Quyết định 06/2003/QĐ-BTNMT

Quyết định 06/2003/QĐ-BTNMT Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Quyết định 06/2003/QĐ-BTNMT trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản đã được thay thế bởi Thông tư 01/2006/TT-BTNMT thi hành Luật Khoáng sản Luật Sửa đổi Luật Khoáng sản thực hiện nội dung Nghị định 160/2005/NĐ-CP và được áp dụng kể từ ngày 18/02/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2003/QĐ-BTNMT trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06/2003/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 06/2003/QĐ-BTNMT NGÀY 19/9/2003 BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996;
Căn cứ Nghị định số 76/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản (sửa đổi);
Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản và các mẫu hồ sơ, giấy phép hoạt động khoáng sản.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Quyết định này thay thế Quyết định số 17/2001/QĐ-BCN ngày 23 tháng 3 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành “Quy định thủ tục về giấy phép hoạt động khoáng sản (sửa đổi)”.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Mai Ái Trực

(Đã ký)

 

QUY ĐỊNH

VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN
(ban hành kèm theo Quyết định số 06 /2003/QĐ-BTNMT ngày 19/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, cho phép trả lại giấy phép khảo sát khoáng sản, giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản và giấy phép chế biến khoáng sản; cho phép chuyển nhượng quyền hoạt động khoáng sản hoặc tiếp tục thực hiện quyền hoạt động khoáng sản trong trường hợp thừa kế hợp pháp (dưới đây gọi chung là cấp giấy phép hoạt động khoáng sản) và đăng ký các hoạt động khoáng sản.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này được áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản và các cơ quan khác có liên quan; tổ chức kinh tế Việt Nam được thành lập, hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài hoạt động tại Việt Nam theo pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam khi xin cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.

Điều 3. Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp các loại giấy phép sau đây:

a) Giấy phép khảo sát khoáng sản;

b) Giấy phép thăm dò khoáng sản;

c) Giấy phép khai thác, giấy phép chế biến khoáng sản các loại, trừ giấy phép khai thác, giấy phép chế biến khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại khoản 2 Điều này.

d) Giấy phép khai thác, giấy phép chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong trường hợp cấp cho tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài.

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp các loại giấy phép sau đây:

a) Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản các loại đối với các khu vực khai thác tận thu đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt;

b) Giấy phép khai thác, giấy phép chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn cho tổ chức trong nước (kể cả đối với khu vực giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp giấy phép thăm dò và phê duyệt báo cáo kết quả thăm dò.

Chương 2:

GIẤY PHÉP KHẢO SÁT KHOÁNG SẢN

Điều 4. Hồ sơ xin cấp giấy phép khảo sát khoáng sản

Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn xin cấp giấy phép khảo sát khoáng sản (Mẫu số 1), kèm theo bốn (4) bộ bản đồ khu vực khảo sát. Ranh giới khu vực khảo sát khoáng sản được khoanh định theo ô vuông, mỗi ô có kích thước 1 km x 1 km trên nền bản đồ địa hình có tỷ lệ không nhỏ hơn 1:100.000 theo hệ thống toạ độ vuông góc VN2000 (Mẫu số 2);

2. Đề án khảo sát khoáng sản, trong đó nêu rõ cơ sở địa chất và các loại khoáng sản là đối tượng khảo sát, phương pháp và khối lượng khảo sát; thời hạn, tiến độ, dự toán chi phí khảo sát và nguồn tài chính;

3. Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng Nhà nước của tổ chức xin cấp giấy phép khảo sát khoáng sản.

Điều 5. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép khảo sát khoáng sản

Hồ sơ xin gia hạn phải nộp cho cơ quan tiếp nhận trước ngày giấy phép hết hạn ba mươi (30) ngày, bao gồm:

1. Đơn xin gia hạn (Mẫu số 3);

2. Báo cáo kết quả khảo sát khoáng sản và khối lượng công trình, kinh phí đã thực hiện đến thời điểm xin gia hạn.

Trong trường hợp giấy phép khảo sát khoáng sản đã hết hạn nhưng hồ sơ xin gia hạn đang được xem xét thì giấy phép đó tiếp tục có hiệu lực đến thời điểm có quyết định gia hạn hoặc có văn bản trả lời giấy phép không được gia hạn.

Điều 6. Hồ sơ xin trả lại giấy phép khảo sát khoáng sản

Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn trả lại giấy phép (Mẫu số 4);

2. Báo cáo kết quả khảo sát khoáng sản và khối lượng công trình, kinh phí đã thực hiện đến thời điểm trả lại giấy phép.

Chương 3:

GIẤY PHÉP THીM DÒ KHOÁNG SẢN

Điều 7. Hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản (Mẫu số 5);

2. Đề án thăm dò khoáng sản lập theo quy định, kèm theo bốn (4) bộ bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản lập trên nền bản đồ địa hình hệ thống toạ độ vuông góc VN2000 theo nguyên tắc:

a) Ranh giới khu vực thăm dò khoáng sản diện tích từ một kilômét vuông (1 km2) trở lên được khoanh định theo hình ô vuông khép kín trên bản đồ tỷ lệ 1: 50.000 (Mẫu số 6);

b) Khu vực thăm dò có diện tích nhỏ hơn một kilômét vuông (1 km2) khoanh định trên bản đồ tỷ lệ không nhỏ hơn 1: 5.000 (Mẫu số 6a).

3. Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhn có chứng thực của Công chứng Nhà nước đối với tổ chức xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản là tổ chức trong nước hoặc bản sao giấy phép đầu tư (nếu có) có chứng thực của Công chứng Nhà nước đối với tổ chức xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài.

Điều 8. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản

Hồ sơ xin gia hạn phải nộp cho cơ quan tiếp nhận trước ngày giấy phép hết hạn ba mươi (30) ngày, bao gồm:

1. Đơn xin gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản (Mẫu số 7);

2. Báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng và chi phí thăm dò đã thực hiện; chương trình, khối lượng công việc và dự toán chi phí thăm dò tiếp tục;

3. Bản đồ khu vực thăm dò, trong đó đã loại trừ ít nhất ba mươi phần trăm (30%) diện tích theo giấy phép được cấp trước đó.

Trong trường hợp giấy phép thăm dò khoáng sản đã hết hạn nhưng hồ sơ xin gia hạn đang được xem xét thì giấy phép đó tiếp tục có hiệu lực đến thời điểm được gia hạn hoặc có văn bản trả lời giấy phép không được gia hạn.

Điều 9. Hồ sơ xin trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản

Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn xin trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản (Mẫu số 8) hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản (Mẫu số 9);

2. Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, khối lượng công trình và chi phí thăm dò đã thực hiện đến thời điểm trả lại giấy phép hoặc trả lại một phần diện tích ghi trong giấy phép;

3. Bản đồ khu vực tiếp tục thăm dò; khối lượng công trình, dự toán và chương trình thăm dò tiếp tục (đối với trường hợp trả lại một phần diện tích thăm dò).

Điều 10. Hồ sơ xin chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn xin chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (Mẫu số 10) kèm theo hợp đồng chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản và bản kê giá trị tài sản sẽ chuyển nhượng;

2. Báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng công trình, chi phí đã thực hiện và các nghĩa vụ có liên quan theo quy định đã hoàn thành đến thời điểm xin chuyển nhượng quyền thăm dò;

3. Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhn có chứng thực của Công chứng Nhà nước đối với tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản là tổ chức trong nước hoặc bản sao giấy phép đầu tư (nếu có) có chứng thực của Công chứng Nhà nước đối với tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài.

Việc chuyển nhượng quyền thăm dò được chấp thuận bằng việc cấp giấy phép thăm dò thay thế giấy phép thăm dò đã cấp.

Điều 11. Hồ sơ xin tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản

Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản (Mẫu số 11); báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng công trình, chi phí đã thực hiện và chương trình tiếp tục thăm dò;

2. Bản sao văn bản pháp lý có chứng thực của Công chứng Nhà nước chứng minh tổ chức, cá nhân thừa kế hợp pháp quyền thăm dò khoáng sản;

3. Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng Nhà nước của tổ chức được thừa kế hợp pháp.

Việc cho phép tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản được chấp thuận bằng việc cấp giấy phép thăm dò cho tổ chức thừa kế hợp pháp, thay thế giấy phép đã cấp.

Chương 4:

GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Điều 12. Hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản

Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản (Mẫu số 12 hoặc Mẫu số 12a), kèm theo bốn (4) bộ bản đồ khu vực khai thác khoáng sản lập trên nền bản đồ địa hình có tỷ lệ không nhỏ hơn 1: 5.000, hệ thống tọa độ vuông góc VN2000 (Mẫu số 13 hoặc Mẫu số 13a);

2. Quyết định phê duyệt báo cáo kết quả thăm dò và trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định;

3. Báo cáo nghiên cứu khả thi khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt theo quy định;

4. Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

5. Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng Nhà nước đối với tổ chức xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản là tổ chức trong nước mà không phải là tổ chức đã được cấp giấy phép thăm dò hoặc bản sao giấy phép đầu tư có chứng thực của Công chứng Nhà nước đối với tổ chức xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài.

Điều 13. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản

Hồ sơ xin gia hạn phải nộp cho cơ quan tiếp nhận trước ngày giấy phép hết hạn chín mươi (90) ngày, bao gồm:

1. Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản (Mẫu số 14);

2. Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm xin gia hạn kèm theo Báo cáo kết quả hoạt động khai thác đến thời điểm xin gia hạn; trữ lượng khoáng sản còn lại và diện tích xin tiếp tục khai thác.

Trong trường hợp giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hạn nhưng hồ sơ xin gia hạn đang được xem xét thì giấy phép đó tiếp tục có hiệu lực đến thời điểm được gia hạn hoặc có văn bản trả lời giấy phép không được gia hạn.

Điều 14. Hồ sơ xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản

Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn trả lại giấy phép khai thác khoáng sản (Mẫu số 15) hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản (Mẫu số 16);

2. Bản đồ hiện trạng kèm theo báo cáo kết quả khai thác khoáng sản đến thời điểm trả lại giấy phép hoặc trả lại một phần diện tích khai thác;

3. Đề án đóng cửa mỏ đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật đối với trường hợp trả lại giấy phép khai thác.

Điều 15. Hồ sơ xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (Mẫu số 17) và hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản, kèm theo bản kê giá trị tài sản chuyển nhượng;

2. Báo cáo kết quả khai thác và các nghĩa vụ đã thực hiện đến thời điểm xin chuyển nhượng quyền khai thác kèm theo bản đồ hiện trạng khai thác tại thời điểm xin chuyển nhượng;

3. Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng Nhà nước đối với tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản là tổ chức trong nước hoặc bản sao giấy phép đầu tư có chứng thực của Công chứng Nhà nước đối với tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài.

Việc chuyển nhượng quyền khai thác được chấp thuận bằng việc cấp giấy phép khai thác cho tổ chức nhận chuyển nhượng, thay thế giấy phép đã cấp.

Điều 16. Hồ sơ xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản

Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản (Mẫu số 18);

2. Bản sao văn bản pháp lý có chứng thực của Công chứng Nhà nước chứng minh tổ chức, cá nhân thừa kế hợp pháp quyền khai thác khoáng sản;

3. Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng Nhà nước của tổ chức được thừa kế hợp pháp;

4. Bản đồ hiện trạng khai thác kèm theo báo cáo kết quả khai thác khoáng sản đến thời điểm xin được tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản.

 Việc cho phép tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản được chấp thuận bằng việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho tổ chức thừa kế hợp pháp, thay thế giấy phép đã cấp.

Chương 5:

GIẤY PHÉP CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

Điều 17. Hồ sơ xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản

Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản (Mẫu số 19);

2. Báo cáo nghiên cứu khả thi chế biến khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt theo quy định;

3. Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng Nhà nước đối với tổ chức xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản là tổ chức trong nước hoặc bản sao giấy phép đầu tư chế biến khoáng sản có chứng thực của Công chứng Nhà nước đối với tổ chức xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài;

4. Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Điều 18. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản

Hồ sơ xin gia hạn phải nộp cho cơ quan tiếp nhận trước ngày giấy phép hết hạn chín mươi (90) ngày, bao gồm:

1. Đơn xin gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản (Mẫu số 20);

2. Báo cáo kết quả hoạt động chế biến khoáng sản đến thời điểm xin gia hạn, sản lượng khoáng sản tiếp tục chế biến.

Trong trường hợp giấy phép chế biến khoáng sản đã hết hạn nhưng hồ sơ xin gia hạn đang được xem xét thì giấy phép đó tiếp tục có hiệu lực đến thời điểm được gia hạn hoặc có văn bản trả lời tổ chức xin gia hạn về lý do giấy phép không được gia hạn.

Điều 19. Hồ sơ xin trả lại giấy phép chế biến khoáng sản

Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn trả lại giấy phép chế biến khoáng sản (Mẫu số 21);

2. Báo cáo kết quả chế biến khoáng sản kể từ ngày giấy phép có hiệu lực đến thời điểm trả lại giấy phép.

Điều 20. Hồ sơ xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản

Hồ sơ bao gồm:           

1. Đơn xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản (Mẫu số 22);

2. Hợp đồng chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản, kèm theo bản kê giá trị tài sản chuyển nhượng; báo cáo kết quả chế biến khoáng sản và các nghĩa vụ đã hoàn thành tính đến thời điểm xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản;

3. Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng Nhà nước đối với tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản là tổ chức trong nước hoặc bản sao giấy phép đầu tư có chứng thực của Công chứng Nhà nước đối với tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài.

Việc chuyển nhượng quyền chế biến được chấp thuận bằng việc cấp giấy phép chế biến cho tổ chức nhận chuyển nhượng, thay thế giấy phép đã cấp.

Điều 21. Hồ sơ xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản

Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản (Mẫu số 23);

2. Bản sao văn bản pháp lý có chứng thực của Công chứng Nhà nước chứng minh tổ chức, cá nhân thừa kế hợp pháp quyền chế biến khoáng sản;

3. Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng Nhà nước của tổ chức được thừa kế hợp pháp;

4. Báo cáo kết quả chế biến khoáng sản và kế hoạch tiếp tục hoạt động chế biến khoáng sản.

Việc cho phép tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản được thể hiện bằng việc cấp giấy phép chế biến khoáng sản cho tổ chức thừa kế hợp pháp, thay thế giấy phép đã cấp.

Chương 6:

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Điều 22. Cơ quan tiếp nhận và thẩm định hồ sơ hoạt động khoáng sản

1. Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam là cơ quan giúp Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận và thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động khoáng sản trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định việc cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 3 Quy định này.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận và thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động khoáng sản trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định việc cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 3 Quy định này.

3. Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.

4. Trong trường hợp văn bản trả lời của các cơ quan hữu quan có ý kiến khác nhau, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm tổ chức trao đổi để thống nhất và báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Điều 23. Trình tự thực hiện

1. Đối với hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, trong thời hạn bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức trong nước và sáu mươi (60) ngày, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài (thời hạn trên không bao gồm thời gian lấy ý kiến của các cơ quan hữu quan), cơ quan tiếp nhận phải hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét việc cấp giấy phép.

2. Đối với hồ sơ xin gia hạn, trả lại giấy phép, trả lại một phần diện tích hoạt động khoáng sản, chuyển nhượng quyền hoạt động khoáng sản, tiếp tục thực hiện quyền hoạt động khoáng sản trong trường hợp thừa kế hợp pháp quyền hoạt động khoáng sản, trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận phải hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc cấp hoặc không cấp giấy phép.

3. Trong thời hạn bảy (7) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do cơ quan tiếp nhận trình, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc cấp hoặc không cấp giấy phép hoạt động khoáng sản và chuyển lại hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận (mẫu giấy phép hoạt động khoáng sản được quy định tại các mẫu từ mẫu số 24 đến mẫu số 43a).

4. Cơ quan tiếp nhận chịu trách nhiệm giao giấy phép cho tổ chức xin cấp giấy phép hoạt động khoáng sản hoặc trả lời bằng văn bản về lý do giấy phép không được cấp.

Chương 7:

ĐĂNG KÝ, THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN

Điều 24. Đăng ký, thông báo hoạt động khoáng sản

Việc đăng ký, thông báo hoạt động khoáng sản được thực hiện theo nguyên tắc sau:

1. Giấy phép hoạt động khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phải đăng ký tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường một (1) bộ kèm theo bản đồ khu vực hoạt động khoáng sản để thông báo hoạt động và phối hợp quản lý.

2. Giấy phép hoạt động khoáng sản do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp phải đăng ký tại Sở Tài nguyên và Môi trường và gửi đến Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam một (1) bộ kèm theo bản đồ khu vực hoạt động khoáng sản để theo dõi và phối hợp quản lý.

3. Trường hợp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mà không phải xin giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định tại Điều 62 Nghị định số 76/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản (sửa đổi), trước khi khai thác tổ chức, cá nhân phải đăng ký công suất, khối lượng, phương pháp và thiết bị khai thác kèm theo chương trình và kế hoạch khai thác tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 25. Quản lý và theo dõi tình hình cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm giúp Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc quản lý, tổng hợp và lập báo cáo sáu (6) tháng, hàng năm về tình hình cấp giấy phép hoạt động khoáng sản trong phạm vi cả nước.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc quản lý, tổng hợp và lập báo cáo hàng quý, hàng năm về tình hình cấp giấy phép hoạt động khoáng sản trong phạm vi quản lý hành chính của địa phương và gửi báo cáo hàng quý về Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Chương 8:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 26. Tổ chức thực hiện

Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phải kịp thời báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định.

 

 

MẪU SỐ 01

(TÊN TỔ CHỨC)

  Số:........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng... năm...

 

ĐƠN XIN KHẢO SÁT KHOÁNG SẢN

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

(Tên tổ chức)..........................................................................................

Trụ sở tại:...............................................................................................

Điện thoại:........................................ Fax:.............................................

Quyết định (Giấy phép) thành lập số...., ngày... tháng... năm...... của (cơ quan)...

Đăng ký kinh doanh số...... ngày... tháng... năm ....., tại..........  do .............. cấp.

Xin được khảo sát khoáng sản (tên khoáng sản).................... tại xã ............... huyện............... tỉnh.................

Mục đích khảo sát .............................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Diện tích khu vực khảo sát:................. km2.

Được giới hạn bởi các điểm góc:.............. có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Thời gian xin khảo sát............. tháng, từ tháng... năm... đến tháng... năm...

(Tên tổ chức)................. cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

(Tổ chức làm đơn)

Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

- (Theo Điều 4 của Quy định)

-

-

 

MẪU SỐ 02

BẢN ĐỒ KHU VỰC KHẢO SÁT KHOÁNG SẢN

............ xã......... huyện........... tỉnh.........

(xem bản đồ ở văn bản gốc)

 

MẪU SỐ 03

(TÊN TỔ CHỨC)

  Số:........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng... năm...

 

ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP KHẢO SÁT KHOÁNG SẢN

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ  Tài nguyên và Môi trường

(Tên tổ chức) ..........................................................................................

Trụ sở tại:..................................................................................................

Điện thoại:................................., Fax:.....................................................

Được phép khảo sát (tên khoáng sản)....................... tại xã ........., huyện....... tỉnh............, theo Giấy phép số ..... ngày... tháng...năm..., hết hạn ngày.... tháng... năm.....

Nay xin gia hạn Giấy phép khảo sát khoáng sản thêm...... tháng, từ tháng... năm.... đến tháng.... năm....

Diện tích........ km2, được giới hạn bởi các điểm góc..... có toạ độ xác định trên bản đồ gửi kèm theo.

Lý do xin gia hạn giấy phép khảo sát khoáng sản:...................................

...........................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

.............................................................................................................................

(Tên tổ chức).............. cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định khác của pháp luật khác có liên quan.

(Tổ chức làm đơn)

Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

- Báo cáo kết quả khảo sát khoáng sản đến ngày.....

-

-

 

MẪU SỐ 04

 

(TÊN TỔ CHỨC)

  Số:........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng... năm...

 

ĐƠN TRẢ LẠI GIẤY PHÉP KHẢO SÁT KHOÁNG SẢN

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

(Tên tổ chức )....................................................................................................

Trụ sở tại:................................... Điện thoại:..................., Fax:........................

Xin được trả lại Giấy phép khảo sát (tên khoáng sản)..... số.... ngày.... tháng.... năm.... kể từ ngày.... tháng.... năm....

Lý do xin trả lại giấy phép khảo sát khoáng sản .............................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

(Tổ chức làm đơn)

Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

- Báo cáo kết quả khảo sát khoáng sản đến ngày.....

-

-

 

MẪU SỐ 05

 

(TÊN TỔ CHỨC)

Số:........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng... năm...

 

ĐƠN XIN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

(Tên tổ chức).........................................................................................

Trụ sở tại:............................... Điện thoại:..................... Fax:...................

Quyết định (Giấy phép) thành lập số .... ngày... tháng... năm... của (cơ quan)............................

Đăng ký kinh doanh số........ ngày........ tháng.... năm......, tại...................

Giấy phép đầu tư số.............. ngày........ tháng...... năm............................

Xin được thăm dò khoáng sản (tên khoáng sản)............ tại xã.............., huyện.................. tỉnh...................

Diện tích khu vực xin thăm dò:.....................(ha, km2)

Được giới hạn bởi các điểm góc................ có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Thời gian xin thăm dò....... tháng, từ tháng.... năm...... đến tháng ....... năm ........

Hợp đồng thăm dò số ...... ngày...... tháng...... năm... với (tên tổ chức  thăm dò địa chất).....................

Dự toán chi phí thăm dò:......................

(Tên tổ chức)............... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

(Tổ chức làm đơn)

Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

- (Theo Điều 7 của Quy định)

- Hợp đồng thăm dò khoáng sản

-

-

 

MẪU SỐ 06

 

BẢN ĐỒ KHU VỰC THીM DÒ KHOÁNG SẢN

............ xã......... huyện........... tỉnh.........

(xem bản đồ ở bản gốc)

 

MẪU SỐ 06A

 

BẢN ĐỒ KHU VỰC THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

............ xã......... huyện........... tỉnh.........

(xem bản đồ ở bản gốc)

 

MẪU SỐ 07

 

(TÊN TỔ CHỨC)

Số:........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng... năm...

 

ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

(Tên tổ chức).........................................................................................

Trụ sở tại:................................................................................................

Điện thoại:........................................ Fax...............................................

Được phép thăm dò (tên khoáng sản)............. tại xã............, huyện ......., tỉnh........ theo Giấy phép thăm dò khoảng sản số......... ngày ..... tháng ........ năm .....

Xin được gia hạn Giấy phép thăm dò....... tháng, từ ngày.... tháng.... năm.... đến ngày.... tháng..... năm.....

Diện tích xin trả lại........... (ha, km2).

Diện tích tiếp tục thăm dò.......... (ha, km2), được giới hạn bởi các điểm góc....... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Dự toán chi phí thăm dò (bổ sung):........... ĐVN .

Lý do xin gia hạn giấy phép thăm dò:.......................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

(Tên tổ chức)............. cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

(Tổ chức làm đơn)

Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

- Báo cáo kết quả thăm dò

khoáng sản đến ngày....

- Đề án thăm dò (bổ sung)

-

 

MẪU SỐ 08

 

(TÊN TỔ CHỨC)

Số:........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng... năm...

 

ĐƠN TRẢ LẠI GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

(Tên tổ chức)..........................................................................................

Trụ sở tại:.................................................................................................

Điện thoại:......................................., Fax:..............................................

Xin được trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản (tên khoáng sản)......... số ............ ngày ........ tháng ....... năm.......

Lý do xin trả lại giấy phép thăm dò..........................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

(Tổ chức làm đơn)

Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:                                       

- (Theo Điều 9 của Quy định)                                                  

-

-

 

MẪU SỐ 09

 

(TÊN TỔ CHỨC)

    Số:........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng... năm...

 

ĐƠN TRẢ LẠI MỘT PHẦN DIỆN TÍCH THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

(Tên tổ chức)......................................................................................

Trụ sở tại:.............................................................................................

Điện thoại:...........................................Fax:.............................................

Xin được trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản là....... ...... (ha, km2) thuộc Giấy phép thăm dò số.... ngày... tháng... năm.....

Khu vực xin trả lại và khu vực tiếp tục thăm dò được giới hạn bởi các điểm góc............. có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Diện tích khu vực tiếp tục thăm dò là....................... (ha, km2).

Dự toán chi phí thăm dò tiếp tục...................... ĐVN.

Lý do xin trả lại một phần diện tích thăm dò:..........................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

(Tên tổ chức)......................... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

(Tổ chức làm đơn)

Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:                                         

- (Theo Điều 9 của Quy định)                                        

-

-

-

MẪU SỐ 10

 

(TÊN TỔ CHỨC)

Số:........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng... năm...

 

ĐƠN XIN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN THીM DÒ KHOÁNG SẢN

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

(Tên tổ chức).........................................................................................

Trụ sở tại:.................................................................................................

Điện thoại:......................................... Fax:................................................

Xin được chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (tên khoáng sản) ............... theo Giấy phép thăm dò số......, ngày.... tháng.... năm.... để hoạt động thăm dò tại xã..........., huyện..............., tỉnh....................

Thời hạn thăm dò....... tháng, từ tháng.... năm.... đến tháng.... năm.....

Tổ chức nhận chuyển nhượng: (tên tổ chức)............................................

Trụ sở tại:..................................................................................................

Điện thoại:.................................. Fax:....................................................

Quyết định (Giấy phép) thành lập số.......... ngày...... tháng.......  năm......

Đăng ký kinh doanh số........... ngày.... tháng.... năm....... tại:................

Giấy phép đầu tư (nếu có) số............ ngày........... tháng........ năm..........

Kèm theo hợp đồng chuyển nhượng số........... ngày.... tháng.... năm...... và các văn bản khác liên quan.

Lý do xin chuyển nhượng quyền thăm dò: …………………..................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Thời gian bắt đầu được chuyển nhượng kể từ ngày.... tháng.... năm....

(Tổ chức làm đơn)

Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

- (Theo Điều 10 của Quy định)

-

 

MẪU SỐ 11

 

(TÊN TỔ CHỨC)

Số:........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng... năm...

 

ĐƠN XIN TIẾP TỤC THỰC HIỆN QUYỀN THીM DÒ KHOÁNG SẢN

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

(Tên tổ chức)...........................................................

Được thừa kế hợp pháp tài sản của (tên người để thừa kế)............. là chủ doanh nghiệp............... đã chết ngày.... tháng.... năm.....

Trụ sở tại:...............................................................................................

Điện thoại:............................................. Fax:........................................

Quyết định (Giấy phép) thành lập doanh nghiệp số....... ngày.... tháng.... năm....

Đăng ký kinh doanh số........... ngày.... tháng.... năm....... tại:................

Giấy phép thăm dò khoáng sản số............ ngày.... tháng.... năm.... để hoạt động thăm dò (tên khoáng sản) tại xã........ huyện... ........ tỉnh...................

Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép (tên tổ chức)........... được tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản theo Giấy phép nói trên.

(Tên tổ chức)........... cam đoan tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của Giấy phép, quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

(Tổ chức làm đơn)

Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

- (Theo Điều 11 của Quy định)

-

-

 

MẪU SỐ 12

 

ĐƠN XIN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

                (Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)

(Tên tổ chức ).............................................................................................

Trụ sở tại:...................................................................................................

Điện thoại:............................................... Fax:..........................................

Quyết định (Giấy phép) thành lập doanh nghiệp số........ ngày.... tháng.... năm.... của (cơ quan)..........................................

Đăng ký kinh doanh số...... ngày.... tháng.... năm........ tại.......

Số tài khoản....................... tại Ngân hàng................

Giấy phép thăm dò số....... ngày.... tháng.... năm....

Báo cáo kết quả thăm dò.............. do............ thành lập năm........ đã được............ phê duyệt theo Quyết định số........ ngày.... tháng.... năm....của.....

Xin được khai thác (tên khoáng sản).......... tại mỏ............. thuộc xã............. huyện............ tỉnh..........................

Diện tích khu vực xin khai thác:.................. (ha, km2).

Được giới hạn bởi các điểm góc:................... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Trữ lượng xin khai thác: .................... (tấn, m3,...)

Thân khoáng (nếu có):............................................

Công suất khai thác:................. (tấn, m3,...)

Thời hạn khai thác............... năm, từ tháng.... năm.... đến tháng..... năm.......

(Tên tổ chức )................... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

(Tổ chức  làm đơn)

Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

- (Theo Điều 12 của Quy định)

-

 

MẪU SỐ 12A

 

(TÊN TỔ CHỨC)

Số:........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng... năm...

 

ĐƠN XIN KHAI THÁC NƯỚC KHOÁNG ( HOẶC NƯỚC NÓNG)

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

(Tên tổ chức)..............................................................................................

Trụ sở tại:...................................................................................................

Điện thoại:.................................... Fax:.....................................................

Quyết định (Giấy phép) thành lập doanh nghiệp số........ ngày.... tháng.... năm.... của (cơ quan).....................

Đăng ký kinh doanh số...... ngày.... tháng.... năm....... tại.........................

Số tài khoản....................... tại Ngân hàng.................................................

Giấy phép thăm dò số.......cấp ngày.... tháng.... năm...........

Báo cáo kết quả thăm dò.............. do............... thành lập năm........ đã được............ phê duyệt theo Quyết định số........ ngày.... tháng.... năm....của....

Xin được khai thác nước khoáng (nước nóng) tại nguồn (tên mỏ) .......... thuộc xã............. huyện............ tỉnh...............

Công trình khai thác:

Số hiệu

GK

C.sâu GK(m)

Tọa độ

X  Y

Lưu lượng

(m3/ngày)

Hạ thấp

Smax (m)

Mức nước

tĩnh (m)

Ghi chú

(Tên tổ chức)................ cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

(Tổ chức làm đơn)

Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

- (Theo Điều 12 của Quy định)

-

 

MẪU SỐ 13

 

BẢN ĐỒ KHU VỰC XIN KHAI THÁC

 

MẪU SỐ 13A

 

BẢN ĐỒ KHU VỰC - VỊ TRÍ CڌNG TRÌNH KHAI THÁC NƯỚC KHOÁNG MỎ.....THUỘC XÃ..... HUYỆN..... TỈNH....

2

 
                                                                                                                          1

                       3                                                                        4

Tỷ lệ .....

 

 

 

 

(1) Bản đồ này là phụ trương kèm theo Giấy phép khai thác nước khoáng số........./GP-BTNMT ngày... tháng... năm... do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho (tên tổ chức).... để khai thác nước khoáng (nước nóng).

Công trình khai thác nước khoáng này đã được đăng ký

nhà nước tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Số đăng ký.... ĐK/KTNK

Hà Nội, ngày.... tháng.... năm.....

CỤC TRƯỞNG

CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

(Ký tên, đóng dấu)

(2) Chỉ dẫn rõ ràng đầy đủ các ký hiệu, số hiệu được thể hiện trên bản đồ.

(3) Ghỉ rõ bản đồ thành lập trên cơ sở tài liệu nào, tên chức danh kỹ thuật và chữ ký của người thành lập, kiểm tra, chủ biên báo cáo nghiên cứu khả thi về khai thác.

(4) Ghi rõ tên tổ chức xin giấy phép khai thác, họ tên, chữ ký có đóng dấu của giám đốc.

 

MẪU SỐ 14

 

(TÊN TỔ CHỨC)

Số:........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng... năm...

 

ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Kính gửi:  Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

                  (Uỷ ban nhân dân tỉnh...)

(Tên tổ chức)......................................................................................

Trụ sở tại:...........................................................................................

Điện thoại:..................., Fax...............................................................

Được phép khai thác khoáng sản (tên khoáng sản)........... tại: xã...... huyện......., tỉnh........ theo Giấy phép khai thác số...... ngày.... tháng... năm....

Nay xin được gia hạn giấy phép khai thác......... năm, từ tháng.... năm.... đến tháng... năm......

Diện tích khu vực khai thác xin gia hạn là .... ha.

Được giới hạn bởi các điểm góc..... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Trữ lượng:...... (tấn, m3,...) Thân khoáng................

Công suất khai thác:......... (tấn, m3,...)

Lý do xin gia hạn giấy phép khai thác:.....................................................

......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

(Tên tổ chức)............... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

(Tổ chức làm đơn)

(Ký tên, đóng dấu)

Tài liệu gửi kèm theo:

- (Theo Điều 13 của Quy định)

- Đề án khai thác bổ sung

-

 

 MẪU SỐ 15

 

(TÊN TỔ CHỨC)

Số:........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng... năm...

 

ĐƠN TRẢ LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

(Uỷ ban nhân dân tỉnh........)

(Tên tổ chức)....................................................................................................

Trụ sở tại:.........................................................................................................

Điện thoại:....................................., Fax..........................................................

Xin được trả lại Giấy phép khai thác (tên khoáng sản) số...... ngày.... tháng..... năm...... tại mỏ (tên mỏ) ........ thuộc xã ......... huyện ..... tỉnh ..... kể từ ngày.... tháng..... năm.....

Lý do xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản.............................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

(Tổ chức làm đơn)

(Ký tên, đóng dấu)

Tài liệu gửi kèm theo:

- (Theo Điều 14 của Quy định)

-

-

MẪU SỐ 16

 

(TÊN TỔ CHỨC)

Số:........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng... năm...

 

ĐƠN TRẢ LẠI MỘT PHẦN DIỆN TÍCH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

(Uỷ ban nhân dân tỉnh.......)

(Tên tổ chức)...........................................................................................

Trụ sở tại:................................................................................................

Điện thoại:......................................., Fax...............................................

Xin được trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản theo Giấy phép số....... ngày..... tháng..... năm......

Khu vực xin trả lại có diện tích.............. (ha, km2) thuộc (moong, thân khoáng, cao độ...)....................

Diện tích khu vực khai thác được tiếp tục hoạt động là...... (ha, km2). Khu vực xin trả lại và khu vực tiếp tục khai thác được giới hạn bởi các điểm góc....... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Lý do xin trả lại một phần diện tích khai thác:................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

(Tên tổ chức)............... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

(Tổ chức làm đơn)

Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

- (Theo Điều 14 của Quy định)

- Đề án khai thác bổ sung

 

MẪU SỐ 17

 

(TÊN TỔ CHỨC)

Số:........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng... năm...

 

ĐƠN XIN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

(Uỷ ban nhân dân tỉnh....)

(Tên tổ chức)................................................................................................

Trụ sở tại:....................................................................................................

Điện thoại:................................................, Fax..........................................

Xin được chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (tên khoáng sản)........... theo Giấy phép khai thác số... ngày... tháng... năm... để hoạt động khai thác mỏ (tên mỏ)........, thuộc xã..... huyện....., tỉnh......

Thời hạn được khai thác...... năm, từ tháng..... năm.... đến tháng..... năm.....

Tổ chức nhận chuyển nhượng: (tên tổ chức)................................................

Trụ sở tại:.....................................................................................................

Điện thoại:..............................................., Fax:............................................

Quyết định (Giấy phép) thành lập doanh nghiệp số... ngày... tháng... năm... của (cơ quan)..................................

Đăng ký kinh doanh số ..............., ngày............. tháng.......... năm................

Số tài khoản........................... tại Ngân hàng.................................................

Kèm theo Hợp đồng chuyển nhượng số.... ký ngày... tháng... năm... và các văn bản khác liên quan.

Lý do xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản: ...............................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Thời gian bắt đầu chuyển nhượng kể từ ngày.... tháng... năm...

(Tổ chức làm đơn)

Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

- (Theo Điều 15 của Quy định)

-

 

MẪU SỐ 18

 

(TÊN TỔ CHỨC)

Số:........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng... năm...

 

ĐƠN XIN TIẾP TỤC THỰC HIỆN QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

(Uỷ ban nhân dân tỉnh....)

(Tên tổ chức):.............................................................................................

Được thừa kế hợp pháp tài sản của (tên người để thừa kế)....... là chủ doanh nghiệp (tên doanh nghiệp)...... đã chết ngày... tháng.... năm...

Trụ sở tại:............................... Điện thoại:............ Fax...............

Quyết định (Giấy phép) thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....

Đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm...

Số tài khoản........., tại Ngân hàng............

Giấy phép khai thác khoáng sản số.... ngày... tháng... năm... để hoạt động khai thác (tên khoáng sản).... tại mỏ...., thuộc xã:...., huyện...., tỉnh....

Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường (UBND tỉnh...) cho phép (tên tổ chức)....... được tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản theo Giấy phép nói trên.

(Tên tổ chức).......... cam đoan tiếp tục thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Giấy phép, quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

(Tổ chức làm đơn)

Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:                                         

- (Theo Điều 16 của Quy định)                                                  

-

-

-

 

MẪU SỐ 19

 

(TÊN TỔ CHỨC)

Số:........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng... năm...

 

ĐƠN XIN CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

(Uỷ ban nhân dân tỉnh....)

(Tên tổ chức):..........................................................................................

Trụ sở tại:................................................................................................

Điện thoại:................................................., Fax:....................................

Quyết định (Giấy phép) thành lập doanh nghiệp số…………... ngày..... tháng ………... năm ………. của (cơ quan)...............

Đăng ký kinh doanh số:..., ngày... tháng... năm...

Số tài khoản.......................... tại Ngân hàng............................

Xin được chế biến (tên khoáng sản).................. thành sản phẩm...... (tên và chất lượng sản phẩm).................

Nguồn nguyên liệu để chế biến:.............................................................

Công nghệ, thiết bị (loại, công suất).......................................................

Sản lượng sản phẩm các loại..................................................................

Địa điểm sản xuất (nhà máy, xưởng).......................................................

Thời hạn .... năm, từ tháng.... năm.... đến tháng.... năm.........

(Tên tổ chức)............ cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

(Tổ chức làm đơn)

Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:     

- (Theo Điều 17 của Quy định)                                      

- Đề án chế biến khoáng sản

 

MẪU SỐ 20

 

(TÊN TỔ CHỨC)

Số:........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng... năm...

 

ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

(Uỷ ban nhân dân tỉnh.....)

(Tên tổ chức)............................................................................................

Trụ sở tại:................................................................................................

Điện thoại:........................................ Fax:...............................................

Được phép chế biến (tên khoáng sản) ............ theo Giấy phép chế biến khoáng sản số.... ngày... tháng... năm....

Nay xin được gia hạn Giấy phép chế biến khoáng sản đến ngày........ tháng....... năm.....

Sản lượng sản phẩm các loại (nếu có thay đổi so với Giấy phép)............

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Lý do xin gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

(Tên tổ chức).............. cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

(Tổ chức làm đơn)

Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:                                         

- (Theo Điều 18 của Quy định)                                      

- Đề án chế biến khoáng sản bổ sung

-

 

MẪU SỐ 21

 

(TÊN TỔ CHỨC)

Số:........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng... năm...

 

ĐƠN TRẢ LẠI GIẤY PHÉP CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

(Uỷ ban nhân dân tỉnh..............)

(Tên tổ chức)...................................................................................

Trụ sở tại.........................................................................................

Điện thoại:......................................., Fax:.......................................

Xin được trả lại Giấy phép chế biến (tên khoáng sản)............. số:......... ngày.... tháng.... năm.... kể từ ngày.... tháng.... năm....

Thời hạn được chế biến khoáng sản:...... năm, từ tháng... năm... đến tháng... năm...

Lý do xin trả lại giấy phép chế biến khoáng sản: .....................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

(Tổ chức làm đơn)

Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:                                                          

- (Theo Điều 19 của Quy định)                                                           

-

-

 

MẪU SỐ 22

 

(TÊN TỔ CHỨC)

Số:........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng... năm...

 

ĐƠN XIN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

(Uỷ ban nhân dân tỉnh.............)

(Tên tổ chức)............................................................................

Trụ sở tại:...............................................................................................

Điện thoại:................................... Fax:...................................................

Xin được chuyển nhượng quyền chế biến (tên khoáng sản).............. theo Giấy phép chế biến khoáng sản số..... ngày.... tháng.... năm......

Thời hạn được chế biến.......... năm, từ tháng..... năm.... đến tháng...... năm.....

Tổ chức nhận chuyển nhượng (tên tổ chức).......

Trụ sở tại:..................................................................................................

Điện thoại:............................................... Fax:........................................

Quyết định (Giấy phép) thành lập số......... ngày.... tháng..... năm...... của (cơ quan)..........................................

Đăng ký kinh doanh số........... ngày..... tháng.... năm.........

Số tài khoản.................... tại Ngân hàng...................

Kèm theo Hợp đồng chuyển nhượng số......... ký ngày.... tháng.... năm..... và các văn bản khác liên quan.

Lý do xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Thời gian bắt đầu được chuyển nhượng kể từ ngày... tháng.. năm...

(Tổ chức làm đơn)

Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:                 

- (Theo Điều 20 của Quy định)                                      

-

 

MẪU SỐ 23

 

 (TÊN TỔ CHỨC)

Số:........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng... năm...

 

ĐƠN XIN TIẾP TỤC THỰC HIỆN QUYỀN CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

(Uỷ ban nhân dân tỉnh...)

(Tên tổ chức).................................................................................................

Được hưởng thừa kế hợp pháp tài sản của (tên người để thừa kế)................ là chủ doanh nghiệp....................., đã chết ngày..... tháng..... năm....

Trụ sở tại:.......................................................................................................

Điện thoại:............................................ Fax:.................................................

Quyết định (Giấy phép) thành lập doanh nghiệp số........ ngày.... tháng... năm... của.........

Đăng ký kinh doanh số............... ngày.............tháng............. năm..............

Số tài khoản............................. tại Ngân hàng.............................................

Giấy phép chế biến khoáng sản số...... ngày... tháng... năm... để hoạt động chế biến (tên khoáng sản)........................................

Địa điểm sản xuất (nhà máy, xưởng,...)........................................................

Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường (UBND tỉnh.....................) cho phép (tên tổ chức).................. được tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản theo Giấy phép nói trên.

(Tên tổ chức).................. cam đoan tiếp tục thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Giấy phép, quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

(Tổ chức làm đơn)

Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:                                         

- (Theo Điều 21 của Quy định)                                      

-

-

 

MẪU SỐ 24

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

     Số:......../GP-BTNMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

 

GIẤY PHÉP KHẢO SÁT KHOÁNG SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996;

Căn cứ Nghị định số 76/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật khoáng sản (sửa đổi);

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét Đơn xin khảo sát khoáng sản của (tên tổ chức)..... số... ngày... tháng... năm... kèm theo đề án khảo sát và văn bản thẩm định.......;

Căn cứ Công văn thoả thuận số.......ngày... tháng... năm.... của .........;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (tên tổ chức)............ được khảo sát (tên khoáng sản) tại xã...., huyện...... tỉnh...........

Diện tích khu vực được khảo sát ..... km2, gồm... ô cơ bản, được giới hạn bởi các điểm góc..... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Thời hạn khảo sát: .....tháng, từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm...

Điều 2. (Tên tổ chức).......... có trách nhiệm:

1. Hoạt động khảo sát theo đề án, chương trình đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận;

2. Thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ theo quy định hiện hành;

3. Nộp báo cáo kết quả khảo sát khoáng sản vào lưu trữ địa chất nhà nước đúng thời hạn quy định;

4. Bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

5. Trách nhiệm khác: (nếu có): ..................

Điều 3. Trước khi tiến hành hoạt động khảo sát theo Giấy phép này, (tên tổ chức)........... phải thông báo chương trình hoạt động cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh......... và chính quyền địa phương.

 

Nơi nhận:

- (Tên tổ chức),

- UBND tỉnh…,

- Sở TN&MT tỉnh...,

- Chi cục khoáng sản khu vực,

- Lưu HS, VT.

 

BỘ TRƯỞNG

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

Giấy phép khảo sát khoáng sản này đã được đăng ký

nhà nước tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Số đăng ký:........ ĐK/KS

Hà Nội, ngày......tháng......năm...

CỤC TRƯỞNG

CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 25

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

     Số:.........../GP-BTNMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

 

GIẤY PHÉP KHẢO SÁT KHOÁNG SẢN

(Gia hạn giấy phép)

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996;

Căn cứ Nghị định số 76/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật khoáng sản (sửa đổi);

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét Đơn xin gia hạn Giấy phép khảo sát khoáng sản của (tên tổ chức)............... số....., ngày.... tháng.... năm.......;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn Giấy phép khảo sát khoáng sản số:..... ngày.... tháng.... năm... đã được cấp cho (tên tổ chức)............... để hoạt động khảo sát khoáng sản (tên khoáng sản)................... tại xã................. huyện........ tỉnh........

Diện tích....... km2, được giới hạn bởi các điểm góc...........có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Thời hạn đến ngà... tháng.... năm...

Điều kiện bổ sung (nếu có):.........................

Điều 2. Các điều kiện khác tuân theo quy định của Giấy phép khảo sát khoáng sản số....ngày.... tháng.... năm....và các quy định tại Giấy phép này.

 

Nơi nhận:

- (Tên tổ chức),                                               

- UBND tỉnh…,

- Sở TN&MT tỉnh...,

- Chi cục khoáng sản khu vực,

- Lưu HS, VT.

BỘ TRƯỞNG

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 26

 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

     Số:.........../GP-BTNMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Về việc cho phép trả lại giấy phép khảo sát khoáng sản

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996;

Căn cứ Nghị định số 76/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật khoáng sản (sửa đổi);

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét Đơn xin trả lại Giấy phép khảo sát khoáng sản của (tên tổ chức) .........số......ngày.... tháng.... năm.......;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (tên tổ chức)........ được trả lại Giấy phép khảo sát (tên khoáng sản)........ số... ngày... tháng.... năm.....

Điều 2. (Tên tổ chức).......... được chấm dứt hoạt động khảo sát khoáng sản theo Giấy phép nói trên và có trách nhiệm:

1. Nộp toàn bộ Giấy phép khảo sát khoáng sản và các tài liệu pháp lý liên quan cho Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;

2. Hoàn thành việc nộp Báo cáo kết quả khảo sát khoáng sản;

3. Thực hiện các biện pháp phục hồi môi trường; san lấp công trình đã khai đào để khảo sát khoáng sản trước ngày...tháng...năm...;

4. Thực hiện đầy đủ các quy định khác của pháp luật.

Điều 3. Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh....... có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- (Tên tổ chức),

- UBND tỉnh…,

- Sở TN&MT tỉnh...,

- Chi cục khoáng sản khu vực,

- Lưu HS, VT.

BỘ TRƯỞNG

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 27

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

     Số:.........../GP-BTNMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

 

GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996;

Căn cứ Nghị định số 76/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật khoáng sản (sửa đổi);

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Công văn thoả thuận số..... ngày..... tháng.... năm..... của.......;

Căn cứ Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Công văn số..... ngày.... tháng.... năm.... của Uỷ ban nhân dân tỉnh.......;

Xét Đơn xin thăm dò khoáng sản của (tên tổ chức)........ số... ngày... tháng... năm.... kèm theo đề án thăm dò và văn bản thẩm định...........;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (tên tổ chức)...... được thăm dò (tên khoáng sản)..... tại xã...huyện..., tỉnh.........

Diện tích khu vực được thăm dò:..... (ha, km2) được giới hạn bởi các điểm góc.... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Thời hạn thăm dò:.... tháng, từ tháng.... năm..... đến tháng.... năm....

            Khối lượng thăm dò: (phụ lục kèm theo)

Điều 2. (Tên tổ chức)........... có trách nhiệm:

1. Hoạt động thăm dò theo đề án, chương trình thăm dò đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận và các quy định khác của pháp luật;

2. Thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ theo quy định hiện hành;

3. Trình thẩm định, xét duyệt báo cáo kết quả thăm dò tại...... và nộp lưu trữ địa chất theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

Điều 3. Trước khi tiến hành hoạt động thăm dò khoáng sản theo Giấy phép này, (tên tổ chức)........... phải thông báo chương trình hoạt động cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.......... và chính quyền địa phương.

 

Nơi nhận:

- (Tên tổ chức),                     

- UBND tỉnh…,

- Sở TN&MT tỉnh...,

- Chi cục khoáng sản khu vực,

- Lưu HS, VT.

BỘ TRƯỞNG

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

Giấy phép thăm dò khoáng sản này được đăng ký

nhà nước tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Số đăng ký:           ĐK/TD

Hà Nội, ngày.... tháng.... năm....

CỤC TRƯỞNG

CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 28

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

     Số:.........../GP-BTNMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

 

GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

(Gia hạn giấy phép)

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996;

Căn cứ Nghị định số 76/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật khoáng sản (sửa đổi);

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét Đơn xin gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản của (tên tổ chức) .......... số...... ngày.... tháng..... năm, kèm theo báo cáo........ và đề án, chương trình tiếp tục thăm dò;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản số......., ngày........... tháng...... năm....... đã được cấp cho (tên tổ chức)...... để thăm dò (tên khoáng sản)......... tại xã........huyện..... tỉnh.......

Thời hạn thăm dò đến ngày...... tháng...... năm......

Khối lượng thăm dò: (phụ lục kèm theo)

Điều 2. (Tên tổ chức)................. có trách nhiệm:

1. Hoạt động thăm dò theo đề án, chương trình thăm dò bổ sung đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận và các quy định khác của pháp luật;

2. Trình thẩm định, xét duyệt báo cáo kết quả thăm dò tại........ và nộp lưu trữ địa chất nhà nước theo quy định pháp luật về khoáng sản.

Điều 3. Trước khi tiến hành hoạt động thăm dò khoáng sản theo Giấy phép được gia hạn  này, (tên tổ chức)......... phải thông báo chương trình hoạt động cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.............. và chính quyền địa phương.

 

Nơi nhận:

- (Tên tổ chức),                     

- UBND tỉnh…,

- Sở TN&MT tỉnh...,

- Chi cục khoáng sản khu vực,

- Lưu HS, VT.

BỘ TRƯỞNG

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

Giấy phép thăm dò khoáng sản này đã được đăng ký

nhà nước tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Số đăng ký............ĐK/TD

Hà Nội, ngày.... tháng.... năm.....

CỤC TRƯỞNG

CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 29

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

     Số:.........../GP-BTNMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG  BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Về việc cho phép trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996;

Căn cứ Nghị định số 76/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật khoáng sản (sửa đổi);

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét Đơn xin trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản của (tên tổ chức)...... số.....ngày..... tháng.... năm... kèm theo Báo cáo kết quả....... và ......;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục địa chất và khoáng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (tên tổ chức)........... được trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản (tên khoáng sản)......... số..... ngày.... tháng...... năm.......

Khu vực thăm dò thuộc xã............. huyện............. tỉnh.........

Điều 2. Kể từ ngày ký quyết định này, (tên tổ chức).......... được chấm dứt hoạt động thăm dò khoáng sản theo Giấy phép nói trên và có trách nhiệm:

1. Hoàn thành trước ngày..... tháng..... năm...... việc nộp báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, tài liệu pháp lý liên quan và mẫu vật địa chất cho Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam theo quy định của pháp luật;

2. San lấp công trình đã khai đào để thăm dò khoáng sản, phục hồi môi trường khu vực thăm dò và làm các công việc khác liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cục địa chất và khoáng sản Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh........... có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quyết định này.  

Nơi nhận:

- (Tên tổ chức),                     

- UBND tỉnh…,

- Sở TN&MT tỉnh...,

- Chi cục khoáng sản khu vực,

- Lưu HS, VT.

BỘ TRƯỞNG

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 30

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

     Số:.........../GP-BTNMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Về việc cho phép trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996;

Căn cứ Nghị định số 76/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật khoáng sản (sửa đổi);

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét Đơn xin trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản của (tên tổ chức)............. theo Giấy phép thăm dò khoáng sản số....... ngày.... tháng.... năm.... kèm theo Báo cáo kết quả thăm dò đến ngày..... tháng.... năm.....;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (tên tổ chức)............ được trả lại một phần diện tích thăm dò (tên khoáng sản)........... theo Giấy phép thăm dò khoáng sản số...... ngày.... tháng.... năm.... Diện tích khu vực được phép trả lại:........(ha, km2). Diện tích còn lại tiếp tục thăm dò:......... (ha, km2).

Khu vực được phép trả lại và khu vực tiếp tục thăm dò được giới hạn bởi các điểm góc......... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Thời hạn thăm dò tiếp tục đến ngày.... tháng.... năm....

Điều 2. (Tên tổ chức).................. có trách nhiệm:

1. Thực hiện việc san lấp các công trình thăm dò, phục hồi môi trường trong khu vực diện tích được phép trả lại quy định tại Điều 1;

2. Thông báo việc thực hiện Quyết định này và chương trình thăm dò tiếp tục với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

3. Trình thẩm định, xét duyệt báo cáo kết quả thăm dò tại.................. và nộp lưu trữ địa chất nhà nước theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

Điều 3. Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.......... có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- (Tên tổ chức),                      

- UBND tỉnh…,

- Sở TN&MT tỉnh...,

- Chi cục khoáng sản khu vực,

- Lưu HS, VT.

BỘ TRƯỞNG

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 31

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

     Số:.........../GP-BTNMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

 

GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

(Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản)

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996;

Căn cứ Nghị định số 76/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật khoáng sản (sửa đổi);

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Giấy phép đầu tư số... ngày.... tháng... năm.... của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Công văn số... ngày... tháng... năm... của.....;

Xét Đơn xin chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (tên khoáng sản).... của (tên tổ chức)...... kèm theo Hợp đồng chuyển nhượng số... ngày... tháng... năm... và (các văn bản pháp lý khác kèm theo).......;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (tên tổ chức)... được tiếp tục thăm dò khoáng sản (tên khoáng sản)...... tại xã... huyện... tỉnh... kể từ ngày... tháng... năm....

Diện tích khu vực thăm dò:....(ha, km2) được giới hạn bởi các điểm góc... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Thời hạn được thăm dò đến ngày... tháng... năm...

Khối lượng thăm dò: (phụ lục kèm theo)

Điều 2. (Tên tổ chức).... có trách nhiệm:

1. Hoạt động thăm dò theo đề án, chương trình thăm dò tiếp tục đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận và các quy định khác của pháp luật;

2. Thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ theo quy định hiện hành;

3. Trình thẩm định, xét duyệt báo cáo kết quả thăm dò tại...... và nộp lưu trữ địa chất nhà nước theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

Điều 3. Trước khi tiến hành hoạt động thăm dò khoáng sản theo Giấy phép này, (tên tổ chức)...... phải thông báo chương trình hoạt động cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh..... và chính quyền địa phương.

Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực từ ngày ký. Chấm dứt hiệu lực của Giấy phép thăm dò khoáng sản số... ngày... tháng... năm...

 

Nơi nhận:

- (Tên tổ chức),                           

- UBND tỉnh…,

- Sở TN&MT tỉnh...,

- Chi cục khoáng sản khu vực,

- Lưu HS, VT.

 BỘ TRƯỎNG

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ký tên, đóng dấu)

Giấy phép thăm dò khoáng sản này đã được đăng ký

nhà nước tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Số đăng ký............ĐK/TD

Hà Nội, ngày.... tháng.... năm.....

CỤC TRƯỞNG

CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

(Ký tên, đóng dấu)

MẪU SỐ 32

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

     Số:.........../GP-BTNMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

 

GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

(Tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản trong

trường hợp thừa kế hợp pháp)

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996;

Căn cứ Nghị định số 76/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật khoáng sản (sửa đổi);

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản của (tên tổ chức)..........được thừa kế hợp pháp tài sản của (tên người để thừa kế)................, đã chết ngày.... tháng.... năm.... kèm theo các văn bản chứng minh về quyền thừa kế hợp pháp tài sản;

Căn cứ Giấy phép thăm dò số........ ngày.... tháng.... năm.... và kết quả hoạt động thăm dò theo Giấy phép đến ngày.... tháng.... năm....;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (tên tổ chức)............... được tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản (tên khoáng sản)..................... tại xã............ huyện............. tỉnh............ kể từ ngày.... tháng.... năm.... đến ngày.... tháng.... năm....

Diện tích khu vực thăm dò:...........(ha, km2) được giới hạn bởi các điểm góc........... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Khối lượng thăm dò tiếp tục: (phụ lục kèm theo).

Điều 2. (Tên tổ chức).................... có trách nhiệm:

1. Tiếp tục hoạt động thăm dò theo đề án, chương trình thăm dò đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận và các quy định khác của pháp luật;

2. Trình thẩm định, xét duyệt báo cáo kết quả thăm dò tại............. và nộp lưu trữ Địa chất nhà nước theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

Điều 3. Trước khi tiến hành hoạt động thăm dò khoáng sản theo Giấy phép này, (tên tổ chức)... phải thông báo chương trình hoạt động cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.... và chính quyền địa phương.

Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực từ ngày ký. Chấm dứt hiệu lực của Giấy phép thăm dò khoáng sản số...... ngày.... tháng.... năm....

 

Nơi nhận:

- (Tên tổ chức),           

- UBND tỉnh…,

- Sở TN&MT tỉnh...,

- Chi cục khoáng sản khu vực,

- Lưu HS, VT.

 BỘ TRƯỎNG

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

Giấy phép thăm dò khoáng sản này đã được đăng ký

nhà nước tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Số đăng ký............ĐK/TD

Hà Nội, ngày.... tháng.... năm.....

CỤC TRƯỞNG

CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 33

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

     Số:.........../GP-BTNMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

 

GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996;

Căn cứ Nghị định số 76/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản (sửa đổi);

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền  hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;      

Căn cứ Giấy phép thăm dò số...... ngày.... tháng.... năm.... của.... cho phép (tên tổ chức)..... thăm dò ( tên khoáng sản)......tại khu vực......, xã....., huyện....., tỉnh .....;

Căn cứ Giấy phép đầu tư số.... ngày... tháng... năm... của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số......ngày..... tháng.... năm..... của...... về việc phê chuẩn Báo cáo kết quả thăm dò........;

Căn cứ ý kiến của Uỷ ban nhân dân tỉnh....... tại Công văn số..... ngày..... tháng..... năm..... về việc......;

Xét Đơn xin khai thác khoáng sản số...... ngày..... tháng..... năm..... của...... kèm theo Quyết định số...... ngày..... tháng..... năm..... của....... về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi khai thác..... và Quyết định phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường.... (hoặc Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường) số.... ngày..... tháng..... năm..... của........;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (tên tổ chức)... được khai thác (tên khoáng sản)..... tại mỏ (tên mỏ).... thuộc xã..... huyện... tỉnh.....

Diện tích khu vực khai thác:........ (ha, km2) được giới hạn bởi các điểm góc... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Trữ lượng (của mỏ hoặc được khai thác):......(tấn, m3,..) thân khoáng....

Công suất khai thác:................. (tấn, m3,...).

Thời hạn khai thác:.... năm, từ tháng... năm... đến tháng... năm...

Điều 2. (Tên tổ chức)................... có trách nhiệm:

1. Hoạt động khai thác khoáng sản theo Báo cáo nghiên cứu khả thi về khai thác, thiết kế mỏ đã được thẩm định, phê duyệt, các qui định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan;

2. Thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ theo quy định hiện hành;

3. Thực hiện đóng cửa mỏ, ký quỹ phục hồi môi trường, phục hồi môi trường và đất đai sau khai thác theo qui định của pháp luật.

Điều 3. Hoạt động khai thác khoáng sản theo Giấy phép này chỉ được phép tiến hành sau khi (tên tổ chức).................... nộp thiết kế mỏ, thông báo về Giám đốc điều hành mỏ, kế hoạch khai thác cho Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, ký quỹ môi trường, ký hợp đồng thuê đất và đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo qui định của pháp luật.

 

Nơi nhận:

- (Tên tổ chức),           

- UBND tỉnh…,

- Sở TN&MT tỉnh...,

- Chi cục khoáng sản khu vực,

- Lưu HS, VT.

 BỘ TRƯỎNG

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ký tên, đóng dấu)

Giấy phép khai thác khoáng sản này đã được đăng ký

nhà nước tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Số đăng ký............ĐK/KT

Hà Nội, ngày.... tháng.... năm.....

CỤC TRƯỞNG

CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

(Ký tên, đóng dấu)

MẪU SỐ 33a

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH.....

Số:...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........, ngày... tháng... năm...

 

GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG (HOẶC THAN BÙN)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH...

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996;

Căn cứ Nghị định số 76/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật khoáng sản (sửa đổi);

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Giấy phép thăm dò số.... ngày.... tháng.... năm ....;

Căn cứ Quyết định số...... ngày..... tháng.... năm..... của..... về việc phê chuẩn Báo cáo kết quả thăm dò........;

Xét Đơn xin khai thác khoáng sản số...... ngày..... tháng..... năm..... của...... kèm theo Quyết định số...... ngày..... tháng..... năm..... của....... về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi khai thác..... và Quyết định phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường khai thác..... (hoặc Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường) số..... ngày..... tháng.....  năm..... của........;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (tên tổ chức)............ được khai thác (tên khoáng sản)...... tại mỏ (tên mỏ)............. thuộc xã........, huyện............, tỉnh..............

Diện tích khu vực khai thác...............(ha, km2) được giới hạn bởi các điểm góc........... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Trữ lượng (của mỏ hoặc được khai thác):............. (tấn,m3...) thân khoáng............

Công suất khai thác:............... (tấn, m3,...)

Thời hạn khai thác:.... năm, từ tháng... năm đến tháng... năm...

Điều 2. (Tên tổ chức) ...............có trách nhiệm:

1. Hoạt động khai thác khoáng sản theo Báo cáo nghiên cứu khả thi về khai thác, thiết kế mỏ đã được thẩm định, phê duyệt, các qui định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan;

2. Thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ theo quy định hiện hành;

3. Thực hiện đóng cửa mỏ, ký quỹ phục hồi môi trường, phục hồi môi trường và đất đai sau khai thác theo qui định của pháp luật.

Điều 3. Hoạt động khai thác khoáng sản theo Giấy phép này chỉ được phép tiến hành sau khi (tên tổ chức)................. nộp thiết kế mỏ, thông báo về Giám đốc điều hành mỏ, kế hoạch khai thác cho Sở Tài nguyên và Môi trường, ký quỹ môi trường, ký hợp đồng thuê đất và đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo qui định của Pháp luật.

 

Nơi nhận:

- (Tên tổ chức),                                   

- Sở TN&MT tỉnh...,

- Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam.

- Chi Cục khoáng sản khu vực,

- Lưu.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH....

(Ký tên, đóng dấu)

 

Giấy phép khai thác khoáng sản này đã được đăng ký

nhà nước tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Số đăng ký............ĐK/KT

Hà Nội, ngày.... tháng.... năm.....

GIÁM ĐỐC

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 33b

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

     Số:.........../GP-BTNMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

 

GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC KHOÁNG (HOẶC NƯỚC NÓNG)

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996;

Căn cứ Nghị định số 76/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật khoáng sản (sửa đổi);

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Giấy phép đầu tư số.... ngày... tháng... năm... của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Giấy phép thăm dò số... ngày.. tháng... năm...;

Căn cứ Quyết định số...... ngày..... tháng.... năm..... của........ về việc phê chuẩn Báo cáo kết quả thăm dò........;

Căn cứ ý kiến của Uỷ ban nhân dân tỉnh....... tại văn bản số..... ngày..... tháng..... năm..... về việc......;

Xét Đơn xin khai thác nước khoáng (nước nóng) số...... ngày..... tháng..... năm..... của...... kèm theo Quyết định số...... ngày....... tháng..... năm.......của.......về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi khai thác..... và Quyết định phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường khai thác.....(hoặc Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường) số..... ngày..... tháng..... năm.....của........;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (tên tổ chức)........ được khai thác nước khoáng tại nguồn (tên mỏ).... thuộc xã.... huyện..... tỉnh....

Vị trí công trình khai thác:

Số hiệu GK                  Chiều sâu                     Tọa độ             Lưu lượng       

Chế độ khai thác............................

Đới bảo vệ vệ sinh nguồn nước khai thác được xác định bởi các điểm góc...... có toạ độ sau:

A                                                         C

B                                                          D

Thời hạn khai thác:.... năm từ tháng... năm... đến tháng... năm...

Điều 2. (Tên tổ chức)..... có trách nhiệm:

1. Hoạt động khai thác theo Báo cáo nghiên cứu khả thi về khai thác, thiết kế kỹ thuật đã được thẩm định, phê duyệt; thực hiện các biện pháp bảo vệ nguồn nước khỏi bị ô nhiễm. Định kỳ quan trắc động thái, kiểm tra chất lượng của nguồn nước và kịp thời khắc phục các biến động xấu; không khai thác quá lưu lượng cho phép; thực hiện các quy định khác của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan;

2. Sử dụng nguồn nước theo chỉ định cho phép bằng văn bản của cơ quan Y tế có thẩm quyền.

Điều 3. Hoạt động khai thác nguồn nước này chỉ được phép tiến hành sau khi (tên tổ chức)..... đã thông báo kế hoạch khai thác cho Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, ký quỹ môi trường, ký hợp đồng thuế đất và đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 

Nơi nhận:

- (Tên tổ chức),                    

- UBND tỉnh…,

- Sở TN&MT tỉnh...,

- Chi cục khoáng sản khu vực,

- Lưu HS, VT.

BỘ TRƯỎNG

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

Giấy phép khai thác khoáng sản này đã được đăng ký

nhà nước tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Số đăng ký............ĐK/KT

Hà Nội, ngày.... tháng.... năm.....

CỤC TRƯỞNG

CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 34

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

     Số:.........../GP-BTNMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

 

GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

(Gia hạn giấy phép)

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996;

Căn cứ Nghị định số 76/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật khoáng sản (sửa đổi);

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét Đơn xin gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản của (tên tổ chức)....... số.... ngày... tháng... năm....., kèm theo báo cáo kết quả khai thác, đề án bổ sung và kế hoạch tiếp tục khai thác khoáng sản;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn Giấy phép khai thác (tên khoáng sản)............. số... ngày... tháng... năm... đã được cấp cho (tên tổ chức) ...... để khai thác khoáng sản tại mỏ (tên mỏ)...... thuộc: xã......., huyện......., tỉnh..........

Thời hạn đến ngày... tháng... năm...

Diện tích khu vực khai thác........ (ha, km2) được giới hạn bởi các điểm góc.......... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Trữ lượng:........ (tấn, m3,...) Thân khoáng.........

Công suất khai thác:.......(tấn, m3,...)

Điều 2. (Tên tổ chức).......... có trách nhiệm:

Hoạt động khai thác theo thiết kế mỏ đã được thẩm định, phê duyệt, đề án, kế hoạch khai thác bổ sung và các điều kiện khác theo quy định tại Điều 2 Giấy phép khai thác khoáng sản số... ngày... tháng... năm...

Điều 3. Hoạt động khai thác khoáng sản theo Giấy phép này chỉ được tiến hành sau khi (tên tổ chức)........ đã thông báo kế hoạch khai thác và đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 

Nơi nhận:

- (Tên tổ chức),                       

- UBND tỉnh…,

- Sở TN&MT tỉnh...,

- Chi cục khoáng sản khu vực,

- Lưu HS, VT.

 BỘ TRƯỎNG

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

Giấy phép khai thác khoáng sản này đã được đăng ký

nhà nước tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Số đăng ký............ĐK/KT

Hà Nội, ngày.... tháng.... năm.....

CỤC TRƯỞNG

CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 34a

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH......

Số:...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày... tháng... năm...

 

GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG (HOẶC THAN BÙN)

(Gia hạn giấy phép)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH....

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996;

Căn cứ Nghị định số 76/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật khoáng sản (sửa đổi);

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Xét Đơn xin gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản của (tên tổ chức).... số... ngày.... tháng.... năm.... kèm theo báo cáo kết quả khai thác, đề án bổ sung và kế hoạch tiếp tục khai thác khoáng sản;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn Giấy phép khai thác (tên khoáng sản)..... số..... ngày.... tháng.... năm.... đã được cấp cho (tên tổ chức)....... để khai thác khoáng sản tại mỏ (tên mỏ).......... thuộc: xã........... huyện.......... tỉnh.................

Thời hạn đến ngày.... tháng.... năm...

Diện tích khu vực khai thác.... (ha, km2) được giới hạn bởi các điểm góc........ có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Trữ lượng:........... (tấn, m3,...) Thân khoáng.....

Công suất khai thác:....... (tấn, m3,...)

Điều 2. (Tên tổ chức)............. có trách nhiệm:

Hoạt động khai thác theo thiết kế mỏ đã được thẩm định, phê duyệt, đề án, kế hoạch khai thác bổ sung và các điều kiện khác theo quy định tại Điều 2 Giấy phép khai thác khoáng sản số.... ngày.... tháng.... năm....

Điều 3. Hoạt động khai thác khoáng sản theo Giấy phép này chỉ được tiến hành sau khi (tên tổ chức)............ đã thông báo kế hoạch khai thác và đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 

Nơi nhận:

- (Tên tổ chức),                       

- Sở TN&MT tỉnh...,

- Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam.

- Chi Cục khoáng sản khu vực,

- Lưu.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH....

(Ký tên, đóng dấu)

 

Giấy phép khai thác khoáng sản này đã được đăng ký

nhà nước tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Số đăng ký............ĐK/KT

Hà Nội, ngày.... tháng.... năm.....

GIÁM ĐỐC

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

MẪU SỐ 35

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

     Số:.........../GP-BTNMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Về việc cho phép trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996;

Căn cứ Nghị định số 76/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật khoáng sản (sửa đổi);

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét Đơn trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản của (tên tổ chức)...... số... ngày.... tháng.... năm.... kèm theo báo cáo kết quả.......... và............;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (tên tổ chức).......... được trả lại Giấy phép khai thác (tên khoáng sản)........ số..... ngày..... tháng..... năm.... tại mỏ (tên mỏ).......

Điều 2. (Tên tổ chức).......... được chấm dứt hoạt động khai thác khoáng sản theo Giấy phép nói trên và có trách nhiệm:

Hoàn thành trước ngày.... tháng.... năm....:

1. Việc nộp báo cáo kết quả khai thác, tài liệu pháp lý liên quan, mẫu vật địa chất (nếu có) cho Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam theo quy định của pháp luật;

2. Việc đóng cửa mỏ để thanh lý (hoặc để bảo vệ); các biện pháp phục hồi môi trường đất đai và các công việc khác liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh........... có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- (Tên tổ chức),                                   

- UBND tỉnh…,

- Sở TN&MT tỉnh...,

- Chi cục khoáng sản khu vực,

- Lưu HS, VT.

BỘ TRƯỎNG

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

MẪU SỐ 35a

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH......

Số:...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày... tháng... năm...

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Về việc cho phép trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường (hoặc than bùn)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH.......

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996;

Căn cứ Nghị định số 76/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật khoáng sản (sửa đổi);

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Xét Đơn trả lại giấy khai thác khoáng sản của (tên tổ chức)......... số.... ngày.... tháng.... năm... kèm theo báo cáo kết quả....... và...........;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. (Tên tổ chức)........ được trả lại Giấy phép khai thác (tên khoáng sản)....... số.... ngày.... tháng.... năm.... tại mỏ (tên mỏ)....

Điều 2. (Tên tổ chức)......... được chấm dứt hoạt động khai thác khoáng sản theo Giấy phép nói trên và có trách nhiệm:

Hoàn thành trước ngày... tháng... năm...:

1. Việc nộp báo cáo kết quả khai thác, tài liệu pháp lý liên quan, mẫu vật địa chất (nếu có) cho Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định của pháp luật;

2. Việc đóng cửa mỏ để thanh lý (hoặc để bảo vệ); các biện pháp phục hồi môi trường đất đai và các công việc khác liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- (Tên tổ chức),                       

- Sở TN&MT tỉnh...,

- Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam.

- Chi Cục khoáng sản khu vực,

- Lưu.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH....

(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 36

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

     Số:.........../GP-BTNMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Về việc cho phép trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996;

Căn cứ Nghị định số 76/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật khoáng sản (sửa đổi);

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét Đơn xin trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản của (tên tổ chức)................ theo Giấy phép khai thác số.... ngày... tháng... năm... kèm theo báo cáo kết quả khai thác đến ngày... tháng... năm...;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (tên tổ chức)............. được trả lại một phần diện tích khai thác (tên khoáng sản)........ tại mỏ........ theo Giấy phép khai thác số..., ngày... tháng.... năm.....

Diện tích được phép trả lại........... (ha, km2).

Diện tích còn lại tiếp tục khai thác.......... (ha, km2), được giới hạn bởi các điểm góc.... có toạ độ được xác định trên bản đồ kèm theo.

Thời hạn khai thác đến ngày... tháng... năm...

Điều 2. (Tên tổ chức)............... có trách nhiệm:

1. Thực hiện việc đóng cửa mỏ để thanh lý (hoặc bảo vệ), phục hồi môi trường, trả lại đất đai phần diện tích khu vực được phép trả lại quy định tại Điều 1;

2. Thông báo việc thực hiện Quyết định này và kế hoạch khai thác, hoạt động sản xuất kinh doanh được tiếp tục tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cục địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh......... có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- (Tên tổ chức),                       

- UBND tỉnh…,

- Sở TN&MT tỉnh...,

- Chi cục khoáng sản khu vực,

- Lưu HS, VT.

BỘ TRƯỎNG

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 36a

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH......

 

Số:...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

........., ngày... tháng... năm...

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH …

Về việc cho phép trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường (hoặc than bùn)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH..............

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996;

Căn cứ Nghị định số 76/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật khoáng sản (sửa đổi);

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Xét Đơn xin trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản của (tên tổ chức).... theo Giấy phép khai thác số.... ngày.... tháng.... năm.... kèm theo báo cáo kết quả khai thác đến ngày... tháng... năm...;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. (Tên tổ chức).............. được trả lại một phần diện tích khai thác (tên khoáng sản)......... tại mỏ........ theo Giấy phép khai thác số.... ngày.... tháng.... năm....

Diện tích được phép trả lại........... (ha, km2).

Diện tích còn lại tiếp tục khai thác.......... (ha, km2), được giới hạn bởi các điểm góc.... có toạ độ được xác định trên bản đồ kèm theo.

Thời hạn khai thác đến ngày... tháng... năm...

Điều 2. (Tên tổ chức).............. có trách nhiệm:

1. Thực hiện việc đóng cửa mỏ để thanh lý (hoặc bảo vệ), phục hồi môi trường, trả lại đất đai phần diện tích khu vực được phép trả lại quy định tại Điều 1;

2. Thông báo việc thực hiện Quyết định này và kế hoạch khai thác, hoạt động sản xuất kinh doanh được tiếp tục tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- (Tên tổ chức),           

- Sở TN&MT tỉnh...,

- Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam.

- Chi Cục khoáng sản khu vực,

- Lưu.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH....

(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 37

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

     Số:.........../GP-BTNMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

 

GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

(Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản)

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996;

Căn cứ Nghị định số 76/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật khoáng sản (sửa đổi);

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Công văn số.... ngày... tháng...năm... của....;

Căn cứ Giấy phép đầu tư số... ngày... tháng... năm ... của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Xét Đơn xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (tên khoáng sản)....... của (tên tổ chức).......... kèm theo Hợp đồng chuyển nhượng số... ngày... tháng... năm... và (các văn bản pháp lý khác kèm theo)......;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (tên tổ chức).......... được tiếp tục khai thác khoáng sản (tên khoáng sản)............ tại mỏ (tên mỏ)....... thuộc xã.... huyện.... tỉnh.... kể từ ngày... tháng... năm... đến ngày.... tháng.... năm....

Diện tích khu vực khai thác.... (ha, km2) được giới hạn bởi các điểm góc......... có toạ độ được xác định trên bản đồ kèm theo.

Trữ lượng (của mỏ hoặc được khai thác):......... (tấn, m3) Thân khoáng......

Công suất khai thác:.......(tấn, m3,...)

Điều 2. (Tên tổ chức)............. có trách nhiệm:

1. Hoạt động khai thác khoáng sản theo Báo cáo nghiên cứu khả thi về khai thác, thiết kế mỏ đã được thẩm định, phê duyệt, các quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan;

2. Thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ theo quy định hiện hành;

3. Thực hiện việc đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường và đất đai sau khai thác theo quy định của pháp luật, ký quỹ phục hồi môi trường tại Ngân hàng, v.v...

Điều 3. Hoạt động khai thác khoáng sản theo Giấy phép này chỉ được phép tiến hành sau khi (tên tổ chức)........... nộp thiết kế mỏ, thông báo Giám đốc điều hành mỏ, kế hoạch khai thác cho Cục địa chất và Khoáng sản Việt Nam, ký quỹ môi trường, ký hợp đồng thuê đất và đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực từ ngày ký. Chấm dứt hiệu lực của Giấy phép khai thác khoáng sản số.... ngày... tháng... năm.

 

Nơi nhận:

- (Tên tổ chức),                       

- UBND tỉnh…,

- Sở TN&MT tỉnh...,

- Chi cục khoáng sản khu vực,

- Lưu HS, VT.

 BỘ TRƯỎNG

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

Giấy phép khai thác khoáng sản này đã được đăng ký

nhà nước tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Số đăng ký............ĐK/KT

Hà Nội, ngày.... tháng.... năm.....

CỤC TRƯỞNG

CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 37a

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH......

Số:...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày... tháng... năm...

 

GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG (HOẶC THAN BÙN)

(Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản)

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH…

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996;

Căn cứ Nghị định số 76/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật khoáng sản (sửa đổi);

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 06 năm 1994;

Xét Đơn xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (tên khoáng sản).... của (tên tổ chức)..... kèm theo Hợp đồng chuyển nhượng số.... ngày.... tháng... năm... và (các văn bản pháp lý khác kèm theo).......;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (tên tổ chức)......... được tiếp tục khai thác khoáng sản (tên khoáng sản)......... tại mỏ (tên mỏ).............. thuộc xã......... huyện........ tỉnh......... kể từ ngày.... tháng .... năm.... đến ngày.... tháng.... năm....

Diện tích khu vực khai thác:..........(ha, km2), được giới hạn bởi các điểm góc.... có toạ độ được xác định trên bản đồ kèm theo.

Trữ lượng (của mỏ hoặc được khai thác):....... (tấn, m3,...) thân khoáng.........

Công suất khai thác: ...........(tấn, m3,...).

Điều 2. (Tên tổ chức) ............ có trách nhiệm:

1. Hoạt động khai thác khoáng sản theo Báo cáo nghiên cứu khả thi về khai thác, thiết kế mỏ đã được thẩm định phê duyệt, các qui định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan;

2. Thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ theo quy định hiện hành;

3. Thực hiện việc đóng cửa mỏ, ký quỹ phục hồi môi trường, phục hồi môi trường và đất đai sau khai thác theo qui định của pháp luật.

Điều 3. Hoạt động khai thác khoáng sản theo Giấy phép này chỉ được phép tiến hành sau khi (tên tổ chức)........................ nộp thiết kế mỏ, thông báo về Giám đốc điều hành mỏ, kế hoạch khai thác cho Sở Tài nguyên và Môi trường, ký quỹ môi trường, ký hợp đồng thuê đất và đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo qui định của pháp luật.

Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực từ ngày ký. Chấm dứt hiệu lực của Giấy phép khai thác khoáng sản số... ngày... tháng.... năm....

 

Nơi nhận:

- (Tên tổ chức),                                   

- Sở TN&MT tỉnh...,

- Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam.

- Chi Cục khoáng sản khu vực,

- Lưu.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH....

(Ký tên, đóng dấu)

 

Giấy phép khai thác khoáng sản này đã được đăng ký

nhà nước tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Số đăng ký:..... ĐK/KT

......, ngày.... tháng... năm ...

GIÁM ĐỐC

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 38

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

     Số:.........../GP-BTNMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

 

GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

(Tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản trong trường hợp thừa kế hợp pháp)

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996;

Căn cứ Nghị định số 76/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật khoáng sản (sửa đổi);

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản của (tên tổ chức).... thừa kế hợp pháp tài sản của  (tên người để thừa kế)..... đã chết ngày... tháng... năm..., kèm theo các văn bản chứng minh quyền thừa kế hợp pháp tài sản;

Căn cứ Giấy phép khai thác khoáng sản số.... ngày.... tháng.... năm.... và kết quả hoạt động khai thác theo Giấy phép đến ngày... tháng...năm....;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (tên tổ chức)....... được tiếp tục thực hiện quyền khai thác (tên khoáng sản)........ tại mỏ (tên mỏ).... thuộc xã...., huyện......., tỉnh........ kể từ ngày .... tháng..... năm ..... đến ngày.... tháng..... năm.......

Diện tích khu vực khai thác...... (ha, km2), được giới hạn bởi các điểm góc........ có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Trữ lượng (mỏ hoặc được khai thác)............(tấn, m3,...).

Công suất khai thác:............(tấn, m3,...).

Điều 2. (Tên tổ chức)......... có trách nhiệm:

1. Hoạt động khai thác khoáng sản theo Báo cáo nghiên cứu khả thi về khai thác, thiết kế mỏ đã được thẩm định, phê duyệt, các quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan;

2. Thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ theo quy định hiện hành;

3. Thực hiện việc đóng cửa mỏ,  ký quỹ phục hồi môi trường, phục hồi môi trường và đất đai sau khai thác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hoạt động khai thác khoáng sản theo Giấy phép này chỉ được phép tiến hành sau khi (tên tổ chức).... nộp thiết kế mỏ, thông báo về Giám đốc điều hành mỏ, kế hoạch khai thác cho Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, ký quỹ môi trường, ký hợp đồng thuê đất và đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực từ ngày ký. Chấm dứt hiệu lực của Giấy phép khai thác khoáng sản số... ngày... tháng... năm...

 

Nơi nhận:

- (Tên tổ chức),                                   

- UBND tỉnh…,

- Sở TN&MT tỉnh...,

- Chi cục khoáng sản khu vực,

- Lưu HS, VT.

BỘ TRƯỎNG

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ký tên, đóng dấu)

Giấy phép khai thác khoáng sản này đã được đăng ký

nhà nước tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Số đăng ký............ĐK/KT

Hà Nội, ngày.... tháng.... năm.....

CỤC TRƯỞNG

CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 38a

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH......

Số:...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày... tháng... năm...

GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG  (HOẶC THAN BÙN)

(Tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản trong trường hợp thừa kế hợp pháp)

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996;

Căn cứ Nghị định số 76/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật khoáng sản (sửa đổi);

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Xét Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản của (tên tổ chức).... thừa kế hợp pháp tài sản của (tên người để thừa kế).... đã chết  ngày..... tháng.... năm...., kèm theo các văn bản chứng minh quyền thừa kế hợp pháp tài sản;

Căn cứ Giấy phép khai thác khoáng sản số.... ngày... tháng..... năm..... và kết quả hoạt động khai thác theo Giấy phép đến ngày... tháng.... năm......;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (tên tổ chức)........... được tiếp tục thực hiện quyền khai thác (tên khoáng sản).... tại mỏ (tên mỏ)... thuộc xã... huyện... tỉnh... kể từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm...

Diện tích khu vực khai thác...... (ha, km2) được giới hạn bởi các điểm góc.... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Trữ lượng (mỏ hoặc được khai thác)............(tấn, m3,...).

Công suất khai thác:............(tấn, m3,...).

Điều 2. (Tên tổ chức).... có trách nhiệm:

1. Hoạt động khai thác khoáng sản theo Báo cáo nghiên cứu khả thi về khai thác, thiết kế mỏ đã được thẩm định, phê duyệt, các quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan;

2. Thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ theo quy định hiện hành;

3. Thực hiện việc đóng cửa mỏ, ký quỹ phục hồi môi trường, phục hồi môi trường và đất đai sau khai thác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hoạt động khai thác khoáng sản theo Giấy phép này chỉ được phép tiến hành sau khi (tên tổ chức)....... nộp thiết kế mỏ, thông báo về Giám đốc điều hành mỏ, kế hoạch khai thác cho Sở Tài nguyên và Môi trường, ký quỹ môi trường, ký hợp đồng thuê đất và đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực từ ngày ký. Chấm dứt hiệu lực của Giấy phép khai thác khoáng sản số... ngày... tháng... năm...

 

 

Nơi nhận:

- (Tên tổ chức),                                   

- Sở TN&MT tỉnh...,

- Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam.

- Chi Cục khoáng sản khu vực,

- Lưu.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH....

(Ký tên, đóng dấu)

Giấy phép khai thác khoáng sản này đã được đăng ký

nhà nước tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Số đăng ký:..... ĐK/KT

......, ngày.... tháng... năm ...

GIÁM ĐỐC

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 39

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

     Số:.........../GP-BTNMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

 

GIẤY PHÉP CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996;

Căn cứ Nghị định số 76/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật khoáng sản (sửa đổi);

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Công văn thoả thuận số.... ngày.... tháng... năm.... của....;

Căn cứ Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng... năm.... của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ ý kiến của Uỷ ban nhân dân tỉnh.......tại văn bản số..... ngày..... tháng..... năm..... về việc......;

Xét Đơn xin chế biến khoáng sản số...... ngày..... tháng..... năm..... của (tên tổ chức)...... kèm theo Quyết định số...... ngày..... tháng..... năm..... của.......về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi chế biến..... và Quyết định phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường..... (hoặc Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường) số..... ngày..... tháng..... năm..... của........;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (tên tổ chức).... được chế biến khoáng sản (tên khoáng sản)......

Địa điểm sản xuất (nhà máy, xưởng,...)..............

Nguồn nguyên liệu để chế biến:......................

Sản lượng các loại sản phẩm.........................

Thời hạn chế biến: ... năm, từ tháng.... năm... đến tháng... năm...

Điều 2. (Tên tổ chức)..... có trách nhiệm:

1. Hoạt động chế biến khoáng sản theo phương án công nghệ, Báo cáo nghiên cứu khả thi về chế biến khoáng sản đã được thẩm định, phê duyệt, các quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan;

2. Thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ theo quy định hiện hành.

Điều 3. Hoạt động chế biến khoáng sản theo Giấy phép này chỉ được tiến hành sau khi (tên tổ chức)..... thông báo kế hoạch sản xuất, đăng ký hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 

Nơi nhận:

- (Tên tổ chức),                                   

- UBND tỉnh…,

- Sở TN&MT tỉnh...,

- Chi cục khoáng sản khu vực,

- Lưu HS, VT.

 BỘ TRƯỎNG

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ký tên, đóng dấu)

                       

Giấy phép chế biến khoáng sản này đã được đăng ký

nhà nước tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Số đăng ký............ĐK/CB

Hà Nội, ngày.... tháng.... năm.....

CỤC TRƯỞNG

CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 39a

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH......

Số:...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày... tháng... năm...

 

GIẤY PHÉP CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG (HOẶC THAN BÙN)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH...

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996;

Căn cứ Nghị định số 76/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật khoáng sản (sửa đổi);

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Xét Đơn xin chế biến khoáng sản số...... ngày.... .tháng..... năm..... của (tên tổ chức)...... kèm theo Quyết định số...... ngày..... tháng..... năm..... của.......về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi chế biến..... và Quyết định phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường .....(hoặc Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường) số..... ngày..... tháng..... năm..... của........;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (tên tổ chức).... được chế biến khoáng sản (tên khoáng sản)........

Địa điểm sản xuất (nhà máy, xưởng,...)....

Nguồn nguyên liệu để chế biến ......... thành các sản phẩm (tên và chất lượng sản phẩm)................

Thời hạn chế biến:... năm, từ tháng... năm... đến tháng... năm...

Điều 2. (Tên tổ chức)............. có trách nhiệm:

1. Hoạt động chế biến khoáng sản theo phương án công nghệ, Báo cáo nghiên cứu khả thi về chế biến khoáng sản đã được thẩm định, phê duyệt, các quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan;

2. Thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ theo quy định hiện hành.

Điều 3. Hoạt động chế biến khoáng sản theo Giấy phép này chỉ được tiến hành sau khi (tên tổ chức)....... thông báo kế hoạch sản xuất, đăng ký hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 

Nơi nhận:

- (Tên tổ chức),                                   

- Sở TN&MT tỉnh...,

- Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam.

- Chi Cục khoáng sản khu vực,

- Lưu.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH....

(Ký tên, đóng dấu)

 

Giấy phép khai thác khoáng sản này đã được đăng ký

nhà nước tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Số đăng ký:..... ĐK/CB

......, ngày.... tháng... năm ...

GIÁM ĐỐC

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 40

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

     Số:.........../GP-BTNMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

 

GIẤY PHÉP CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

(Gia hạn giấy phép)

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996;

Căn cứ Nghị định số 76/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật khoáng sản (sửa đổi);

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét Đơn xin gia hạn Giấy phép chế biến khoáng sản của (tên tổ chức).... số.... ngày.... tháng.... năm.... kèm theo báo cáo kết quả chế biến, đề án bổ sung và chương trình tiếp tục hoạt động chế biến khoáng sản;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn Giấy phép chế biến (tên khoáng sản).... số... ngày... tháng... năm... đã được cấp cho (tên tổ chức).... đến ngày... tháng... năm...

Điều 2. (Tên tổ chức).............. có trách nhiệm:

Hoạt động chế biến theo phương án công nghệ đã được thẩm định, phê duyệt, đề án, kế hoạch chế biến (bổ sung) và các điều kiện khác theo quy định tại Giấy phép chế biến khoáng sản số.... ngày... tháng.. . năm...;

Điều 3. Hoạt động chế biến khoáng sản theo Giấy phép này chỉ được tiến hành sau khi (tên tổ chức).... đã thông báo kế hoạch chế biến và đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 

Nơi nhận:

- (Tên tổ chức),                                   

- UBND tỉnh…,

- Sở TN&MT tỉnh...,

- Chi cục khoáng sản khu vực,

- Lưu HS, VT.

 BỘ TRƯỎNG

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

Giấy phép chế biến khoáng sản này đã được đăng ký

nhà nước tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Số đăng ký............ĐK/CB

Hà Nội, ngày.... tháng.... năm.....

CỤC TRƯỞNG

CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 40a

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH......

Số:...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày... tháng... năm...

 

GIẤY PHÉP CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG (HOẶC THAN BÙN)

(Gia hạn giấy phép)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH...

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996;

Căn cứ Nghị định số 76/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật khoáng sản (sửa đổi);

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Xét Đơn xin gia hạn Giấy phép chế biến khoáng sản của (tên tổ chức)....... số.... ngày.... tháng.... năm... kèm theo báo cáo kết quả chế biến, đề án bổ sung và chương trình tiếp tục hoạt động chế biến khoáng sản;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn Giấy phép chế biến (tên khoáng sản)............. số...... ngày.... tháng.... năm.... đã được cấp cho (tên tổ chức)....................... ngày.... tháng.... năm....

Điều 2. (Tên tổ chức)...................... có trách nhiệm: Hoạt động chế biến theo phương án công nghệ đã được thẩm định, phê duyệt, đề án, kế hoạch chế biến (bổ sung) và các điều kiện khác theo quy định tại Giấy phép chế biến khoáng sản số..... ngày.... tháng.... năm....;

Điều 3. Hoạt động chế biến khoáng sản theo Giấy phép này chỉ được tiến hành sau khi (tên tổ chức)......................... đã thông báo kế hoạch chế biến và đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 

Nơi nhận:

- (Tên tổ chức),                                   

- Sở TN&MT tỉnh...,

- Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam.

- Chi Cục khoáng sản khu vực,

- Lưu.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH....

(Ký tên, đóng dấu)

 

Giấy phép chế biến khoáng sản này đã được đăng ký

nhà nước tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Số đăng ký:..... ĐK/CB

......, ngày.... tháng... năm ...

GIÁM ĐỐC

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 41

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

     Số:.........../GP-BTNMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Về việc cho phép trả lại giấy phép chế biến khoáng sản

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996;

Căn cứ Nghị định số 76/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật khoáng sản (sửa đổi);

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét Đơn xin trả lại Giấy phép chế biến khoáng sản của (tên tổ chức) ..........số..... ngày.... tháng.... năm......kèm theo báo cáo kết quả ........ và.........;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép (tên tổ chức)................. được trả lại Giấy phép chế biến (tên khoáng sản).................... số..... ngày...... tháng..... năm......

Điều 2. (Tên tổ chức)................... được chấm dứt hoạt động chế biến khoáng sản theo Giấy phép nói trên và có trách nhiệm:

1. Hoàn thiện trước ngày.... tháng.... năm..... việc nộp báo cáo kết quả chế biến khoáng sản, tài liệu pháp lý, mẫu vật địa chất (nếu có) cho Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam theo quy định của pháp luật;

2. Thanh lý các công trình để đảm bảo an toàn;

3. Thực hiện các biện pháp phục hồi môi trường, đất đai và các công việc khác liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh... có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- (Tên tổ chức),                                   

- UBND tỉnh…,

- Sở TN&MT tỉnh...,

- Chi cục khoáng sản khu vực,

- Lưu HS, VT.

 BỘ TRƯỎNG

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 41a

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH......

Số:...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày... tháng... năm...

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Về việc cho phép trả lại giấy phép chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (hoặc than bùn)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH..........

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996;

Căn cứ Nghị định số 76/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật khoáng sản (sửa đổi);

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Xét Đơn xin trả lại Giấy phép chế biến khoáng sản của (tên tổ chức) ........... số..... ngày.... tháng.... năm.... kèm theo báo cáo kết quả....... và........;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (tên tổ chức)................. được trả lại Giấy phép chế biến (tên khoáng sản).................... số..... ngày...... tháng..... năm......

Điều 2. (Tên tổ chức)................... được chấm dứt hoạt động chế biến khoáng sản theo Giấy phép nói trên và có trách nhiệm:

1. Hoàn thành trước ngày.... tháng.... năm..... việc nộp báo cáo kết quả chế biến khoáng sản, tài liệu pháp lý, mẫu vật địa chất (nếu có) cho Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định của pháp luật;

2. Thanh lý các công trình để đảm bảo an toàn;

3. Thực hiện các biện pháp phục hồi môi trường, đất đai và các công việc khác liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- (Tên tổ chức),                                   

- Sở TN&MT tỉnh...,

- Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam.

- Chi Cục khoáng sản khu vực,

- Lưu.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH....

(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 42

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

     Số:.........../GP-BTNMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

 

GIẤY PHÉP CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

(chuyển nhượng quyền chế biến)

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996;

Căn cứ Nghị định số 76/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật khoáng sản (sửa đổi);

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Công văn số....... ngày.... tháng... năm... của........;

Căn cứ Giấy phép đầu tư số.... ngày... tháng.... năm.... của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Xét Đơn xin chuyển nhượng quyền chế biến (tên khoáng sản)......... của (tên tổ chức).......... kèm theo Hợp đồng chuyển nhượng số....... ngày.... tháng.... năm.... và (các văn bản pháp lý khác kèm theo).........;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (tên tổ chức).......... được tiếp tục quyền chế biến (tên khoáng sản).........................

Địa điểm sản xuất (nhà máy, xưởng,...)...........................

Nguồn nguyên liệu để chế biến:................ thành các sản phẩm (tên và chất lượng sản phẩm).....................................

Sản lượng các loại sản phẩm......................................

Thời hạn chế biến:... năm, từ tháng... năm... đến tháng... năm...

Điều 2. (Tên tổ chức)..................... có trách nhiệm:

1. Hoạt động chế biến khoáng sản theo phương án công nghệ, Báo cáo nghiên cứu khả thi về chế biến khoáng sản đã được thẩm định, phê duyệt, các quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan;

2. Thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ theo quy định hiện hành.

Điều 3. Hoạt động chế biến khoáng sản theo Giấy phép này chỉ được tiến hành sau khi (tên tổ chức)............. thông báo kế hoạch sản xuất, đăng ký hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực từ ngày ký. Chấm dứt hiệu lực của Giấy phép chế biến khoáng sản số...... ngày... tháng... năm...

 

Nơi nhận:

- (Tên tổ chức),                           

- UBND tỉnh…,

- Sở TN&MT tỉnh...,

- Chi cục khoáng sản khu vực,

- Lưu HS, VT.

 BỘ TRƯỎNG

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

Giấy phép chế biến khoáng sản này đã được đăng ký

nhà nước tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Số đăng ký:..... ĐK/CB

Hà Nội, ngày.... tháng.... năm.....

CỤC TRƯỞNG

CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

(Ký tên, đóng dấu)

MẪU SỐ 42a

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH......

Số:...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày... tháng... năm...

 

GIẤY PHÉP CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG (HOẶC THAN BÙN)

(chuyển nhượng quyền chế biến)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH...

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996;

Căn cứ Nghị định số 76/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật khoáng sản (sửa đổi);

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Xét Đơn xin chuyển nhượng quyền chế biến (tên khoáng sản)...... của (tên tổ chức).......... kèm theo Hợp đồng chuyển nhượng số... ngày.... tháng.... năm....và (các văn bản pháp lý khác kèm theo).........;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (tên tổ chức).......... được tiếp tục quyền chế biến (tên khoáng sản).........................

Địa điểm sản xuất (nhà máy, xưởng,...)...........................

Nguồn nguyên liệu để chế biến:................ thành các sản phẩm (tên và chất lượng sản phẩm).....................................

Sản lượng các loại sản phẩm......................................

Thời hạn chế biến... năm, từ tháng... năm... đến tháng... năm...

Điều 2. (Tên tổ chức)..................... có trách nhiệm:

1. Hoạt động chế biến khoáng sản theo phương án công nghệ, Báo cáo nghiên cứu khả thi về chế biến khoáng sản đã được thẩm định, phê duyệt, các quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan;

2. Thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ theo quy định hiện hành.

Điều 3. Hoạt động chế biến khoáng sản theo Giấy phép này chỉ được tiến hành sau khi (tên tổ chức)................ thông báo kế hoạch sản xuất, đăng ký hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực từ ngày ký. Chấm dứt hiệu lực của Giấy phép chế biến khoáng sản số...... ngày... tháng... năm...

 

Nơi nhận:

- (Tên tổ chức),

- Sở TN&MT tỉnh…,           

- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,

- Chi cục khoáng sản khu vực,

- Lưu.

                -

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH…    

(Ký tên, đóng dấu)

 

Giấy phép chế biến khoáng sản này đã được đăng ký

nhà nước tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Số đăng ký:..... ĐK/CB

......, ngày.... tháng... năm ...

GIÁM ĐỐC

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 43

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

     Số:.........../GP-BTNMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày... tháng... năm...

 

GIẤY PHÉP CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

(Tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản trong trường hợp thừa kế hợp pháp)

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996;

Căn cứ Nghị định số 76/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật khoáng sản (sửa đổi);

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản của (tên tổ chức)............. thừa kế hợp pháp tài sản của (tên người để thừa kế)............. đã chết ngày... tháng... năm..., kèm theo các văn bản chứng minh quyền thừa kế hợp pháp tài sản;

Căn cứ Giấy phép chế biến khoáng sản số......... ngày.... tháng.... năm.... và kết quả hoạt động chế biến theo Giấy phép đến ngày... tháng... năm...;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (tên tổ chức)............... được tiếp tục thực hiện quyền chế biến (tên khoáng sản)............. kể từ ngày.... tháng.... năm.... đến ngày.... tháng.... năm....

Địa điểm sản xuất (nhà máy, xưởng,...)...........................

Nguồn nguyên liệu để chế biến:................ thành các sản phẩm (tên và chất lượng sản phẩm).....................................

Sản lượng các loại sản phẩm......................................

Thời hạn chế biến:... năm, từ tháng... năm... đến tháng... năm...

Điều 2. (Tên tổ chức)..................... có trách nhiệm:

1. Hoạt động chế biến khoáng sản theo phương án công nghệ, Báo cáo nghiên cứu khả thi về chế biến khoáng sản đã được thẩm định, phê duyệt, các quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan;

2. Thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ theo quy định hiện hành.

Điều 3. Hoạt động chế biến khoáng sản theo Giấy phép này chỉ được tiến hành sau khi (tên tổ chức)............. thông báo kế hoạch sản xuất, đăng ký hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực từ ngày ký. Chấm dứt hiệu lực của Giấy phép chế biến khoáng sản số...... ngày... tháng... năm...

 

Nơi nhận:

- (Tên tổ chức),                                   

- UBND tỉnh…,

- Sở TN&MT tỉnh...,

- Chi cục khoáng sản khu vực,

- Lưu HS, VT.

 BỘ TRƯỎNG

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ký tên, đóng dấu)

                       

Giấy phép khai thác khoáng sản này đã được đăng ký

nhà nước tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Số đăng ký............ĐK/KT

Hà Nội, ngày.... tháng.... năm.....

CỤC TRƯỞNG

CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 43a

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH......

Số:...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày... tháng... năm...

 

GIẤY PHÉP CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG (HOẶC THAN BÙN)

(Tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản trong trường hợp thừa kế hợp pháp)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH...

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996;

Căn cứ Nghị định số 76/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật khoáng sản (sửa đổi);

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Xét Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản của (tên tổ chức).............thừa kế hợp pháp tài sản của (tên người để thừa kế).................. đã chết ngày.... tháng... năm..., kèm theo các văn bản chứng minh quyền thừa kế hợp pháp tài sản;

Căn cứ Giấy phép chế biến khoáng sản số..... ngày.... tháng.... năm.... và kết quả hoạt động chế biến theo Giấy phép đến ngày.... tháng.... năm....;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (tên tổ chức)............... được tiếp tục thực hiện quyền chế biến (tên khoáng sản)........... kể từ ngày... tháng.... năm.... đến ngày.... tháng.... năm....

Địa điểm sản xuất (nhà máy, xưởng,...)...........................

Nguồn nguyên liệu để chế biến:................ thành các sản phẩm (tên và chất lượng sản phẩm).....................................

Sản lượng các loại sản phẩm......................................

Thời hạn chế biến:... năm, từ tháng... năm... đến tháng... năm...

Điều 2. (Tên tổ chức)..................... có trách nhiệm:

1. Hoạt động chế biến khoáng sản theo phương án công nghệ, báo cáo nghiên cứu khả thi về chế biến khoáng sản đã được thẩm định, phê duyệt, các quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan;

2. Thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ theo quy định hiện hành.

Điều 3. Hoạt động chế biến khoáng sản theo Giấy phép này chỉ được tiến hành sau khi (tên tổ chức)................ thông báo kế hoạch sản xuất, đăng ký hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực từ ngày ký. Chấm dứt hiệu lực của Giấy phép chế biến khoáng sản số...... ngày... tháng... năm...

 

Nơi nhận:

- (Tên tổ chức),                                   

- Sở TN&MT tỉnh...,

- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

- Chi cục khoáng sản khu vực,

- Lưu.

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH.....

(Ký tên, đóng dấu)

 

Giấy phép chế biến khoáng sản này đã được đăng ký

nhà nước tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Số đăng ký:..... ĐK/CB

......, ngày.... tháng... năm ...

GIÁM ĐỐC

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ký tên, đóng dấu)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2003/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2003/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/2003
Ngày hiệu lực17/10/2003
Ngày công báo02/10/2003
Số công báoTừ số 160 đến số 161
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/02/2006
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2003/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 06/2003/QĐ-BTNMT trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản đính chính

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 06/2003/QĐ-BTNMT trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu06/2003/QĐ-BTNMT
     Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
     Người kýMai Ái Trực
     Ngày ban hành19/09/2003
     Ngày hiệu lực17/10/2003
     Ngày công báo02/10/2003
     Số công báoTừ số 160 đến số 161
     Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài nguyên - Môi trường
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/02/2006
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 06/2003/QĐ-BTNMT trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2003/QĐ-BTNMT trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản