Quyết định 14/2012/QĐ-UBND

Quyết định 14/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa kèm theo Quyết định 78/2007/QĐ-UBND

Quyết định 14/2012/QĐ-UBND quản lý cán bộ, công chức trong đơn vị sự nghiệp đã được thay thế bởi Quyết định 16/2014/QĐ-UBND phân cấp quản lý viên chức thuộc quản lý Ủy ban nhân dân Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 07/08/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2012/QĐ-UBND quản lý cán bộ, công chức trong đơn vị sự nghiệp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 14/2012/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 12 tháng 04 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI QUY ĐỊNH VIỆC TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH KHÁNH HÒA ĐƯỢC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 78/2007/QĐ-UBND NGÀY 04/12/2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ  quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các điều sửa đổi, bổ sung

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa được ban hành kèm theo Quyết định số 78/2007/QĐ-UBND ngày 04/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (gọi tắt là Quy định kèm theo Quyết định số 78/2007/QĐ-UBND) như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, 2 và 3 Điều 2 Quy định kèm theo Quyết định số 78/2007/QĐ-UBND (gộp khoản 1, 2 và 3 thành khoản 1 và khoản 2):

“1. Đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự (sau đây gọi là là đơn vị sự nghiệp công lập giao quyền tự chủ);

2. Đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự (sau đây gọi là là đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ);”

2. Sửa đổi, bổ sung các khoản 4 và 5 Điều 33 Quy định kèm theo Quyết định số 78/2007/QĐ-UBND:

“4. Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức và công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ).

5. Tổ chức tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc chưa được giao quyền tự chủ (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập xếp hạng 1 trở lên hoặc các đơn vị sự nghiệp công lập được phân cấp tổ chức thực hiện việc tuyển dụng viên chức)”.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 34 Quy định kèm theo Quyết định số 78/2007/QĐ-UBND:

“3. Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức và công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh chưa được giao quyền tự chủ”.

4. Sửa đổi tiêu đề của khoản 1 Điều 35 và sửa đổi, bổ sung điểm 1.3 khoản 1 Điều 35 Quy định kèm theo Quyết định số 78/2007/QĐ-UBND:

“1. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ:

1.3. Tổ chức thực hiện việc tuyển dụng viên chức; quyết định tuyển dụng viên chức qua thi tuyển hoặc xét tuyển theo quy định của pháp luật”

5. Sửa đổi tiêu đề của khoản 2 Điều 35 và sửa đổi, bổ sung điểm 2.3 khoản 2 Điều 35 Quy định kèm theo Quyết định số 78/2007/QĐ-UBND:

“2. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ:

2.3. Tổ chức thực hiện việc tuyển dụng viên chức; quyết định tuyển dụng viên chức qua thi tuyển hoặc xét tuyển theo quy định của pháp luật (chỉ áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập xếp hạng I trở lên hoặc các đơn vị sự nghiệp công lập được cơ quan có thẩm quyền phân cấp tổ chức thực hiện việc tuyển dụng viên chức)”.

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 37 Quy định kèm theo Quyết định số 78/2007/QĐ-UBND:

“1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm xây dựng danh mục những đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền được phân cấp thẩm quyền tuyển dụng viên chức trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt trước khi tổ chức thực hiện.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện quy định này.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (thi hành);
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ban TCTU; Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ Tịch UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp; Trung tâm Công báo tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Khánh Hòa
- Lưu: VT, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2012
Ngày hiệu lực22/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/08/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2012/QĐ-UBND quản lý cán bộ, công chức trong đơn vị sự nghiệp


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 14/2012/QĐ-UBND quản lý cán bộ, công chức trong đơn vị sự nghiệp
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu14/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýNguyễn Chiến Thắng
       Ngày ban hành12/04/2012
       Ngày hiệu lực22/04/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/08/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 14/2012/QĐ-UBND quản lý cán bộ, công chức trong đơn vị sự nghiệp

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2012/QĐ-UBND quản lý cán bộ, công chức trong đơn vị sự nghiệp