Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai và đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa VIII, kỳ họp thứ 17 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND mức thu, nộp, quản lý sử dụng phí dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai đo đạc bản đồ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 05/2009/NQ-HĐND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 23 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ DỊCH VỤ CÔNG TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHOÁ VIII KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về quy định mức lương tối thiểu chung;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;
Căn cứ Quyết định số 10/2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
Xét Tờ trình số 21/TTr-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua mức thu phí dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai và đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;
Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai và đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận như sau:

I. Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

1. Mức thu (kèm theo Phụ lục 1).

2. Nguồn thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, được để lại cho đơn vị thu 80%; 20% còn lại nộp vào ngân sách Nhà nước.

II. Phí đo đạc, trích lập bản đồ địa chính

1. Mức thu (kèm theo Phụ lục 2).

2. Mức thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

3. Nguồn thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính được để lại 100% cho đơn vị thu.

III. Nguyên tắc thu nộp, quản lý và sử dụng: thực hiện theo quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13 và Điều 17 Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ; khoản 5 Điều 1 của Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ; Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí.

Điều 2: Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật, các quy định trước đây trái với Quy định này đều bị bãi bỏ.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khoá VIII, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2009 và có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Xuân Thìn

 

PHỤ LỤC 1

VỀ MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (QSDĐ)
(Kèm theo Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc Quy định mức thu chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai và đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận)

1. Mức thu phí đăng ký quyền sử dụng đất (QSDĐ) lần đầu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), bổ sung hồ sơ địa chính (gọi tắt là đăng ký, cấp CNQSDĐ đơn lẻ ở xã):

- Mức độ khó khăn 1: 290.000 đồng/giấy.

- Mức độ khó khăn 2: 330.000 đồng/giấy.

- Mức độ khó khăn 3: 360.000 đồng/giấy.

Trong đó:

a) Văn phòng Đăng ký QSDĐ cấp tỉnh:

Mức độ khó khăn 1, 2, 3: 9.000 đồng/giấy

b) Văn phòng Đăng ký QSDĐ cấp huyện:

Mức độ khó khăn 1, 2, 3: 56.000 đồng/giấy.

c) Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Mức độ khó khăn 1, 2, 3: 3.000 đồng/giấy.

d) Cấp xã:

- Mức độ khó khăn 1: 222.000 đồng/giấy.

- Mức độ khó khăn 2: 262.000 đồng/giấy.

- Mức độ khó khăn 3: 292.000 đồng/giấy.

2. Mức thu phí đăng ký QSDĐ lần đầu, cấp GCNQSDĐ, bổ sung hồ sơ địa chính (gọi tắt là đăng ký, cấp GCNQSDĐ đồng loạt ở xã):

- Mức độ khó khăn 1: 140.000 đồng/giấy.

- Mức độ khó khăn 2: 150.000 đồng/giấy.

- Mức độ khó khăn 3: 160.000 đồng/giấy.

Trong đó:

a) Văn phòng Đăng ký QSDĐ cấp tỉnh:

Mức độ khó khăn 1, 2, 3: 10.000 đồng/giấy.

b) Văn phòng Đăng ký QSDĐ cấp huyện:

Mức độ khó khăn 1, 2, 3: 47.000 đồng/giấy.

c) Phòng Tài nguyên và Môi trường: mức độ khó khăn 1, 2, 3: 20.000 đồng/giấy.

d) Cấp xã:

- Mức độ khó khăn 1: 63.000 đồng/giấy.

- Mức độ khó khăn 2: 73.000 đồng/giấy.

- Mức độ khó khăn 3: 83.000 đồng/giấy.

3. Mức thu phí đăng ký QSDĐ lần đầu, cấp GCNQSDĐ, bổ sung hồ sơ địa chính (gọi tắt là đăng ký, cấp GCNQSDĐ đơn lẻ tại phường):

Mức độ khó khăn 2: 470.000 đồng/giấy.

Trong đó:

a) Văn phòng Đăng ký QSDĐ cấp tỉnh: mức độ khó khăn 2: 10.000 đồng/giấy.

b) Văn phòng đăng ký QSDĐ cấp huyện: mức độ khó khăn 2: 453.000 đồng/giấy

c) Phòng Tài nguyên và Môi trường: mức độ khó khăn 2: 4.000 đồng/giấy.

d) Cấp phường: mức độ khó khăn 2: 3.000 đồng/giấy.

4. Mức thu phí đăng ký QSDĐ lần đầu, cấp GCNQSDĐ, bổ sung hồ sơ địa chính (gọi tắt là đăng ký, cấp GCNQSDĐ đồng loạt ở phường):

Mức độ khó khăn 2: 210.000 đồng/giấy.

Trong đó:

a) Văn phòng Đăng ký QSDĐ cấp tỉnh: mức độ khó khăn 2: 18.000 đồng/giấy.

b) Văn phòng Đăng ký QSDĐ cấp huyện: mức độ khó khăn 2: 162.000 đồng/giấy

c) Phòng Tài nguyên và Môi trường: mức độ khó khăn 2: 26.000 đồng/giấy.

d) Cấp phường: mức độ khó khăn 2: 4.000 đồng/giấy.

5. Mức thu phí đăng ký QSDĐ lần đầu, cấp GCNQSDĐ, lập hồ sơ địa chính cho người sử dụng đất thuộc diện Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy:

- Mức độ khó khăn 1: 570.000 đồng/giấy.

- Mức độ khó khăn 2: 640.000 đồng/giấy.

- Mức độ khó khăn 3: 690.000 đồng/giấy.

Trong đó:

a) Văn phòng Đăng ký QSDĐ cấp tỉnh:

- Mức độ khó khăn 1: 556.000 đồng/giấy.

- Mức độ khó khăn 2: 626.000 đồng/giấy.

- Mức độ khó khăn 3: 676.000 đồng/giấy.

b) Văn phòng Đăng ký QSDĐ cấp huyện:

Mức độ khó khăn 1, 2, 3: 3.000 đồng/giấy.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường: mức độ khó khăn 1, 2, 3: 8.000 đồng/giấy.

d) Cấp xã: mức độ khó khăn 1, 2, 3: 3.000 đồng/giấy

6. Mức thu phí cấp lại, cấp đổi GCNQSDĐ cho người sử dụng đất thuộc diện Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy (trong trường hợp hồ sơ nộp tại Văn phòng Đăng ký cấp huyện hoặc phòng Tài nguyên và Môi trường):

- Mức độ khó khăn 1: 210.000 đồng/giấy.

- Mức độ khó khăn 2: 220.000 đồng/giấy.

- Mức độ khó khăn 3: 225.000 đồng/giấy.

Trong đó:

a) Văn phòng Đăng ký QSDĐ cấp tỉnh:

Mức độ khó khăn 1, 2, 3: 9.000 đồng/giấy

b) Văn phòng đăng ký QSDĐ cấp huyện:

- Mức độ khó khăn 1: 187.000 đồng/giấy.

- Mức độ khó khăn 2: 197.000 đồng/giấy.

- Mức độ khó khăn 3: 202.000 đồng/giấy.

c) Phòng Tài nguyên và Môi trường: mức độ khó khăn 1, 2, 3: 11.000 đồng/giấy

d) Cấp xã: mức độ khó khăn 1, 2, 3: 3.000 đồng/giấy

7. Mức thu phí cấp lại, cấp đổi GCNQSDĐ cho người sử dụng đất thuộc diện Ủy ban nhân dân tỉnh cấp GCNQSDĐ:

- Mức độ khó khăn 1: 150.000 đồng/giấy.

- Mức độ khó khăn 2: 155.000 đồng/giấy.

- Mức độ khó khăn 3: 160.000 đồng/giấy.

Trong đó:

a) Văn phòng Đăng ký QSDĐ cấp tỉnh:

- Mức độ khó khăn 1: 134.000 đồng/giấy.

- Mức độ khó khăn 2: 139.000 đồng/giấy.

- Mức độ khó khăn 3: 144.000 đồng/giấy.

b) Văn phòng Đăng ký QSDĐ cấp huyện:

Mức độ khó khăn 1, 2, 3: 5.000 đồng/giấy.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường: mức độ khó khăn 1, 2, 3: 7.000 đồng/giấy.

d) Cấp xã: mức độ khó khăn 1, 2, 3: 4.000 đồng/giấy

8. Mức thu phí đăng ký biến động về QSDĐ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và người Việt Nam định cư ở nước ngoài được quyền mua nhà ở gắn liền với đất ở tại xã, thị trấn trong trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã:

- Mức độ khó khăn 1: 300.000 đồng/giấy.

- Mức độ khó khăn 2: 310.000 đồng/giấy.

- Mức độ khó khăn 3: 320.000 đồng/giấy.

Trong đó:

a) Văn phòng Đăng ký QSDĐ cấp tỉnh:

Mức độ khó khăn 1, 2, 3: 10.000 đồng/giấy.

b) Văn phòng Đăng ký QSDĐ cấp huyện:

Mức độ khó khăn 1, 2, 3: 140.000 đồng/giấy.

c) Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Mức độ khó khăn 1, 2, 3: 6.000 đồng/giấy.

d) Cấp xã:

- Mức độ khó khăn 1: 144.000 đồng/giấy.

- Mức độ khó khăn 2: 154.000 đồng/giấy.

- Mức độ khó khăn 3: 164.000 đồng/giấy.

9. Mức thu phí đăng ký biến động về QSDĐ cho người sử dụng đất tại phường và sử dụng đất tại xã, thị trấn đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký QSDĐ cấp huyện hoặc phòng Tài nguyên và Môi trường:

- Mức độ khó khăn 1: 400.000 đồng/giấy.

- Mức độ khó khăn 2: 460.000 đồng/giấy.

- Mức độ khó khăn 3: 520.000 đồng/giấy.

Trong đó:

a) Văn phòng Đăng ký QSDĐ cấp tỉnh:

Mức độ khó khăn 1, 2, 3: 40.000 đồng/giấy.

b) Văn phòng đăng ký QSDĐ cấp huyện:

- Mức độ khó khăn 1: 348.000 đồng/giấy.

- Mức độ khó khăn 2: 408.000 đồng/giấy.

- Mức độ khó khăn 3: 468.000 đồng/giấy.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường: mức độ khó khăn 1, 2, 3: 4.000 đồng/giấy.

d) Cấp xã: mức độ khó khăn 1, 2, 3: 8.000 đồng/giấy.

10. Mức thu phí đăng ký biến động về QSDĐ cho người sử dụng đất thuộc diện Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp GCNQSDĐ

- Mức độ khó khăn 1: 260.000 đồng/giấy.

- Mức độ khó khăn 2: 270.000 đồng/giấy.

- Mức độ khó khăn 3: 274.000 đồng/giấy.

Trong đó:

a) Văn phòng đăng ký QSDĐ cấp tỉnh:    

- Mức độ khó khăn 1: 247.000 đồng/giấy.

- Mức độ khó khăn 2: 257.000 đồng/giấy.

- Mức độ khó khăn 3: 261.000 đồng/giấy.

b) Văn phòng đăng ký QSDĐ cấp huyện:

Mức độ khó khăn 1, 2, 3: 4.000 đồng/giấy.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường: mức độ khó khăn 1, 2, 3: 6.000 đồng/giấy.

d) Cấp xã: mức độ khó khăn 1, 2, 3: 3.000 đồng/giấy.

11. Mức thu phí trích lục hồ sơ địa chính (trích lục thửa đất và trích sao số liệu địa chính):

Mức độ khó khăn 1, 2, 3: 13.000 đồng/thửa/hồ sơ.

 

PHỤ LỤC 2

VỀ MỨC THU PHÍ ĐO ĐẠC, TRÍCH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
(Kèm theo Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai và đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận)

1. Mức thu phí đo đạc bản đồ địa chính:

a) Tỷ lệ 1/500:

 

- Mức độ khó khăn 1:

4.000.000 đồng/ha.

- Mức độ khó khăn 2:

5.900.000 đồng/ha.

- Mức độ khó khăn 3:

7.300.000 đồng/ha.

- Mức độ khó khăn 4:

8.900.000 đồng/ha;

b) Tỷ lệ 1/1.000:

 

- Mức độ khó khăn 1:

1.850.000 đồng/ha.

- Mức độ khó khăn 2:

2.050.000 đồng/ha.

- Mức độ khó khăn 3:

2.350.000 đồng/ha.

- Mức độ khó khăn 4:

3.150.000 đồng/ha;

c) Tỷ lệ 1/2.000:

 

- Mức độ khó khăn 1:

620.000 đồng/ha.

- Mức độ khó khăn 2:

680.000 đồng/ha.

- Mức độ khó khăn 3:

780.000 đồng/ha.

- Mức độ khó khăn 4:

960.000 đồng/ha;

d) Tỷ lệ 1/5.000:

 

- Mức độ khó khăn 1:

250.000 đồng/ha.

- Mức độ khó khăn 2:

280.000 đồng/ha.

- Mức độ khó khăn 3:

320.000 đồng/ha.

- Mức độ khó khăn 4:

360.000 đồng/ha.

Trường hợp đo phục vụ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, khu công nghiệp, các công trình giao thông, thủy lợi, công trình điện năng:

a) Tỷ lệ 1/500:

 

- Mức độ khó khăn 1:

4.100.000 đồng/ha.

- Mức độ khó khăn 2:

6.700.000 đồng/ha.

- Mức độ khó khăn 3:

8.300.000 đồng/ha.

- Mức độ khó khăn 4:

10.000.000 đồng/ha.

b) Tỷ lệ 1/1.000:

 

- Mức độ khó khăn 1:

2.100.000 đồng/ha.

- Mức độ khó khăn 2:

2.300.000 đồng/ha.

- Mức độ khó khăn 3:

2.650.000 đồng/ha.

- Mức độ khó khăn 4:

3.600.000 đồng/ha.

c) Tỷ lệ 1/2.000:

 

- Mức độ khó khăn 1:

690.000 đồng/ha.

- Mức độ khó khăn 2:

760.000 đồng/ha.

- Mức độ khó khăn 3:

880.000 đồng/ha.

- Mức độ khó khăn 4:

1.000.000 đồng/ha.

d) Tỷ lệ 1/5.000:

 

- Mức độ khó khăn 1:

280.000 đồng/ha.

- Mức độ khó khăn 2:

320.000 đồng/ha.

- Mức độ khó khăn 3:

360.000 đồng/ha.

- Mức độ khó khăn 4:

400.000 đồng/ha.

2. Mức thu phí trích đo địa chính thửa đất:

a) Đất ngoài khu vực đô thị:

- Mức thu phí trích đo thửa đất dưới 100 m2:

Mức độ khó khăn 1, 2, 3, 4: 99.000 đồng.

- Mức thu phí trích đo thửa đất từ 100 m2 đến 1.890 m2:

Mức độ khó khăn 1, 2, 3, 4: 1.000 đồng/m2 tính trên diện tích đo đạc thực tế.

- Mức thu phí trích đo thửa đất từ 1.891 m2 đến dưới 3.000 m2:

Mức độ khó khăn 1, 2, 3, 4: 1.890.000 đồng.

- Mức thu phí trích đo thửa đất từ 3.000 m2 đến 10.000 m2:

Mức độ khó khăn 1, 2, 3, 4: 2.900.000 đồng.

- Mức thu phí trích đo thửa đất từ 1 ha đến dưới 10 ha:

Mức độ khó khăn 1, 2, 3, 4: 3.480.000 đồng.

- Mức thu phí trích đo thửa đất từ 10 ha đến dưới 50 ha   :

Mức độ khó khăn 1, 2, 3, 4: 3.770.000 đồng.

- Mức thu phí trích đo thửa đất từ 50 ha đến dưới 100 ha:

Mức độ khó khăn 1, 2, 3, 4: 4.060.000 đồng.

- Mức thu phí trích đo thửa đất từ 100 ha đến dưới 500 ha:

Mức độ khó khăn 1, 2, 3, 4: 4.640.000 đồng.

- Mức thu phí trích đo thửa đất từ 500 ha đến 1.000 ha:

Mức độ khó khăn 1, 2, 3, 4: 5.230.000 đồng.

b) Đất đô thị

- Mức thu phí trích đo thửa đất dưới 100 m2:

Mức độ khó khăn 1, 2, 3, 4: 99.000 đồng.

- Mức thu phí trích đo thửa đất từ 100 m2 đến 2.770 m2:

 Mức độ khó khăn 1, 2, 3, 4: 1.000 đồng/m2 tính trên diện tích đo đạc thực tế.

- Mức thu phí trích đo thửa đất từ 2.771 m2 đến dưới 3.000 m2:

Mức độ khó khăn 1, 2, 3, 4: 2.770.000 đồng.

- Mức thu phí trích đo thửa đất từ 3.000 m2 đến 10.000 m2:

Mức độ khó khăn 1, 2, 3, 4: 4.250.000 đồng.

- Mức thu phí trích đo thửa đất từ 1 ha đến dưới 10 ha:

Mức độ khó khăn 1, 2, 3, 4: 5.100.000 đồng.

- Mức thu phí trích đo thửa đất từ 10 ha đến dưới 50 ha   :

Mức độ khó khăn 1, 2, 3, 4: 5.500.000 đồng.

- Mức thu phí trích đo thửa đất từ 50 ha đến dưới 100 ha:

Mức độ khó khăn 1, 2, 3, 4: 5.900.000 đồng.

- Mức thu phí trích đo thửa đất từ 100 ha đến dưới 500 ha:

Mức độ khó khăn 1, 2, 3, 4: 6.800.000 đồng.

- Mức thu phí trích đo thửa đất từ 500 ha đến 1.000 ha:

Mức độ khó khăn 1, 2, 3, 4: 7.600.000 đồng.

3. Mức thu phí đo đạc, chỉnh lý bản trích lục bản đồ địa chính, bản trích lục trích đo địa chính:

a) Đất ngoài khu vực đô thị:

- Mức thu phí trích đo thửa đất dưới 100 m2:

Mức độ khó khăn 1, 2, 3, 4: 99.000 đồng.

- Mức thu phí trích đo thửa đất từ 100 m2 đến 680 m2 :

 Mức độ khó khăn 1, 2, 3, 4: 1.000 đồng/m2 tính trên diện tích đo đạc thực tế.

- Mức thu phí trích đo thửa đất từ 681 m2 đến dưới 1.000 m2:

Mức độ khó khăn 1, 2, 3, 4: 680.000 đồng.

- Mức thu phí trích đo thửa đất từ 1.000 m2 đến dưới 3.000 m2:

Mức độ khó khăn 1, 2, 3, 4: 940.000 đồng.

- Mức thu phí trích đo thửa đất từ 3.000 m2 đến 10.000 m2:

Mức độ khó khăn 1, 2, 3, 4: 1.450.000 đồng.

- Mức thu phí trích đo thửa đất từ 1 ha đến dưới 10 ha:

Mức độ khó khăn 1, 2, 3, 4: 1.740.000 đồng.

- Mức thu phí trích đo thửa đất từ 10 ha đến dưới 50 ha   :

Mức độ khó khăn 1, 2, 3, 4: 1.880.000 đồng.

- Mức thu phí trích đo thửa đất từ 50 ha đến dưới 100 ha:

Mức độ khó khăn 1, 2, 3, 4: 2.030.000 đồng.

- Mức thu phí trích đo thửa đất từ 100 ha đến dưới 500 ha:

Mức độ khó khăn 1, 2, 3, 4: 2.320.000 đồng.

- Mức thu phí trích đo thửa đất từ 500 ha đến 1.000 ha:

Mức độ khó khăn 1, 2, 3, 4: 2.600.000 đồng.

b) Đất đô thị

- Mức thu phí trích đo thửa đất dưới 100 m2:

Mức độ khó khăn 1, 2, 3, 4: 99.000 đồng.

- Mức thu phí trích đo thửa đất từ 100 m2 đến 1.380 m2:

 Mức độ khó khăn 1, 2, 3, 4: 1.000 đồng/m2 tính trên diện tích đo đạc thực tế.

- Mức thu phí trích đo thửa đất từ 1.381 m2 đến dưới 3.000 m2:

Mức độ khó khăn 1, 2, 3, 4: 1.380.000 đồng.

- Mức thu phí trích đo thửa đất từ 3.000 m2 đến 10.000 m2:

Mức độ khó khăn 1, 2, 3, 4: 2.120.000 đồng.

- Mức thu phí trích đo thửa đất từ 1 ha đến dưới 10 ha:

Mức độ khó khăn 1, 2, 3, 4: 2.550.000 đồng.

- Mức thu phí trích đo thửa đất từ 10 ha đến dưới 50 ha   :

Mức độ khó khăn 1, 2, 3, 4: 2.760.000 đồng.

- Mức thu phí trích đo thửa đất từ 50 ha đến dưới 100 ha:

Mức độ khó khăn 1, 2, 3, 4: 2.980.000 đồng.

- Mức thu phí trích đo thửa đất từ 100 ha đến dưới 500 ha:

Mức độ khó khăn 1, 2, 3, 4: 3.400.000 đồng.

- Mức thu phí trích đo thửa đất từ 500 ha đến 1.000 ha:

Mức độ khó khăn 1, 2, 3, 4: 3.830.000 đồng.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2009
Ngày hiệu lực02/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND mức thu, nộp, quản lý sử dụng phí dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai đo đạc bản đồ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND mức thu, nộp, quản lý sử dụng phí dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai đo đạc bản đồ
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu05/2009/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
       Người kýTrương Xuân Thìn
       Ngày ban hành23/07/2009
       Ngày hiệu lực02/08/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND mức thu, nộp, quản lý sử dụng phí dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai đo đạc bản đồ

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND mức thu, nộp, quản lý sử dụng phí dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai đo đạc bản đồ