Thông tư 10/2011/TT-BTNMT

Thông tư 10/2011/TT-BTNMT sửa đổi Thông tư 11/2006/TT-BTNMT về hướng dẫn thực hiện Quyết định 245/2006/QĐ-TTg Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường ban hành

Thông tư 10/2011/TT-BTNMT sửa đổi Thông tư 11/2006/TT-BTNMT đã được thay thế bởi Thông tư 35/2011/TT-BTNMT hướng dẫn Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bảo, lũ và được áp dụng kể từ ngày 15/10/2011.

Nội dung toàn văn Thông tư 10/2011/TT-BTNMT sửa đổi Thông tư 11/2006/TT-BTNMT


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10/2011/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2011

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 245/2006/QĐ-TTg">11/2006/TT-BTNMT NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 245/2006/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY CHẾ BÁO ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI, BÃO, LŨ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 245/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUY ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Thông tư số 245/2006/QĐ-TTg">11/2006/TT-BTNMT ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Quyết định số 245/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm 5.2 khoản 5 mục V như sau:

“5.2. Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, thẩm tra, cấp (hoặc bổ sung) giấy phép hoạt động báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ cho tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc; cấp lại giấy phép trong thời hạn ba (03) ngày

2. Sửa đổi, bổ sung đoạn đầu khoản 6 mục V như sau:

“6. Thủ tục đề nghị cấp, bổ sung, cấp lại giấy phép hoạt động báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ:

Tổ chức, cá nhân phải nộp một (01) bộ hồ sơ về việc đề nghị cấp, bổ sung giấy phép hoạt động báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ tại Cục Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường.”

3. Sửa đổi khoản 7 mục V như sau:

“7. Phạm vi giấy phép hoạt động báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ

< span="">4. Bỏ cụm từ “gia hạn” tại khoản 3, điểm 4.1 khoản < span="">điểm 5.1 khoản 5 mục V.

5. Bãi bỏ điểm 6.3 khoản 6, tiết b điểm 12.1 khoản 12 mục V.

6. Bãi bỏ Mẫu số 3 ban hành kèm

< span="">Điều 2: Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2011.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, xử lý

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TƯ Đảng;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;
- Website Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Lưu: VT,KTTVBĐKH, PC

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

MẪU GIẤY PHÉP

HOẠT ĐỘNG BÁO ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI, BÃO, LŨ
(Kèm theo Thông tư số /2011/TT-BTNMT ngày tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY PHÉP

HOẠT ĐỘNG BÁO ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI, BÃO, LŨ

< span="">

< span="">

Không cho mượn, cho thuê, chuyển nhượng.

Chỉ hoạt động trong phạm vi nội dung được cấp

Trang 1

Trang 2

Tên tổ chức, cá nhân: ....................................….

Trụ sở tại:............................................................

Điện thoại:  ........................... Fax: ......................

Quyết định thành lập số .........ngày .......tháng….

 năm  ...................................................................

Cơ quan cấp: ......................................................

Nội dung hoạt động báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ: ......................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

Hà Nội, ngày        tháng        năm
Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bổ sung nội dung lần thứ nhất

Hà Nội, ngày       tháng       năm
Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bổ sung nội dung lần thứ hai

Hà Nội, ngày       tháng       năm
Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trang 3

Trang 4

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2011/TT-BTNMT

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 10/2011/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/04/2011
Ngày hiệu lực 10/06/2011
Ngày công báo 18/05/2011
Số công báo Từ số 289 đến số 290
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 29/01/2013
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2011/TT-BTNMT

Lược đồ Thông tư 10/2011/TT-BTNMT sửa đổi Thông tư 11/2006/TT-BTNMT


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 10/2011/TT-BTNMT sửa đổi Thông tư 11/2006/TT-BTNMT
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 10/2011/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký Trần Hồng Hà
Ngày ban hành 14/04/2011
Ngày hiệu lực 10/06/2011
Ngày công báo 18/05/2011
Số công báo Từ số 289 đến số 290
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 29/01/2013
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 10/2011/TT-BTNMT sửa đổi Thông tư 11/2006/TT-BTNMT

Lịch sử hiệu lực Thông tư 10/2011/TT-BTNMT sửa đổi Thông tư 11/2006/TT-BTNMT