Quyết định 19/2012/QĐ-UBND

Quyết định 19/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 33/2011/QĐ-UBND về chế độ giao, cho thuê đất; miễn, giảm thu tiền sử dụng, thuê đất, đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng đất đô thị, đất ở để xây dựng công trình xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Quyết định 19/2012/QĐ-UBND giao cho thuê đất miễn giảm thu tiền sử dụng thuê đất đã được thay thế bởi Quyết định 11/2016/QĐ-UBND miễn giảm tiền thuê đất thuê nhà cơ sở hạ tầng dự án đầu tư Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 27/06/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2012/QĐ-UBND giao cho thuê đất miễn giảm thu tiền sử dụng thuê đất


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2012/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 31 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2011/QĐ-UBND NGÀY 07/11/2011 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA VỀ CHẾ ĐỘ GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT; CHẾ ĐỘ MIỄN, GIẢM THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT, ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ, ĐẤT Ở ĐỂ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH XÃ HỘI HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Quyết định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Căn cứ Thông tư số 69/2008/NĐ-CP \">135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2009 của HĐND tỉnh Khánh Hòa thông qua một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 177/STNMT-CCQLDĐ ngày 15 tháng 5 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung, sửa đổi Điều 10 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa về chế độ giao đất, cho thuê đất; chế độ miễn, giảm thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng đất đô thị, đất ở để xây dựng công trình xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; nội dung như sau:

"Điều 10. Tổ chức thực hiện.

1. Xử lý chuyển tiếp: Các dự án thuộc đối tượng và đủ điều kiện được hưởng chính sách xã hội hóa quy định tại các Điều 2, 3 quy định này, đã được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất kể từ ngày Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ có hiệu lực thi hành (ngày 01/10/2009) đến ngày Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành (ngày 17/11/2011) nhưng chưa nộp tiền thuê đất, tiền sử dụng đất thì được hưởng chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của Quyết định này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường để báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Điều 2. Các điều, khoản khác tại Quy định về chế độ giao đất, cho thuê đất; chế độ miễn, giảm thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng đất đô thị, đất ở để xây dựng công trình xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế Bộ Công an;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh (2);
- Lưu: VT, các chuyên viên NCTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2012/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 19/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/05/2012
Ngày hiệu lực 10/06/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 27/06/2016
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 19/2012/QĐ-UBND giao cho thuê đất miễn giảm thu tiền sử dụng thuê đất


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 19/2012/QĐ-UBND giao cho thuê đất miễn giảm thu tiền sử dụng thuê đất
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 19/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Khánh Hòa
Người ký Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành 31/05/2012
Ngày hiệu lực 10/06/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 27/06/2016
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 19/2012/QĐ-UBND giao cho thuê đất miễn giảm thu tiền sử dụng thuê đất

Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2012/QĐ-UBND giao cho thuê đất miễn giảm thu tiền sử dụng thuê đất