Thông tư 30/2009/TT-BTNMT

Thông tư 30/2009/TT-BTNMT quy định về Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu Tài nguyên và Môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Thông tư 30/2009/TT-BTNMT Quy trình Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu Tài nguyên Môi trường đã được thay thế bởi Thông tư 26/2014/TT-BTNMT Quy trình Định mức kinh tế kỹ thuật cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường và được áp dụng kể từ ngày 15/07/2014.

Nội dung toàn văn Thông tư 30/2009/TT-BTNMT Quy trình Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu Tài nguyên Môi trường


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 30/2009/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH VÀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ nghị đinh số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường;
Căn cứ quyết định số 179/2004/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUY ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này:

1. Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường;

2. Định mức kinh tế- kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 02 năm 2010.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này ./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ TN&MT;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Website Bộ TN&MT;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Lưu: VT, PC, KH, Cục CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Đức

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2009/TT-BTNMT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu30/2009/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2009
Ngày hiệu lực17/02/2010
Ngày công báo14/03/2010
Số công báoTừ số 119 đến số 120
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/07/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2009/TT-BTNMT

Lược đồ Thông tư 30/2009/TT-BTNMT Quy trình Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu Tài nguyên Môi trường


Văn bản bị đính chính

  Văn bản đính chính

   Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Thông tư 30/2009/TT-BTNMT Quy trình Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu Tài nguyên Môi trường
    Loại văn bảnThông tư
    Số hiệu30/2009/TT-BTNMT
    Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
    Người kýNguyễn Văn Đức
    Ngày ban hành31/12/2009
    Ngày hiệu lực17/02/2010
    Ngày công báo14/03/2010
    Số công báoTừ số 119 đến số 120
    Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/07/2014
    Cập nhật7 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Thông tư 30/2009/TT-BTNMT Quy trình Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu Tài nguyên Môi trường

       Lịch sử hiệu lực Thông tư 30/2009/TT-BTNMT Quy trình Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu Tài nguyên Môi trường