Quyết định 05/2011/QĐ-UBND

Quyết định 05/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, lập quy hoạch xây dựng và dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kèm theo Quyết định 29/2010/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Quyết định 05/2011/QĐ-UBND sửa đổi lập quản lý chi phí đầu tư xây đã được thay thế bởi Quyết định 07/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 29/2010/QĐ-UBND Quy định lập và được áp dụng kể từ ngày 21/04/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2011/QĐ-UBND sửa đổi lập quản lý chi phí đầu tư xây


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 05/2011/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 17 tháng 02 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUY ĐỊNH VỀ VIỆC LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, CHI PHÍ LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ CHI PHÍ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 29/2010/QĐ-UBND NGÀY 09 THÁNG 9 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 31 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về Lập, thẩm định, phê duyệt và Quản lý quy hoạch đô thị;
Căn cứ Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;
Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 3 năm 2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;
Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý Quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 5 năm 2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ Xây dựng ban hành Quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa tại Tờ trình số 224/TTr-SXD ngày 29 tháng 01 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của “Quy định về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí lập quy hoạch xây dựng và chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” ban hành kèm theo Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 1 như sau:

“ b) Chi phí lập quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị (sau đây gọi chung là quy hoạch) đối với các đồ án quy hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước”;

2. Sửa đổi khoản 1 Điều 2 như sau:

“1. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập và quản lý: chi phí đầu tư xây dựng công trình các dự án đầu tư; chi phí lập quy hoạch xây dựng và lập quy hoạch đô thị; chi phí dịch vụ công ích đô thị thuộc phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 Quy định này”.

3. Sửa đổi toàn bộ nội dung Chương IV như sau:

“ Chương IV

LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG, QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

Điều 18. Dự toán chi phí lập quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

1. Quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị bao gồm: quy hoạch xây dựng vùng; quy hoạch chung; quy hoạch phân khu; quy hoạch chi tiết; quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn; quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật. Việc lập nhiệm vụ, lập đồ án, thẩm định đồ án, phê duyệt đồ án và quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị thực hiện theo quy định tại Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị (Thông tư số 17/2010/TT-BXD).

2. Dự toán chi phí lập các loại quy hoạch là một nội dung trong nhiệm vụ quy hoạch.

3. Dự toán chi phí lập quy hoạch bao gồm các thành phần chi phí để sử dụng cho các công việc: Khảo sát địa chất, địa vật lý phục vụ lập quy hoạch; Mua hoặc lập các bản đồ địa hình phục vụ lập đồ án quy hoạch; Lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý công tác quy hoạch; Thuê tổ chức tư vấn, thuê chuyên gia tư vấn phản biện nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị (nếu có); Tổ chức công bố đồ án quy hoạch được duyệt; Cắm mốc giới theo quy hoạch ra ngoài thực địa; Các công việc khác phục vụ cho công tác lập quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

4. Dự toán chi phí lập quy hoạch xác định trên cơ sở đề cương nhiệm vụ thực hiện công việc quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, định mức chi phí cùng các nội dung quy định của Bộ Xây dựng nêu tại Thông tư số 17/2010/TT-BXD và các Đơn giá khảo sát xây dựng, Đơn giá cắm mốc giới quy hoạch do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa công bố. Trường hợp cần thiết lập dự toán chi phí khảo sát xây dựng để phục vụ cho công tác lập quy hoạch xây dựng thì thực hiện như Điều 6 của Quy định này.

5. Việc điều chỉnh dự toán chi phí trước thuế tại từng thời điểm đối với công tác lập quy hoạch xác định trên cơ sở định mức chi phí quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị ban hành theo Thông tư số 17/2010/TT-BXD để phù hợp với quy định của Chính phủ về điều chỉnh mức lương tối thiểu chung, mức lương tối thiểu vùng được thực hiện theo quy định của Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại từng thời điểm tương ứng.

Điều 19. Phân cấp thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị

1. Người có thẩm quyền phê duyệt đồ án quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch là người phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch. Trường hợp các đồ án quy hoạch do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lập để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì giao cho Sở Xây dựng chủ trì tổ chức thẩm định dự toán chi phí trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Việc phân cấp thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị (không bao gồm phần dự toán), đồ án quy hoạch xây dựng và đồ án quy hoạch đô thị thực hiện theo nội dung quy định tại Thông tư số 07/2008/TT-BXD Nghị định số 37/2010/NĐ-CP cùng với các quy định của pháp luật liên quan và quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

3. Đối với các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh nhưng nhiệm vụ tổ chức lập quy hoạch được giao cho các cơ quan theo quy định tại Thông tư số 07/2008/TT-BXD và Nghị định số 37/2010/NĐ-CP hoặc giao cho Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong và các đơn vị khác theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh (gọi chung là các đơn vị tổ chức lập quy hoạch) thì ủy quyền cho các đơn vị tổ chức lập quy hoạch tổ chức thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch (không bao gồm phần dự toán).

4. Đối với các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì Ủy ban nhân dân cấp huyện giao cho Phòng Quản lý đô thị (hoặc Phòng Công thương) tổ chức thẩm định trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch đồng thời với phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch.

Điều 20. Phân cấp thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu, kết quả chỉ định thầu tư vấn lập quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

1. Nhiệm vụ, dự toán chi phí và kế hoạch vốn lập quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị phải được phê duyệt trước khi lập kế hoạch đấu thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

2. Kế hoạch đấu thầu phải được cơ quan có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch lập, thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định pháp luật về đấu thầu.

3. Cơ quan có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch thông qua hình thức chỉ định thầu theo đúng quy định sau khi có quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu, đồng thời chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn nhà thầu và phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn lập quy hoạch theo quy định pháp luật về đấu thầu.

4. Đối với quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, kết quả chỉ định thầu tư vấn lập quy hoạch theo quy định pháp luật về đấu thầu.

5. Khi lập kế hoạch đấu thầu, phê duyệt kết quả chỉ định thầu, cơ quan tổ chức lập quy hoạch phải thực hiện đúng tỷ lệ trừ tiết kiệm theo quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa”.

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 21 như sau:

“ 3. Xử lý chuyển tiếp đối với công tác quản lý chi phí lập quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị:

3.1. Những công việc quy hoạch đang thực hiện theo hợp đồng lập quy hoạch, nếu đã thực hiện và hoàn thành trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 17/2010/TT-BXD (ngày 15 tháng 11 năm 2010) thì thực hiện theo hợp đồng đã ký, không áp dụng quy định của Thông tư nói trên.

3.2. Những công việc quy hoạch đang thực hiện theo hợp đồng lập quy hoạch, việc xử lý chuyển tiếp sang áp dụng định mức chi phí quy hoạch theo Thông tư số 17/2010/TT-BXD thì cơ quan tổ chức lập quy hoạch chịu trách nhiệm xác định khối lượng chuyển tiếp, phê duyệt dự toán điều chỉnh và triển khai thực hiện việc điều chỉnh hợp đồng theo quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3.3. Những công việc quy hoạch mà nhiệm vụ quy hoạch chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã phê duyệt nhưng chưa ký kết hợp đồng lập quy hoạch thì thực hiện theo các nội dung quy định tại Thông tư số 17/2010/TT-BXD và của Quy định này”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/02/2011
Ngày hiệu lực27/02/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/04/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2011/QĐ-UBND sửa đổi lập quản lý chi phí đầu tư xây


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 05/2011/QĐ-UBND sửa đổi lập quản lý chi phí đầu tư xây
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu05/2011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýNguyễn Chiến Thắng
       Ngày ban hành17/02/2011
       Ngày hiệu lực27/02/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/04/2013
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 05/2011/QĐ-UBND sửa đổi lập quản lý chi phí đầu tư xây

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2011/QĐ-UBND sửa đổi lập quản lý chi phí đầu tư xây