Quyết định 10/2008/QĐ-BTNMT

Quyết định 10/2008/QĐ-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hộ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Quyết định 10/2008/QĐ-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hộ sơ địa chính đã được thay thế bởi Thông tư 50/2013/TT-BTNMT Định mức kinh tế kỹ thuật đo đạc địa chính cấp GCN quyền sử dụng đất và được áp dụng kể từ ngày 10/02/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2008/QĐ-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hộ sơ địa chính


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 10/2008/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐO ĐẠC LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai;
Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Quyết định này thay thế Quyết định số 07/2007/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 02 năm 2007 về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Quyết định số 11/2007/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện đồng thời cho nhiều người sử dụng đất và Quyết định số 12/2007/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bãi bỏ các quy định tại Mục I, Mục IV, Mục V, Mục VI Chương ba Phần II và Mục I, Mục IV, Mục V, Mục VI Chương ba Phần III của Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc bản đồ ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Đức

 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH, ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Phần 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sau đây gọi tắt là Định mức KT-KT) áp dụng thực hiện cho các khối công việc sau:

1.1. Đo đạc địa chính:

- Lưới địa chính;

- Đo đạc thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo đạc trực tiếp;

- Số hóa và chuyển hệ tọa độ bản đồ địa chính;

- Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính;

- Trích đo địa chính thửa đất;

- Đo đạc, chỉnh lý bản trích lục bản đồ địa chính, bản trích lục bản trích đo địa chính.

- Đo đạc bổ sung tài sản gắn liền với đất.

1.2. Đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính:

- Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với đất ở (gọi chung là người sử dụng đất) tại xã, thị trấn (gọi chung là cấp xã) cho trường hợp thực hiện đăng ký và xét cấp giấy cho nhiều người sử dụng đất ở cấp xã (gọi tắt là đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng loạt ở xã);

- Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với đất ở (gọi chung là người sử dụng đất) tại phường cho trường hợp thực hiện đăng ký cấp giấy và xét cấp giấy cho nhiều người sử dụng đất ở phường (gọi tắt là đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng loạt ở phường);

- Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bổ sung trong Hồ sơ địa chính đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với đất ở (gọi chung là người sử dụng đất) tại xã, thị trấn (gọi tắt là đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đơn lẻ ở xã);

- Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bổ sung trong Hồ sơ địa chính đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với đất ở (gọi chung là người sử dụng đất) tại phường (gọi tắt là đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đơn lẻ ở phường);

- Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập Hồ sơ địa chính cho người sử dụng đất thuộc diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy;

- Cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thuộc diện Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy (trường hợp hồ sơ nộp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc phòng Tài nguyên và Môi trường);

- Cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thuộc diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Đăng ký biến động về sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được quyền mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại xã, thị trấn trong trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được quyền mua nhà ở gắn liền với đất ở sử dụng đất tại phường và sử dụng đất tại xã, thị trấn đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường;

- Cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất khi thực hiện chủ trường “dồn điền, đổi thửa”;

- Cấp đổi hoặc chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất khi chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa hai hộ gia đình, cá nhân;

 - Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thuộc diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập lại hồ sơ địa chính thực hiện đồng thời cho nhiều hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với đất ở tại xã sau khi đo vẽ bản đồ địa chính chính quy thay thế cho tài liệu đo đạc cũ;

- Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho nhiều thửa đất của mỗi hộ gia đình, cá nhân thành giấy chứng nhận cấp cho từng thửa đất có chỉnh lý hồ sơ địa chính;

- Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập lại hồ sơ địa chính thực hiện đồng thời cho nhiều hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với đất ở tại phường sau khi đo vẽ bản đồ địa chính thay thế cho tài liệu đo đạc cũ;

- Kiểm tra, thẩm định trích đo địa chính;

- Chuyển hồ sơ địa chính phần thuộc tính sang dạng số;

- Trích lục hồ sơ địa chính.

2. Định mức này được sử dụng để lập định mức tổng hợp công tác đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trong trường hợp chưa có định mức tổng hợp thì định mức này được áp dụng để tính đơn giá sản phẩm đo đạc địa chính; đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đăng ký biến động đất đai; làm căn cứ giao dự toán và quyết toán giá trị sản phẩm hoàn thành.

3. Định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm các định mức thành phần sau:

3.1. Định mức lao động công nghệ: Định mức lao động công nghệ (sau đây gọi tắt là định mức lao động) là thời gian lao động trực tiếp để sản xuất ra một sản phầm (thực hiện một bước công việc).

Nội dung của định mức lao động bao gồm:

a) Nội dung công việc: Nêu các thao tác cơ bản, thao tác chính để thực hiện bước công việc;

b) Phân loại khó khăn: Nêu các yếu tố cơ bản gây ảnh hưởng đến việc thực hiện của bước công việc làm căn cứ để phân loại khó khăn;

c) Định biên: Quy định số lượng lao động và xác định cấp bậc công việc; cấp bậc công việc theo “Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức – viên chức ngành Tài nguyên Môi trường”;

d) Định mức: Quy định thời gian lao động trực tiếp sản xuất một sản phẩm (thực hiện bước công việc); đơn vị tính là công cá nhân hoặc công nhóm/đơn vị sản phẩm; ngày công (ca) tính bằng 8 giờ làm việc.

Các mức ngoại nghiệp thể hiện dưới dạng phân số, trong đó:

- Tử số là mức lao động kỹ thuật (tính theo công nhóm, công cá nhân);

- Mẫu số là mức lao động phổ thông, tính theo công cá nhân.

Lao động phổ thông là người lao động được thuê mướn để thực hiện các công việc giản đơn như vận chuyển các thiết bị kèm theo máy chính, vật liệu, thông hướng tầm ngắm, liên hệ, dẫn đường, bảo vệ, phục vụ đo ngắm, đào bới mốc, rửa vật liệu; tham gia công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được xác định là cán bộ các thôn, bản, ấp, tổ dân phố, những người am hiểu tình hình đất đai ở địa bàn, những người có uy tín đại diện cho cộng đồng dân cư ở địa bàn; những người thực hiện một số công việc đơn giản trong đo đạc, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính.

Mức lao động kỹ thuật khi phải ngừng nghỉ việc do thời tiết của lao động kỹ thuật ngoại nghiệp được tính 0,25.

3.2. Định mức vật tư và thiết bị:

a) Định mức vật tư và thiết bị bao gồm định mức sử dụng vật liệu và định mức sử dụng dụng cụ (công cụ, dụng cụ), thiết bị (máy móc).

- Định mức sử dụng vật liệu: Là số lượng vật liệu cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm (thực hiện một công việc);

- Định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị: Là số ca người lao động trực tiếp sử dụng dụng cụ, thiết bị cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm (thực hiện một công việc).

b) Thời hạn sử dụng dụng cụ, thiết bị là thời gian dự kiến sử dụng dụng cụ, thiết bị vào hoạt động sản xuất trong điều kiện bình thường, phù hợp với các thông số kinh tế - kỹ thuật của dụng cụ, thiết bị;

- Thời hạn sử dụng dụng cụ: Đơn vị tính là tháng;

- Thời hạn sử dụng thiết bị: Theo quy định tại các thông tư liên tịch hướng dẫn lập dự toán giữa Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

c) Điện năng tiêu thụ của các dụng cụ, thiết bị dùng điện được tính trên cơ sở công suất của dụng cụ, thiết bị, 8 giờ làm việc trong 1 ngày công (ca) và định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị.

Mức điện năng trong các bảng định mức đã được tính theo công thức sau:

Mức điện = (Công suất thiết bị/giờ x 8 giờ x số ca sử dụng thiết bị) + 5% hao hụt;

d) Mức cho các dụng cụ nhỏ, phụ được tính bằng 5% mức dụng cụ trong bảng định mức dụng cụ;

đ) Mức vật liệu nhỏ nhặt và hao hụt được tính bằng 8% mức vật liệu trong bảng định mức vật liệu.

Riêng mức vật liệu cho công việc đổ mốc điểm địa chính được tính thêm 5% hao hụt vật liệu do vận chuyển và khi thi công.

4. Kích thước, diện tích theo khung trong mảnh bản đồ địa chính gốc theo quy định chia mảnh trong hệ VN-2000.

Diện tích trung bình theo khung trong một mảnh bản đồ trong hệ VN-2000

Bản đồ tỷ lệ

Diện tích 1 mảnh (dm2)
Bản đồ địa chính

Diện tích tương ứng trên mặt đất (ha)

1/200

25

1,00

1/500

25

6,25

1/1000

25

25,00

1/2000

25

100,00

1/5000

36

900,00

5. Khi các cơ quan quản lý đất đai ở Trung ương và địa phương, các doanh nghiệp, các doanh nghiệp hoạt động công ích, các đơn vị sản xuất tổ chức lại sản xuất; áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật mới, trang bị máy, thiết bị mới hay áp dụng công nghệ mới thì phải tính toán lại mức cho hợp lý, phù hợp với điều kiện sản xuất cũng như trang bị máy, thiết bị, công nghệ áp dụng và phải được phê duyệt trong Thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình. Trường hợp chứa đầy đủ cơ sở để chỉnh lý mức thì được phép vận dụng các mức hiện hành nhưng không được quá 2 năm. Trong thời gian 2 năm này phải thu thập, theo dõi, tổng hợp số liệu liên quan đến lập mức để chỉnh lý từng mức và tiến tới chỉnh lý, lập mức mới.

6. Khi áp dụng Định mức kinh tế - kỹ thuật này, nếu có vướng mắc hoặc phát hiện bất hợp lý, đề nghị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Quản lý đất đai) để tổng hợp, điều chỉnh kịp thời.

7. Quy định viết tắt

Nội dung viết tắt

Viết tắt

Bản đồ địa chính

BĐĐC

Bộ Tài nguyên và Môi trường

BTNMT

Cán bộ địa chính

CBĐC

Công suất

CS

Đăng ký quyền sử dụng đất

ĐKQSDĐ

Đăng ký biến động

ĐKBĐ

Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc bản đồ ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BTNMT

ĐMĐĐBĐ

Định mức kinh tế - kỹ thuật

Định mức KT-KT

Định mức

ĐM

Định mức lao động

ĐMLĐ

Định mức vật tư thiết bị

ĐMVTTB

Đơn vị tính

ĐVT

Giấy chứng nhận

GCN

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở

GCNQSDĐ

Hiện trạng sử dụng đất

HTSDĐ

Hồ sơ địa chính

HSĐC

Hồ sơ kỹ thuật thửa đất

HSKTTĐ

Kiểm tra nghiệm thu

KTNT

Kỹ thuật viên

KTV

Lao động phổ thông

LĐPT

Loại khó khăn

KK

Người sử dụng đất

NSDĐ

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phòng TNMT

Quyền sử dụng đất

QSDĐ

Sổ đăng ký biến động

Sổ ĐKBĐ

Sổ địa chính

Sổ ĐC

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở TNMT

Thành quả

TQ

Ủy ban nhân dân

UBND

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

Văn phòng ĐKQSDĐ

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường

Văn phòng ĐKQSDĐ cấp huyện

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Văn phòng ĐKQSDĐ cấp tỉnh

Phần 2.

ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CÔNG NGHỆ

Chương 1.

ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH

A. LƯỚI ĐỊA CHÍNH

I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1. Chọn điểm, chôn mốc: Chuẩn bị, xác định vị trí điểm ở thực địa, liên hệ xin phép đất đặt mốc, thông hướng, đổ mốc, chôn mốc, vẽ ghi chú điểm, kiểm tra, phục vụ KTNT, giao nộp, bàn giao mốc cho địa phương, di chuyển.

2. Xây tường vây

3. Tiếp điểm: Chuẩn bị, tìm điểm ở thực địa, kiểm tra, chỉnh lý ghi chú điểm và thông hướng, di chuyển.

4. Đo ngắm

- Đo theo phương pháp đường chuyền: Chuẩn bị, kiểm nghiệm thiết bị, đo ngắm (đo góc nằm, góc đứng và đo cạnh) phục vụ KTNT, di chuyển.

- Đo bằng công nghệ GPS: Chuẩn bị, kiểm nghiệm thiết bị, liên hệ với các nhóm đo, đo ngắm, liên hệ với các nhóm liên quan để trút số liệu sang máy tính hoặc thiết bị lưu trữ, tính toán, kiểm tra khái lược, phục vụ KTNT, di chuyển.

5. Tính toán bình sai: Chuẩn bị, kiểm tra số đo, tính toán bình sai, biên tập thành quả, phục vụ KTNT.

II. PHÂN LOẠI KHÓ KHĂN

Loại 1 (KK1): Khu vực đồng bằng, ít cây, khu vực đồi trọc, thấp, vùng trung du; giao thông thuận tiện.

Loại 2 (KK2): Khu vực đồng bằng nhiều cây, khu vực đồi thưa cây vùng trung du; giao thông tương đối thuận tiện.

Loại 3 (KK3): Vùng đồi núi cao từ 50m đến 200m, vùng đồng lầy, vùng đồng bằng dân cư đông, nhiều kênh rạch; giao thông không thuận tiện.

Loại 4 (KK4): Vùng núi cao từ 200m đến 800m, vùng thủy triều, sình lầy, đầm lầy, thụt sâu, vùng thành phố lớn, đông dân cư, phải đo đêm, nhiều ngõ, hẻm cụt; giao thông khó khăn.

Loại 5 (KK5): Vùng hải đảo, biên giới và núi cao trên 800m, giao thông rất khó khăn.

III. ĐỊNH BIÊN

TT

Nội dung công việc

LX3

KTV4

KTV6

KS2

KS3

Nhóm

1

Chọn điểm, chôn mốc

1

 

3

 

 

4

2

Xây tường vây

1

2

1

 

 

4

3

Tiếp điểm

1

 

3

 

 

4

4

Đo GPS, phục vụ KTNT

1

 

2

1

1

5

5

Đo đường chuyền, phục vụ KTNT

 

3

2

 

 

5

6

Tính toán

 

 

 

1

1

2

IV. ĐỊNH MỨC

Công nhóm/điểm

TT

Nội dung công việc

KK

Định mức

1

Chọn điểm, đổ và chôn mốc bê tông

1

1,46

2,43

2

1,94

3,24

3

2,51

4,05

4

3,32

5,27

5

4,21

6,89

2

Chọn điểm, cắm mốc bằng cọc gỗ

1

0,57

0,57

2

0,66

0,66

3

0,81

0,81

4

0,96

0,96

5

1,11

1,11

3

Xây tường vây

1

1,35

4,80

2

1,35

6,30

3

1,62

8,40

4

1,89

14,40

5

2,16

16,8

4

Tiếp điểm có tường vây

1

0,27

0,36

2

0,34

0,36

3

0,41

0,54

4

0,51

0,68

5

0,68

0,68

5

Đo ngắm theo phương pháp đường chuyền

1

0,42

0,34

2

0,62

0,68

3

0,75

0,68

4

1,03

1,01

5

1,37

1,35

6

Đo ngắm theo công nghệ GPS

1

0,67

0,45

2

0,81

0,63

3

0,98

1,26

4

1,22

2,25

5

1,90

2,80

7

Tính toán khi đo GPS

1-5

0,80

8

Tính toán khi đo đường chuyền

1-5

0,72

9

Phục vụ KTNT khi đo đường chuyền, GPS

1-5

0,18

Ghi chú:

(1) Mức cho công việc tìm điểm không có tường vây được tính bằng 1,25 mức số 4.

(2) Trường hợp đo độ cao lượng giác mức đo ngắm tính bằng 0,10 mức số 5, mức tính toán là 0,05 công nhóm (1KS2, 1KS3) cho 1 điểm.

(3) Trường hợp chọn điểm, chôn mốc địa chính trên hè phố (có xây hố, nắp đậy) mức được tính bằng 1,20 mức số 1 trong bảng trên.

B. ĐO ĐẠC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐẠC TRỰC TIẾP

I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1. Ngoại nghiệp

1.1. Công tác chuẩn bị: Triển khai công tác đo đạc; chuẩn bị vật tư, tài liệu; kiểm nghiệm thiết bị; xác định ranh giới hành chính xã, phường, thị trấn ngoài thực địa với UBND xã, phường, thị trấn; thu thập, sao các tài liệu có liên quan đến hiện trạng sử dụng đất của địa phương, của chủ sử dụng đất.

1.2. Lưới đo vẽ: Thiết kế, chọn điểm, đóng cọc; đo nối; tính toán.

1.3. Xác định ranh giới thửa đất: Xác định ranh giới thửa đất, đóng cọc hoặc đánh dấu mốc giới thửa đất ở thực địa, xác định tên chủ sử dụng đất, đối tượng sử dụng đất, mục đích sử dụng đất (loại đất).

1.4. Đo vẽ chi tiết: Chuẩn bị vật tư, tài liệu, thiết bị, đo chi tiết nội dung bản đồ, vẽ lược đồ.

1.5. Đối soát hình thể, đối tượng sử dụng đất, mục đích sử dụng đất (loại đất).

1.6. Xác nhận diện tích với chủ sử dụng đất.

1.7. Phục vụ kiểm tra nghiệm thu.

2. Nội nghiệp

2.1. Lập bản đồ gốc: Chuyển kết quả đo vẽ chi tiết vào máy vi tính, tiếp biên các trạm đo, lập bản gốc; đánh số thửa tạm, tính diện tích.

2.2. Nhập thông tin thửa đất: Nhập các thông tin phục vụ lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất, hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.

2.3. Lập sổ mục kê tạm theo hiện trạng tờ bản đồ gốc, tổng hợp diện tích theo mảnh.

2.4. Biên tập bản đồ địa chính theo đơn vị hành chính.

2.5. Lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất.

2.6. Phục vụ kiểm tra nghiệm thu.

2.7. Xác nhận hồ sơ các cấp

2.8. Giao nộp thành quả: Hoàn thành thủ tục pháp lý tại địa phương, giao nộp sản phẩm.

II. PHÂN LOẠI KHÓ KHĂN

1. Bản đồ tỷ lệ 1/200

Loại 1 (KK1): Đất khu dân cư nông thôn kiểu đô thị, thị trấn, ven thị xã, thành phố có cấu trúc xây dựng dạng khu phố; khu vực thị xã, thành phố có quy hoạch, mới phát triển. Trung bình dưới 50 thửa trong 1 ha.

Loại 2 (KK2): Đất khu dân cư nội thị xã, nội thành phố, nhà cửa dày, quy hoạch không rõ ràng. Trung bình từ 50 đến 61 thửa trong 1 ha.

Loại 3 (KK3): Khu vực phố cũ, phố cổ; khu vực nội thành đã phát triển nhưng không theo quy hoạch. Trung bình từ 62 đến 72 thửa trong 1 ha.

Loại 4 (KK4): Khu vực phố cũ, phố cổ; khu vực nội thành phố đã phát triển nhưng không theo quy hoạch. Trung bình từ 73 thửa đến 90 thửa trong 1 ha.

Khi số thửa trên 90 thửa, cứ thêm 10 thửa (của số thửa vượt) được tính thêm 0,10 mức loại khó khăn 4.

2. Bản đồ tỷ lệ 1/500

Loại 1 (KK1): Đất khu dân cư nông thôn vùng đồng bằng, ven thị xã và thị trấn, trung bình dưới 35 thửa trong 1 ha.

Loại 2 (KK2): Đất khu dân cư thị trấn, ven thị xã, ven thành phố, đất khu dân cư nông thôn nhà cửa dày đặc, trung bình từ 35 đến 42 thửa trong 1 ha.

Loại 3 (KK3): Đất khu dân cư nông thôn, thị trấn, ven thị xã, thành phố có cấu trúc xây dựng dạng khu phố; khu vực thị xã, thành phố có quy hoạch, mới phát triển, trung bình từ 43 đến 51 thửa trong 1 ha.

Loại 4 (KK4): Đất khu dân cư nội thị xã, nội thành phố, nhà cửa dày, quy hoạch không rõ ràng, trung bình từ 52 đến 61 thửa trong 1 ha.

Loại 5 (KK5): Khu vực phố cũ, phố cổ; khu vực nội thành phố đã phát triển nhưng không theo quy hoạch, trung bình từ 62 đến 70 thửa trong 1 ha.

Loại 6 (KK6): Khu vực đô thị như loại 5 song có nhiều phố cụt, ngõ cụt, đi lại khó khăn, không thông thoáng giữa các nhà trong một ô phố, trung bình từ 70 thửa đến dưới 90 thửa trong 1 ha.

Khi số thửa trên 90 thửa, cứ thêm 10 thửa (của số thửa vượt) được tính thêm 0,10 mức loại khó khăn 6.

3. Bản đồ tỷ lệ 1/1000

Loại 1 (KK1): Đất nông nghiệp, số thửa trung bình dưới 40 thửa trên 1 ha.

Được áp dụng mức khó khăn 2, nếu khu vực đo có ít nhất một trong các tiêu chí sau:

- Đất trồng cây lâu năm, cây công nghiệp, nhiều kênh rạch, tầm che khuất trên 50%;

- Khu vực trung du, miền núi có độ dốc trên 10%;

- Số thửa có đất ở xen kẽ trên 30%.

Loại 2 (KK2): Đất nông nghiệp, số thửa trung bình từ 40 thửa đến 60 thửa trên 1 ha.

Được áp dụng mức khó khăn 3, nếu khu vực đo có ít nhất một trong các tiêu chí sau:

- Đất trồng cây lâu năm, cây công nghiệp, nhiều kênh rạch, tầm nhìn che khuất trên 50%;

- Khu vực trung du, miền núi có độ dốc trên 10%;

- Số thửa có đất ở xen kẽ trên 30%.

Loại 3 (KK3): Đất nông nghiệp, số thửa trung bình trên 60 thửa trên ha.

Được áp dụng mức khó khăn 4, nếu khu vực đo có ít nhất một trong các tiêu chí sau:

- Đất trồng cây lâu năm, cây công nghiệp, nhiều kênh rạch, tầm che khuất trên 50%;

- Khu vực trung du, miền núi có độ dốc trên 10%;

- Số thửa có đất ở xen kẽ trên 30%.

Loại 4 (KK4): Đất khu dân cư, trung bình dưới 25 thửa trên 1 ha.

Loại 5 (KK5): Đất khu dân cư, trung bình từ 25 đến 35 thửa trên 1 ha.

Loại 6 (KK6): Đất khu dân cư, trung bình từ 36 thửa trở lên trên 1 ha.

4. Bản đồ tỷ lệ 1/2000

Loại 1 (KK1): Đất nông nghiệp, số thửa trung bình dưới 10 thửa trên 1 ha.

Được áp dụng mức khó khăn 2, nếu khu vực đo có ít nhất một trong các tiêu chí sau:

- Đất trồng cây lâu năm, cây công nghiệp, nhiều kênh rạch, tầm che khuất trên 50%;

- Khu vực trung du, miền núi có độ dốc trên 10%;

- Số thửa có đất ở xen kẽ trên 30%;

Loại 2 (KK2): Đất nông nghiệp, số thửa trung bình từ 10 đến 25 thửa trên 1 ha.

Được áp dụng mức khó khăn 3, nếu khu vực đo có ít nhất một trong các tiêu chí sau:

- Đất trồng cây lâu năm, cây công nghiệp, nhiều kênh rạch, tầm che khuất trên 50%;

- Khu vực trung du, miền núi có độ dốc trên 10%;

- Số thửa có đất ở xen kẽ trên 30%.

Loại 3 (KK3): Đất nông nghiệp, số thửa trung bình từ 26 trở lên trên 1 ha.

Được áp dụng mức khó khăn 4, nếu khu vực đo có ít nhất một trong các tiêu chí sau:

- Đất trồng cây lâu năm, cây công nghiệp, nhiều kênh rạch, tầm che khuất trên 50%;

- Khu vực trung du, miền núi có độ dốc trên 10%;

- Số thửa có đất ở xen kẽ trên 30%;

Loại 4 (KK4): Đất khu dân cư, trung bình đến 5 thửa trên 1 ha.

Loại 5 (KK5): Đất khu dân cư, trung bình từ 6 đến 9 thửa trên 1 ha.

Loại 6 (KK6): Đất khu dân cư, trung bình trên 10 thửa trên 1 ha.

5. Bản đồ tỷ lệ 1/5000

Loại 1 (KK1): Đất nông nghiệp, số thửa trung bình dưới 1 thửa trên 1 ha.

Được áp dụng mức khó khăn 2, nếu khu vực đo có ít nhất một trong các tiêu chí sau:

- Đất trồng cây lâu năm, cây công nghiệp, nhiều kênh rạch, tầm che khuất trên 50%;

- Khu vực trung du, miền núi có độ dốc trên 10%;

- Số thửa có đất ở xen kẽ trên 30%;

Loại 2 (KK2): Đất nông nghiệp, số thửa trung bình từ 1 đến 2 thửa trở lên 1 ha. Được áp dụng mức khó khăn 3, nếu khu vực đo có ít nhất một trong các tiêu chí sau:

- Đất trồng cây lâu năm, cây công nghiệp, nhiều kênh rạch, tầm che khuất trên 50%;

- Khu vực trung du, miền núi có độ dốc trên 10%;

- Số thửa có đất ở xen kẽ trên 30%.

Loại 3 (KK3): Đất nông nghiệp số thửa trung bình trên 2 thửa trên 1 ha.

- Được áp dụng mức khó khăn 4, nếu khu vực đo có ít nhất một trong các tiêu chí sau:

- Đất trồng cây lâu năm, cây công nghiệp, nhiều kênh rạch, tầm che khuất trên 50%;

- Khu vực trung du, miền núi có độ dốc trên 10%;

- Số thửa có đất ở xen kẽ trên 30%;

Loại 4 (KK4): Đất nông nghiệp số thửa trung bình trên 3 thửa trên 1 ha.

III. ĐỊNH MỨC

Công nhóm/mảnh

TT

Nội dung công việc

Định biên

KK

Tỷ lệ 1/200

Tỷ lệ 1/500

Tỷ lệ 1/1000

Tỷ lệ 1/2000

Tỷ lệ 1/5000

1

Ngoại nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Công tác chuẩn bị

Nhóm 4 KTV (1KTV4 +2KTV6+ 1KTV10)

1-6

0,36

0,22

1,81

1,81

6,38

2,55

8,87

3,55

7,42

2,97

1.2

Lưới đo vẽ

Nhóm 5KTV (2KTV4 +2KTV6+ 1KTV10)

1

1,53

3,78

1,27

1,73

17,62

2

1,76

4,77

1,49

2,04

21,15

3

1,96

6,21

1,76

2,41

25,38

4

2,19

7,11

2,52

3,70

30,45

5

 

7,92

3,40

5,91

 

6

 

8,91

4,25

9,64

 

1.3

Xác định ranh giới thửa đất 

Nhóm 2KTV6

1

7,14

7,14

21,80

21,80

26,68

26,68

30,00

30,00

75,00

75,00

2

8,57

8,57

26,16

26,16

31,44

31,44

36,00

36,00

93,75

93,75

3

10,29

10,29

31,39

31,39

37,16

37,16

43,20

43,20

117,20

117,20

4

12,34

12,34

37,67

37,67

58,11

58,11

58,32

58,32

146,50

146,50

5

 

45,20

45,20

78,45

78,45

78,73

78,73

 

6

 

54,25

54,25

98,06

98,06

106,30

106,30

 

1.4

Đo chi tiết 

Nhóm 5KTV (2KTV4 +2KTV6+ 1KTV10)

1

6,07

3,04

11,70

5,85

19,37

7,75

23,75

9,50

148,00

59,20

2

7,28

3,64

14,40

7,20

22,83

9,13

27,99

11,20

177,57

71,03

3

8,75

4,38

19,44

9,72

26,98

10,79

33,08

13,23

192,37

76,95

4

10,50

5,25

25,74

12,87

33,72

16,86

43,00

21,50

207,17

82,87

5

 

32,76

16,38

42,16

21,08

55,90

27,95

 

6

 

42,30

21,15

52,70

26,35

72,68

36,34

 

1.5

Đối soát, kiểm tra  

1KTV6

1

0,75

0,49

2,52

1,64

7,07

2,83

9,73

3,89

32,50

13,00

2

0,84

0,55

3,15

2,05

8,34

3,34

11,47

4,59

39,04

15,61

3

1,00

0,65

4,28

2,78

9,85

3,94

13,55

5,42

42,29

16,92

4

1,22

0,79

5,80

3,77

15,25

9,91

20,77

13,50

45,54

18,22

5

 

7,32

4,76

20,59

13,38

33,24

21,60

 

6

 

9,58

6,23

25,72

16,73

54,17

35,21

 

1.6

Xác nhận diện tích, loại đất với CSD đất

1KTV6

1

4,00

4,00

9,80

9,80

10,32

10,32

14,19

14,19

55,75

55,75

2

4,80

4,80

11,70

11,70

12,16

12,16

16,73

16,73

66,87

66,87

3

5,80

5,80

16,20

16,20

14,37

14,37

19,77

19,77

72,45

72,45

4

7,00

7,00

19,50

19,50

32,50

32,50

30,30

30,30

78,02

78,02

5

 

23,40

23,40

43,88

43,88

46,97

46,97

 

6

 

28,60

28,60

54,84

54,84

60,58

60,58

 

1.7

Phục vụ KTNT

Nhóm 5KTV (2KTV4 +2KTV6+ 1KTV10)

 

1,62

4,23

4,84

5,94

28,67

2

Nội nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Lập bản đồ gốc

Nhóm 2KTV6

1

2,04

4,59

7,96

18,05

22,25

2

2,47

5,61

9,95

21,66

30,04

3

2,86

6,63

12,44

26,00

40,55

4

3,54

7,99

15,55

20,83

54,74

5

 

9,61

19,44

26,05

 

6

 

11,48

24,30

32,55

 

2.2

Nhập thông tin thửa đất

1KTV6

1-6

1,96

8,99

14,00

18,20

30,94

2.3

Lập Sổ Mục kê tạm

1KTV6

1-6

0,10

0,35

1,65

2,22

2,00

2.4

Biên tập BĐĐC theo ĐVHC

1KTV6

1-6

0,51

0,60

0,68

0,77

0,85

2.5

Lập HSKT thửa đất

1KTV6

1-6

1,72

7,54

15,00

22,00

46,15

2.6

Phục vụ nghiệm thu

Nhóm 2KTV6

1-6

0,53

1,63

2,94

4,94

8,31

2.7

Xác nhận hồ sơ các cấp

1KTV6

1-6

0,40

0,60

0,80

1,10

1,70

2.8

Giao nộp thành quả

Nhóm 2KTV6

1-6

0,10

0,63

0,85

1,27

1,70

Ghi chú:

- Trường hợp phải đo vẽ địa hình cho bản đồ địa chính, mức tính bằng 0,10 mức đo vẽ ngoại nghiệp và nội nghiệp;

- Trường hợp đo phục vụ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, khu công nghiệp, các công trình giao thông, thủy lợi, công trình điện năng ngoại nghiệp được tính thêm 0,15 và nội nghiệp được tính thêm 0,10 mức trên.

C. SỐ HÓA VÀ CHUYỂN HỆ TỌA ĐỘ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1. Số hóa bản đồ địa chính

1.1. Quét tài liệu: Nhận vật tư, tài liệu; chuẩn bị hệ thống tin học (máy, dụng cụ, cài đặt phần mềm, sao chép các tệp chuẩn); chuẩn bị cơ sở toán học.

Chuẩn bị tài liệu: Kiểm tra bản đồ (hoặc phim dương) về độ sạch, rõ nét, các mốc để nắn (điểm mốc khung, lưới kilômét, điểm tọa độ và bổ sung các điểm mốc để nắn nếu thiếu trên bản gốc so với quy định); quét tài liệu; kiểm tra chất lượng file ảnh quét.

Nắn ảnh theo khung trong bản đồ, lưới kilômét, điểm tọa độ (tam giác); lưu file ảnh (để phục vụ cho bước số hóa và các bước KTNT sau này).

1.2. Số hóa nội dung bản đồ: Số hóa các yếu tố nội dung bản đồ và làm sạch dữ liệu theo các lớp đối tượng; kiểm tra trên máy các bước số hóa nội dung bản đồ theo lớp đã quy định và kiểm tra tiếp biên.

1.3. Biên tập nội dung bản đồ (biên tập để lưu dưới dạng bản đồ số): Định nghĩa đối tượng, gắn thuộc tính, tạo file topology, tô mầu nền, biên tập ký hiệu, chú giải; trình bày khung và tiếp biên.

1.4. In bản đồ trên giấy (in phun): 01 bản làm lam biên tập, 01 bản để kiểm tra và 01 bản để giao nộp; kiểm tra bản đồ giấy in phun, sửa chữa sau kiểm tra.

1.5. Ghi bản đồ trên đĩa CD.

1.6. Phục vụ kiểm tra nghiệm thu: Phục vụ KTNT, giao nộp sản phẩm.

2. Chuyển hệ bản đồ địa chính dạng số từ hệ tọa độ HN-72 sang hệ tọa độ VN-2000

2.1. Xác định tọa độ phục vụ nắn chuyển

Thu thập số liệu đo đạc, tính toán lưới địa chính 1, 2 trước đây (số đo, bảng tính, kết quả tính toán trong HN-72); tính cải chính số liệu đo cũ trong hệ tọa độ VN-2000 (nếu có), tính toán bình sai lại lưới địa chính 1, 2 trên đây sang hệ tọa độ VN-2000.

2.2. Chuyển đổi bản đồ số (dạng vector từ hệ HN-72 sang hệ VN-2000)

2.2.1. Nắn chuyển: Chuẩn bị vật tư, tài liệu của các mảnh liên quan; lập kỹ thuật hướng dẫn biên tập, nắn các tệp tin thành phần của mảnh bản đồ sang VN-2000; ghép các tờ bản đồ (khung cũ) và cắt ghép theo khung trong của tờ bản đồ mới (nếu có).

Biên tập và kiểm tra lại quá trình chuyển đổi, rà soát mức độ đầy đủ các yếu tố nội dung bản đồ.

2.2.2. So sánh diện tích.

2.2.3. In bản đồ: In bản đồ bằng máy in phun, in sổ mục kê, sổ địa chính.

2.2.4. Ghi bản đồ vào đĩa CD.

2.2.5. Phục vụ kiểm tra nghiệm thu: Phục vụ KTNT, giao nộp sản phẩm.

II. PHÂN LOẠI KHÓ KHĂN:  Như mục B, chương I

III. ĐỊNH BIÊN: 1KTV6

IV. ĐỊNH MỨC

Công/mảnh

TT

Nội dung công việc

KK

Định mức theo tỷ lệ bản đồ

1/500

1/1000

1/2000

1/5000

1

Số hóa bản đồ địa chính

 

 

 

 

 

1.1

Quét tài liệu

1-6

0,40

0,40

0,40

0,40

1.2

Số hóa

1

3,51

6,65

12,70

23,23

2

4,03

7,65

14,61

26,71

3

4,64

8,80

16,80

30,72

4

5,34

10,12

19,32

35,33

5

6,14

11,64

22,22

 

6

7,06

13,38

25,55

 

1.3

Biên tập nội dung bản đồ

1

0,80

1,80

2,80

5,00

2

1,00

2,00

3,30

6,00

3

1,20

2,20

4,00

5,00

4

1,40

2,50

5,00

6,00

5

1,70

3,80

6,00

 

6

2,00

4,50

7,20

 

1.4

In phun

1-6

0,30

0,30

0,30

0,30

1.5

Ghi bản đồ trên đĩa CD

1-6

0,20

0,20

0,20

0,20

1.6

Phục vụ KTNT

1-6

1,00

1,00

1,00

1,50

2

Chuyển đổi bản đồ số dạng vector từ hệ HN-72 sang hệ VN-2000

2.1

Xác định tọa độ nắn chuyển công nhóm (1KS2 + 1KS3)/điểm

1-6

1,00

1,00

1,00

1,00

2.2

Chuyển đổi bản đồ số

 

 

 

 

 

2.2.1

Nắn chuyển

1

2,24

2,80

3,50

5,50

2

2,56

3,20

4,00

6,00

3

2,88

3,60

4,50

6,50

4

3,20

4,00

5,00

7,00

5

3,68

4,60

5,75

 

6

4,23

5,29

6,61

 

2.2.2

So sánh diện tích

1-6

0,43

0,60

0,77

0,94

2.2.3

Ghi đĩa CD

1-6

0,06

0,08

0,10

0,15

2.2.4

In bản đồ

1-6

1,30

1,60

2,00

2,50

2.2.5

Phục vụ KTNT

1-6

0,06

0,08

0,10

0,30

Ghi chú:

- Trường hợp đồng thời thực hiện số hóa và chuyển hệ tọa độ bản đồ địa chính thì không tính mức 2.2.3 và 2.2.4 bảng trên.

D. ĐO ĐẠC CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

Đo đạc chỉnh lý BĐĐC cho các trường hợp:

- Bản đồ địa chính đã được thành lập nhưng chưa sử dụng để giao đất, đăng ký quyền sử dụng đất, kê khai phục vụ cấp GCNQSDĐ mà có biến động.

- Bản đồ địa chính khi thực hiện chủ trương “dồn điền, đổi thửa” (trường hợp không phải thành lập lại bản đồ địa chính).

Mức độ biến động trung bình của số thửa đất khoảng 40% (biến động hình thể, biến động không thay đổi hình thể nhưng do xác định mốc quy hoạch, chỉ giới hành lang an toàn công trình…)

I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1. Ngoại nghiệp

1.1. Đối soát thực địa

- Công tác chuẩn bị: Thu thập tài liệu, kiểm tra phân tích tài liệu; đối soát HSĐC và BĐĐC, hồ sơ nhà và BĐĐC (nếu cần).

- Đối soát 100% số thửa tại thực địa, xác định biến động do sự thay đổi hình thể thửa đất, thay đổi tên chủ, địa chỉ của chủ sử dụng thửa đất và thay đổi địa chỉ thửa đất (nếu có), phương pháp chỉnh lý biến động; xác định tình trạng quy hoạch sử dụng đất, mốc quy hoạch, hành lang an toàn các công trình; xác định loại đất, mục đích sử dụng đất.

1.2. Lưới đo vẽ

Chuẩn bị, thiết kế, chọn điểm, đóng cọc, đo nối và tính toán.

1.3. Đo vẽ chi tiết

- Chuẩn bị vật tư, tài liệu, thiết bị.

- Xác định ranh giới thửa đất; điều tra, ghi tên chủ sử dụng đất, các chủ liền kề, loại đất, mục đích sử dụng đất, địa chỉ thửa đất, địa chỉ chủ sử dụng đất, xác định ranh giới, mốc giới quy hoạch, xác định ranh giới hành lang an toàn các công trình, xác định mức độ hạn chế quyền sử dụng đất, đóng mốc giới thửa đất ở thực địa và lập biên bản xác định ranh giới thửa đất theo hiện trạng thửa đất xác định phạm vi quy hoạch, phạm vi thuộc hành lang an toàn các công trình.

- Đo vẽ chi tiết khu vực có biến động về hình thửa: Chuẩn bị vật tư, tài liệu, dụng cụ đo, đo vẽ chi tiết thửa đất, đo vẽ các công trình xây dựng có trên thửa đất, vẽ sơ họa hiện trạng trạm đo hoặc lược đồ thửa đất.

- Xác nhận diện tích theo hiện trạng đối với chủ sử dụng đất.

2. Nội nghiệp

2.1. Số hóa BĐĐC

Số hóa BĐĐC (nếu chỉnh lý BĐĐC dạng giấy).

2.2. Chỉnh lý loại đất

- Chỉnh lý loại đất: Chỉnh lý loại đất trên BĐĐC; chỉnh lý loại đất trong HSĐC.

- Chuyển chỉnh lý loại đất lên BĐĐC gốc.

2.3. Lập bản vẽ BĐĐC

- Công tác chuẩn bị: Nhận bản đồ địa chính, bản đồ địa chính gốc, chuẩn bị vật tư, tài liệu và thiết bị, máy móc.

- Chuyển kết quả đo vẽ chi tiết lên bản đồ địa chính; Tính diện tích thửa đất; Tiếp biên; Đánh số thửa, Lập bảng kê thửa đất có biến động; Biên tập lại bản đồ địa chính.

- Lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất, đối soát hồ sơ kỹ thuật thửa đất với biên bản xác định ranh giới thửa đất.

- Chuyển nội dung chỉnh lý lên bản đồ gốc.

2.4. Bổ sung Sổ Mục kê

- Lập lại hoặc bổ sung Sổ Mục kê (theo hiện trạng) theo tờ bản đồ địa chính; Tổng hợp lại diện tích và lập các bảng biểu theo quy định.

2.5. Biên tập bản đồ và in

- Biên tập bản đồ và các tài liệu liên quan đến thửa đất.

- In bản đồ và hồ sơ, bảng biểu liên quan theo quy định.

- Nhân bản bản đồ.

2.6. Xác nhận hồ sơ các cấp

- Hoàn thành thủ tục pháp lý, giao nộp sản phẩm.

2.7. Giao nộp sản phẩm

- Phục vụ kiểm tra nghiệm thu, giao nộp sản phẩm.

II. PHÂN LOẠI KHÓ KHĂN

Như mục B chương I

III. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

TT

Nội dung công việc

Định biên

KK

Định mức theo tỷ lệ bản đồ

1/200

1/500

1/1000

1/2000

1/5000

1

Ngoại nghiệp

1.1

Đối soát thực địa (công nhóm/mảnh)

 

 

Nhóm 3KTV (2KTV4 + 1KTV6)

1

5,82

4,58

6,72

5,04

27,46

2

7,28

5,73

8,40

6,72

31,68

3

9,70

7,64

11,20

8,40

42,24

4

11,64

10,31

15,12

10,50

46,46

5

 

12,99

19,60

14,70

 

6

 

17,19

25,20

18,90

 

1.2

Lưới đo vẽ (công nhóm/100 thửa)

 

 

Nhóm 5KTV (2KTV4 + 2KTV6 + 1KTV10)

1

1,93

1,32

0,36

0,31

0,81

2

2,42

1,65

0,45

0,42

0,93

3

3,22

2,20

0,60

0,52

1,24

4

3,86

2,97

0,81

0,65

1,36

5

 

3,74

1,04

0,91

 

6

 

4,95

1,34

1,17

 

1.3

Đo vẽ chi tiết (công nhóm/100 thửa)

 

 

Nhóm 5KTV (2KTV4 + 2KTV6 + 1KTV10)

1

23,90

16,73

16,68

11,68

4,98

3,49

5,17

3,62

11,95

8,36

2

29,87

20,91

20,85

14,60

6,23

4,36

6,90

4,83

13,79

9,65

3

39,83

27,88

27,80

19,46

8,30

5,81

8,62

6,03

18,38

12,87

4

47,80

33,46

37,53

26,27

11,21

7,84

10,78

7,54

20,22

14,15

5

 

47,26

33,08

14,53

10,17

15,09

10,56

 

6

 

62,55

43,79

18,68

13,07

19,40

13,58

 

2

Nội nghiệp

2.1

Số hóa BĐĐC: Áp dụng theomức tại mục C chương I

2.2

Chỉnh lý loại đất (công nhóm/100 thửa)

2.2.1

Chỉnh lý loại đất

Nhóm 2KTV4

1

1,89

1,72

1,56

1,56

1,40

2

2,36

2,15

1,95

1,95

1,76

3

3,15

2,86

2,60

2,60

2,34

4

3,78

3,86

3,51

3,51

2,57

5

 

5,01

4,55

4,55

 

6

 

6,44

5,85

5,85

 

2.2.2

Chuyển chỉnh lý loại đất lên BĐĐC gốc

1KTV4

1-6

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

2.3

Lập bản vẽ (công nhóm/100 thửa)

2.3.1

Lập bản vẽ bản đồ số

Nhóm 2KTV (1KTV6 + 1KTV10)

1

3,07

1,63

0,55

0,67

1,40

2

3,84

2,03

0,69

0,89

1,62

3

5,12

2,17

0,92

1,11

2,16

4

6,14

3,66

1,24

1,39

2,38

5

 

4,61

1,61

1,94

 

6

 

6,10

2,07

2,50

 

2.3.2

Chuyển nội dung chỉnh lý lên bản đồ gốc

1KTV6

1-6

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

2.4

Bổ sung Sổ Mục kê (công/100 thửa)

1KTV6

1-6

2,60

2,60

2,60

2,60

2,60

2.5

Biên tập bản bản đồ và in (công/mảnh)

1KTV6

1-6

0,51

0,60

0,68

0,77

0,85

2.6

Xác nhận hồ sơ các cấp (công/mảnh)

1KTV6

1-6

0,40

0,60

0,80

1,10

1,70

2.7

Giao nộp sản phẩm (công nhóm/mảnh)

2KTV6

1-6

0,10

0,63

0,85

1,27

1,70

Ghi chú

(1) Mức lưới đo vẽ chỉ áp dụng khi phải lập lưới khống chế đo vẽ;

(2) Mức trong bảng trên tính cho khu vực biến động từ 26% - 40%; Mức chỉnh lý biến động từ 15% - 25% tính bằng 1,20 mức trên; Mức chỉnh lý biến động dưới 15% tính bằng 1,30 mức trên.

(3) Trường hợp biến động do thay đổi tên chủ sử dụng thửa đất (mua bán, sang nhượng, tặng cho): Mức chỉnh lý biến động tính bằng 40% mức biến động thửa đất;

(4) Trường hợp biến động do thay đổi địa chỉ thửa đất (thay đổi tên đường, đánh lại số nhà): Mức chỉnh lý biến động tính bằng 30% mức biến động thửa đất;

(5) Trường hợp biến động hình thể thửa đất trên 40%: Mức chỉnh lý biến động phần diện tích cần chỉnh lý tính như mức đo vẽ mới.

Đ. TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH THỬA ĐẤT

I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Khảo sát khu vực đo vẽ; Chuẩn bị vật tư tài liệu; Thiết bị; Liên hệ công tác; Thiết kế đo vẽ; Đo vẽ thửa đất; Lập bản vẽ; Đối soát, kiểm tra; phục vụ nghiệm thu.

II. ĐỊNH BIÊN

Nhóm 3 KTV (1KTV4 +2KTV6)

III. ĐỊNH MỨC

Công nhóm/thửa đất

TT

Loại đất

Diện tích thửa đất (m2)

< 100

100 - 300

> 300 - 500

> 500 – 1.000

> 1.000 – 3.000

> 3.000 – 10.000

1

Đất ngoài khu vực đô thị

2,00

2,37

2,52

3,08

4,23

6,50

2

Đất đô thị

3,00

3,56

3,78

4,62

6,35

9,75

Ghi chú:

(1) Mức trích đo thửa đất lớn hơn 10.000m2 (1 ha) như sau:

- Mức trích đo thửa đất từ trên 1 ha đến 10 ha tính bằng 1,20 định mức trích đo thửa đất từ trên 3.000 m2 đến 10.000 m2 trong bảng trên;

- Mức trích đo thửa đất từ trên 10 ha đến 50 ha tính bằng 1,30 định mức trích đo thửa đất từ trên 3.000 m2 đến 10.000 m2 trong bảng trên;

- Mức trích đo thửa đất từ trên 50 ha đến 100 ha tính bằng 1,40 định mức trích đo thửa đất từ trên 3.000 m2 đến 10.000 m2 trong bảng trên;

- Mức trích đo thửa đất từ trên 100 ha đến 500 ha tính bằng 1,60 định mức trích đo thửa đất từ trên 3.000 m2 đến 10.000 m2 trong bảng trên;

- Mức trích đo thửa đất từ trên 500 ha đến 1000 ha tính bằng 1,80 định mức trích đo thửa đất từ trên 3.000 m2 đến 10.000 m2 trong bảng trên;

- Mức trích đo thửa đất từ trên 1.000 ha: Cứ 1 km đường ranh giới sử dụng đất được tính 0,40 công nhóm.

(2) Mức trong bảng trên tính cho trường hợp trích đo độc lập (không đo nối với lưới tọa độ nhà nước).

(3) Trường hợp khi trích đo phải đo nối với lưới tọa độ nhà nước thì tính thêm mức đo lưới khống chế đo vẽ trên nguyên tắc khoảng 5 km đường ranh giới sử dụng đất bố trí một cặp điểm đo bằng công nghệ GPS; mức đo tính bằng 0,50 mức số 6 mục A chương I này.

E. ĐO ĐẠC, CHỈNH LÝ BẢN TRÍCH LỤC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, BẢN TRÍCH LỤC TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH

Được tính bằng 0,50 mức trích đo địa chính thửa đất (mục Đ), trường hợp chỉnh lý do yếu tố quy hoạch tính bằng 0,30 mức này.

G. ĐO ĐẠC BỔ SUNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

1. Đo đạc tài sản gắn liền với đất là nhà và các công trình xây dựng khác: Được tính bằng 0,70 mức trích đo thửa đất (mục Đ).

2. Đo đạc tài sản gắn liền với đất nhưng không phải là nhà và các công trình xây dựng khác: Được tính bằng 0,30 mức trích đo thửa đất (mục Đ).

Chương 2.

ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH

A. Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với đất ở (gọi chung là người sử dụng đất) tại xã, thị trấn (gọi chung là cấp xã) cho trường hợp thực hiện đăng lý và xét cấp giấy cho nhiều người sử dụng đất ở cấp xã (gọi tắt là đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng loạt ở xã).

I. PHÂN LOẠI KHÓ KHĂN

Loại 1 (KK1): Các xã vùng đồng bằng, trung du

Loại 2 (KK2): Các xã ven đô thị, trong đô thị loại II, III, IV; các thị trấn, các phường của đô thị loại III, IV.

Loại 3 (KK3): Các xã miền núi, biên giới, hải đảo, các xã đặc biệt khó khăn, các xã ven đô thị, các xã trong đô thị loại đặc biệt, loại I, các phường của đô thị loại II.

Loại 4 (KK4): Các phường trong đô thị loại I.

Loại 5 (KK5): Các phường trong đô thị loại đặc biệt.

II. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

Đơn vị tính của ĐMLĐ là công nhóm/ĐVT

TT

Nội dung công việc

ĐVT

Định biên

KK

ĐM

1

Hướng dẫn người sử dụng đất lập hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ

1.1

Chuẩn bị địa điểm, các tài liệu, bản đồ, mẫu đơn xin cấp GCNQSDĐ

Nhóm 3 KTV (2KTV6 + 1KTV4)

1-3

20

20

1.2

Phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách về cấp GCNQSDĐ

1KTV4

1-3

10

10

1.3

Hướng dẫn lập hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ

8000 hồ sơ

Nhóm 2 KTV (1KTV6 + 1KTV4)

1-3

200

2

Nhận hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ

2.1

Nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ; hướng dẫn bổ sung hồ sơ và hướng dẫn lập lại hồ sơ (nếu cần thiết).

8000 hồ sơ

Nhóm 2 KTV (1KTV6 + 1KTV4)

1-3

250

2.2

Viết giấy biên nhận (hoặc trả lại hồ sơ), vào sổ theo dõi nhận, trả hồ sơ

8000 hồ sơ

1KTV4

1-3

160

3

Xác nhận của UBND cấp xã; gửi hồ sơ lên cấp huyện; nhận, gửi thông báo nghĩa vụ tài chính, nhận bản sao HSĐC, bản sao Sổ cấp GCNQSDĐ, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trả GCNQSDĐ; thu, gửi lệ phí cấp GCNQSDĐ về cấp huyện.

3.1

Thẩm tra tình trạng pháp lý (nguồn gốc, thời điểm sử dụng, tình trạng tranh chấp, điều kiện quy hoạch) của hồ sơ, phân loại hồ sơ.

8000 hồ sơ

Nhóm 2 KTV (1KTV6 + 1KTV4)

1

1136

100

2

1485

110

3

1712

120

3.2

Thẩm tra tình trạng thửa đất ngoài thực địa (10% số hồ sơ)

8000 hồ sơ

Nhóm 2 KTV (1KTV6 + 1KTV4)

1

300

300

2

360

360

3

432

432

3.3

Lập danh sách các trường hợp đủ điều kiện, không đủ điều kiện cấp giấy, công bố công khai

8000 hồ sơ

1KTV6

1-3

100

3.4

Nhận các ý kiến góp ý, xem xét các ý kiến góp ý, trả lời ý kiến góp ý (10% số hồ sơ phải trả lời).

8000 hồ sơ

1KTV6

1-3

60

3.5

Xác nhận vào đơn xin cấp GCNQSDĐ; Gửi hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ lên Văn phòng ĐKQSDĐ hoặc Phòng TNMT ở nơi chưa có Văn phòng ĐKQSDĐ

8000 hồ sơ

1KTV6

1-3

200

3.6

Nhận thông báo, chuyển thông báo nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất; nhận và gửi hóa đơn nghĩa vụ tài chính về huyện; nhận bản sao HSĐC, bản sao sổ cấp GCNQSDĐ, GCNQSDĐ; giao trả GCNQSDĐ, thu lệ phí cấp giấy, gửi lệ phí về cấp huyện

8000 hồ sơ

Nhóm 2 KTV (1KTV6 + 1KTV4)

1-3

80

4

Kiểm tra hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ. Xác nhận vào đơn (đủ hoặc không đủ điều kiện cấp giấy) của người sử dụng đất

8000 hồ sơ

1KTV6

1-3

1000

5

Trích lục thửa đất từ BĐĐC, các loại bản đồ, sơ đồ khác (trường hợp phải trích đo địa chính thửa đất hoặc đo đạc bổ sung tài sản gắn liền trên đất thì mức áp dụng theo Chương I của phần này)

-

Trích lục bằng công nghệ tin học

8000 hồ sơ

1KTV5

1-3

200

-

Trích lục thủ công

1KTV5

1-3

600

6

Lập Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính, gửi Phiếu chuyển thông tin địa chính cho cơ quan thuế, nhận lại thông báo nghĩa vụ tài chính, gửi thông báo về cấp xã, nhận lại hóa đơn nghĩa vụ tài chính của xã gửi đến.

8000 hồ sơ

1KTV6

1-3

400

7

Chuẩn bị hợp đồng cho thuê đất; viết Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 

 

 

 

7.1

Chuẩn bị hợp đồng cho thuê đất (nếu có)

Thửa

1KTV6

1-3

0,20

7.2

Viết GCNQSDĐ (bản chính, bản sao và đối chiếu, kiểm tra)

 

 

 

 

-

Viết GCNQSDĐ bằng công nghệ tin học

8000 GCN

Nhóm 2 KTV (1KTV6 + 1KTV4)

1-3

400

-

Viết GCNQSDĐ bằng công nghệ tin học, riêng trang 3 bằng thủ công

Nhóm 2 KTV (1KTV6 + 1KTV4)

1-3

600

8

Trích sao số liệu địa chính, lập hồ sơ theo dõi; gửi số liệu địa chính, GCNQSDĐ, hợp đồng cho thuê đất đến Phòng TNMT

8000 hồ sơ

1KTV6

1-3

150

9

Kiểm tra hồ sơ, lập tờ trình về việc cấp GCNQSDĐ, cho thuê đất, ký Hợp đồng (nếu có); trả lại hồ sơ, GCNQSDĐ, hợp đồng; lập sổ cấp GCNQSDĐ, nhân sao sổ cấp GCNQSDĐ (1 bản); lập sổ theo dõi hợp đồng

8000 hồ sơ

1KTV6

1-3

200

10

Nhận lại hồ sơ, GCNQSDĐ, hợp đồng thuê đất, nhận bản sao sổ cấp GCNQSDĐ; sao bản lưu GCNQSDĐ, gửi tài liệu gốc về Văn phòng ĐKQSDĐ cấp tỉnh

8000 hồ sơ

1KTV4

1-3

50

11

Nhận bản đồ địa chính, Sổ Mục kê, bản sao của bản lưu GCNQSDĐ; chỉnh lý BĐĐC, lập lại sổ mục kê theo GCNQSDĐ; lập Sổ Địa chính; chuẩn bị sổ theo dõi biến động, nhân sao HSĐC, gửi bản sao HSĐC

11.1

Nhận các tài liệu gốc của cấp huyện gửi; gửi 2 bản sao HSĐC về cấp huyện

8000 hồ sơ

1KTV4

1-3

20

11.2

Hoàn chỉnh BĐĐC theo GCNQSDĐ

8000 hồ sơ

1KTV8

1-3

250

11.3

Lập Sổ Địa chính, lập lại Sổ Mục kê (khoảng 2500 người SDĐ, 27 quyển) bằng công nghệ tin học

8000 hồ sơ

1KTV6

1-3

250

11.4

In bản đồ địa chính sau cấp GCNQSDĐ thành 3 bộ (40 tờ/bộ x 3 bộ)

1KTV8

1-3

4

11.5

Sao hồ sơ KTTĐ, biên bản xác định ranh giới thửa đất thành 2 bộ (20% x 8000 thửa x 2 bộ)

8000 hồ sơ

1KTV4

1-3

8

11.6

Nhân sao Sổ Địa chính, Sổ Mục kê thành 2 bộ: 27 quyển x 2 bộ

8000 hồ sơ

1KTV4

1-3

75

12

Nhận bản sao HSĐC; gửi bản sao HSĐC, bản sao sổ cấp GCNQSDĐ, GCNQSDĐ về xã, trả hợp đồng; nhận lệ phí cấp GCNQSDĐ, nộp kho bạc.

8000 hồ sơ

1KTV4

1-3

50

Ghi chú:

(1) Các hạng mục công việc 1, 2, 3 thực hiện ở cấp xã;

- Các hạng mục công việc 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 thực hiện tại Văn phòng ĐKQSDĐ cấp huyện;

- Hạng mục công việc 9 thực hiện tại Phòng TNMT;

- Hạng mục công việc 11 thực hiện tại Văn phòng ĐKQSDĐ cấp tỉnh;

- Trường hợp ở cấp huyện chưa thành lập Văn phòng ĐKQSDĐ thì Phòng TNMT thực hiện các hạng mục công việc 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12.

(2) Khi số hồ sơ, GCN và số thửa thay đổi, tính lại mức theo tỷ lệ thuận với số lượng thay đổi;

- Mức 3.2: Mức tính bình quân cho 10% số thửa đất phải xác nhận ở thực địa;

- Khi số tờ bản đồ, số sổ địa chính, số sổ mục kê thay đổi (do yêu cầu quản lý lập theo thôn, ấp, bản) phải tính lại mức theo tỷ lệ thuận với số lượng thay đổi.

(3) Trường hợp nhiều thửa đất nông nghiệp được cấp chung trong một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì ngoài mức được tính ở trên cứ mỗi thửa đất tăng thêm được tính bằng 0,30 lần định mức 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 của mức trên;

(4) Trường hợp các hồ sơ không đủ điều kiện cấp GCN được tính các mức 1, 2, 3.

B. Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với đất ở (gọi chung là người sử dụng đất) tại phường cho trường hợp thực hiện đăng ký cấp giấy và xét cấp giấy cho nhiều người sử dụng đất ở phường (gọi tắt là đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng loạt ở phường).

I. PHÂN LOẠI KHÓ KHĂN

Như mục A, chương II

II. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

Đơn vị tính của ĐMLĐ là công nhóm/ĐVT

TT

Nội dung công việc

ĐVT

Định biên

KK

ĐM

1

Hướng dẫn người sử dụng đất lập hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ

1.1

Chuẩn bị địa điểm, các tài liệu, bản đồ, mẫu đơn xin cấp GCNQSDĐ

Phường

Nhóm 3KTV (2KTV6 + 1KTV4)

2-5

20

20

1.2

Phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách về cấp GCNQSDĐ

Phường

1KTV4

2-5

10

10

1.3

Hướng dẫn lập hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ

5000 hồ sơ

Nhóm 2KTV (1KTV6 + 1KTV4)

2-5

250

2

Nhận hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ

 

 

 

 

2.1

Nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ; hướng dẫn bổ sung hồ sơ và hướng dẫn lập lại hồ sơ (nếu cần thiết)

5000 hồ sơ

Nhóm 2KTV (1KTV6 + 1KTV4)

2-5

250

2.2

Viết giấy biên nhận (hoặc trả lại hồ sơ), vào sổ theo dõi nhận, trả hồ sơ

5000 hồ sơ

1KTV4

2-5

100

3

Thẩm tra hồ sơ; xác minh ở thực địa; lấy xác nhận của UBND phường; lập danh sách người sử dụng đất đủ điều kiện, không đủ điều kiện cấp giấy; công bố danh sách; nhận ý kiến góp ý, xem xét, giải đáp ý kiến góp ý; xác nhận đơn xin cấp GCNQSDĐ

3.1

Thẩm tra tình trạng pháp lý (nguồn gốc, thời điểm sử dụng, tình trạng tranh chấp, điều kiện quy hoạch) của hồ sơ, phân loại hồ sơ.

5000 hồ sơ

Nhóm 2KTV (1KTV6 + 1KTV4)

2

1700

150

3

1870

165

4

2057

180

5

2260

200

3.2

Thẩm tra tình trạng thửa đất: xác minh ở thực địa (10% số hồ sơ)

5000 hồ sơ

Nhóm 2KTV (1KTV6 + 1KTV4)

2

250

250

3

275

275

4

302

302

5

333

333

3.3

Lấy xác nhận của UBND phường

5000 hồ sơ

1KTV6

2-5

50

3.4

Lập danh sách NSDĐ đủ điều kiện, không đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ, công bố công khai danh sách

5000 hồ sơ

1KTV6

2-5

65

3.5

Nhận ý kiến góp ý, xem xét, giải đáp ý kiến góp ý (10% số hồ sơ)

5000 hồ sơ

1KTV6

2-5

60

3.6

Hoàn thiện hồ sơ, xin xác nhận đơn xin cấp GCNQSDĐ

5000 hồ sơ

1KTV6

2-5

50

4

Trích lục thửa đất và bổ sung tài sản gắn liền với đất (trường hợp phải trích đo địa chính thửa đất hoặc đo đạc bổ sung tài sản gắn liền trên đất thì mức áp dụng theo chương I của phần này)

-

Trích lục bằng công nghệ tin học

5000 hồ sơ

1KTV5

2-5

200

-

Trích lục thủ công

1KTV5

2-5

600

5

Lập Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính, gửi cơ quan thuế, nhận thông báo nghĩa vụ tài chính, gửi thông báo cho NSDĐ, nhận hóa đơn nghĩa vụ tài chính

5000 hồ sơ

1KTV6

2-5

330

6

Viết Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 

 

 

 

-

Viết GCNQSDĐ bằng công nghệ tin học

5000 GCN

Nhóm 2KTV (1KTV6 + 1KTV4)

2-5

250

-

Viết GCNQSDĐ bằng công nghệ tin học, riêng trang 3 bằng thủ công

Nhóm 2KTV (1KTV6 + 1KTV4)

2-5

375

7

Trích sao số liệu địa chính; gửi hồ sơ, GCNQSDĐ, hợp đồng thuê đất đến Phòng TNMT; lập sổ theo dõi gửi hồ sơ

5000 hồ sơ

1KTV4

2-5

95

8

Kiểm tra hồ sơ, GCNQSDĐ; lập tờ trình, lập Sổ cấp GCNQSDĐ, sao sổ cấp GCNQSDĐ (1 bộ); trả lại hồ sơ, GCNQSDĐ, gửi bản sao Sổ cấp GCNQSDĐ; ký hợp đồng (nếu có), lập Sổ theo dõi hợp đồng

5000 hồ sơ

1KTV6

2-5

125

9

Nhận lại hồ sơ, GCNQSDĐ, hợp đồng thuê đất, nhận bản sao sổ cấp GCNQSDĐ; sao bản lưu GCNQSDĐ, gửi tài liệu gốc về Văn phòng ĐKQSDĐ cấp tỉnh

5000 hồ sơ

1KTV4

2-5

30

10

Nhận BĐĐC, Sổ Mục kê, bản sao của bản lưu GCNQSDĐ; chỉnh lý BĐĐC, Sổ Mục kê theo GCNQSDĐ; lập Sổ Địa chính; chuẩn bị sổ theo dõi biến động, nhân sao HSĐC (2 bộ), gửi bản sao HSĐC

10.1

Nhận các tài liệu gốc của cấp huyện gửi; gửi 2 bản sao HSĐC về huyện

5000 hồ sơ

1KTV5

2-5

20

10.2

Hoàn chỉnh BĐĐC và Sổ Mục kê theo GCNQSDĐ

5000 hồ sơ

1KTV8

2-5

200

10.3

Lập Sổ Địa chính (khoảng 3500 người SDĐ, 27 quyển) bằng công nghệ tin học

5000 hồ sơ

1KTV6

2-5

350

10.4

In bản đồ địa chính thành 3 bộ (60 tờ/ bộ x 3 bộ)

Phường

1KTV6

2-5

6

10.5

Sao hồ sơ KTTĐ, biên bản xác định ranh giới thửa đất (5000 tờ x 20% x 2 bộ)

5000 hồ sơ

1KTV4

2-5

5

10.6

Nhân sao Sổ Địa chính; Sổ Mục kê thành 2 bộ: 29 x 2 bộ

5000 hồ sơ

1KTV4

2-5

15

11

Nhận lại hồ sơ; gửi bản sao HSĐC về phường; trả GCNQSDĐ. Hợp đồng thuê đất; thu lệ phí cấp giấy, nộp kho bạc.

5000 hồ sơ

Nhóm 2KTV (1KTV6 + KTV4)

2-5

50

12

Nhận bản sao hồ sơ địa chính; bản đồ địa chính.

5000 hồ sơ

1KTV6

2-5

8

Ghi chú:

(1) Hạng mục công việc 12 thực hiện ở phường;

- Hạng mục công việc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 và 11 thực hiện ở Văn phòng ĐKQSDĐ cấp huyện;

- Hạng mục công việc 8 thực hiện ở Phòng TNMT;

- Hạng mục công việc 10 thực hiện tại Văn phòng ĐKQSDĐ cấp tỉnh;

- Trường hợp ở cấp huyện chưa thành lập Văn phòng ĐKQSDĐ thì Phòng TNMT thực hiện các hạng mục công việc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 và 11.

(2) Khi số hồ sơ, GCNQSDĐ và số thửa thay đổi, tính lại mức theo tỷ lệ thuận với số lượng thay đổi.

(3) Khi số tờ bản đồ, số Sổ Địa chính, số Sổ Mục kê thay đổi (do yêu cầu quản lý lập theo thôn, ấp, bản) phải tính lại mức theo tỷ lệ thuận với số lượng thay đổi.

(4) Mức 10.4: Khi số tờ bản đồ thay đổi, phải tính lại mức theo tỷ lệ thuận với số lượng thay đổi.

(5) Trường hợp các hồ sơ không đủ điều kiện cấp GCN được tính các mức 1, 2, 3.

(6) Trường hợp nhiều thửa đất nông nghiệp được cấp chung trong một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì ngoài mức được tính ở trên cứ mỗi thửa đất tăng thêm được tính bằng 0,30 lần định mức 3, 4, 5, 6, 7, 8 của mức trên.

C. Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bổ sung trong Hồ sơ địa chính đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với đất ở (gọi chung là người sử dụng đất) tại xã, thị trấn (gọi tắt là đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đơn lẻ ở xã).

I. PHÂN LOẠI KHÓ KHĂN

Như mục A, chương II

II. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

Đơn vị tính của ĐMLĐ là công nhóm/ĐVT

TT

Nội dung công việc

ĐVT

Định biên

KK

ĐM

1

Hướng dẫn người sử dụng đất lập hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ

1.1

Chuẩn bị các tài liệu, bản đồ, mẫu đơn xin cấp GCNQSDĐ

Hồ sơ

1KTV4

1-3

0,010

1.2

Hướng dẫn lập hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ

Hồ sơ

1KTV4

1

0,192

2

0,258

3

0,285

2

Nhận hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ

 

 

 

 

2.1

Nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ; hướng dẫn bổ sung hồ sơ và hướng dẫn lập lại hồ sơ (nếu cần thiết)

Hồ sơ

1KTV4

1-3

0,062

2.2

Viết giấy biên nhận (hoặc trả lại hồ sơ), vào sổ theo dõi nhận, trả Hồ sơ

Hồ sơ

1KTV4

1-3

0,010

3

Thẩm tra của UBND cấp xã; gửi hồ sơ lên cấp huyện; nhận, gửi thông báo nghĩa vụ tài chính; nhận bản sao trích sao địa chính, nhận GCNQSDĐ; trả GCNQSDĐ; thu, gửi lệ phí cấp GCNQSDĐ về cấp huyện; cập nhật bổ sung HSĐC, BĐĐC

3.1

Thẩm tra tình trạng pháp lý (nguồn gốc, thời điểm sử dụng, tình trạng tranh chấp, điều kiện quy hoạch) của hồ sơ, phân loại hồ sơ.

Hồ sơ

Nhóm 3KTV (2KTV6 + 1KTV4)

1

0,142

2

0,186

3

0,214

3.2

Thẩm tra tình trạng thửa đất

Thửa

Nhóm 2KTV (1KTV6 + 1KTV4)

1

0,500

0,500

2

0,600

0,600

3

0,720

0,720

3.3

Thông báo công khai đủ điều kiện, không đủ điều kiện cấp giấy

Hồ sơ

1KTV4

1-3

0,060

3.4

Nhận các ý kiến góp ý, xem xét các ý kiến góp ý, trả lời ý kiến góp ý

Hồ sơ

1KTV4

1-3

0,500

3.5

Xác nhận vào đơn xin cấp GCNQSDĐ; gửi hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ lên Văn phòng ĐKQSDĐ hoặc Phòng TNMT ở nơi chưa có Văn phòng ĐKQSDĐ

Hồ sơ

1KTV4

1-3

0,031

3.6

Nhận thông báo nghĩa vụ tài chính, chuyển thông báo nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất; nhận và gửi hóa đơn nghĩa vụ tài chính về cấp huyện; nhận bản sao trích sao địa chính; nhận GCNQSDĐ; trả GCNQSDĐ, thu lệ phí cấp giấy, gửi lệ phí về cấp huyện, cập nhật bổ sung HSĐC, BĐĐC.

 Hồ sơ

1KTV6

1-3

0,500

4

Kiểm tra hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ, xác nhận vào đơn (đủ hoặc không đủ điều kiện cấp giấy) của NSDĐ

Hồ sơ

1KTV6

1-3

0,031

5

Trích lục thửa đất từ BĐĐC, các loại bản đồ, sơ đồ khác (trường hợp phải trích đo địa chính thửa đất hoặc đo đạc bổ sung tài sản gắn liền trên đất thì mức áp dụng theo chương I của phần này)

-

Trích lục bằng công nghệ tin học

Hồ sơ

1KTV5

1-3

0,025

-

Trích lục thủ công

1KTV5

1-3

0,075

6

Lập phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính, gửi Phiếu chuyển thông tin địa chính cho cơ quan thuế, nhận lại thông báo nghĩa vụ tài chính, gửi thông báo về cấp xã, nhận lại hóa đơn nghĩa vụ tài chính của xã gửi đến.

Hồ sơ

1KTV4

1-3

0,100

7

Viết GCNQSDĐ

 

 

 

 

-

Viết GCNQSDĐ bằng công nghệ tin học

GCN

Nhóm 2KTV (1KTV6 + 1KTV4)

1-3

0,050

-

Viết GCNQSDĐ bằng công nghệ tin học, riêng trang 3 bằng thủ công

GCN

Nhóm 2KTV (1KTV6 + 1KTV4)

1-3

0,075

8

Trích sao số liệu địa chính, vào hồ sơ theo dõi; gửi số liệu địa chính, GCNQSDĐ, hợp đồng cho thuê đất đến Phòng TNMT.

Hồ sơ

1KTV6

1-3

0,031

9

Kiểm tra hồ sơ, lập tờ trình về việc cấp GCNQSDĐ, cho thuê đất, ký Hợp đồng (nếu có); trả lại hồ sơ, GCNQSDĐ, hợp đồng; vào sổ cấp CNQSDĐ vào sổ theo dõi hợp đồng.

Hồ sơ

1KTV6

1-3

0,020

10

Nhận lại hồ sơ, GCNQSDĐ, hợp đồng thuê đất; sao bản lưu giấy GCNQSDĐ, gửi tài liệu về Văn phòng ĐKQSDĐ cấp tỉnh

Hồ sơ

1KTV4

1-3

0,025

11

Nhận hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ; chỉnh lý BĐĐC, Sổ Mục kê theo GCNQSDĐ; cập nhật bổ sung (hoặc lập mới) Sổ Địa chính; lập bản trích sao địa chính (2 bản), gửi bản trích sao địa chính về cấp huyện

11.1

Nhận các tài liệu của huyện gửi; gửi 2 bản trích sao địa chính về huyện

Hồ sơ

1KTV5

1-3

0,021

11.2

Hoàn chỉnh BĐĐC theo GCNQSDĐ

Hồ sơ

1KTV10

1-3

0,031

11.3

Cập nhật bổ sung Sổ Địa chính  

Hồ sơ

1KTV6

1-3

0,015

11.4

Trích sao bản đồ địa chính thành 3 bộ

3 bộ

1KTV8

1-3

0,005

11.5

Lập bản trích sao địa chính (2 bản), gửi bản trích sao địa chính về cấp huyện

Hồ sơ

1KTV4

1-3

0,021

12

Nhận bản sao của bản trích sao địa chính; gửi bản trích sao của bản sao địa chính, gửi GCNQSDĐ về xã, trả hợp đồng; nhận lệ phí cấp GCNQSDĐ, nộp kho bạc; bổ sung cập nhật hồ sơ địa chính, BĐĐC.

Hồ sơ

1KTV5

1-3

0,300

Ghi chú:

(1) Hạng mục công việc 1, 2, 3 thực hiện ở cấp xã;

- Hạng mục công việc 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 thực hiện tại Văn phòng ĐKQSDĐ cấp huyện;

- Hạng mục công việc 9 thực hiện tại Phòng TNMT;

- Hạng mục công việc 11 thực hiện tại Văn phòng ĐKQSDĐ cấp tỉnh;

(2) Trường hợp ở cấp huyện chưa thành lập Văn phòng ĐKQSDĐ thì Phòng TNMT thực hiện các hạng mục công việc 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12.

D. Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bổ sung trong Hồ sơ địa chính đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với đất ở (gọi chung là người sử dụng đất) tại phường (gọi tắt là đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đơn lẻ ở phường).

I. PHÂN LOẠI KHÓ KHĂN

Như mục A, chương II

II. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

Đơn vị tính của ĐMLĐ là công nhóm/ĐVT

TT

Nội dung công việc

ĐVT

Định biên

KK

ĐM

1

Hướng dẫn người sử dụng đất lập hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ

1.1

Chuẩn bị các tài liệu, bản đồ, mẫu đơn xin cấp GCNQSDĐ

Hồ sơ 

1KTV4

2-5

0,010

1.2

Hướng dẫn lập hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ

Hồ sơ 

1KTV4

2

0,258

3

0,285

4

0,363

5

0,453

2

Nhận hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ

 

 

 

 

2.1

Nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ; hướng dẫn bổ sung hồ sơ và hướng dẫn lập lại hồ sơ (nếu cần thiết)

Hồ sơ

1KTV4

2-5

0,062

2.2

Viết giấy biên nhận (hoặc trả lại hồ sơ), vào sổ theo dõi đã nhận, trả hồ sơ

Hồ sơ

1KTV4

2-5

0,010

3

Thẩm tra hồ sơ; xác minh ở thực địa; lấy xác nhận của UBND phường; thông báo công khai người sử dụng đất đủ điều kiện, không đủ điều kiện cấp giấy; nhận ý kiến góp ý, xem xét, giải đáp ý kiến góp ý; xác nhận đơn xin cấp GCNQSDĐ

3.1

Thẩm tra tình trạng pháp lý (nguồn gốc, thời điểm sử dụng, tình trạng tranh chấp, điều kiện quy hoạch) của hồ sơ, phân loại hồ sơ.

Hồ sơ

Nhóm 3KTV (2KTV6 + 1KTV4)

2

0,186

3

0,214

4

0,263

5

0,327

3.2

Thẩm tra tình trạng thửa đất: Xác minh ở thực địa

Thửa

Nhóm 3KTV (2KTV6 + 1KTV4)

2

0,900

0,900

3

1,080

1,080

4

1,296

1,300

5

1,555

1,550

3.3

Lấy xác nhận của UBND phường

Hồ sơ

1KTV6

2-5

0,500

3.4

Thông báo công khai NSDĐ đủ điều kiện, không đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ

Hồ sơ

1KTV4

2-5

0,060

3.5

Nhận ý kiến góp ý, xem xét, giải đáp ý kiến góp ý

Hồ sơ

1KTV8

2-5

0,500

3.6

Hoàn thiện hồ sơ xin xác nhận đơn xin cấp GCNQSDĐ

Hồ sơ

1KTV6

2-5

0,031

4

Trích lục thửa đất và bổ sung tài sản gắn liền với đất, trường hợp phải trích đo địa chính thửa đất hoặc đo đạc bổ sung tài sản gắn liền trên đất thì mức áp dụng theo chương I của phần này

-

Trích lục bằng công nghệ tin học

Hồ sơ

1KTV5

2-5

0,025

-

Trích lục thủ công

1KTV5

2-5

0,050

5

Lập Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính, gửi cơ quan thuế, nhận lại thông báo nghĩa vụ tài chính, gửi thông báo cho NSDĐ; nhận hóa đơn nghĩa vụ tài chính

Hồ sơ

1KTV4

2-5

0,100

6

Viết GCNQSDĐ

 

 

 

 

-

Viết GCNQSDĐ bằng công nghệ tin học

Giấy  

Nhóm 2KTV (1KTV6 + 1KTV4)

2-5

0,050

-

Viết GCNQSDĐ bằng công nghệ tin học, riêng trang 3 bằng thủ công

Giấy 

Nhóm 2KTV (1KTV6 + 1KTV4)

2-5

0,075

7

Trích sao số liệu địa chính, gửi hồ sơ, GCNQSDĐ, hợp đồng cho thuê đất đến Phòng TNMT; lập sổ theo dõi hồ sơ

Hồ sơ

1KTV4

2-5

0,031

8

Kiểm tra hồ sơ, GCNQSDĐ; lập tờ trình về việc cấp GCNQSDĐ, cho thuê đất, ký hợp đồng (nếu có); trả lại hồ sơ, GCNQSDĐ, hợp đồng; vào sổ cấp GCNQSDĐ, vào sổ theo dõi hợp đồng

Hồ sơ

1KTV6

2-5

0,020

9

Nhận lại hồ sơ, GCNQSDĐ, hợp đồng thuê đất; sao bản lưu giấy CNQSDĐ, gửi tài liệu gốc về Văn phòng ĐKQSDĐ cấp tỉnh

Hồ sơ

1KTV4

2-5

0,025

10

Nhận hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ gốc; bản sao của bản lưu GCNQSDĐ; chỉnh lý BĐĐC, Sổ Mục kê theo GCNQSDĐ; cập nhật bổ sung (hoặc lập mới) Sổ Địa chính; lập bản trích sao địa chính (2 bản), gửi bản trích sao địa chính về cấp huyện.

10.1

Nhận các tài liệu của huyện gửi

Hồ sơ

1KTV5

2-5

0,021

10.2

Hoàn chỉnh BĐĐC theo GCNQSDĐ

Hồ sơ

1KTV8

2-5

0,031

10.3

Cập nhật, bổ sung (hoặc lập mới) Sổ Địa chính, Sổ Mục kê

Hồ sơ

1KTV6

2-5

0,015

10.4

Trích sao bản đồ địa chính thành 3 bộ

3 bộ

1KTV8

2-5

0,010

10.5

Lập bản trích sao địa chính (3 bản), gửi bản trích sao địa chính về cấp huyện

Hồ sơ

1KTV4

2-5

0,021

11

Nhận lại hồ sơ; gửi bản sao HSĐC về phường; trả GCNQSDĐ, Hợp đồng thuê đất; thu lệ phí cấp giấy, nộp kho bạc.

Hồ sơ

1KTV5

2-5

0,300

12

Nhận bản sao trích sao địa chính, bổ sung vào bản sao HSĐC

Hồ sơ

1KTV6

2-5

0,010

Ghi chú:

(1) Hạng mục công việc 12 thực hiện ở phường;

- Các hạng mục công việc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 và 11 thực hiện ở Văn phòng ĐKQSDĐ cấp huyện;

- Hạng mục công việc 8 thực hiện ở Phòng TNMT;

- Hạng mục công việc 10 thực hiện tại Văn phòng ĐKQSDĐ cấp tỉnh;

(2) Trường hợp ở cấp huyện chưa thành lập Văn phòng ĐKQSDĐ thì Phòng TNMT thực hiện các hạng mục công việc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 và 11.

Đ. Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập Hồ sơ địa chính cho người sử dụng đất thuộc diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp giấy.

I. PHÂN LOẠI KHÓ KHĂN

Như mục A chương II

II. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

Đơn vị tính của ĐMLĐ là công nhóm/ĐVT

TT

Nội dung công việc

ĐVT

Định biên

KK

ĐM

1

Hướng dẫn NSDĐ viết đơn, hướng dẫn rà soát hiện trạng sử dụng đất, hướng dẫn lập Hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ; chỉ đạo rà soát hiện trạng sử dụng đất (nếu cần thiết)

1.1

Hướng dẫn NSDĐ viết đơn, hướng dẫn rà soát hiện trạng sử dụng đất, lập Hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ

Hồ sơ

Nhóm 2KTV (1KTV8 + 1KTV4)

1

0,096

2

0,129

3

0,148

4

0,182

5

0,226

1.2

Rà soát hiện trạng sử dụng đất

Hồ sơ

Nhóm 3KTV (2KTV6 + 1KTV4)

1

1,000

2

1,200

3

1,340

4

1,600

5

1,900

2

Nhận Hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ

2.1

Nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ, hướng dẫn bổ sung hồ sơ và hướng dẫn lập lại hồ sơ (nếu cần thiết)

Hồ sơ

1KTV6

1-5

1,000

2.2

Viết giấy biên nhận (hoặc trả lại hồ sơ), vào sổ theo dõi nhận trả hồ sơ

Hồ sơ

1KTV4

1-5

0,010

3

Trích lục BĐĐC; lập Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính gửi cơ quan thuế, nhận thông báo, gửi thông báo, nhận hóa đơn thực hiện nghĩa vụ tài chính; gửi trích sao số liệu địa chính, Hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ hoặc hợp đồng thuê đất đến Sở TNMT (trường hợp phải trích đo địa chính thửa đất thì áp dụng theo mức ở chương I phần này)

3.1

Trích lục bản đồ địa chính

Hồ sơ

1KTV6

1-5

0,040

3.2

Lập Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính, gửi cơ quan thuế, nhận thông báo, gửi thông báo, nhận hóa đơn thực hiện nghĩa vụ tài chính

Hồ sơ

1KTV4

1-5

0,200

3.3

Trích sao số liệu địa chính, viết GCNQSDĐ chuẩn bị hồ sơ trình ký GCNQSDĐ, gửi Hồ sơ đến Sở TNMT

Hồ sơ

Nhóm 2KTV (1KTV6 + 1KTV4)

1-5

0,160

4

Kiểm tra hồ sơ, trình ký GCNQSDĐ (hoặc Hợp đồng thuê đất) hoặc lập tờ trình về việc cấp GCNQSDĐ hoặc hợp đồng thuê đất; trả lại Hồ sơ, GCNQSDĐ (hoặc Hợp đồng thuê đất) cho Văn phòng ĐKQSDĐ; lập sổ cấp GCNQSDĐ

Hồ sơ

Nhóm 2KTV8

1-5

0,021

5

Điền viết HSĐC, trích sao HSĐC (2 bản), trả GCNQSDĐ, gửi trích sao HSĐC cho cấp huyện, cấp xã

Hồ sơ

1KTV6

1-5

0,062

6

Cấp huyện nhận bản trích sao HSĐC, điền viết vào bản sao HSĐC của đối tượng được cấp GCNQSDĐ

 Hồ sơ

1KTV6

1-5

0,021

7

Cấp xã nhận bản trích sao HSĐC, điền viết vào bản sao HSĐC của đối tượng được cấp GCNQSDĐ

Hồ sơ

1KTV4

1-5

0,021

Ghi chú:

(1) Hạng mục công việc 7 thực hiện ở cấp xã;

- Hạng mục công việc 6 thực hiện ở cấp huyện;

- Hạng mục công việc 1, 2, 3, 5 thực hiện ở Văn phòng ĐKQSDĐ cấp tỉnh;

- Hạng mục công việc 4 thực hiện ở Sở TNMT;

 (2) Hồ sơ địa chính cấp GCNQSDĐ cho tổ chức được cung cấp cho mỗi đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện và Văn phòng ĐKQSDĐ cấp tỉnh mỗi nơi 01 quyển, Sổ cấp GCNQSDĐ và theo dõi Hợp đồng chỉ lập 02 quyển và do Sở TNMT và Văn phòng ĐKQSDĐ cấp tỉnh quản lý, sử dụng.

E. Cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thuộc diện UBND cấp huyện cấp giấy (trường hợp hồ sơ nộp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường).

I. PHÂN LOẠI KHÓ KHĂN

Như mục A, chương II

II. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

Đơn vị tính của ĐMLĐ là công nhóm/ĐVT

TT

Nội dung công việc

ĐVT

Định biên

KK

ĐM

1

Hướng dẫn NSDĐ lập hồ sơ xin cấp lại hoặc xin cấp đổi GCNQSDĐ, gồm hướng dẫn viết đơn, hướng dẫn lập hồ sơ.

Hồ sơ

1KTV4

1

0,195

2

0,261

3

0,288

2

Nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ; hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu cần thiết), viết giấy biên nhận, vào sổ theo dõi nhận, trả hồ sơ

Hồ sơ

1KTV6

1-3

0,085

3

Thẩm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn xin cấp lại hoặc xin cấp đổi GCNQSDĐ

Hồ sơ

1KTV8

1-3

0,300

4

Liên hệ với Văn phòng ĐKQSDĐ cấp tỉnh xin cấp trích lục thửa đất từ BĐĐC, các loại bản đồ, sơ đồ khác (trường hợp phải trích đo địa chính thửa đất hoặc đo đạc bổ sung tài sản gắn liền trên đất thì mức áp dụng theo chương I của phần này)

-

Trích lục bằng công nghệ tin học

Thửa

1KTV5

1-3

0,515

-

Trích lục thủ công

Thửa

1KTV5

1-3

0,565

5

Viết Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

-

Viết GCNQSDĐ bằng công nghệ tin học

GCN

Nhóm 2KTV (1KTV6 + 1KTV4)

1-3

0,050

-

Viết GCNQSDĐ bằng công nghệ tin học, riêng trang 3 bằng thủ công

GCN

Nhóm 2KTV (1KTV6 + 1KTV4)

1-3

0,075

6

Gửi hồ sơ đến Phòng TNMT

Hồ sơ

1KTV4

1-3

0,010

7

Lập tờ trình UBND về việc cấp hoặc đổi GCNQSDĐ, trình ký GCNQSDĐ

Hồ sơ

1KTV8

1-3

0,050

8

Vào sổ trả GCNQSDĐ

Hồ sơ

1KTV4

1-3

0,021

9

Nhận lại hồ sơ, GCNQSDĐ; thông báo cho NSDĐ, trả GCNQSDĐ, thu lệ phí, nộp kho bạc; sao lại bản lưu GCNQSDĐ; gửi hồ sơ về Văn phòng ĐKQSDĐ cấp tỉnh.

Hồ sơ

Nhóm 2KTV4

1-3

0,180

10

Nhận hồ sơ của Văn phòng ĐKQSDĐ (hoặc Phòng TNMT) cấp huyện; chỉnh lý BĐĐC theo GCNQSDĐ, bổ sung Sổ Địa chính, Sổ theo dõi biến động; lập bản trích sao địa chính (02 bản); gửi hồ sơ, bản trích sao địa chính về Văn phòng ĐKQSDĐ cấp huyện

Hồ sơ

Nhóm 2KTV (1KTV4 + 1KTV6)

1-3

0,028

11

Nhận hồ sơ của Văn phòng ĐKQSDĐ cấp tỉnh gửi về; bổ sung vào bản sao của hồ sơ địa chính; gửi bản trích sao địa chính về cấp xã

Hồ sơ

Nhóm 2KTV (1KTV4 + 1KTV6)

1-3

0,023

12

Nhận bản trích sao địa chính, bổ sung vào bản sao của HSĐC

Hồ sơ

1KTV4

1-3

0,015

Ghi chú:

(1) Hạng mục công việc 12 thực hiện ở cấp xã;

- Hạng mục công việc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11 thực hiện tại Văn phòng ĐKQSDĐ cấp huyện;

- Hạng mục công việc 7, 8 thực hiện tại Phòng TNMT cấp huyện;

- Hạng mục công việc 10 thực hiện tại Văn phòng ĐKQSDĐ cấp tỉnh;

(2) Trường hợp ở cấp huyện chưa thành lập Văn phòng ĐKQSDĐ thì Phòng TNMT thực hiện các hạng mục công việc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (trừ việc kiểm tra hồ sơ), 9 và 11.

(3) Mức này áp dụng khi không có sự thay đổi về hình dạng, diện tích, mục đích, loại đất. Nếu có sự thay đổi một trong các nội dung trên thì áp dụng mức cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở mục A, B, C, D tương ứng ở chương II này.

G. Cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thuộc diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

I. PHÂN LOẠI KHÓ KHĂN

Như mục A, chương II

II. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

Đơn vị tính của ĐMLĐ là công nhóm/ĐVT

TT

Nội dung công việc

ĐVT

Định biên

KK

ĐM

1

Hướng dẫn người sử dụng đất lập hồ sơ

Hồ sơ

1KTV4

1

0,195

2

0,261

3

0,288

4

0,366

5

0,456

2

Nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ, hướng dẫn bổ sung, viết giấy biên nhận, vào sổ theo dõi

Hồ sơ

1KTV6

1-5

0,085

3

Thẩm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn

Hồ sơ

1KTV8

1-5

0,300

4

Trích lục thửa đất từ BĐĐC, các loại bản đồ, sơ đồ khác

-

Trích lục bằng công nghệ tin học

Thửa

1KTV5

1-5

0,025

-

Trích lục thủ công

Thửa

1KTV5

1-5

0,075

5

Viết GCNQSDĐ, gửi hồ sơ đến Sở TNMT  

-

Viết GCNQSDĐ bằng công nghệ tin học

GCN

Nhóm 2KTV (1KTV6 + 1KTV4)

1-5

0,050

-

Viết GCNQSDĐ bằng công nghệ tin học, riêng trang 3 bằng thủ công

GCN

Nhóm 2KTV (1KTV6 + 1KTV4)

1-5

0,075

6

Lập hồ sơ trình ký GCNQSDĐ (đối với cả hai trường hợp Giám đốc sở ký nếu được ủy quyền hoặc chuyển hồ sơ sang UBND cấp tỉnh)

Hồ sơ

1KTV8

1-5

0,050

7

Thông báo cho NSDĐ, trả GCNQSDĐ, thu lệ phí cấp giấy; nộp kho bạc; chỉnh lý BĐĐC theo Giấy chứng nhận; bổ sung Sổ Địa chính, Sổ theo dõi biến động; lập bản Trích sao địa chính; gửi bản trích sao địa chính về cấp huyện, cấp xã

Hồ sơ

Nhóm 2KTV (1KTV4 + 1KTV6)

1-5

0,152

8

Cấp huyện nhận bản trích sao địa chính, bổ sung trên BĐĐC, trong Sổ Địa chính, Sổ theo dõi biến động cấp huyện

Hồ sơ

1KTV6

1-5

0,031

9

Cấp xã nhận bản trích sao địa chính, bổ sung trên BĐĐC, trong Sổ Địa chính, Sổ theo dõi biến động cấp xã.

Hồ sơ

1KTV4

1-5

0,031

Ghi chú:

(1) Hạng mục công việc 9 thực hiện tại cấp xã;

(2) Hạng mục công việc 8 thực hiện tại Văn phòng ĐKQSDĐ cấp huyện (hoặc Phòng TNMT);

(3) Hạng mục công việc 1, 2, 3, 4, 5, 7 thực hiện tại Văn phòng ĐKQSDĐ cấp tỉnh;

(4) Hạng mục công việc 6 thực hiện tại Sở Tài Nguyên và Môi trường;

(5) Mức này áp dụng khi không có sự thay đổi về hình dạng, diện tích, mục đích, loại đất. Nếu có sự thay đổi một trong các nội dung trên thì áp dụng mức cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở mục A, B, C, D tương ứng ở Chương II này.

H. Đăng ký biến động về sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được quyền mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại xã, thị trấn trong trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

I. PHÂN LOẠI KHÓ KHĂN

Như mục A chương II

II. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

Đơn vị tính của ĐMLĐ là công nhóm/ĐVT

TT

Nội dung công việc

ĐVT

Định biên

KK

ĐM

1

Hướng dẫn NSDĐ lập hồ sơ xin đăng ký biến động

1.1

Chuẩn bị các tài liệu, bản đồ, mẫu đơn xin đăng ký biến động

Hồ sơ

1KTV4

1-3

0,010

1.2

Hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký biến động; hướng dẫn bổ sung hồ sơ và hướng dẫn lập lại hồ sơ (nếu cần thiết)

Hồ sơ

1KTV4

1-3

0,258

2

Nhận hồ sơ xin ĐKBĐ

2.1

Nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ

Hồ sơ

1KTV4

1-3

0,085

2.2

Viết giấy biên nhận (hoặc trả lại hồ sơ), vào sổ theo dõi nhận, trả hồ sơ

Hồ sơ

1KTV4

1-3

0,010

3

Xác nhận của UBND cấp xã; gửi hồ sơ lên cấp huyện; nhận, gửi thông báo nghĩa vụ tài chính; nhận bản sao trích sao địa chính, nhận GCNQSDĐ; trả GCNQSDĐ; thu, gửi lệ phí địa chính về cấp huyện; cập nhật bổ sung hồ sơ địa chính, BĐĐC.

3.1

Thẩm tra tình trạng pháp lý (nguồn gốc, thời điểm sử dụng, tình trạng tranh chấp, điều kiện quy hoạch) của hồ sơ, phân loại hồ sơ.

Hồ sơ

Nhóm 2KTV (1KTV6 + 1KTV4)

1

0,142

0,142

2

0,186

0,186

3

0,214

0,214

3.2

Thông báo công khai người sử dụng đất đủ điều kiện, không đủ điều kiện cấp hoặc chỉnh lý GCNQSDĐ

Hồ sơ

1KTV4

1-3

0,060

3.3

Xác nhận vào đơn xin ĐKBĐ; gửi hồ sơ lên Văn phòng ĐKQSDĐ hoặc Phòng TNMT ở nơi chưa thành lập Văn phòng ĐKQSDĐ

Hồ sơ

1KTV4

1-3

0,042

3.4

Nhận thông báo nghĩa vụ tài chính, chuyển thông báo nghĩa vụ tài chính cho NSDĐ; nhận và gửi hóa đơn nghĩa vụ tài chính về cấp huyện; nhận bản sao trích sao địa chính; nhận GCNQSDĐ; trả GCNQSDĐ, thu lệ phí địa chính, gửi lệ phí về cấp huyện, cập nhật bổ sung HSĐC, BĐĐC.

Hồ sơ

1KTV4

1-3

0,285

4

Kiểm tra hồ sơ xin ĐKBĐ, xác nhận vào đơn (đủ hoặc không đủ điều kiện thực hiện biến động) của NSDĐ

Hồ sơ

1KTV6

1-3

0,031

5

Liên hệ với Văn phòng ĐKQSDĐ cấp tỉnh (nếu cần) để xin trích lục thửa đất từ BĐĐC, các loại bản đồ, sơ đồ khác (trường hợp phải trích đo địa chính thửa đất hoặc đo đạc bổ sung tài sản gắn liền trên đất thì mức áp dụng theo chương I của phần này)

-

Trích lục bằng công nghệ tin học

Hồ sơ

1KTV5

1-3

0,515

-

Trích lục thủ công

1KTV5

1-3

0,565

6

Lập Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính, gửi Phiếu chuyển thông tin địa chính cho cơ quan thuế, nhận lại thông báo nghĩa vụ tài chính, gửi thông báo về cấp xã, nhận lại hóa đơn nghĩa vụ tài chính của xã gửi đến.

Hồ sơ

1KTV4

1-3

0,100

7

Viết GCNQSDĐ

 

 

 

 

7.1

Viết GCNQSDĐ

 

 

 

 

-

Viết GCNQSDĐ bằng công nghệ tin học

GCN

Nhóm 2KTV (1KTV6 + 1KTV4)

1-3

0,050

-

Viết GCNQSDĐ bằng công nghệ tin học, riêng trang 3 bằng thủ công

GCN

Nhóm 2KTV (1KTV6 + 1KTV4)

1-3

0,075

7.2

Chỉnh lý trên GCNQSDĐ cũ trong trường hợp không cấp mới GCNQSDĐ

GCN

1KTV4

1-3

0,025

8

Trích sao số liệu địa chính, vào hồ sơ theo dõi; gửi số liệu địa chính, GCNQSDĐ, đến Phòng TNMT.

Hồ sơ

1KTV6

1-3

0,031

9

Kiểm tra hồ sơ, lập tờ trình về việc biến động quyền sử dụng đất, xác nhận trên GCNQSDĐ (nếu thuộc thẩm quyền); trả lại hồ sơ, GCNQSDĐ

Hồ sơ

1KTV8

1-3

0,025

0,010

10

Nhận lại hồ sơ, GCNQSDĐ; chỉnh lý BĐĐC theo GCNQSDĐ; cập nhật bổ sung hồ sơ địa chính; lập bản trích sao hồ sơ đăng ký biến động (2 bản), gửi bản trích sao hồ sơ đăng ký biến động về Văn phòng ĐKQSDĐ cấp tỉnh và cấp xã

10.1

Nhận lại hồ sơ, GCNQSDĐ; nhận lệ phí địa chính, nộp kho bạc.

Hồ sơ

1KTV5

1-3

0,300

10.2

Hoàn chỉnh BĐĐC theo GCNQSDĐ

Hồ sơ

1KTV8

1-3

0,031

10.3

Cập nhật, bổ sung hồ sơ địa chính 

Hồ sơ

1KTV6

1-3

0,010

10.4

Trích sao BĐĐC thành 3 bộ

3 bộ

1KTV8

1-3

0,005

10.5

Lập bản trích sao hồ sơ (2 bản), gửi bản trích sao địa chính về cấp tỉnh và xã

Hồ sơ

1KTV4

1-3

0,021

11

Nhận hồ sơ ĐKBĐ; bản sao của bản lưu GCNQSDĐ; chỉnh lý BĐĐC theo GCNQSDĐ; cập nhật bổ sung hồ sơ địa chính

11.1

Nhận các tài liệu gốc của cấp huyện gửi

Hồ sơ

1KTV5

1-3

0,021

11.2

Hoàn chỉnh BĐĐC theo GCNQSDĐ

Hồ sơ

1KTV8

1-3

0,031

11.3

Cập nhật, bổ sung hồ sơ địa chính

Hồ sơ

1KTV6

1-3

0,010

12

Cấp xã nhận bản sao của bản trích sao địa chính; trả GCNQSDĐ; nhận lệ phí địa chính, gửi lệ phí địa chính về huyện; bổ sung cập nhật HSĐC, bản đồ địa chính

Hồ sơ

1KTV4

1-3

0,273

Ghi chú:

(1) Hạng mục công việc 1, 2, 3, 12 thực hiện ở cấp xã;

- Hạng mục công việc 4, 5, 6, 7, 8, 10 thực hiện ở Văn phòng ĐKQSDĐ cấp huyện;

- Hạng mục công việc 9 thực hiện ở Phòng TNMT;

- Hạng mục công việc 11 thực hiện ở Văn phòng ĐKQSDĐ cấp tỉnh;

(2) Trường hợp ở cấp huyện chưa thành lập Văn phòng ĐKQSDĐ thì Phòng TNMT thực hiện các hạng mục công việc 4, 5, 6, 7, 9, 10.

(3) Trường hợp chỉnh lý trên giấy chứng nhận cũ thì không tính Mức 7.1.

I. Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và người Việt Nam định cư ở nước ngoài được quyền mua nhà ở gắn liền với đất ở sử dụng đất tại phường và sử dụng đất tại xã, thị trấn đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường.

I. PHÂN LOẠI KHÓ KHĂN: Như mục A chương II

II. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

Đơn vị tính của ĐMLĐ là công nhóm/ĐVT

TT

Nội dung công việc

ĐVT

Định biên

KK

ĐM

1

Hướng dẫn người sử dụng đất lập hồ sơ xin đăng ký biến động

1.1

Chuẩn bị các tài liệu, bản đồ, mẫu đơn xin đăng ký biến động

Hồ sơ

1KTV4

1-5

0,010

1.2

Hướng dẫn lập hồ sơ xin đăng ký biến động

Hồ sơ

1KTV4

1

0,192

2

0,258

3

0,285

4

0,363

5

0,453

2

Nhận hồ sơ xin ĐKBĐ

2.1

Nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ; hướng dẫn bổ sung hồ sơ và hướng dẫn lập lại hồ sơ (nếu cần thiết)

Hồ sơ

1KTV4

1-5

0,085

2.2

Viết giấy biên nhận (hoặc trả lại hồ sơ), vào sổ theo dõi nhận, trả hồ sơ

Hồ sơ

1KTV4

1-5

0,010

3

Thẩm tra hồ sơ; xác minh ở thực địa; lấy xác nhận của UBND phường; thông báo công khai người sử dụng đất đủ điều kiện, không đủ điều kiện thực hiện biến động; xác nhận đơn xin ĐKBĐ

3.1

Thẩm tra tình trạng pháp lý (nguồn gốc, thời điểm sử dụng, tình trạng tranh chấp, điều kiện quy hoạch) của hồ sơ, phân loại hồ sơ

Hồ sơ

Nhóm 2KTV (1KTV6 + 1KTV4)

1

0,142

0,142

2

0,186

0,186

3

0,214

0,214

4

0,263

0,263

5

0,327

0,327

3.2

Thẩm tra tình trạng thửa đất: Xác minh ở thực địa

Hồ sơ

Nhóm 2KTV (1KTV6 + 1KTV4)

1

0,750

0,500

2

0,900

0,600

3

1,080

0,720

4

1,296

0,864

5

1,555

1,037

3.3

Lấy xác nhận của UBND phường

Hồ sơ

1KTV6

1-5

0,010

3.4

Thông báo công khai người sử dụng đất đủ điều kiện, không đủ điều kiện thực hiện biến động

Hồ sơ

1KTV6

1-5

0,060

0,010

3.5

Hoàn thiện để xác nhận đơn xin cấp GCNQSDĐ

Hồ sơ

1KTV8

1-5

0,010

4

Trích lục thửa đất và bổ sung tài sản gắn liền với đất (Trường hợp phải trích đo địa chính thửa đất hoặc đo đạc bổ sung tài sản gắn liền trên đất thì mức áp dụng theo chương I của phần này)

-

Trích lục bằng công nghệ tin học

Hồ sơ

1KTV5

1-5

0,025

-

Trích lục thủ công

1KTV5

1-5

0,050

5

Lập Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính, gửi cơ quan thuế, nhận lại thông báo nghĩa vụ tài chính; gửi thông báo cho NSDĐ, nhận hóa đơn nghĩa vụ tài chính

Hồ sơ

1KTV4

1-5

0,082

6

Viết Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

6.1

Viết GCNQSDĐ

 

 

 

 

-

Viết GCNQSDĐ bằng công nghệ tin học

GCN

Nhóm 2KTV (1KTV6 + 1KTV4)

1-5

0,050

-

Viết GCNQSDĐ bằng công nghệ tin học, riêng trang 3 bằng thủ công

GCN

Nhóm 2KTV (1KTV6 + 1KTV4)

1-5

0,075

6.2

Chỉnh lý trên GCNQSDĐ cũ trong trường hợp không cấp mới GCNQSDĐ

GCN

1KTV4

1-5

0,025

7

Trích sao số liệu địa chính; gửi Hồ sơ, GCNQSDĐ, hợp đồng thuê đất đến Phòng TNMT; lập Sổ theo dõi gửi hồ sơ

Hồ sơ

1KTV6

1-5

0,031

8

Kiểm tra hồ sơ, GCNQSDĐ; lập tờ trình về việc biến động QSDĐ, xác nhận trên GCNQSDĐ (nếu thuộc thẩm quyền); trả lại hồ sơ, giấy CNQSDĐ; vào Sổ cấp GCNQSDĐ

Hồ sơ

1KTV8

1-5

0,025

9

Nhận lại hồ sơ, GCNQSDĐ; sao bản lưu GCNQSDĐ, gửi tài liệu gốc về Văn phòng ĐKQSDĐ cấp tỉnh

Hồ sơ

1KTV4

1-5

0,025

10

Nhận lại hồ sơ, GCNQSDĐ; chỉnh lý BĐĐC theo GCNQSDĐ; cập nhật bổ sung hồ sơ địa chính; lập bản trích sao hồ sơ đăng ký biến động (2 bản), gửi bản trích sao hồ sơ đăng ký biến động về Văn phòng ĐKQSDĐ cấp tỉnh và cấp xã.

10.1

Nhận lại hồ sơ, GCNQSDĐ; nhận lệ phí địa chính, nộp kho bạc

Hồ sơ

1KTV5

1-5

0,300

10.2

Hoàn chỉnh BĐĐC theo GCNQSDĐ

Hồ sơ

1KTV8

1-5

0,031

10.3

Cập nhật, bổ sung hồ sơ Địa chính

Hồ sơ

1KTV6

1-5

0,010

10.4

Trích sao BĐĐC thành 3 bộ

3 bộ

1KTV8

1-5

0,005

10.5

Lập bản trích sao hồ sơ (2 bản), gửi bản trích sao địa chính về cấp tỉnh và cấp xã

Hồ sơ

1KTV4

1-5

0,021

11

Cấp tỉnh nhận trích sao địa chính

Hồ sơ

1KTV4

1-5

0,067

12

Cấp xã nhận bản sao của bản trích sao địa chính; trả GCNQSDĐ; bổ sung cập nhật HSĐC, bản đồ địa chính

Hồ sơ

1KTV4

1-5

0,067

Ghi chú:

(1) Hạng mục công việc 12 thực hiện ở cấp xã;

- Hạng mục công việc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 và 10 thực hiện ở Văn phòng ĐKQSDĐ cấp huyện;

- Hạng mục công việc 8 thực hiện ở Phòng TNMT;

- Hạng mục công việc 11 thực hiện tại Văn phòng ĐKQSDĐ cấp tỉnh;

(2) Trường hợp ở cấp huyện chưa thành lập Văn phòng ĐKQSDĐ thì Phòng TNMT thực hiện các hạng mục công việc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 và 10.

(3) Trường hợp chỉnh lý trên giấy chứng nhận cũ thì không tính Mức 6.1

K. Cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất khi thực hiện chủ trương “dồn điền, đổi thửa”.

I. PHÂN LOẠI KHÓ KHĂN

Như mục A chương II

II. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

Đơn vị tính của ĐMLĐ là công nhóm/ĐVT

TT

Nội dung công việc

ĐVT

Định biên

KK

ĐM

1

Hướng dẫn NSDĐ lập hồ sơ xin cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, gồm văn bản tự thỏa thuận chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp và các giấy tờ khác về quyền sử dụng đất

8000 hồ sơ

Nhóm 2KTV4

1

768

2

1032

3

1188

2

Chuẩn bị BĐĐC, hồ sơ địa chính và các tài liệu liên quan khác

Nhóm 3KTV (2KTV6 + 1KTV4)

1-3

20

20

3

Chỉnh lý BĐĐC theo phương án đã được thẩm định (mức áp dụng theo chương I của phần này)

 

 

 

 

4

Trích đo địa chính ở khu vực chưa có BĐĐC: Áp dụng theo mức tương ứng ở chương I phần này

 

 

 

 

5

Lập danh sách cấp giấy chứng nhận sau khi dồn điền, công bố công khai

8000 hồ sơ

1KTV6

1-3

80

6

Trích lục thửa đất bằng công nghệ tin học

8000 thửa

1KTV5

1-3

200

7

Viết GCNQSDĐ

 

 

 

 

-

Viết GCNQSDĐ bằng công nghệ tin học

8000 GCN

Nhóm 2KTV (1KTV6 + 1KTV4)

1-5

400

-

Viết GCNQSDĐ bằng công nghệ tin học, riêng trang 3 bằng thủ công

8000 GCN

Nhóm 2KTV (1KTV6 + 1KTV4)

1-5

600

8

Trích sao số liệu địa chính; gửi số liệu địa chính, GCNQSDĐ đến Phòng TNMT

8000 hồ sơ

1KTV6

1-3

175

9

Thẩm tra hồ sơ, lập tờ trình về việc cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, trình ký; vào sổ cấp GCNQSDĐ; trả hồ sơ, GCNQSDĐ

8000 hồ sơ

1KTV8

1-3

400

10

Nhận lại hồ sơ, GCNQSDĐ, sao bản sao lưu GCNQSDĐ; gửi tài liệu gốc về Văn phòng ĐKQSDĐ cấp tỉnh; trả GCNQSDĐ về cấp xã

8000 hồ sơ

1KTV6

1-3

50

11

Nhận hồ sơ chuyển đổi QSDĐ của huyện gửi; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo GCNQSDĐ; trích sao HSĐC, sao BĐĐC; gửi 02 bộ sao về cấp huyện

8000 hồ sơ

1KTV6

1-3

300

12

Cấp huyện nhận lại bản sao từ Văn phòng ĐKQSDĐ cấp tỉnh; chỉnh lý HSĐC; gửi bản sao thứ 2 về cấp xã

8000 hồ sơ

1KTV6

1-3

258

13

Cấp xã nhận bản sao, chỉnh lý HSĐC; trả GCNQSDĐ; vào sổ trả GCNQSDĐ

8000 hồ sơ

1KTV6

1-3

304

Ghi chú:

(1) Hạng mục công việc 1, 2, 12 thực hiện ở cấp xã;

- Hạng mục công việc 3, 10 thực hiện tại Phòng TNMT;

- Hạng mục công việc 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12 thực hiện tại Văn phòng ĐKQSDĐ cấp huyện;

- Hạng mục công việc 11 thực hiện tại Văn phòng ĐKQSDĐ cấp tỉnh;

- Trường hợp ở cấp huyện chưa thành lập Văn phòng ĐKQSDĐ thì Phòng TNMT thực hiện các hạng mục công việc 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 (trừ thẩm tra hồ sơ), 10, 12.

(2) Khi số hồ sơ, GCN và số thửa thay đổi, tính lại mức theo tỷ lệ thuận với số lượng thay đổi.

(3) Trường hợp nhiều thửa đất nông nghiệp được cấp chung trong một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì ngoài mức được tính ở trên cứ mỗi thửa đất tăng thêm được tính bằng 0,30 lần định mức 5, 6, 7, 8, 9 của mức trên.

(4) Trường hợp thực hiện “dồn điền, đổi thửa” mà phải thành lập lại bản đồ địa chính thì áp dụng mức cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở các mục A, B, C, D tương ứng ở chương II này.

L. Cấp đổi hoặc chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất khi chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa hai hộ gia đình, cá nhân.

I. PHÂN LOẠI KHÓ KHĂN

Như mục A chương II

II. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

Đơn vị tính của ĐMLĐ là công nhóm/ĐVT

TT

Nội dung công việc

ĐVT

Định biên

KK

ĐM

1

Hướng dẫn NSDĐ lập hồ sơ xin chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp

Hồ sơ

1KTV4

1

0,195

2

0,261

3

0,288

2

Nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ; hướng dẫn bổ sung (nếu cần), xác nhận hồ sơ; gửi hồ sơ lên Văn phòng ĐKQSDĐ cấp huyện

Hồ sơ  

1KTV6

1-3

0,137

3

Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, trích sao HSĐC, chỉnh lý GCNQSDĐ

Hồ sơ

1KTV6

1-3

0,085

4

Viết Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

-

Viết GCNQSDĐ bằng công nghệ tin học

GCN

Nhóm 2KTV (1KTV6 + 1KTV4)

1-3

0,050

-

Viết GCNQSDĐ bằng công nghệ tin học, riêng trang 3 bằng thủ công

GCN

Nhóm 2KTV (1KTV6 + 1KTV4)

1-3

0,075

5

Gửi hồ sơ, trích sao địa chính, GCNQSDĐ đến Phòng TNMT

Hồ sơ

1KTV6

1-3

0,031

6

Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; lập tờ trình về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; trình ký GCNQSDĐ

Hồ sơ

1KTV6

1-3

0,050

7

Nhận lại hồ sơ, gửi hồ sơ gốc lên Văn phòng ĐKQSDĐ cấp tỉnh; sao bản lưu GCNQSDĐ, trả GCNQSDĐ về cấp xã

Hồ sơ

1KTV6

1-3

0,050

8

Nhận hồ sơ của cấp huyện; chỉnh lý HSĐC; lập bản trích sao HSĐC; gửi bản trích sao về cấp huyện

Hồ sơ

1KTV6

1-3

0,083

9

Nhận bản trích sao HSĐC; chỉnh lý HSĐC; gửi bản trích sao về cấp xã; nhận lệ phí cấp giấy, nộp kho bạc

Hồ sơ

1KTV6

1-3

0,267

10

Nhận GCNQSDĐ, bản trích sao; chỉnh lý HSĐC; trả GCNQSDĐ; thu lệ phí cấp giấy, gửi lệ phí về cấp huyện

Hồ sơ

1KTV6

1-3

0,240

Ghi chú:

(1) Hạng mục công việc 1, 2, 10 thực hiện tại cấp xã;

- Hạng mục công việc 3, 4, 5, 7, 9  thực hiện ở Văn phòng ĐKQSDĐ cấp huyện;

- Hạng mục công việc 6 thực hiện tại Phòng TNMT;

- Hạng mục công việc 8 thực hiện tại Văn phòng ĐKQSDĐ cấp tỉnh;

(2) Trường hợp ở cấp huyện chưa thành lập Văn phòng ĐKQSDĐ thì Phòng TNMT thực hiện các hạng mục công việc 3, 4, 5, 6, 7, 9

M. Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thuộc diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

I. PHÂN LOẠI KHÓ KHĂN:

Như mục A, chương II

II. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

Đơn vị tính của ĐMLĐ là công nhóm/ĐVT

TT

Nội dung công việc

ĐVT

Định biên

KK

ĐM

1

Hướng dẫn NSDĐ viết đơn, hướng dẫn rà soát HTSDĐ, hướng dẫn lập Hồ sơ xin ĐKBĐ; chỉ đạo rà soát HTSDĐ (nếu cần thiết)

1.1

Hướng dẫn người sử dụng đất viết đơn, hướng dẫn rà soát HTSDĐ, lập Hồ sơ xin ĐKBĐ

Hồ sơ

1KTV6

1

0,195

2

0,261

3

0,288

4

0,366

5

0,456

1.2

Rà soát HTSDĐ

Hồ sơ

Nhóm 2KTV (1KTV6 + 1KTV4)

1-5

0,500

0,500

2

Nhận Hồ sơ xin ĐKBĐ

2.1

Nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ; hướng dẫn bổ sung hồ sơ, hướng dẫn lập lại hồ sơ (nếu cần thiết)

Hồ sơ

1KTV6

1-5

0,085

2.2

Viết giấy biên nhận (hoặc trả lại hồ sơ), vào sổ theo dõi nhận trả hồ sơ

Hồ sơ

1KTV6

1-5

0,010

3

Trích lục BĐĐC; lập Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính gửi cơ quan thuế, nhận thông báo, gửi thông báo, nhận hóa đơn thực hiện nghĩa vụ tài chính; gửi trích sao số liệu địa chính; gửi hồ sơ đến Sở TNMT (Trường hợp phải trích đo địa chính thửa đất hoặc đo đạc bổ sung tài sản gắn liền trên đất thì mức áp dụng theo chương I của phần này)

3.1

Trích lục bản đồ địa chính

Hồ sơ

1KTV6

1-5

0,025

3.2

Lập Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính, gửi cơ quan thuế, nhận thông báo, gửi thông báo, nhận hóa đơn thực hiện nghĩa vụ tài chính

Hồ sơ

1KTV4

1-5

0,082

3.3

Trích sao số liệu địa chính, viết GCNQSDĐ, chuẩn bị hồ sơ trình ký GCNQSDĐ, gửi Hồ sơ đến Sở TNMT

Hồ sơ

1KTV6

1-5

0,160

4

Kiểm tra hồ sơ, trình chỉnh lý GCNQSDĐ hoặc lập tờ trình về việc biến động QSDĐ; trả lại hồ sơ, GCNQSDĐ cho Văn phòng ĐKQSDĐ; vào sổ cấp GCNQSDĐ

Hồ sơ

Nhóm  2KTV8

1-5

0,025

5

Điền viết HSĐC, trích sao HSĐC (2 bản), trả GCNQSDĐ, gửi trích sao HSĐC cho cấp huyện, cấp xã

Hồ sơ

1KTV6

1-5

0,028

6

Nhận bản trích sao HSĐC, điền viết vào bản sao HSĐC của đối tượng được thực hiện biến động QSDĐ

Hồ sơ

1KTV6

1-5

0,025

7

Nhận bản trích sao HSĐC, điền viết vào bản sao HSĐC của đối tượng được thực hiện biến động QSDĐ

Hồ sơ

1KTV4

1-5

0,025

Ghi chú:

(1) Hạng mục công việc 7 thực hiện ở cấp xã;

(2) Hạng mục công việc 6 thực hiện ở cấp huyện;

(3) Hạng mục công việc 1, 2, 3, 5 thực hiện ở Văn phòng ĐKQSDĐ cấp tỉnh;

(4) Hạng mục công việc 4 thực hiện ở Sở TNMT.

N. Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập lại hồ sơ địa chính thực hiện đồng thời cho nhiều hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với đất ở tại xã sau khi đo vẽ bản đồ địa chính chính quy thay thế cho tài liệu đo đạc cũ.

I. PHÂN LOẠI KHÓ KHĂN

Như mục A, chương II

II. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

Đơn vị tính của ĐMLĐ là công nhóm/ĐVT

TT

Nội dung công việc

ĐVT

Định biên

KK

ĐM

1

Hướng dẫn người sử dụng đất lập hồ sơ xin cấp đổi GCNQSDĐ

1.1

Chuẩn bị địa điểm, các tài liệu, bản đồ, mẫu đơn xin cấp đổi GCNQSDĐ

Nhóm 3KTV (2KTV6 + 1KTV4)

1-3

20

20

1.2

Phổ biến, tuyên truyền chủ trương, kế hoạch cấp đổi GCNQSDĐ

1KTV4

1-3

10

10

1.3

Hướng dẫn lập hồ sơ xin cấp đổi GCNQSDĐ

8000 hồ sơ

Nhóm 2KTV (1KTV6 + 1KTV4)

1-3

200

2

Nhận hồ sơ xin cấp đổi GCNQSDĐ

2.1

Nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ; hướng dẫn bổ sung hồ sơ và hướng dẫn lập lại hồ sơ (nếu cần thiết)

8000 hồ sơ

Nhóm 2KTV (1KTV6 + 1KTV4)

1-3

250

2.2

Viết giấy biên nhận (hoặc trả lại hồ sơ), vào sổ theo dõi nhận, trả hồ sơ

8000 hồ sơ

1KTV4

1-3

160

2.3

Thẩm tra tình trạng thửa đất ngoài thực địa (20% số hồ sơ)

8000 hồ sơ

Nhóm 2KTV (1KTV6 + 1KTV4)

1

600

600

2

720

720

3

864

864

2.4

Chuyển hồ sơ xin cấp đổi GCNQSDĐ lên Văn phòng ĐKQSDĐ; lập sổ theo dõi việc chuyển hồ sơ

8000 hồ sơ

1KTV4

1-3

20

2.5

Nhận bản sao HSĐC, bản sao sổ cấp GCNQSDĐ, GCNQSDĐ; trao GCNQSDĐ, thu lệ phí cấp giấy, gửi lệ phí về cấp huyện.

8000 hồ sơ

Nhóm 2KTV (1KTV6 + 1KTV4)

1-3

80

3

Kiểm tra hồ sơ xin cấp đổi GCNQSDĐ, xác nhận vào đơn của người SDĐ

8000 hồ sơ

1KTV6

1-3

500

4

Trích lục thửa đất từ BĐĐC

-

Trích lục bằng công nghệ tin học

8000 hồ sơ

1KTV5

1-3

200

-

Trích lục thủ công

1KTV5

1-3

600

5

Viết Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

-

Nhập dữ liệu và in GCNQSDĐ bằng công nghệ tin học

8000 GCN

Nhóm 2KTV (1KTV6 + 1KTV4)

1-3

400

-

Nhập dữ liệu và in GCNQSDĐ bằng công nghệ tin học, riêng trang 3 viết thủ công

1-3

600

6

Chuyển hồ sơ xin cấp đổi GCNQSDĐ, GCNQSDĐ đã viết, hợp đồng cho thuê đất đến Phòng TNMT; lập sổ theo dõi việc chuyển hồ sơ

8000 hồ sơ

1KTV4

1-3

10

7

Lập sổ cấp GCNQSDĐ, nhân sao sổ cấp GCNQSDĐ (2 bản); lập sổ theo dõi hợp đồng

8000 hồ sơ

1KTV6

1-3

80

8

Nhận lại hồ sơ, GCNQSDĐ, hợp đồng thuê đất; gửi tài liệu gốc về Văn phòng ĐKQSDĐ cấp tỉnh

8000 hồ sơ

1KTV4

1-3

20

9

Nhận hồ sơ cấp đổi GCNQSDĐ, bản lưu GCNQSDĐ; chỉnh lý BĐĐC, Sổ Mục kê theo GCNQSDĐ; lập Sổ Địa chính; nhân sao HSĐC, gửi bản sao HSĐC

9.1

Nhận các tài liệu gốc từ cấp huyện; gửi 2 bản sao HSĐC về cấp huyện

8000 hồ sơ

1KTV4

1-3

20

9.2

Lập Sổ Địa chính, lập lại Sổ Mục kê (2500 người sử dụng đất, 20 quyển) bằng công nghệ tin học

8000 hồ sơ

1KTV6

1-3

250

9.3

In bản đồ địa chính sau cấp GCNQSDĐ (3 bộ x 40 tờ/bộ)

1KTV8

1-3

4

9.4

Sao hồ sơ KTTĐ, biên bản xác nhận ranh giới sử dụng đất (20% x 2 bộ x 8000 thửa/bộ)

8000 hồ sơ

1KTV4

1-3

8

9.5

Nhân sao Sổ Địa chính, Sổ Mục kê (2 bộ x 27 quyển/bộ)

8000 hồ sơ

1KTV4

1-3

75

10

Nhận bản sao HSĐC; gửi bản sao HSĐC, bản sao Sổ cấp GCNQSDĐ, GCNQSDĐ về xã, trả hợp đồng; nhận lệ phí cấp GCNQSDĐ, nộp kho bạc

8000 hồ sơ

1KTV4

1-3

50

Ghi chú:

(1) Các hạng mục công việc 1, 2 thực hiện ở cấp xã;

- Các hạng mục công việc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 thực hiện tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (trường hợp ở cấp huyện chưa thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thì do Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện);

- Hạng mục công việc 9 thực hiện tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh;

(2) Khi số hồ sơ, giấy chứng nhận và số thửa thay đổi thì tính lại định mức của từng công việc theo tỷ lệ thuận với số lượng thay đổi.

(3) Trường hợp nhiều thửa đất nông nghiệp được cấp chung trong một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì ngoài mức được tính ở trên cứ mỗi thửa đất tăng thêm được tính bằng 0,30 lần định mức 2, 3, 4, 5 của mức trên.

(4) Trường hợp thửa đất có thay đổi về hình dạng, diện tích vượt hạn sai quy định thì áp dụng mức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. (Mức quy định tại mục A chương II).

O. Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho nhiều thửa đất của mỗi hộ gia đình, cá nhân thành giấy chứng nhận cấp cho từng thửa đất có chỉnh lý hồ sơ địa chính.

I. PHÂN LOẠI KHÓ KHĂN

Như mục A, chương II

II. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

Đơn vị tính của ĐMLĐ là công nhóm/ĐVT

TT

Nội dung công việc

ĐVT

Định biên

KK

ĐM

1

Hướng dẫn người sử dụng đất lập hồ sơ xin cấp đổi GCNQSDĐ

1.1

Chuẩn bị địa điểm, các tài liệu, bản đồ, mẫu đơn xin cấp đổi GCNQSDĐ

Nhóm 3KTV (2KTV6 + 1KTV4)

1-3

20

20

1.2

Phổ biến, tuyên truyền chủ trương, kế hoạch cấp đổi GCNQSDĐ

1KTV4

1-3

10

10

1.3

Hướng dẫn lập hồ sơ xin cấp đổi GCNQSDĐ

8000 hồ sơ

Nhóm 2KTV (1KTV6 + 1KTV4)

1-3

200

2

Nhận hồ sơ xin cấp đổi GCNQSDĐ

2.1

Nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ; hướng dẫn bổ sung hồ sơ và hướng dẫn lập lại hồ sơ (nếu cần thiết)

8000 hồ sơ

Nhóm 2KTV (1KTV6 + 1KTV4)

1-3

250

2.2

Viết giấy biên nhận (hoặc trả lại hồ sơ), vào sổ theo dõi nhận, trả hồ sơ

8000 hồ sơ

1KTV4

1-3

160

2.3

Chuyển hồ sơ xin cấp đổi GCNQSDĐ lên Văn phòng ĐKQSDĐ; lập sổ theo dõi việc chuyển hồ sơ

8000 hồ sơ

1KTV4

1-3

20

2.4

Trao GCNQSDĐ, thu lệ phí cấp giấy, gửi lệ phí về cấp huyện

8000 hồ sơ

Nhóm 2KTV (1KTV6 + 1KTV4)

1-3

70

3

Kiểm tra hồ sơ xin cấp đổi GCNQSDĐ, xác nhận vào đơn của người sử dụng đất

8000 hồ sơ

1KTV6

1-3

100

4

Viết GCNQSDĐ bằng công nghệ tin học (gồm bản chính và bản sao)

8000 GCN

Nhóm 2KTV (1KTV6 + 1KTV4)

1-3

400

5

Chuyển hồ sơ xin cấp đổi GCNQSDĐ, GCNQSDĐ đã viết đến Phòng TNMT; lập sổ theo dõi việc chuyển hồ sơ

8000 hồ sơ

1KTV4

1-3

10

6

Lập sổ cấp GCNQSDĐ, nhân sao Sổ cấp GCNQSDĐ (2 bản); lập sổ theo dõi hợp đồng

8000 hồ sơ

1KTV6

1-3

80

7

Nhận lại hồ sơ, GCNQSDĐ từ Phòng TNMT

8000 hồ sơ

1KTV4

1-3

20

8

Chỉnh lý hồ sơ địa chính theo GCNQSDĐ đã cấp

8.1

Lập và gửi thông báo chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính

8000 hồ sơ

1KTV4

1-3

80

8.2

Chỉnh lý hồ sơ địa chính lưu ở mỗi cấp

8000 hồ sơ

1KTV6

1-3

250

9

Chuyển bản sao Sổ cấp GCNQSDĐ và GCNQSDĐ về xã; nhận lệ phí cấp GCNQSDĐ nộp kho bạc

8000 hồ sơ

1KTV4

1-3

25

Ghi chú:

(1) Các hạng mục công việc 1, 2, 8.2 thực hiện ở cấp xã;

- Các hạng mục công việc 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 thực hiện tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (trường hợp ở cấp huyện chưa thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thì Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện);

- Hạng mục công việc 8.2 thực hiện tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh;

(2) Khi số hồ sơ, giấy chứng nhận và số thửa thay đổi thì tính lại định mức của từng công việc theo tỷ lệ thuận với số lượng thay đổi.

(3) Trường hợp thửa đất có thay đổi về hình dạng, diện tích vượt hạn sai quy định thì áp dụng mức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (Mức quy định tại mục A chương II).

P. Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập lại hồ sơ địa chính thực hiện đồng thời cho nhiều hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với đất ở tại phường sau khi đo vẽ bản đồ địa chính chính quy thay thế cho tài liệu đo đạc cũ.

I. PHÂN LOẠI KHÓ KHĂN

Như mục A, chương II

II. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

Đơn vị tính của ĐMLĐ là công nhóm/ĐVT

TT

Nội dung công việc

ĐVT

Định biên

KK

ĐM

1

Hướng dẫn người sử dụng đất lập hồ sơ xin cấp đổi GCNQSDĐ

1.1

Chuẩn bị các tài liệu, bản đồ, mẫu đơn xin cấp đổi GCNQSDĐ

Phường

Nhóm 3KTV (2KTV6 + 1KTV4)

2-5

20

1.2

Phổ biến, tuyên truyền chủ trương, kế hoạch về cấp đổi GCNQSDĐ

Phường

1KTV4

2-5

10

10

1.3

Hướng dẫn lập hồ sơ xin cấp đổi GCNQSDĐ

5000 hồ sơ

Nhóm 2KTV (1KTV6 + 1KTV4)

2-5

170

2

Nhận hồ sơ xin cấp đổi GCNQSDĐ

2.1

Nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ; hướng dẫn bổ sung hồ sơ và hướng dẫn lập lại hồ sơ (nếu cần thiết)

5000 hồ sơ

Nhóm 2KTV (1KTV6 + 1KTV4)

2-5

170

2.2

Viết giấy biên nhận (hoặc trả lại hồ sơ), vào sổ theo dõi nhận, trả hồ sơ

5000 hồ sơ

1KTV4

2-5

100

2.3

Thẩm tra tình trạng thửa đất ở ngoài thực địa (20% số hồ sơ)

5000 hồ sơ

Nhóm 2KTV (1KTV6 + 1KTV4)

2

500

500

3

550

550

4

605

605

5

665

665

3

Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn xin cấp đổi GCNQSDĐ

5000 hồ sơ

1KTV6

2-5

500

4

Trích lục thửa đất

-

Trích lục bằng công nghệ tin học

5000 hồ sơ

1KTV5

2-5

200

-

Trích lục thủ công

1KTV5

2-5

600

5

Viết GCNQSDĐ (gồm bản chính và bản sao)

-

Nhập dữ liệu và in GCNQSDĐ bằng công nghệ tin học

5000 GCN

Nhóm 2KTV (1KTV6 + 1KTV4)

2-5

250

-

Nhập dữ liệu và in GCNQSDĐ bằng công nghệ tin học, riêng trang 3 viết thủ công

Nhóm 2KTV (1KTV6 + 1KTV4)

2-5

375

6

Chuyển hồ sơ, GCNQSDĐ đã viết, hợp đồng thuê đất đến Phòng TNMT; lập sổ theo dõi gửi hồ sơ

5000 hồ sơ

1KTV4

2-5

10

7

Lập Sổ cấp GCNQSDĐ, Sổ theo dõi hợp đồng

5000 hồ sơ

1KTV6

2-5

50

8

Nhận lại hồ sơ, GCNQSDĐ, hợp đồng thuê đất; gửi tài liệu gốc về Văn phòng ĐKQSDĐ cấp tỉnh

5000 hồ sơ

1KTV4

2-5

30

9

Nhận hồ sơ cấp đổi GCNQSDĐ, bản lưu GCNQSDĐ; chỉnh lý BĐĐC, Sổ Mục kê theo GCNQSDĐ; lập Sổ Địa chính, nhân sao HSĐC (2 bộ), gửi bản sao HSĐC

9.1