Quyết định 18/2010/QĐ-UBND

Quyết định 18/2010/QĐ-UBND về Quy định quản lý nhà nước đối với hoạt động thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 18/2010/QĐ-UBND quản lý nhà nước đối với hoạt động thông tin báo chí đã được thay thế bởi Quyết định 22/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 18/2010/QĐ-UBND hoạt động báo chí Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 20/10/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2010/QĐ-UBND quản lý nhà nước đối với hoạt động thông tin báo chí


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2010/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 15 tháng 6 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 31 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Thông tư liên bộ số 84/TTLB ngày 31 tháng 12 năm 1996 của Liên Bộ Văn hoá - Thông tin và Ngoại giao hướng dẫn thi hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 74/TTr-STTTT ngày 27 tháng 01 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các sở, ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Cơ quan đại diện và Phóng viên thường trú các Cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Công Phàn

 

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định quản lý nhà nước đối với hoạt động của các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú của cơ quan báo chí trung ương và địa phương khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; quy định về chế độ đăng, phát và xử lý thông tin trên báo chí của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo các quy định của pháp luật về báo chí.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Đăng, phát thông tin: là việc các cơ quan báo chí đưa các ý kiến của các tổ chức, cá nhân thông qua các tác phẩm tin, bài lên các loại hình báo chí như báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử nhằm mục đích phổ biến.

2. Xử lý thông tin: là việc các tổ chức, cá nhân trao đổi trực tiếp hoặc bằng văn bản nhằm bày tỏ quan điểm, thái độ, ý kiến đối với nội dung thông tin liên quan được báo chí đăng, phát.

3. Cơ quan đại diện: là đơn vị trực thuộc cơ quan báo chí có trụ sở, nhân sự do một người chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động nghiệp vụ báo chí tại tỉnh Khánh Hòa.

4. Cơ quan: bao gồm các sở, ban, ngành của tỉnh Khánh Hòa.

5. Địa phương: bao gồm các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Khánh Hòa.

6. Phóng viên thường trú: là phóng viên do cơ quan báo chí cử hoạt động nghiệp vụ báo chí tại tỉnh Khánh Hòa thuộc cơ quan đại diện hoặc hoạt động độc lập.

Điều 3. Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động báo chí

1. Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động báo chí trên địa bàn.

3. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động báo chí của các phóng viên, tổ chức nước ngoài được phép hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Nguyên tắc quản lý

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí của trung ương, của các tỉnh khác đặt cơ quan đại diện hoặc cử phóng viên thường trú tại tỉnh Khánh Hòa theo đúng quy định của pháp luật và Quy định này.

2. Cơ quan đại diện hoặc phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phải chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật, tích cực phản ánh, tuyên truyền các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 5. Quản lý hoạt động báo chí liên quan đến nước ngoài

Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan với nước ngoài có hoạt động thông tin, xuất bản, phát hành các ấn phẩm mang tính báo chí trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phải chấp hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chương II

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN, PHÓNG VIÊN THƯỜNG TRÚ CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ

Điều 6. Điều kiện đặt cơ quan đại diện hoặc cử phóng viên thường trú

1. Đặt cơ quan đại diện

a) Phù hợp với quy hoạch phát triển báo chí của tỉnh Khánh Hòa;

b) Có trụ sở làm việc ổn định từ 03 (ba) năm trở lên;

c) Có phương tiện nghiệp vụ, kỹ thuật, tài chính đảm bảo cho hoạt động của cơ quan đại diện;

d) Có nhân sự do một người đứng đầu là Trưởng cơ quan đại diện để chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của cơ quan đại diện. Trưởng cơ quan đại diện là người trong biên chế chính thức của cơ quan báo chí và đã được cấp thẻ nhà báo, không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên trong thời hạn 01 năm tính đến khi được cử làm Trưởng cơ quan đại diện.

2. Cử phóng viên thường trú

a) Có quyết định của Tổng Biên tập (hoặc Giám đốc) cơ quan báo chí cử phóng viên thường trú thuộc cơ quan đại diện hoặc hoạt động độc lập tại tỉnh Khánh Hòa;

b) Phóng viên cơ quan báo chí được cử làm phóng viên thường trú phải là người trong biên chế chính thức của cơ quan báo chí hoặc được cơ quan báo chí ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo quy định của Bộ luật Lao động, đã được cấp thẻ nhà báo tại cơ quan báo chí xin đặt cơ quan đại diện hoặc cử phóng viên thường trú, có đủ phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên trong thời hạn 01 năm tính đến khi được cử làm phóng viên thường trú.

Điều 7. Quy trình, thủ tục đặt cơ quan đại diện, cử phóng viên thường trú

1. Đặt cơ quan đại diện

a) Cơ quan báo chí muốn đặt cơ quan đại diện tại tỉnh Khánh Hòa phải gửi hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông, hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị cho phép đặt cơ quan đại diện tại tỉnh Khánh Hòa có ý kiến chấp thuận của cơ quan chủ quản báo chí;

- Bản sao giấy phép hoạt động báo chí (có chứng thực);

- Tài liệu chứng minh về trụ sở làm việc, trang thiết bị nghiệp vụ, kỹ thuật của cơ quan đại diện;

- Quyết định thành lập tổ chức bộ máy, quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan đại diện;

- Sơ yếu lý lịch của Trưởng cơ quan đại diện kèm bản sao thẻ nhà báo (có chứng thực);

- Giấy tờ chứng minh Trưởng cơ quan đại diện là người trong biên chế chính thức của cơ quan báo chí;

- Danh sách nhân sự của cơ quan đại diện.

b) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hiệp y với các cơ quan chức năng liên quan và có văn bản trả lời kết quả cho cơ quan báo chí, trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

2. Cử phóng viên thường trú

a) Cơ quan báo chí có nhu cầu cử phóng viên thường trú tại tỉnh Khánh Hòa phải gửi hồ sơ cử phóng viên thường trú đến Sở Thông tin và Truyền thông, hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị cho phép cử phóng viên thường trú thuộc cơ quan đại diện hoặc hoạt động độc lập tại tỉnh Khánh Hòa;

- Quyết định cử phóng viên thường trú;

- Sơ yếu lý lịch kèm bản sao thẻ nhà báo (có chứng thực) của phóng viên thường trú;

- Giấy tờ chứng minh phóng viên thường trú là người trong biên chế chính thức của cơ quan báo chí hoặc được cơ quan báo chí ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo quy định của Bộ luật Lao động.

b) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản chấp thuận gửi cơ quan báo chí, nếu không đồng ý phải có văn bản nêu rõ lý do.

Điều 8. Bắt đầu hoạt động, chấm dứt, tạm ngừng, thay đổi trụ sở, nhân sự cơ quan đại diện, phóng viên thường trú

1. Cơ quan đại diện, phóng viên thường trú chỉ được phép bắt đầu hoạt động sau khi có văn bản đồng ý của Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Khi cơ quan báo chí chấm dứt hoặc tạm ngừng hoạt động, thay đổi trụ sở giao dịch, thay đổi Trưởng cơ quan đại diện hoặc phóng viên thường trú thì trong thời hạn 15 ngày phải có văn bản thông báo cho Sở Thông tin và Truyền thông;

3. Khi xét thấy cơ quan đại diện, Trưởng cơ quan đại diện hoặc phóng viên thường trú không đủ điều kiện hoạt động, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản gửi các cơ quan chức năng liên quan và Tổng Biên tập (hoặc Giám đốc) cơ quan báo chí để đề nghị xem xét thay đổi hoặc yêu cầu ngừng hoạt động.

Điều 9. Quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan đại diện hoặc phóng viên thường trú

1. Quyền hạn

a) Được hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định của Luật Báo chí và các văn bản pháp luật liên quan khác;

b) Được cung cấp thông tin, đăng, phát thông tin và tham gia xử lý thông tin;

c) Được ưu tiên khai thác thông tin trong các trường hợp: thiên tai, hỏa hoạn hay các sự việc, sự kiện, vấn đề được dư luận xã hội quan tâm trong phạm vi tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí;

d) Được tham dự các kỳ họp, các hội nghị để hoạt động nghiệp vụ theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

e) Được tổ chức các hoạt động dịch vụ liên quan tới nghiệp vụ báo chí theo chủ trương của Tổng Biên tập (hoặc Giám đốc) sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành liên quan.

2. Trách nhiệm

a) Tìm hiểu và phản ánh tình hình phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội tỉnh Khánh Hòa theo tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí;

b) Chấp hành các định hướng tuyên truyền, các quy định về hoạt động báo chí của tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở quy định của pháp luật;

c) Đưa tin trung thực, chính xác, kịp thời và có ý thức xây dựng đối với các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Khánh Hòa;

d) Phát hiện và đề xuất, kiến nghị các giải pháp để xử lý các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa;

e) Tham gia các hoạt động báo chí ở tỉnh Khánh Hòa tổ chức (Giải báo chí Khánh Hòa, hội báo xuân, kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam...);

g) Thông báo cho Sở Thông tin và Truyền thông biết hoạt động báo chí có yếu tố xã hội (hội thi, hội diễn, từ thiện nhân đạo...) được tổ chức trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo chỉ đạo của cơ quan báo chí;

h) Tham gia các kỳ giao ban báo chí hàng tháng đầy đủ và nghiêm túc;

i) Thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

Điều 10. Quản lý hoạt động của cơ quan đại diện và phóng viên thường trú cơ quan báo chí

1. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động báo chí đối với các cơ quan đại diện và phóng viên thường trú, bao gồm:

a) Tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định và quyết định tiếp nhận việc đặt cơ quan đại diện hoặc cử phóng viên thường trú của cơ quan báo chí;

b) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quy hoạch phát triển và ban hành các quy chế, cơ chế quản lý các cơ quan đại diện hoặc cử phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

c) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng đột xuất hoặc định kỳ các cơ quan đại diện hoặc phóng viên thường trú có thành tích xuất sắc;

d) Thực hiện chế độ thanh tra, kiểm tra, xử phạt và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo trong hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật hiện hành;

e) Đánh giá, nhận xét kết quả thực hiện Luật Báo chí của các cơ quan đại diện và phóng viên thường trú định kỳ hàng tháng, 6 tháng và cả năm; phối hợp với các Tổng Biên tập (hoặc Giám đốc) các cơ quan báo chí để nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền liên quan đến tỉnh Khánh Hòa và phối hợp quản lý đội ngũ cán bộ, phóng viên.

2. Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm

a) Tập hợp các hội viên Hội Nhà báo đang làm việc ở cơ quan đại diện hoặc phóng viên thường trú các cơ quan báo chí, tổ chức thành các chi hội nhà báo và hướng dẫn sinh hoạt theo quy định của Hội Nhà báo Việt Nam;

b) Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí và bảo vệ quyền lợi hội viên là phóng viên của các cơ quan đại diện hoặc phóng viên thường trú.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm tạo thuận lợi cho cơ quan đại diện hoặc phóng viên thường trú các cơ quan báo chí hoạt động, đồng thời phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo quản lý hoạt động của phóng viên các cơ quan đại diện hoặc phóng viên thường trú theo quy định của pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC HỌP BÁO, CHẾ ĐỘ ĐĂNG, PHÁT TIN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN TRÊN BÁO CHÍ

Điều 11. Họp báo

1. Đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước

a) Tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân muốn tổ chức họp báo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phải có văn bản xin phép gửi đến Sở Thông tin và Truyền thông chậm nhất là 24 giờ (trong giờ hành chính) trước khi họp báo. Nội dung văn bản xin phép họp báo phải ghi rõ: Tổ chức (hoặc cá nhân) xin phép họp báo, mục đích, nội dung, người chủ trì, đối tượng tham gia, thời gian và địa điểm tổ chức họp báo.

b) Việc họp báo chỉ được tổ chức sau khi Sở Thông tin và Truyền thông đồng ý bằng văn bản. Trong thời gian 06 giờ trước khi họp báo, Sở Thông tin và Truyền thông không có văn bản trả lời xem như đã đồng ý.

2. Đối với cơ quan đại diện nước ngoài, cơ quan nước ngoài, cá nhân người nước ngoài

a) Tất cả các cơ quan đại diện nước ngoài, cơ quan nước ngoài, cá nhân người nước ngoài muốn tổ chức họp báo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phải có văn bản thông báo đến Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Ngoại vụ chậm nhất trước 48 giờ (trong giờ hành chính) trước khi họp báo. Nội dung văn bản thông báo phải ghi rõ: Tổ chức (hoặc cá nhân) tổ chức họp báo, mục đích, nội dung, người chủ trì, đối tượng tham gia, thời gian, địa điểm tổ chức họp báo và các chi tiết khác có liên quan như trưng bày tài liệu, hiện vật, chiếu phim, văn nghệ...

b) Sau 24 giờ kể từ khi nhận được văn bản thông báo, Sở Thông tin và Truyền thông phải có văn bản trả lời; nếu không có ý kiến thì việc họp báo coi như được chấp nhận.

3. Các cuộc họp báo ở tỉnh Khánh Hòa có văn bản cho phép của Bộ Thông tin và Truyền thông phải đăng ký giấy phép tại Sở Thông tin và Truyền thông.

4. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài khi tổ chức họp báo ở tỉnh Khánh Hòa phải chấp hành đúng quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm về thông tin cung cấp cho báo chí.

5. Sở Thông tin và Truyền thông có quyền không chấp thuận hoặc đình chỉ cuộc họp báo nếu thấy có dấu hiệu vi phạm Luật Báo chí, các quy định của pháp luật.

Điều 12. Trả lời trên báo chí

Người đứng đầu cơ quan báo chí có quyền yêu cầu các tổ chức, người có chức vụ trả lời vấn đề mà công dân nêu ra trên báo chí; các tổ chức, người có chức vụ có trách nhiệm trả lời trên báo chí.

Tổ chức, công dân có quyền yêu cầu cơ quan báo chí trả lời về vấn đề mà báo chí đã thông tin; cơ quan báo chí có trách nhiệm trả lời.

Cơ quan báo chí phát hiện hoặc nhận được khiếu nại, tố cáo của công dân về những việc có dấu hiệu phạm tội thì phải báo ngay cho cơ quan chức năng bằng văn bản; cơ quan chức năng có trách nhiệm thụ lý và trả lời cho báo chí cách giải quyết.

Điều 13. Đăng, phát thông tin

Cơ quan báo chí có quyền đăng, phát các thông tin và phải chịu trách nhiệm về nội dung các thông tin đã đăng, phát theo quy định của Luật Báo chí và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Việc đăng, phát thông tin phải có nội dung phù hợp với định hướng thông tin; phù hợp với tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ và không vi phạm Điều 10 của Luật Báo chí.

Người đứng đầu cơ quan báo chí của tỉnh (Tổng Biên tập, Giám đốc) chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan chủ quản và trước cơ quan quản lý nhà nước về báo chí những nội dung thông tin đăng, phát trên báo, đài được phân công phụ trách.

Điều 14. Xử lý thông tin

1. Trả lời thông tin trên báo chí

Khi nhận được thông tin do báo chí đăng, phát hoặc khi có công văn chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về các vấn đề được báo chí đăng, phát chậm nhất trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày báo chí đăng, phát thì người đứng đầu các cơ quan, địa phương phải khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh, làm rõ sự việc và trả lời bằng văn bản về kết quả, biện pháp giải quyết cho các cơ quan báo chí đã đưa tin, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Tiếp thu thông tin của báo chí

a) Trong trường hợp báo chí thông tin đúng thì tổ chức, cá nhân được báo chí phản ánh phải tiếp thu nội dung thông tin, có biện pháp sửa chữa, khắc phục các vi phạm theo quy định hiện hành. Người đứng đầu các cơ quan, địa phương được báo chí phản ánh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp thu, sửa chữa các vi phạm được báo chí phản ánh.

b) Khi tiếp nhận thông tin do báo chí đăng, phát, các cơ quan, địa phương hoặc cá nhân có quyền không đồng tình với nội dung thông tin báo chí đã đăng phát và được trao đổi bằng văn bản với cơ quan báo chí. Văn bản trao đổi của các cơ quan, địa phương hoặc cá nhân phải được cơ quan báo chí đăng phát theo quy định tại Điều 2 Chương II Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí.

c) Trường hợp không nhất trí với văn bản trao đổi của tổ chức, cá nhân thì cơ quan báo chí có quyền thông tin tiếp để làm rõ quan điểm của mình. Sau 3 lần đăng, phát ý kiến trao đổi của tổ chức, cá nhân và cơ quan báo chí mà chưa đạt được kết quả cuối cùng, Sở Thông tin và Truyền thông có quyền yêu cầu ngừng đăng, phát các thông tin. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại đến cơ quan chủ quản của cơ quan báo chí đã đăng phát thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông (đối với cơ quan báo chí của tỉnh) hoặc khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật.

3. Thẩm quyền kiểm tra, xử lý thông tin trên báo chí

a) Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Đôn đốc các cơ quan, các địa phương thực hiện việc cung cấp thông tin, tiếp thu thông tin và kiểm tra, xử lý thông tin báo chí đăng, phát.

b) Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức kiểm tra, xử lý việc cung cấp thông tin của các cơ quan, địa phương; đăng, phát thông tin của các cơ quan báo chí, xử lý thông tin do báo chí đăng, phát của các cơ quan, địa phương, bao gồm: đánh giá tình hình cung cấp, đăng, phát, tiếp thu và xử lý thông tin; hàng quý, 6 tháng và hàng năm, tổng hợp kết quả báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và phục vụ họp báo do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức; đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp để nâng cao hiệu quả cung cấp, đăng, phát, tiếp thu và xử lý thông tin do báo chí phản ánh; tổ chức thanh tra, kiểm tra và thực hiện các quyền khác liên quan tới cung cấp, đăng, phát và xử lý thông tin theo quy định của Luật Báo chí.

Điều 15. Trách nhiệm của cơ quan báo chí

1. Cơ quan báo chí có trách nhiệm đăng, phát, phản ánh trung thực nội dung phát ngôn và thông tin do người phát ngôn cung cấp, đồng thời phải ghi rõ họ tên người phát ngôn, tên sở, ban, ngành, địa phương của người phát ngôn.

2. Cơ quan báo chí sau khi đã đăng phát thông tin có trách nhiệm chính trong việc theo dõi các cơ quan, địa phương tiếp thu thông tin theo quy định của Luật Báo chí, pháp luật liên quan và Quy định này.

3. Thực hiện cải chính theo quy định của pháp luật và Quy định này.

4. Thông báo bằng văn bản cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông kết quả tiếp thu thông tin trên báo chí của các cơ quan, địa phương, đồng thời đề xuất các kiến nghị đảm bảo việc xử lý thông tin trên báo chí có hiệu quả.

Điều 16. Cải chính trên báo chí

1. Những nội dung thông tin phải cải chính

Cơ quan báo chí, tác giả tác phẩm báo chí phải thực hiện việc cải chính thông tin đã đăng, phát trên báo chí trong các trường hợp sau:

- Thông tin sai sự thật;

- Thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín tổ chức; xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân;

- Thông tin gây hiểu lầm làm tổn hại đến uy tín, danh dự, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và xã hội.

2. Yêu cầu cải chính và đăng phát ý kiến của tổ chức, cá nhân

a) Cơ quan báo chí, tác giả tác phẩm báo chí đăng, phát nội dung thông tin trên báo chí thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 của Điều này thì ngoài việc bị xem xét để xử lý theo các quy định của pháp luật còn phải thực hiện việc cải chính.

- Nội dung thông tin cải chính phải nêu rõ những thông tin nào sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín tổ chức; danh dự, nhân phẩm của cá nhân đã đăng, phát trong tác phẩm báo chí và nội dung thông tin được cải chính.

- Lời xin lỗi của cơ quan báo chí, tác giả tác phẩm báo chí được đăng, phát liền sau nội dung thông tin cải chính.

- Gửi văn bản thông báo việc cải chính trên báo chí và lời xin lỗi đến tổ chức, cá nhân có liên quan.

b) Khi có văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kết luận nội dung thông tin thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 của Điều này, cơ quan báo chí, tác giả tác phẩm báo chí phải thực hiện việc cải chính và đăng phát nguyên văn văn bản kết luận đó của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điểm d, Khoản 2 của Điều này.

- Nội dung cải chính, lời xin lỗi, của cơ quan báo chí, tác giả tác phẩm báo chí được đăng, phát liền sau nội dung văn bản kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Trường hợp văn bản kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nêu cụ thể cả quá trình diễn biến của sự việc và có dung lượng lớn hơn so với nội dung thông tin thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 của Điều này thì cơ quan báo chí chỉ trích đăng, phát phần kết luận liên quan đến nội dung thông tin thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 của Điều này.

c) Khi nhận được ý kiến phát biểu bằng văn bản của tổ chức, cá nhân nêu căn cứ cho rằng những nội dung thông tin đã đăng, phát trên báo chí vi phạm các trường hợp quy định tại Khoản 1 của Điều này, cơ quan báo chí phải đăng, phát ý kiến phát biểu của tổ chức, cá nhân đó theo quy định tại Điểm d, Khoản 2 của Điều này.

- Trường hợp không đăng, phát ý kiến phát biểu của tổ chức, cá nhân, cơ quan báo chí phải gửi văn bản thông báo, nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đó biết, đồng thời gửi báo cáo bằng văn bản tới cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí.

- Ý kiến phát biểu của tổ chức, cá nhân không được xúc phạm cơ quan báo chí, danh dự, nhân phẩm của tác giả tác phẩm báo chí và không vi phạm các quy định của pháp luật.

- Trường hợp không nhất trí với ý kiến phát biểu của tổ chức, cá nhân, cơ quan báo chí, tác giả tác phẩm báo chí có quyền thông tin tiếp nêu rõ quan điểm của mình. Việc đăng, phát ý kiến phát biểu của tổ chức, cá nhân và quan điểm của cơ quan báo chí, tác giả tác phẩm báo chí trên báo chí tối đa không quá 03 (ba) lần. Nếu vẫn không có sự nhất trí giữa hai bên thì tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại đến cơ quan chủ quản của cơ quan báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí hoặc khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật.

d) Vị trí và hình thức đăng cải chính, xin lỗi, văn bản kết luận, ý kiến phát biểu:

- Thông tin cải chính, xin lỗi, văn bản kết luận, ý kiến phát biểu phải được đăng, phát đúng vị trí, đúng chuyên mục, đúng số trang với cùng một kiểu, cỡ chữ (đối với báo in, báo điện tử), đúng chuyên mục, giờ phát sóng, số lần phát sóng (đối với báo nói, báo hình) mà báo chí đã đăng, phát thông tin. Các báo điện tử, trang tin điện tử phải xoá ngay thông tin thuộc diện phải cải chính đã quy định tại Khoản 1 của Điều này.

- Khi đăng, phát thông tin cải chính, xin lỗi, văn bản kết luận, phải ghi, nói rõ: “Cải chính nội dung thông tin trong tác phẩm báo chí (tên tác phẩm báo chí) đã đăng, phát trên báo, đài (tên cơ quan báo chí) số, ngày phát hành, ngày, giờ phát sóng”.

- Khi đăng, phát ý kiến phát biểu, phải ghi, nói rõ: “Thông tin phản hồi về nội dung thông tin trong tác phẩm báo chí (tên tác phẩm báo chí) đăng, phát trên báo, đài (tên cơ quan báo, đài) số báo, chuyên mục phát hành, phát sóng . . . (số báo) phát hành, phát sóng ngày tháng năm...” của tổ chức, cá nhân (tên tổ chức, cá nhân).

3. Thời hạn cải chính

Thời hạn thực hiện việc đăng, phát nội dung thông tin cải chính, văn bản kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, lời phát biểu của tổ chức, cá nhân về nội dung thông tin đăng, phát trên báo chí khi có căn cứ cho rằng thông tin đó vi phạm các trường hợp quy định tại Khoản 1 của Điều này được quy định như sau:

a) Chậm nhất là sau 01 (một) ngày đối với báo chí điện tử trên mạng Internet, sau 5 (năm) ngày đối với báo in ra hàng ngày, cách ngày đối với báo nói, báo hình. Trường hợp chuyên mục một tuần một lần thì phát vào thời gian phát chuyên mục kế tiếp.

b) Chậm nhất là sau 10 (mười) ngày đối với báo tuần.

c) Trong số ra gần nhất đối với tạp chí.

Trường hợp tạp chí xuất bản trên 30 (ba mươi) ngày/kỳ, ngoài việc phải đăng trên tạp chí đó trong số ra gần nhất, thì chậm nhất là sau 7 (bảy) ngày còn phải đăng trên một tờ báo hàng ngày hoặc đài phát thanh, đài truyền hình có phạm vi phát hành, phủ sóng tương đương với phạm vi phát hành của tạp chí và phải chịu toàn bộ chi phí về việc đăng, phát thông tin.

Điều 17. Trách nhiệm và quyền hạn của các cơ quan, địa phương trong việc tiếp thu, xử lý thông tin trên báo chí

1. Chủ động theo dõi, nắm bắt thông tin báo chí phản ánh và thực hiện việc trả lời theo Điều 12 của Quy định này.

2. Trường hợp không đồng ý với thông tin do báo chí đăng, phát, văn bản trả lời của tổ chức cá nhân phải nêu rõ thông tin nào sai sự thật, xúc phạm uy tín tổ chức; danh dự, nhân phẩm của cá nhân đã đăng phát trong tác phẩm báo chí. Ý kiến trao đổi của cơ quan, địa phương hoặc cá nhân không được xúc phạm cơ quan báo chí, danh dự, nhân phẩm của tác giả tác phẩm báo chí và không vi phạm các quy định của pháp luật.

3. Cung cấp các tư liệu, tài liệu và các nội dung liên quan theo quy định của Nhà nước cho đoàn thanh tra, kiểm tra khi có yêu cầu.

4. Có quyền khiếu nại với cơ quan chủ quản của cơ quan báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông hoặc khởi kiện ra tòa trong trường hợp cơ quan báo chí đăng phát thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín; không đăng, phát nội dung thông tin cải chính, xin lỗi, kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ý kiến của các cơ quan, địa phương hoặc cá nhân (mà không có văn bản thông báo lý do không đăng, phát cho tổ chức, cá nhân) hoặc thực hiện việc đăng, phát không đúng quy định của pháp luật.

Chương IV

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 18. Khen thưởng

Các cơ quan, địa phương, cơ quan báo chí, cơ quan đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và cá nhân có nhiều thành tích trong việc thực hiện Luật Báo chí, thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, cung cấp, đăng, phát và tiếp thu xử lý các thông tin trên báo chí, góp phần ổn định tư tưởng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh được xem xét khen thưởng theo quy định hiện hành.

Điều 19. Xử lý vi phạm

Cơ quan báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, tổ chức, cá nhân vi phạm Quy định này và Luật Báo chí thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 20. Điều khoản thi hành

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hướng dẫn triển khai và kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

2. Cơ quan đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí có trách nhiệm báo cáo nội dung quy định này cho Tổng Biên tập (hoặc Giám đốc) cơ quan báo chí, và tổ chức thực hiện quy định trong phạm vi trách nhiệm được cơ quan báo chí phân công.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có trở ngại, vướng mắc, các cơ quan, địa phương, các cơ quan báo chí cần phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/2010
Ngày hiệu lực25/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/10/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 18/2010/QĐ-UBND quản lý nhà nước đối với hoạt động thông tin báo chí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 18/2010/QĐ-UBND quản lý nhà nước đối với hoạt động thông tin báo chí
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu18/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýTrần Công Phàn
        Ngày ban hành15/06/2010
        Ngày hiệu lực25/06/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/10/2016
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 18/2010/QĐ-UBND quản lý nhà nước đối với hoạt động thông tin báo chí

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2010/QĐ-UBND quản lý nhà nước đối với hoạt động thông tin báo chí