng/tấn

525.000

II

Sản phẩm rừng tự nhiên

 

 

1

Lồ ô

Đồng/cây

1.400

2

Song mây

Đồng/cây

1.600

3

Tre, nứa

Đồng/cây

1.100

4

Lá buông

Đồng/kg

3.000

5

Củi đốt

Đồng/m3

140.000

6

Gỗ nhóm 2

Đồng/m3

2.700.000

7

Gỗ nhóm 3, 4

Đồng/m3

1.700.000

8

Gỗ nhóm 5, 6, 7, 8

Đồng/m3

1.500.000

9

Gỗ cành, ngọn

Đồng/m3

1.000.000

III

Nước khoáng, nước thiên nhiên

 

 

1

Nước khoáng, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp

Đồng/lít

100

2

Nước khoáng nóng thiên nhiên phục vụ sản xuất, dịch vụ.

Đồng/m3

5.000

3

Nước thiên nhiên phục vụ sản xuất, dịch vụ.

Đồng/m3

3.000

IV

Tài nguyên thiên nhiên khác

 

 

1

Yến sào

Đồng/kg

22.000.000

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 123/2004/QĐ-UB ngày 07/5/2004 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban; Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang và Thủ trưởng các cơ quan, các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại Biểu Quốc hội tỉnh;
- Trung tâm Công báo (2 bản);
- Website UBND tỉnh;
- Lưu: VP & CVNCTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2008/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 03/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/01/2008
Ngày hiệu lực 21/01/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 31/07/2008
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2008/QĐ-UBND quy định giá tối thiểu tính thuế đơn vị tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 03/2008/QĐ-UBND quy định giá tối thiểu tính thuế đơn vị tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 03/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Khánh Hòa
Người ký Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành 11/01/2008
Ngày hiệu lực 21/01/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 31/07/2008
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 03/2008/QĐ-UBND quy định giá tối thiểu tính thuế đơn vị tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2008/QĐ-UBND quy định giá tối thiểu tính thuế đơn vị tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa