Quyết định 12/2006/QĐ-BTNMT

Quyết định 12/2006/QĐ-BTNMT Danh mục phế liệu được nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất đã được thay thế bởi Thông tư 01/2013/TT-BTNMT phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất và được áp dụng kể từ ngày 01/04/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2006/QĐ-BTNMT Danh mục phế liệu được nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Số: 12/2006/QĐ-BTNMT
Hà Nội,ngày 08 tháng 9 năm 2006
 
QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC PHẾ LIỆU ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;
Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và h
ướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Điều 2. Việc nhập khẩu phế liệu phải thực hiện theo các quy định tại Điều 42 và Điều 43 của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 03/2004/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 4 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
-
Văn phòng Trung ương Đảng;
-Văn phòng Quốc hội;
-Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
-Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ;
-Toà án nhân dân tối cao;
-Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
-Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
-HĐND, UBND các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương;
-Các Sở Tài nguyên và Môi trường;
-Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
-Công báo, Website của Chính phủ;
-Lưu VT, Cục BVMT, PC, HTQT.

BỘ TRƯỞNG
Mai Ái Trực

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2006/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/2006/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2006
Ngày hiệu lực07/10/2006
Ngày công báo22/09/2006
Số công báoTừ số 41 đến số 42
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/04/2013
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2006/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 12/2006/QĐ-BTNMT Danh mục phế liệu được nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 12/2006/QĐ-BTNMT Danh mục phế liệu được nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu12/2006/QĐ-BTNMT
      Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
      Người kýMai Ái Trực
      Ngày ban hành08/09/2006
      Ngày hiệu lực07/10/2006
      Ngày công báo22/09/2006
      Số công báoTừ số 41 đến số 42
      Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/04/2013
      Cập nhật2 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 12/2006/QĐ-BTNMT Danh mục phế liệu được nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2006/QĐ-BTNMT Danh mục phế liệu được nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất