Nghị quyết 19/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 19/2011/NQ-HĐND định mức chi và chế độ hỗ trợ kinh phí cho đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở từ ngân sách nhà nước tỉnh Khánh Hòa

Nghị quyết 19/2011/NQ-HĐND chi chế độ hỗ trợ kinh phí đề tài khoa học công nghệ Khánh Hòa đã được thay thế bởi Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND mức hỗ trợ nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 19/2011/NQ-HĐND chi chế độ hỗ trợ kinh phí đề tài khoa học công nghệ Khánh Hòa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2011/NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC CHI VÀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH KHÁNH HÒA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07 tháng 5 năm 2007 liên Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 6075/TTr-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Báo cáo thẩm tra số 43/BC-HĐND ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh

1. Đối tượng áp dụng:

a) Các sở, ban, ngành, các cơ quan đơn vị trực thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;

b) Các tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện và quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở (gọi tắt là đề tài cấp cơ sở), sử dụng một phần hoặc toàn bộ kinh phí từ ngân sách nhà nước.

2. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định định mức trong xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với đề tài cấp cơ sở có sử dụng một phần hoặc toàn bộ kinh phí từ ngân sách nhà nước.

Điều 2. Nội dung chi

1. Chi cho các hoạt động phục vụ công tác quản lý của tổ chức chủ trì thực hiện đề tài cấp cơ sở.

2. Chi cho các hoạt động thực hiện đề tài cấp cơ sở, bao gồm:

a) Chi công lao động tham gia thực hiện đề tài;

b) Chi mua nguyên, nhiên, vật liệu, tài liệu, dụng cụ …, phục vụ triển khai thực hiện đề tài;

c) Chi khác: chi hội thảo khoa học; Quản lý phí của tổ chức chủ trì thực hiện đề tài; Thù lao trách nhiệm điều hành của chủ nhiệm đề tài.

Điều 3. Kinh phí hỗ trợ

Kinh phí hỗ trợ cho các đề tài cấp cơ sở lấy từ nguồn sự nghiệp khoa học của tỉnh và không quá 10% tổng kinh phí sự nghiệp khoa học của tỉnh hàng năm, cụ thể:

1. Mức kinh phí hỗ trợ chi cho công tác tư vấn xác định đề tài không quá 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng)/năm.

2. Mức kinh phí hỗ trợ cho một đề tài: không quá 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng). Đối với hai huyện miền núi Khánh Vĩnh, Khánh Sơn được cấp 100% trên tổng kinh phí đề tài cấp cơ sở.

Điều 4. Định mức chi

1. Chi các hoạt động phục vụ công tác quản lý của tổ chức chủ trì thực hiện đề cấp cơ sở:

a) Chi họp Hội đồng khoa học & công nghệ cấp cơ sở tư vấn xác định đề tài (có thế tư vấn xác định nhiều đề tài trong cùng một buổi):

- Chủ tịch Hội đồng : 120.000đồng/buổi

- Thành viên và thư ký : 100.000đồng/buổi

- Đại biểu được mời tham dự : 40.000đồng/buổi

b) Chi họp Hội đồng khoa học & công nghệ chuyên ngành cấp cơ sở xét duyệt đề cương chi tiết:

- Chủ tịch Hội đồng : 150.000đồng/đề tài

- Thành viên và thư ký : 100.000đồng/đề tài

- Đại biểu được mời tham dự : 40.000đồng/đề tài

- Bài nhận xét của ủy viên phản biện : 150.000đồng/đề tài

- Bài nhận xét của ủy viên hội đồng : 100.000đồng/đề tài

c) Chi họp Tổ thẩm định kinh phí đề tài:

- Tổ trưởng : 120.000đồng/đề tài

- Thành viên  : 100.000đồng/đề tài

d) Chi họp Hội đồng khoa học & công nghệ chuyên ngành cấp cơ sở đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài:

- Chủ tịch Hội đồng : 120.000đồng/đề tài

- Thành viên và thư ký : 100.000đồng/đề tài

- Đại biểu được mời tham dự : 40.000đồng/đề tài

- Bài nhận xét của ủy viên phản biện : 250.000đồng/đề tài

- Bài nhận xét của ủy viên hội đồng : 120.000đồng/đề tài

2. Chi cho các hoạt động thực hiện đề tài cấp cơ sở:

a) Chi xây dựng thuyết minh đề cương chi tiết (đề cương phải được Hội đồng khoa học & công nghệ cấp cơ sở xét duyệt thông qua): 500.000đồng/đề tài

b) Chi thuê khoán chuyên đề:

- Nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên

+ Chuyên đề loại 1 : 3.000.000đồng/chuyên đề

+ Chuyên đề loại 2 : 10.000.000đồng/chuyên đề

- Nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội & nhân văn

+ Chuyên đề loại 1 : 2.000.000đồng/chuyên đề

+ Chuyên đề loại 2 : 4.000.000đồng/chuyên đề

c) Chi viết báo cáo khoa học tổng kết đề tài (báo cáo đã được chỉnh sửa hoàn chỉnh sau khi được Hội đồng khoa học & công nghệ cấp cơ sở đánh giá nghiệm thu): từ 2.000.000đồng đến 3.000.000đồng/đề tài

d) Chi hội thảo khoa học

- Chủ trì : 100.000đồng/buổi

- Thư ký : 50.000đồng/buổi

- Đại biểu tham dự : 40.000đồng/buổi

- Báo cáo tham luận : 120.000đồng/buổi

Hội thảo khoa học phải có số báo cáo tham luận tương ứng với số chuyên đề theo đề cương được duyệt.

đ) Chi thù lao trách nhiệm điều hành của chủ nhiệm đề tài: 300.000đồng/tháng

e) Chi quản lý phí của tổ chức chủ trì thực hiện đề tài: 4.000.000đồng/năm

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học của tỉnh hỗ trợ việc tư vấn xác định đề tài cấp cơ sở và triển khai thực hiện đề tài cấp cơ sở được giao trong dự toán tại thời điểm giao kế hoạch hàng năm cho các sở, ban, ngành, các cơ quan đơn vị trực thuộc tỉnh;

Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp ngân sách chi sự nghiệp khoa học trong dự toán tại thời điểm giao kế hoạch cho địa phương.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V, kỳ họp thứ 3 thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần An Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu19/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2011
Ngày hiệu lực18/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 19/2011/NQ-HĐND chi chế độ hỗ trợ kinh phí đề tài khoa học công nghệ Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 19/2011/NQ-HĐND chi chế độ hỗ trợ kinh phí đề tài khoa học công nghệ Khánh Hòa
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu19/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýTrần An Khánh
        Ngày ban hành08/12/2011
        Ngày hiệu lực18/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 19/2011/NQ-HĐND chi chế độ hỗ trợ kinh phí đề tài khoa học công nghệ Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 19/2011/NQ-HĐND chi chế độ hỗ trợ kinh phí đề tài khoa học công nghệ Khánh Hòa