Quyết định 1065/QĐ-BTNMT

Quyết định 1065/QĐ-BTNMT năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến hết ngày 31/12/2013

Nội dung toàn văn Quyết định 1065/QĐ-BTNMT 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Bộ Tài nguyên Môi trường


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1065/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2013

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. ng b kèm theo Quyết định này kết qu h thng hóa văn bn quy phạm pháp luật thuc phạm vi qun lý nhà nưc ca B Tài nguyên và Môi tng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013, bao gm:

1. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013.

2. Danh mục tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật là đối tượng hệ thống hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013.

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của B Tài nguyên và Môi tng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013.

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiu lc toàn b hoặc mt phn thuộc phm vi quản lý nhà nưc ca B Tài nguyên và i tờng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013.

5. Danh mục văn bn quy phạm pháp luật cn sa đi, b sung, thay thế, bãi b hoặc ban hành mi thuc phạm vi quản lý nhà nưc ca Bộ Tài nguyên và Môi trưng đến hết ny 31 tháng 12 năm 2013.

Điều 2. Căn cứ kết qu h thng hóa văn bn quy phạm pháp luật đưc công b ti Điều 1, các đơn v trách nhim:

1. V Pháp chế chtrì, phi hp với Văn phòng Bộ thc hiện việc đăng ti kết qu h thống hóa văn bn quy phạm pháp luật trên Cng thông tin điện t ca Bộ i nguyên và i trưng; gi đăng Công báo Danh mục văn bn hết hiệu lc toàn b hoặc mt phn thuc phạm vi quản lý nhà nưc ca B Tài nguyên và Môi trưng đến hết ny 31 tháng 12 năm 2013 theo quy định ca pháp luật.

2. Các đơn v thuc B:

a) Căn cứ Danh mục văn bn ti Khoản 5 Điều 1 Quyết đnh này khẩn trương son tho, trình cơ quan, ngưi có thẩm quyền ban hành văn bản sa đổi, b sung, thay thế, bãi b hoặc ban hành mi văn bn quy phạm pháp luật.

Trường hp c văn bn chưa đưc đưa vào chương trình xây dựng văn bn quy phạm pháp luật ca B hoặc cơ quan cấp trên thì khn trương đ xut đưa vào kế hoch, chương trình xây dựng văn bn.

b) Tiến hành rà soát ngay các văn bn quy phm pháp luật theo Hiến pháp năm 2013, xác đnh ni dung trái với Hiến pháp, trình quan, ngưi có thẩm quyền ban hành văn bn sa đi, b sung, thay thế, bãi b hoc ban hành mi để phù hp vi Hiến pháp.

Điều 3. Quyết đnh y có hiu lc thi hành k t ny ký.

Điều 4. Th trưng các đơn v thuc B, các quan có liên quan chu trách nhiệm thi nh Quyết đnh y./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Quang

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1065/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1065/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2014
Ngày hiệu lực10/06/2014
Ngày công báo13/07/2014
Số công báoTừ số 667 đến số 668
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1065/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 1065/QĐ-BTNMT 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Bộ Tài nguyên Môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1065/QĐ-BTNMT 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Bộ Tài nguyên Môi trường
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1065/QĐ-BTNMT
       Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
       Người kýNguyễn Minh Quang
       Ngày ban hành10/06/2014
       Ngày hiệu lực10/06/2014
       Ngày công báo13/07/2014
       Số công báoTừ số 667 đến số 668
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1065/QĐ-BTNMT 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Bộ Tài nguyên Môi trường

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1065/QĐ-BTNMT 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Bộ Tài nguyên Môi trường

          • 10/06/2014

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 13/07/2014

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 10/06/2014

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực