Quyết định 23/2004/QĐ-BTNMT

Quyết định 23/2004/QĐ-BTNMT về báo cáo trong hoạt động khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Quyết định 23/2004/QĐ-BTNMT báo cáo trong hoạt động khoáng sản đã được thay thế bởi Thông tư 01/2006/TT-BTNMT thi hành Luật Khoáng sản Luật Sửa đổi Luật Khoáng sản thực hiện nội dung Nghị định 160/2005/NĐ-CP và được áp dụng kể từ ngày 18/02/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2004/QĐ-BTNMT báo cáo trong hoạt động khoáng sản


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

Số:  23/2004/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BÁO CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996;
Căn cứ Nghị định số 76/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản (sửa đổi);
Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về báo cáo trong hoạt động khoáng sản.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Quyết định này thay thế Quyết định số 549/QĐ-ĐCKS ngày 15 tháng 4 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành “Quy định chế độ báo cáo định kỳ trong hoạt động khoáng sản”.

Điều 3. Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Công báo,
- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp,
- Lưu VT, ĐCKS, PC.

BỘ TRƯỞNG
Mai Ái Trực

 

QUY ĐỊNH

VỀ BÁO CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số  23/2004/QĐ-BTNMT ngày 28  tháng 10  năm 2004  của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định về nội dung, chế độ báo cáo trong hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản (sau đây gọi chung là hoạt động khoáng sản); trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản, tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản trong việc thực hiện chế độ báo cáo trong hoạt động khoáng sản.

2. Quy định này được áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản và tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

Điều 2. Báo cáo trong hoạt động khoáng sản

Báo cáo trong hoạt động khoáng sản được thực hiện theo các Mẫu ban hành kèm theo Quy định này:

1. Báo cáo về hoạt động khảo sát (thăm dò) khoáng sản thực hiện theo Mẫu số 01;

2. Báo cáo về hoạt động khai thác khoáng sản thực hiện theo Mẫu số 02; đối với nước khoáng (nước nóng) thiên nhiên thực hiện theo Mẫu số 03;

3. Báo cáo về hoạt động chế biến khoáng sản thực hiện theo Mẫu số 04;

4. Báo cáo về hoạt động khoáng sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo Mẫu số 05;

5. Báo cáo về hoạt động khoáng sản trong phạm vi cả nước thực hiện theo Mẫu số 05, Mẫu số 06 và Mẫu số 07.

Điều 3. Chế độ báo cáo, trách nhiệm lập và nộp báo cáo trong hoạt động khoáng sản

1. Báo cáo trong hoạt động khoáng sản được nộp theo định kỳ sáu (06) tháng và một (01) năm. Định kỳ sáu (06) tháng đầu năm được tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 của năm báo cáo. Định kỳ một (01) năm được tính từ 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo.

Ngoài việc thực hiện chế độ báo cáo nêu trên, khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản, tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản phải thực hiện báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động khoáng sản.

2. Trách nhiệm lập và nộp báo cáo trong hoạt động khoáng sản được quy định như sau:

a) Tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản có trách nhiệm lập báo cáo theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 2 của Quy định này và chậm nhất là sau năm (05) ngày của kỳ báo cáo phải nộp báo cáo cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi được phép hoạt động khoáng sản. Đối với tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản theo giấy phép thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Tài nguyên và Môi trường, còn phải nộp cho Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập báo cáo theo quy định tại khoản 4 Điều 2 của Quy định này và chậm nhất sau mười lăm (15) ngày của kỳ báo cáo có trách nhiệm nộp báo cáo cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

c) Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm lập báo cáo theo quy định tại khoản 5 Điều 2 của Quy định này nộp cho Bộ Tài nguyên và Môi trường chậm nhất sau ba mươi (30) ngày của kỳ báo cáo.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân lập và nộp báo cáo phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của số liệu, thông tin nêu trong báo cáo.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phải kịp thời báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, giải quyết

MẪU SỐ 01

(TỔ CHỨC ĐƯỢC PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN)

Số ......../........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 .....,  ngày     tháng   năm 20....

    Kính gửi : ...........

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT (THĂM DÒ) KHOÁNG SẢN

I- PHẦN CHUNG:

1. Tổ chức, cá nhân được phép khảo sát (thăm dò): .................;

2. Địa chỉ cơ quan:  .....................;

    Điện thoại: ...................; Fax:  .................;

3. Số giấy phép:...... ngày... tháng.... năm......;

   Thời hạn giấy phép: ......................tháng (năm);

4. Loại khoáng sản được phép khảo sát (thăm dò) : ....................;.

5. Vị trí: thôn……., xã………, huyện……., tỉnh……..;

6. Tên đề án khảo sát (thăm dò): ............... . 

II- KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC KHẢO SÁT (THĂM DÒ) VÀ CHI PHÍ ĐÃ THỰC HIỆN TRONG 06 THÁNG (01 NĂM), TỪ NGÀY..... THÁNG.... NĂM... ĐẾN NGÀY.... THÁNG... NĂM...

Số TT

Loại

công việc

Đơn vị tính

KHỐI LƯỢNG

CHI PHÍ

Theo đề án

Thực hiện trong kỳ báo cáo

Thực hiện cộng dồn

Còn lại

Theo đề án

Thực hiện trong kỳ báo cáo

Thực hiện cộng dồn

Còn lại

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

 Tổ chức được phép hoạt động khoáng sản

(Ký tên, đóng dấu)

MẪU SỐ 02

(TỔ CHỨC ĐƯỢC PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN)

Số ......../........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....,  ngày     tháng   năm 20....

              Kính gửi : ...........

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

I- PHẦN CHUNG:

1. Tổ chức, cá nhân được phép khai thác: ..................;

2. Địa chỉ cơ quan:....................;

    Điện thoại: ................... ; Fax: ...................;

3. Số giấy phép:...... ngày...... tháng.... năm......;

   Thời hạn giấy phép: .................. tháng (năm);

4. Loại khoáng sản được phép khai thác : .....................;

5. Vị trí: thôn……., xã………, huyện……., tỉnh……..;

6. Tổng số vốn đầu tư: ................(triệu đ);

7. Nguồn vốn: ...................(Nếu có liên doanh với các đối tác trong nước hay nước ngoài, ghi rõ tên đối tác, nước nào, tỷ lệ góp vốn v.v...).

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN TRONG 06 THÁNG (01 NĂM), TỪ NGÀY.... THÁNG.... NĂM...... ĐẾN NGÀY..... THÁNG.... NĂM....

A. Hoạt động khai thác khoáng sản

1. Phương pháp khai thác:..............(lộ thiên, hầm lò);

2. Công suất khai thác khoáng sản theo thiết kế:................. (kg, tấn, m3);

3. Sản lượng khoáng sản khai thác thực tế: ................. (kg, tấn, m3);

4. Khối lượng sản phẩm sau chế biến : .................. (kg, tấn, m3) (ghi rõ quặng tinh, than sạch, đá khối, đá tấm, đá hộc, đá dăm .v.v...);

5. Khối lượng sản phẩm đi kèm thu hồi được : ..................(kg, tấn, m3) (ghi       rõ loại khoáng sản đi kèm thu hồi được);

6. Giá thành khai thác:.............(đ, nghìn đ/kg, tấn, m3);

7. Tổng số cán bộ, công nhân viên:.............(người), trong đó số công nhân trực tiếp sản xuất:....... (người);

8. Trữ lượng khoáng sản còn lại (tại thời điểm báo cáo): ............ (kg, tấn, m3);

9. Hệ số tổn thất theo thiết kế: .......... %;

10. Hệ số tổn thất thực tế: ........ %;

11. Khối lượng đã xuất khẩu (nếu có): ..................(kg, tấn, m3);

12. Tổng doanh thu: .......................(triệu đ);

13. Nộp ngân sách Nhà nước (ghi rõ từng khoản thuế): ................  (triệu đ);

     Trong đó Thuế Tài nguyên : .....................(triệu đ).

B. HOẠT ĐỘNG CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

1. Khối lượng khoáng sản nguyên khai đưa vào chế biến :........... (kg, tấn, m3);

2. Hàm lượng khoáng sản nguyên khai đưa vào chế biến: ........ (%, g/ tấn, m3);

3. Khối lượng sản phẩm sau chế biến (ghi rõ quặng tinh, than sạch, đá khối, đá tấm, đá hộc, đá dăm.v.v...) : ...................... (kg, tấn, m3);

4. Hàm lượng sản phẩm sau chế biến : .......... (%, g / tấn, m3);

5. Khối lượng sản phẩm phụ thu hồi được: .............. (kg, tấn, m3)

6. Tổng số cán bộ, công nhân viên:..............(người), trong đó số công nhân trực tiếp sản xuất:....... (người);

7. Hệ số tổn thất theo thiết kế: ............. %;

    Hệ số tổn thất thực tế: .............. %;

8. Khối lượng đã xuất khẩu (nếu có): ............. (kg, tấn, m3);

   Thị trường xuất khẩu: ...................;

9. Giá thành chế biến:................(đ, nghìn đ/ kg, tấn, m3);

9. Tổng doanh thu: ............... (triệu đ);

10. Nộp ngân sách Nhà nước (ghi rõ từng khoản thuế): ............... (triệu đ).

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

  Tổ chức được phép hoạt động khoáng sản

(Ký tên, đóng dấu)

Tài liệu gửi kèm theo             

- Bản đồ hiện trạng mỏ

MẪU SỐ 03

(TỔ CHỨC ĐƯỢC PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN)

Số ......../........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 .....,  ngày     tháng   năm 20....

    Kính gửi : ...............

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC NƯỚC KHOÁNG (NƯỚC NÓNG) THIÊN NHIÊN

I. PHẦN CHUNG:

1. Tổ chức, cá nhân được phép khai thác: ..............;

2. Địa chỉ cơ quan: .................;

    Điện thoại: ...................; Fax: ................;

3. Số giấy phép: ...... ngày... tháng.... năm......;

   Thời hạn của giấy phép:..............tháng (năm)

4. Vị trí: thôn……., xã………, huyện……., tỉnh……..;

5.Tên giếng khoan (điểm lộ) hiện đang khai thác:............;

6. Mục đích khai thác: (giải khát, chữa bệnh...): ............ .         

7. Tổng số vốn đầu tư: ..............(triệu đ);

8. Nguồn vốn: ...........;

9. Ghi chú: Nếu có liên doanh với các đối tác trong nước hay nước ngoài, đề nghị ghi rõ tên đối tác, nước nào, tỷ lệ góp vốn, v.v....

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC, CHẾ BIẾN TRONG 06 THÁNG (01 NĂM), TỪ NGÀY.... THÁNG... NĂM... ĐẾN NGÀY.... THÁNG.... NĂM...

1. Sản lượng khai thác : ..............(lít, m3)/năm;

    Trong đó :

          - Đóng chai:  ............ (l, m3)/năm;

          - Chữa bệnh: ...........  (l, m3)/năm;

2. Số lượng công nhân trực tiếp sản xuất:......... (người);

3. Tổng doanh thu:.................. (triệu đ);

4. Đã nộp ngân sách Nhà nước (các loại thuế): .......... (triệu đ);

    Trong đó Thuế Tài nguyên : ...................(triệu đ).

 III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

Tổ chức được phép hoạt động khoáng sản

(Ký tên, đóng dấu)

MẪU SỐ 04

(TỔ CHỨC ĐƯỢC PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN)

Số ......../........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 .....,  ngày     tháng   năm 20....

Kính gửi : ...........

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN
(Dùng cho tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép chế biến khoáng sản)

I- PHẦN CHUNG:

1. Tổ chức, cá nhân được phép chế biến khoáng sản: ...............;

2. Địa chỉ cơ quan: .............;

Điện thoại: .............;  Fax: .............;

3. Số giấy phép:......ngày......tháng....năm......;

Thời hạn giấy phép: .............. tháng (năm);

4. Loại khoáng sản được chế biến: ..................;

5. Vị trí hành chính nơi chế biến khoáng sản : ..................;

6. Sản lượng chế biến: ..............(kg, tấn, m3)/năm;

7. Tổng số vốn đầu tư: ..............(triệu đ);

8. Nguồn vốn: ...........;

9. Ghi chú: Nếu có liên doanh với các đối tác trong nước hay nước ngoài, đề nghị ghi rõ tên đối tác, nước nào, tỷ lệ góp vốn, v.v....

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN TRONG  06 THÁNG (01 NĂM), TỪ NGÀY...... THÁNG... NĂM...... ĐẾN NGÀY..... THÁNG.... NĂM....

1. Khối lượng khoáng sản nguyên khai đưa vào chế biến :........... (kg, tấn, m3);

2. Hàm lượng khoáng sản nguyên khai đưa vào chế biến: ....... (%, g/ tấn, m3);

3. Khối lượng sản phẩm sau chế biến (ghi rõ quặng tinh, than sạch, đá khối, đá tấm, đá hộc, đá dăm.v.v...) : ............... (kg, tấn, m3);

4. Hàm lượng sản phẩm sau chế biến : .......... (%, g/ tấn, m3));

5. Khối lượng sản phẩm phụ thu hồi được: ................ (kg, tấn, m3);

6. Số công nhân trực tiếp sản xuất: .........(người); 

7. Hệ số tổn thất theo thiết kế: ............ %;

    Hệ số tổn thất thực tế: ................. %;

8. Khối lượng đã xuất khẩu (nếu có): ................ (kg, tấn, m3);

    Thị trường xuất khẩu: ...................;

9. Tổng doanh thu: .......... (triệu đ);

10. Nộp ngân sách Nhà nước (ghi rõ từng khoản thuế): ............(triệu đ);

      Trong đó Thuế Tài nguyên : ...............(triệu đ).

IV. Đề xuất, kiến nghị:

 Tổ chức được phép hoạt động khoáng sản

(Ký tên, đóng dấu)

MẪU SỐ 05

CƠ QUAN CHỦ QUẢN

CƠ QUAN TRỰC THUỘC

Số ......../........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 .....,  ngày     tháng   năm 20....

Kính gửi : ...........

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN
(trên địa bàn (tỉnh..., khu vực..., cả nước) trong  06 tháng (01 năm), từ ngày...... tháng... năm...... đến ngày..... tháng.... năm....)

I. TÌNH HÌNH KHẢO SÁT, THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

1. Đánh giá tình hình khảo sát, thăm dò khoáng sản

- Những kết quả đạt được

- Những khó khăn  và tồn tại

- Bảng số liệu tổng hợp về thăm dò khoáng sản (lập theo mẫu số 06)

2. Đánh giá tình hình khai thác khoáng sản

- Những kết quả đạt được

- Những khó khăn  và tồn tại

- Bảng số liệu tổng hợp về khai thác khoáng sản (lập theo mẫu số 07)

3. Đánh giá tình hình chế biến khoáng sản

- Những kết quả đạt được

- Những khó khăn  và tồn tại

- Bảng số liệu tổng hợp về chế biến khoáng sản (lập theo mẫu số 07)

II . ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký tên, đóng dấu)

 

 MẪU SỐ 06 

BẢNG SỐ LIỆU TỔNG HỢP VỀ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

Loại khoáng sản

Diện tích thăm dò (ha, km2)

Trữ lượng khoáng sản được phê duyệt (nghìn tấn, nghìn m3)

Chất lượng khoáng sản

Quy mô mỏ

Cấp A

Cấp B

Cấp C1

Cấp C2

Lớn

Trung bình

Nhỏ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MẪU SỐ 07  

BẢNG SỐ LIỆU TỔNG HỢP VỀ KHAI THÁC (CHẾ BIẾN) KHOÁNG SẢN

Loại khoáng sản

Sản lượng khai thác (chế biến)

(nghìn tấn, nghìn m3)

Khối lượng khoáng sản xuất khẩu

(nghìn tấn, nghìn m3)

Nộp Ngân sách nhà nước (triệu đồng), trong đó:

Tổng vốn đầu tư khai thác (chế biến), (triệu đồng), trong đó:

 

Doanh nghiệp nhà nước

 

Tổ chức, cá nhân NN hoặc liên doanh có bên NN

Doanh nghiệp khác

Doanh nghiệp nhà nước

 

Tổ chức, cá nhân NN hoặc liên doanh có bên NN

Doanh nghiệp khác

Doanh nghiệp nhà nước

 

Tổ chức, cá nhân NN hoặc liên doanh có bên NN

Doanh nghiệp khác

Doanh nghiệp nhà nước

 

Tổ chức, cá nhân NN hoặc liên doanh có bên NN

Doanh nghiệp khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2004/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2004/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2004
Ngày hiệu lực24/11/2004
Ngày công báo09/11/2004
Số công báoSố 6
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/02/2006
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2004/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 23/2004/QĐ-BTNMT báo cáo trong hoạt động khoáng sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 23/2004/QĐ-BTNMT báo cáo trong hoạt động khoáng sản
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu23/2004/QĐ-BTNMT
      Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
      Người kýMai Ái Trực
      Ngày ban hành28/10/2004
      Ngày hiệu lực24/11/2004
      Ngày công báo09/11/2004
      Số công báoSố 6
      Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài nguyên - Môi trường
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/02/2006
      Cập nhật4 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 23/2004/QĐ-BTNMT báo cáo trong hoạt động khoáng sản

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2004/QĐ-BTNMT báo cáo trong hoạt động khoáng sản