Quyết định 07/2007/QĐ-BTNMT

Quyết định 07/2007/QĐ-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật Đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Quyết định 07/2007/QĐ-BTNMT Định mức kinh tế kỹ thuật Đăng ký quyền sử dụng đất lập hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được thay thế bởi Quyết định 10/2008/QĐ-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hộ sơ địa chính và được áp dụng kể từ ngày 03/02/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2007/QĐ-BTNMT Định mức kinh tế kỹ thuật Đăng ký quyền sử dụng đất lập hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 07/2007/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Định mức kinh tế - kỹ thuật Đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 14/2003/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 11 năm 2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh   tế - kỹ thuật Đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Bộ LĐTBXH;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Công báo;
- Lưu VT, KHTC, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Hùng Võ

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2007/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu07/2007/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2007
Ngày hiệu lực10/04/2007
Ngày công báo26/03/2007
Số công báoTừ số 250 đến số 251
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/06/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2007/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 07/2007/QĐ-BTNMT Định mức kinh tế kỹ thuật Đăng ký quyền sử dụng đất lập hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 07/2007/QĐ-BTNMT Định mức kinh tế kỹ thuật Đăng ký quyền sử dụng đất lập hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu07/2007/QĐ-BTNMT
    Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
    Người kýĐặng Hùng Võ
    Ngày ban hành27/02/2007
    Ngày hiệu lực10/04/2007
    Ngày công báo26/03/2007
    Số công báoTừ số 250 đến số 251
    Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/06/2014
    Cập nhật7 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 07/2007/QĐ-BTNMT Định mức kinh tế kỹ thuật Đăng ký quyền sử dụng đất lập hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2007/QĐ-BTNMT Định mức kinh tế kỹ thuật Đăng ký quyền sử dụng đất lập hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất