Quyết định 36/2011/QĐ-UBND

Quyết định 36/2011/QĐ-UBND sửa đổi khoản 5 điều 3 quy định việc bán, thuê, thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kèm theo Quyết định 06/2011/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Quyết định 36/2011/QĐ-UBND bán thuê thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp đã được thay thế bởi Quyết định 01/2015/QĐ-UBND phát triển quản lý nhà ở xã hội Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 19/01/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 36/2011/QĐ-UBND bán thuê thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2011/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 5 ĐIỀU 3 QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BÁN, THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2011/QĐ-UBND NGÀY 07/3/2011 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị;

Căn cứ Thông tư số 15/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân, nhà ở cho người có thu nhập thấp và giá bán, giá thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp thuộc các dự án do các thành phần kinh tế tham gia đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 36/2009/TT-BXD ngày 16/11/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị;

Căn cứ Thông tư số 71/2010/NĐ-CP về Luật nhà ở">16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2595/TTr-SXD ngày 8/11/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 5 Điều 3 Quy định một số nội dung liên quan đến việc bán, thuê, thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 07/3/2011 của UBND tỉnh như sau:

“5. Trường hợp chủ đầu tư dự án nhà ở thu nhập thấp thỏa thuận huy động tiền ứng trước của khách hàng thì hạng mục công trình nhà ở đó phải có thiết kế đã được phê duyệt, đã xây dựng xong phần móng và giá bán tạm tính (trả một lần hoặc trả góp) căn hộ để huy động vốn đã được UBND tỉnh thẩm định. Chủ đầu tư của dự án xây dựng giá bán tạm tính để xác định mức huy động vốn, gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh ban hành văn bản thẩm định theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư số 71/2010/NĐ-CP về Luật nhà ở">16/2010/TT-BXD làm căn cứ xây dựng phương án thỏa thuận huy động tiền ứng trước của khách hàng.”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang; UBND phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan; tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa;
- T.T. Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa;
- T.T. HĐND tỉnh Khánh Hòa;
- T.T. UBND tỉnh Khánh Hòa;
- UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh Khánh Hòa;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa;
- Báo Khánh Hòa;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2011/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 36/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/11/2011
Ngày hiệu lực 28/11/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 19/01/2015
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 36/2011/QĐ-UBND bán thuê thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 36/2011/QĐ-UBND bán thuê thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 36/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Khánh Hòa
Người ký Lê Đức Vinh
Ngày ban hành 18/11/2011
Ngày hiệu lực 28/11/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 19/01/2015
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 36/2011/QĐ-UBND bán thuê thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp

Lịch sử hiệu lực Quyết định 36/2011/QĐ-UBND bán thuê thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp