Quyết định 35/2012/QĐ-UBND

Quyết định 35/2012/QĐ-UBND về Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và quản lý quỹ nhuận bút đối với Bản tin, Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 35/2012/QĐ-UBND Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút thù lao đã được thay thế bởi Quyết định 19/2015/QĐ-UBND mức chi trả chế độ nhuận bút thù lao trang thông tin điện tử Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 14/09/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 35/2012/QĐ-UBND Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút thù lao


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2012/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC CHI TRẢ CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT, THÙ LAO, TRÍCH LẬP VÀ QUẢN LÝ QUỸ NHUẬN BÚT ĐỐI VỚI BẢN TIN, TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2003/TTLT-BVHTT-BTC ngày 01/7/2003 của Bộ Văn hóa - Thông tin - Bộ Tài chính hướng dẫn chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút đối với một số loại hình tác phẩm quy định tại Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 137/2007/TT-BTC ngày 28/11/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15/2/2012 của liên Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đu tư - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Quyết định số 53/2003/QĐ-BVHTT ngày 04/9/2003 của Bộ Văn hóa - Thông tin về ban hành Quy chế xuất bản bản tin;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 984/TTr-STTTT ngày 7/9/2012 và Công văn số 1097/STTTT-BCXB ngày 12/10/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và quản lý quỹ nhuận bút đối với Bản tin, Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Chế độ được quy định tại Quyết định này bắt đầu áp dụng từ năm tài chính 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thi hành);
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kim tra văn băn-B Tư pháp;
- Vụ Pháp ch
ế - Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Website Chính phủ;
-
TT.Tnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tnh;
- TT. HĐND tnh;
- TT.UBND tnh;
- Các ban Đảng;
- Trung tâm Công báo tỉnh (02 bản);
- Cng Thông tin điện tử tỉnh;
- S Tư pháp;
- Đài PT-TH, Báo Khánh Hòa;
- Lưu VT, NN, QP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Chiến Thắng

 

QUY ĐỊNH

MỨC CHI TRẢ CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT, THÙ LAO, TRÍCH LẬP VÀ QUẢN LÝ QUỸ NHUẬN BÚT ĐỐI VỚI BẢN TIN, TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định mức chi trả chế độ nhuận bút đi với tin, bài, ảnh được đăng trên bản tin, tin, bài dưới dạng văn bản, ảnh số, âm thanh số, phim số được đăng tải trên cổng/trang thông tin điện tử (sau đây gọi chung là trang thông tin điện tử) của cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa (trừ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa); Quy định mức chi trả tiền thù lao cho những người sưu tầm, người cung cấp thông tin, người chịu trách nhiệm xuất bản, Ban Biên tập, quản trị trang thông tin điện tử; Trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút.

2. Đối tượng áp dụng quy định này gồm:

a) Các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa được phép xây dựng trang thông tin điện tử hoặc có bản tin được Sở Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép xuất bản.

b) Các đối tượng được hưởng nhuận bút, thù lao theo quy định tại Điều 2 của Quy định này.

c) Các cá nhân và cơ quan có liên quan đến việc chi trả nhuận bút, thù lao đối với bản tin và trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Đối tượng hưởng nhuận bút, thù lao

1. Đối tượng hưởng nhuận bút

a) Tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm có tác phẩm được cơ quan xuất bản bản tin sử dụng.

b) Tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm dưới dạng văn bản, ảnh số, âm thanh số, phim số được đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước (không phải là báo điện tử) thuộc tỉnh Khánh Hòa.

2. Đối tượng hưởng thù lao

a) Người sưu tầm, người cung cấp văn bản của cơ quan nhà nước, tchức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tchức kinh tế và bản dịch của những văn bản đó; tin tức thời sự thuần túy đưa tin, tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian...

b) Thành viên Ban Biên tập; người chịu trách nhiệm xuất bản; quản trị trang thông tin điện tử.

Điều 3. Các thể loại tác phẩm được hưởng nhuận bút

1. Tin tổng hợp: Tin tổng hp, tóm tắt từ các thông tin, tin bài, tài liệu được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của các cơ quan đơn vị và tchức;

2. Tin viết: Phản ánh, tường thuật sự kiện; phân tích các báo cáo, văn bản quy phạm pháp luật mới; có sự so sánh đánh giá các sự kiện; sử dụng ngôn ngữ chuyên môn, ngắn gọn, súc tích, dễ hiu;

3. Bài viết: Có sự tổng hợp, so sánh, phát hiện vấn đề mới; sử dụng ngôn ngữ chuyên môn nhưng phải dễ đọc, dễ hiểu;

4. Tin, bài dịch xuôi: Dịch tng thuật từ một hay nhiều nguồn tiếng nước ngoài liên quan, có sự lựa chọn thông tin, tổng hợp, sắp xếp nội dung vấn đề;

5. Tin, bài dịch ngược: Dịch tổng thuật từ một hay nhiều nguồn tin tiếng Việt liên quan sang tiếng nước ngoài; có lựa chọn thông tin, tổng hợp, xâu chuỗi nội dung thông tin;

6. Đối với các loại ảnh: Là ảnh chụp có chất lượng, minh họa rõ nét cho tin, bài;

7. Bài phỏng vấn: Chủ đề bài phỏng vấn đề cập đến vấn đề xã hội đang quan tâm, nội dung câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn ngắn gọn, rõ ràng; thể hiện quan đim chính thống, nhất quán của cơ quan nhà nước về vấn đề được phỏng vấn;

8. Trả lời bạn đọc;

9. Tranh;

10. Chính luận;

11. Phóng sự;

12. Ký;

13. Văn học;

14. Nghiên cu.

Điều 4. Phân loại tác phẩm sưu tầm được trả thù lao cho người cung cấp

1. Tin tổng hợp;

2. Tin viết;

3. Bài viết;

4. Tin, bài dịch xuôi;

5. Tin, bài dịch ngược;

6. Các loại ảnh;

7. Bài phỏng vấn.

Điều 5. Quy định về đơn vị độ dài tin, bài

1. Một trang A4 là một trang có số từ tương đương với 500 từ, chữ thường, cỡ chữ 13, font chữ Times New Roman.

2. Một bài hoặc tin có số từ xấp xỉ 250 từ thì được tính tròn thành ½ (nửa) trang A4.

3. Một bài hoặc tin có số từ xấp xỉ 500 từ thì được tính tròn thành 1 (một) trang A4.

4. Bài viết được tính theo 1 (một) trang A4.

5. Tin viết, trả lời bạn đọc, tin dịch xuôi và tin dịch ngược được tính theo ½ (nửa) trang A4.

Điều 6. Quy định hệ số khung nhuận bút, giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút

1. Hệ số khung nhuận bút được quy định như sau:

Nhóm

Thể loại

Hệ số

1

Tin

1 - 3

Trả lời bn đc

 

2

Tranh

1 - 3

3

nh

1 - 3

4

Chính lun

10 - 20

5

Phóng sư

Bài phỏng vấn

10 - 20

6

Văn hc

8 - 15

7

Nghiên cứu

10 - 20

2. Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút được quy định bằng 10% mức tiền lương tối thiu theo quy định của Chính phủ.

Điều 7. Nhuận bút đối với bản dịch, bài viết, tin viết trực tiếp bằng tiếng nước ngoài

1. Tác giả bản dịch tin, bài từ tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc thiểu số sang tiếng Việt hoặc ngược lại được hưởng 60% nhuận bút tin, bài được quy định tại Quy định này.

2. Tác phẩm là bài viết, tin viết trực tiếp bằng tiếng nước ngoài được trả nhuận bút đúng theo mức quy định trong Quy định này và được trả thêm 40% nhuận bút của tác phẩm tương ứng viết bằng tiếng Việt.

3. Các nội dung khác liên quan đến chế độ nhuận bút, thù lao không quy định trong Quy định này thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chương 2.

NHUẬN BÚT VÀ THÙ LAO ĐỐI VỚI BẢN TIN

Điều 8. Cách tính nhuận bút

1. Nhuận bút được tính trả theo 70% mức hệ số nhuận bút trong khung nhuận bút nhân với giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút.

Nhuận bút = 70% x (Mức hệ số nhuận bút x Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút).

2. Đối với tác phẩm, tin tức không quy định trong khung nhuận bút thì thủ trưởng cơ quan xuất bản bản tin căn cứ vào khung nhuận bút quy định và tùy theo tính chất, đặc trưng của tác phẩm, tin tức để vận dụng quyết định hệ số nhuận bút cho phù hợp.

Điều 9. Chi trả thù lao

1. Cán bộ, công chức, viên chức hoặc người lao động hợp đồng kiêm nhiệm làm thành viên Ban Biên tập được hưởng thù lao do thủ trưởng cơ quan xuất bản bản tin quyết định.

2. Chế độ thù lao biên tập và chịu trách nhiệm xuất bản bản tin bằng 20 % tổng số tiền nhuận bút của một kỳ xuất bản bản tin.

Điều 10. Một số quy định khác

1. Tác phẩm đăng lại của báo chí khác hoặc đã được công bố ở các cuộc hội thảo, hội nghị được trả nhuận bút thấp hơn tác phẩm sử dụng lần đầu. Mức nhuận bút do thủ trưởng cơ quan xuất bản bản tin quyết định nhưng không dưới 50% nhuận bút của thloại tương ứng mà cơ quan xuất bản bản tin đang áp dụng.

2. Mức chi trả cho người được phỏng vấn thực hiện theo thỏa thuận giữa người phỏng vấn và người được phỏng vấn. Trường hợp người trả lời phỏng vấn không đưa ra yêu cầu về tỷ lệ nhuận bút giữa người trả lời phỏng vấn và người phỏng vấn thì thủ trưởng cơ quan xuất bản bản tin quyết định tỷ lệ nhuận bút cho người trả lời phỏng vấn.

Chương 3.

NHUẬN BÚT VÀ THÙ LAO ĐỐI VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Điều 11. Cách tính nhuận bút

1. Nhuận bút được tính trả bằng 70% của mức hệ số nhuận bút nhân với giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút.

Nhuận bút = 70 % x (Mức hệ số nhuận bút x Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút).

2. Hệ số nhuận bút được xác định theo độ dài tin bài và hệ sgiá trị tin bài nhưng không vượt quá khung hệ số nhuận bút trong bảng tại Điều 6 khi thanh toán.

Hệ số nhuận bút = Số lượng độ dài tin bài x hệ số giá trị tin bài.

3. Tùy theo thể loại, chất lượng tác phẩm, Thủ trưởng đơn vị quản lý trang thông tin điện tử quyết định mức hệ số giá trị tin bài của tác phẩm nhưng không vượt quá Hệ số giá trị tin bài trong bảng dưới đây.

Nhóm

Th loi

Đơn vđ dài tin

Hệ sgiá trị tin bài

1

Tin

Trả lời bạn đọc

1/2 trang A4

1

2

Tranh

01 tranh

1

3

nh

01 ảnh

1

4

Chính luận

01 trang A4

10

5

Phóng sự

Bài phỏng vấn

01 trang A4

10

6

Văn học

01 trang A4

8

7

Nghiên cứu

01 trang A4

10

4. Đối với tác phẩm thông qua hình thức phỏng vấn (bài phỏng vấn) thì tỷ lệ hưởng nhuận bút giữa người phỏng vấn và người được phỏng vấn do hai bên tự thỏa thuận.

5. Ví dụ về cách tính nhuận bút tác phẩm:

TT

Thể loại

Đơn vị độ dài tin

Độ dài thực tế

Slượng độ dài tin bài

Hệ số giá trị tin bài

Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút (đồng)

Nhuận bút được hưởng (đồng)

a

b

c

d

e

g

h

i=e*g*h*70%

1

Tin

1/2 trang A4

01 trang A4

02

1

105.000

147.000

2

Phỏng vấn

01 trang A4

02 trang A4

02

10

105.000

1.470.000

3

Nghiên cứu

01 trang A4

5 trang A4

05

10

105.000

1.470.000

4

Tranh, ảnh

01 Ảnh

01 Ảnh

01

1

105.000

73.500

Trường hợp bài nghiên cứu số 3, vì số lượng độ dài tin bài x hệ số giá trị tin bài (bằng 50) vượt qua khung hệ số nhuận bút nên chỉ được thanh toán tối đa theo khung hệ số nhuận bút (bằng 20).

Điều 12. Chi trả thù lao sưu tầm cho người cung cấp

1. Thù lao trả cho người sưu tầm, người cung cấp văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tchức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và bản dịch của những văn bản đó; tin tức thời sự thuần túy đưa tin, tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian:

Thù lao = Mức hệ số nhuận bút x Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút

Trong đó: Hệ snhuận bút = Số lượng độ dài tin bài x hệ số giá trị tin bài.

2. Tùy theo thể loại, chất lượng tác phẩm, Thủ trưởng đơn vị quản lý trang thông tin điện tử quyết định mức hệ số giá trị tin bài của tác phẩm không vượt quá Hệ số giá trị tin bài trong bảng dưới đây:

TT

Thloại

Đơn vị độ dài tin

Hệ số giá trị tin bài

1

Tin tng hợp

1/2 trang A4

1

2

Tin viết, Trả lời bạn đọc

1/2 trang A4

1

3

Bài viết ngn

01 trang A4

1,5

4

Tranh, ảnh

01 nh

3

5

Tin dịch xuôi

1/2 trang A4

1

6

Bài dịch xuôi

01 trang A4

1,5

7

Tin dịch ngược

1/2 trang A4

1,5

8

Bài dịch ngược

01 trang A4

2

9

Bài viết tng hp, nghiên cứu, phân tích, phỏng vấn

01 trang A4

2

10

Tác phm văn học nghệ thuật dân gian

01 trang A4

2

3. Ví dụ về cách tính thù lao sưu tầm

TT

Thể loại

Đơn vị độ dài tin

Độ dài thực tế

Slượng độ dài tin bài

Hệ số giá trị tin bài

Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút (đng)

Thù lao được hưng (đồng)

a

b

c

d

e

g

h

i=e*g*h

1

Tin tng hợp

1/2 trang A4

1/2 trang A4

01

1

105.000

105.000

2

Bài viết ngắn

01 trang A4

02 trang A4

02

1,5

105.000

315.000

3

Tranh, ảnh

01 Ảnh

01 Ảnh

01

3

105.000

315.000

Điều 13. Thù lao cho Ban biên tập trang thông tin điện tử

a) Cán bộ thuộc Ban biên tập là tác giả hoặc chủ sở hữu của tin, bài đăng tải trên trang thông tin điện tử được hưởng nhuận bút theo quy định tại Điều 11.

b) Cán bộ thuộc Ban biên tập là người sưu tầm, cung cấp tin, bài đăng tải trên trang thông tin điện tử được hưởng thù lao theo quy định tại Điều 12.

c) Nếu cán bộ làm công tác biên tập tin, bài là cán bộ kiêm nhiệm thì được hưởng mức thù lao bằng 20% mức thù lao của người sưu tầm, cung cấp tin, bài.

Điều 14. Thù lao cho việc nhập dữ liệu, tạo lập các trang siêu văn bản, tạo lập thông tin điện tử

Mức chi thù lao cho việc nhập dữ liệu, tạo lập các trang siêu văn bản, tạo lập thông tin điện tử trên cơ sở các dữ liệu có sẵn, phục vụ hoạt động của trang thông tin điện tử thực hiện theo quy định tại Thông tư số 137/2007/TT-BTC ngày 28/11/2007 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử.

Chương 4.

TRÍCH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ NHUẬN BÚT

Điều 15. Lập Quỹ nhuận bút

Quỹ nhuận bút được hình thành từ các nguồn sau:

a) Kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho các cơ quan nhà nước để thực hiện việc chi trả chế độ nhuận bút, thù lao đối với bản tin, trang thông tin điện tử.

b) Nguồn thu khác từ quảng cáo; thu tài trợ; hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và các nguồn thu hợp pháp khác có liên quan.

Điều 16. Sử dụng và quản lý Quỹ nhuận bút

1. Sử dụng Quỹ nhuận bút

Trên cơ sở quỹ nhuận bút được giao hàng năm, căn cứ vào kết quả đánh giá chất lượng của từng thể loại tin, bài, thông tin khi sử dụng, các đơn vị chủ động cân đối tỷ lệ phần trăm (%) nhuận bút cho từng thể loại tin, bài, thông tin tương ứng với kết quả đã đánh giá để trả nhuận bút cho tác giả, chủ sở hữu tác phẩm của từng thloại tin, bài, thông tin theo hệ số khung nhuận bút quy định tại Điều 6 của Quy định này, quyết định mức thù lao cho các đối tượng được hưởng theo quy định và không chi vào mục đích khác.

2. Quản lý Quỹ nhuận bút: Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán Quỹ nhuận bút thực hiện theo quy định của chế độ tài chính hiện hành.

Chương 5.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Các cơ quan có liên quan căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao hàng năm lập dự toán chi thành lập Quỹ nhuận bút cùng dự toán chi thường xuyên gửi cơ quan tài chính cùng cấp để trình cấp có thẩm quyền giao dự toán chi thành lập Quỹ nhuận bút (Quỹ nhuận bút được giao trong dự toán hàng năm ở phần không khoán chi của đơn vị).

Điều 18. Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tài chính theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung Quy định cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu35/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2012
Ngày hiệu lực04/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/09/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 35/2012/QĐ-UBND Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút thù lao


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 35/2012/QĐ-UBND Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút thù lao
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu35/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Chiến Thắng
        Ngày ban hành25/10/2012
        Ngày hiệu lực04/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/09/2015
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 35/2012/QĐ-UBND Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút thù lao

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 35/2012/QĐ-UBND Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút thù lao