Quyết định 12/2007/QĐ-BTNMT

Quyết định 12/2007/QĐ-BTNMT ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Quyết định 12/2007/QĐ-BTNMT định mức kinh tế kỹ thuật thành lập bản đồ địa chính phương pháp đo vẽ trực tiếp đã được thay thế bởi Quyết định 10/2008/QĐ-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hộ sơ địa chính và được áp dụng kể từ ngày 03/02/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2007/QĐ-BTNMT định mức kinh tế kỹ thuật thành lập bản đồ địa chính phương pháp đo vẽ trực tiếp


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 12/2007/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ – KỸ THUẬT THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO VẼ TRỰC TIẾP

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ, Vụ trưởng Vụ Đăng ký và Thống kê đất đai và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Định mức kinh tế – kỹ thuật thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Định mức này thay thế định mức quy định tại Mục I và Mục IV Chương ba Phần II, Mục I và Mục IV Chương ba Phần III của Định mức kinh tế – kỹ thuật đo đạc bản đồ ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
-
Như Điều 3;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Bộ LĐTBXH;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Công báo;
- Lưu VT, KHTC, ĐĐBĐ,PC
.

BỘ TRƯỞNG
Mai Ái Trực

 


ĐỊNH MỨC

KINH TẾ – KỸ THUẬT THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO VẼ TRỰC TIẾP
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 12/2007/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Phần 1:

ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CÔNG NGHỆ

1. Nội dung công việc

1.1. Ngoại nghiệp

a) Công tác chuẩn bị: chuẩn bị vật tư, tài liệu; kiểm nghiệm thiết bị; xác định ranh giới hành chính cấp xã với Ủy ban nhân dân cấp xã.

b) Lập lưới địa hình: chuẩn bị, chọn điểm trên thực địa, chôn mốc, vẽ sơ họa vị trí điểm; tiếp điểm; đo bằng GPS; tính toán bình sai; phục vụ kiểm tra nghiệm thu.

c) Lập lưới đo vẽ: thiết kế, chọn điểm, chôn mốc; đo nối; tính toán.

d) Xác định ranh giới thửa đất: xác định ranh giới thửa đất, đóng mốc giới thửa đất ở thực địa (đối với đất ở), xác định tên chủ sử dụng đất, loại đất.

đ) Đo vẽ chi tiết: chuẩn bị tư tài liệu, máy đo, dụng cụ; đo vẽ chi tiết, vẽ sơ họa hiện trạng trạm đo; điều tra ghi tên người sử dụng đất, loại đất; kiểm tra, đo vẽ bổ sung sau kiểm tra.

e) Phục vụ kiểm tra nghiệm thu

1.2. Nội nghiệp

1) Vẽ bản đồ gốc: chuyển kết quả đo vẽ chi tiết vào máy vi tính, lập bản gốc; tiếp biên; đánh số thửa, tính diện tích.

b) Nhập thông tin thửa đất: nhập thông tin thửa đất vào bản đồ số.

c) Lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất: lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất (đối với đất ở).

d) Xác nhận diện tích (hiện trạng) với chủ sử dụng đất

đ) Lập sổ mục kê: lập sổ mục kê tạm theo tờ bản đồ gốc, theo tờ bản đồ địa chính theo đơn vị hành chính cấp xã, tổng hợp diện tích mảnh (cả số lượng thửa, số lượng nhà).

e) Phục vụ kiểm tra nghiệm thu, giao nộp sản phẩm

g) Biên tập bản đồ địa chính theo đơn vị hành chính cấp xã

h) Biên tập bản đồ: nhận bản đồ gốc, kiểm tra nội dung; biên tập mảnh bản đồ theo phạm vi đơn vị hành chính cấp xã.

i) Nhân bản phục vụ giao nhận diện tích, loại đất, đăng ký đất đai: chuẩn bị in bằng máy in phun khổ Ao, phục vụ kiểm tra nghiệm thu.

2. Phân loại khó khăn

2.1. Phân loại khó khăn lập lưới địa chính

Loại 1: Khu vực đồng bằng, ít cây; khu vực đồi trọc, thấp vùng trung du. Giao thông thuận tiện.

Loại 2: Khu vực đồng bằng nhiều cây; khu vực đồi vùng trung du thưa cây. Giao thông tương đối thuận tiện.

Loại 3: vùng núi cao từ 50m đến 200m; vùng đồng lầy; vùng đồng bằng dân cư đông, nhiều kênh rạch. Giao không không thuận tiện.

Loại 4: vùng núi cao từ 200m đến 800m; vùng thủy triều, sình lầy, đầm lầy, thụt sâu; vùng thành phố lớn, đông dân cư, phải đo đêm, nhiều ngõ, hẻm cụt. Giao thông khó khăn.

Loại 5: vùng hải đảo, biên giới và núi cao trên 800m. Giao thông rất khó khăn.

2.2. Phân loại khó khăn lập lưới đo vẽ, xác định ranh giới thửa đất, đo vẽ chi tiết, công việc nội nghiệp

* Khi phân loại khó khăn, ngoài căn cứ vào các nội dung đúng quy định chung cho từng tỉ lệ bản đồ để phân loại, cần xét thêm các yếu tố (tiêu chí) cụ thể ở từng khu vực như sau:

1. Nhiều thửa đất không rõ ràng, bị thực phủ che khuất: số thửa đất trung bình trên 1 ha được giảm 10% so với quy định.

2. Khu sình lầy ảnh hưởng nước thủy triều, có nhiều nhà làm trên mặt nước: số thửa đất trung bình trên 1 ha được giảm 20% so với quy định.

3. Khu vực đang quy hoạch, đất có biến động, có nhiều người sử dụng không ở tại địa phương: số thửa đất trung bình trên 1 ha được giảm 20% so với quy định.

* Trong trường hợp khu vực đo vẽ chịu ảnh hưởng của cả 2 hay 3 yếu tố trên, số thửa đất trung bình trên 1 ha được giảm tối đa là 25% so với quy định.

* Đối với những khu vực có các yếu tố đặc biệt khó khăn mà các quy định về phân loại khó khăn chưa nêu được thì cơ quan chủ đầu tư công trình lập báo cáo khảo sát, trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

* Đối với đất dân cư đo vẽ tỉ lệ 1/1000 và 1/2000 khi số thửa trung bình trên 1 ha chỉ đạt trên 70% so với quy định thì mức vẫn được tính bằng mức quy định; nếu số thửa trung bình trên 1 ha chỉ đạt 60% đến 70% so với quy định thì mức tính bằng 0,75 mức quy định.

a) Phân loại khó khăn bản đồ tỉ lệ 1/200

Loại 1: đất dân cư nông thôn kiểu đô thị, thị trấn, ven thị xã, thành phố có cấu trúc xây dựng dạng khu phố; Khu vực thị xã, thành phố có quy hoạch, mới phát triển. Trung bình dưới 50 thửa trên 1 ha.

Nếu số lượng nhà trên 1 ha phải đo vẽ trên 50 nhà thì các mức lao động đo chi tiết, lập bản vẽ được tính thêm 20% mức quy định.

Loại 2: đất dân cư nội thị xã, nội thành phố, nhà cửa dày, quy hoạch không rõ ràng. Trung bình 51 thửa đến 61 thửa trên 1 ha.

Nếu số lượng nhà trên 1 ha phải đo vẽ trên 50 nhà thì các mức lao động đo chi tiết, lập bản vẽ được tính thêm 20% mức quy định.

Loại 3: khu vực phố cũ, phố cổ; khu vực nội thành phố đã phát triển nhưng không theo quy hoạch. Trung bình 62 thửa đến 72 thửa trên 1 ha.

Nếu số lượng nhà trên 1 ha phải đo vẽ trên 50 nhà thì các mức lao động đo chi tiết, lập bản vẽ được tính thêm 20% mức quy định.

Loại 4: khu vực đô thị như loại 3 song có nhiều phố cụt, ngõ cụt, đi lại khó khăn, không thông thoáng giữa các nhà trong một ô phố. Trung bình trên 72 thửa đến 90 thửa trên 1 ha.

Khi số thửa trên 90 thửa, cứ 10 thửa (của số thửa vượt) được tính thêm 0,10 mức loại khó khăn 4.

Nếu số lượng nhà trên 1 ha phải đo vẽ trên 60 nhà thì các mức lao động đo chi tiết, lập bản vẽ được tính thêm 20% mức quy định.

b) Phân loại khó khăn bản đồ tỉ lệ 1/500

Loại 1: đất dân cư nông thôn vùng đồng bằng ven thị xã và thị trấn. Giao thông thuận tiện, nhà thưa, ít cây. Trung bình dưới 35 thửa trên 1 ha.

Loại 2: đất dân cư thị trấn, ven thị xã, ven thành phố, đất dân cư nông thôn nhà cửa dày đặc. Giao thông tương đối thuận tiện. Nhiều cây khi số nhà thưa hơn. Trung bình 36 thửa đến 42 thửa trên 1 ha.

Nếu số lượng nhà trên 1 ha phải đo vẽ trên 40 nhà thì các mức lao động được tính thêm 10% mức quy định.

Loại 3: đất dân cư nông thôn, thị trấn, ven thị xã, thành phố có cấu trúc xây dựng dạng khu phố; khu vực thị xã, thành phố có quy hoạch, mới phát triển. Trung bình 43 đến 51 thửa trên 1 ha.

Nếu số lượng nhà trên 1 ha phải đo vẽ trên 50 nhà thì các mức lao động được tính thêm 20% mức quy định.

Loại 4: đất dân cư nội thị xã, nội thành phố, nhà cửa dày. Quy hoạch không rõ ràng. Trung bình 52 thửa đến 61 thửa trên 1 ha.

Nếu số lượng nhà trên 1 ha phải đo vẽ trên 50 nhà thì các mức lao động được tính thêm 20% mức quy định.

Loại 5: khu vực phố cũ, phố cổ; khu vực nội thành phố đã phát triển nhưng không theo quy hoạch. Trung bình 62 thửa đến 70 thửa trên 1 ha.

Nếu số lượng nhà trên 1 ha phải đo vẽ trên 50 nhà thì các mức lao động được tính thêm 20% mức quy định.

Loại 6: khu vực đô thị như loại 5 song có nhiều phố cụt, ngõ cụt, đi lại khó khăn, không thông thoáng giữa các nhà trong một ô phố. Trung bình trên 70 thửa đến dưới 90 thửa trên 1 ha.

Khi số lượng thửa trên 90 thửa, cứ 10 thửa (của số thửa vượt) được tính thêm 0,10 mức loại khó khăn 6.

Nếu số lượng nhà trong thửa phải đo vẽ trên 60 nhà thì các mức lao động được tính thêm 20% mức quy định.

c) Phân loại khó khăn bản đồ tỉ lệ 1/1000

Loại 1: đất dân cư vùng trung du, miền núi. Trung bình từ 9 đến 11 thửa trên 1 ha.

Loại 2: đất dân cư vùng trung du, miền núi. Trung bình từ 12 đến 15 thửa trên 1 ha.

Loại 3: đât dân cư nông thôn, nhà cửa tương đối dày đặc; đất dân cư thị trấn, ngoại thị xã vùng vùng trung du, miền núi. Giao thông thuận tiện. Trung bình từ 16 thửa đến 23 thửa trên 1 ha.

Nếu số lượng các công trình xây dựng, ao gắn liền với thửa đất được đo vẽ khép kín trên 20 thì các mức lao động được tính thêm 15%.

Loại 4: đất dân cư thị xã, thành phố vùng trung du, miền núi; đất dân cư thị trấn, ngoại thị xã, thành phố vùng đồng bằng. Trung bình từ 24 thửa đến 33 thửa trên 1 ha.

Nếu số lượng các công trình xây dựng, ao gắn liền với thửa đất được đo vẽ khép kín trên 24 thì các mức lao động được tính thêm 15%.

Loại 5: đất dân cư thị trấn, thị xã, thành phố. Trung bình từ 34 thửa đến 44 thửa trên 1 ha.

Nếu số lượng các công trình xây dựng, ao gắn liền với thửa đất được đo vẽ khép kín trên 30 thì các mức lao động được tính thêm 15%.

Loại 6: đất dân cư thị trấn, thị xã, thành phố. Trung bình trên 45 thửa trên 1 ha.

Nếu số lượng các công trình xây dựng, ao gắn liền với thửa đất được đo vẽ khép kín trên 40 thì các mức lao động được tính thêm 15%.

d) Phân loại khó khăn bản đồ tỉ lệ 1/2000

Loại 1: đất canh tác vùng đồng bằng, đất vườn rừng. Trung bình từ 4 thửa đến 12 thửa trên 1 ha.

Loại 2: đất canh tác vùng đồng bằng, vùng trung du, đất vườn rừng. Trung bình từ 13 thửa đến 15 thửa trên 1 ha.

Loại 3: đất canh tác vùng đồng bằng, vùng trung du, vùng núi. Trung bình từ 16 thửa đến 22 thửa trên 1 ha.

Loại 4: đất canh tác vùng đồng bằng, vùng trung du, vùng núi. Trung bình từ 23 thửa đến 29 thửa trên 1 ha.

Nếu số lượng thửa đất ở trung bình chiếm dưới 50% tổng số thửa quy định thì mức lao động xác định ranh giới thửa, tên chủ sử dụng, loại đất, đo chi tiết, vẽ bản đồ gốc được tính thêm 10% mức quy định; số thửa đất ở trung bình chiếm từ 50% đến 80% tổng số thửa quy định thì mức lao động xác định ranh giới thửa, tên chủ sử dụng, loại đất, đo chi tiết, vẽ bản đồ gốc được tính thêm 20% mức quy định; số thửa đất ở trung bình chiếm trên 80% tổng số thửa quy định thì mức lao động xác định ranh giới thửa, tên chủ sử dụng, loại đất, đo chi tiết, vẽ bản đồ gốc được tính thêm 30% mức quy định.

đ) Phân loại khó khăn bản đồ tỉ lệ 1/5000

Loại 1: đất canh tác vùng đồng bằng. Đất lâm trường, nông trường, thửa ổn định, rõ ràng. Trung bình tới 2 thửa trên 1 ha.

Loại 2: đất canh tác cây nông nghiệp vùng đồi núi thấp, chưa quy hoạch thửa. Thửa chưa ổn định. Trung bình tới 3 thửa trên 1 ha.

Loại 3: đất trồng rừng xen kẽ, tầm nhìn không thông thoáng (dưới 50%). Trung bình tới 2 thửa trên 1 ha.

Loại 4: đất trồng rừng xen kẽ nhiều, tầm nhìn không thông thoáng (trên 50%). Trung bình tới 3 thửa trên 1 ha.

3. Định biên

TT

Danh mục công việc

LX3

KTV4

KTV6

KTV10

KS2

KS3

Nhóm

1

Ngoại nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Công tác chuẩn bị

 

1

2

1

 

 

4KTV 6.5

1.2

Lưới địa chính

 

 

 

 

 

 

 

a

Chọn điểm, chôn mốc

1

2

 

1

 

 

4KTV 6.4

b

Tiếp điểm

1

2

 

1

 

 

4KTV 6.4

c

Đo GPS, phục vụ KTNT

1

 

2

 

1

1

5KTV 6.5

d

Tính toán

 

 

 

 

1

1

2KS2.5

1.3

Lưới đo vẽ

 

1

2

1

 

 

4KTV6.5

1.4

Xác định ranh giới thửa đất

 

 

2

 

 

 

2KTV6.0

1.5

Đo vẽ chi tiết

 

2

2

1

 

 

5KTV 6.0

1.6

Phục vụ KTNT

 

 

1

 

 

 

1KTV6

2

Công việc nội nghiệp (trong bảng định mức)

 

 

 

 

 

4. Định mức: công nhóm / mảnh (riêng lưới địa chính tính công nhóm/điểm)

Mức

Danh mục công việc

Đ.biên

KK

1/200

1/500

1/1000

1/2000

1/5000

1

Ngoại nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Chuẩn bị 

 

1-6

1,02

0,31

1,02

0,31

1,02

0,31

1,02

0,31

1,02

0,31

 

1.2

Lưới địa chính

 

 

 

 

 

a

Chọn điểm, chôn mốc

 

1

0,57

0,57

 

 

2

0,66

0,66

 

 

3

0,81

0,81

 

 

4

0,96

0,96

 

 

5

1,11

1,11

 

b

Tiếp điểm có tương vây

 

1

0,07

0,18

 

 

2

0,10

0,18

 

 

3

0,11

0,36

 

 

4

0,14

0,36

 

 

5

0,17

0,36

 

c

Đo bằng GPS

 

1

0,13

0,13

 

 

2

0,16

0,16

 

 

3

0,20

0,20

 

 

 

4

0,25

0,25

 

 

5

0,32

0,32

 

d

Tính toán

 

1-5

0,60

đ

Phục vụ KTNT

 

1-5

0,09

1.3

Lưới đo vẽ

 

1

1,53

1,84

1,98

2,34

13,50

 

2

1,76

2,11

2,88

3,78

20,25

 

3

1,96

2,35

3,06

4,95

27,90

 

4

2,19

2,63

4,05

6,57

32,40

 

5

 

3,15

6,30

 

 

 

6

 

4,10

9,00

 

 

1.4

Xác định ranh giới thửa, tên chủ sử dụng, loại đất 

 

1

7,14

7,14

21,80

21,80

25,00

25,00

26,67

26,67

35,20

35,20

 

 

2

8,57

8,57

26,16

26,16

33,75

33,75

36,00

36,00

42,24

42,24

 

 

3

10,29

10,29

31,39

31,39

45,56

45,56

48,60

48,60

50,69

50,69

 

 

4

12,34

12,34

37,67

37,67

61,51

61,51

65,61

65,61

60,83

60,83

 

 

5

 

45,20

45,20

83,04

83,04

 

 

 

 

6

 

54,25

54,25

112,10

112,10

 

 

 

1.5

Đo vẽ chi tiết

 

1

7,14

4,76

16,80

11,20

17,14

11,43

26,67

10,67

67,50

27,00

 

 

2

8,57

5,71

21,00

14,00

23,14

15,43

36,00

14,40

81,00

32,40

 

 

3

10,29

6,86

26,25

17,50

31,24

20,83

48,60

19,44

97,20

38,88

 

 

4

12,34

8,23

32,81

21,88

42,18

28,12

65,61

26,24

116,64

46,66

 

 

5

 

41,02

27,34

56,94

37,96

  

 

 

 

6

 

51,27

34,18

76,87

51,25

 

 

 

1.6

Phục vụ KTNT

1KTV6

1-6

2,11

5,39

7,45

9,76

22,89

2

Nội nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Vẽ bản đồ gốc 

2KTV6

1

2,00

7,56

8,00

16,00

21,60

 

2

2,40

9,07

10,80

21,60

25,92

 

3

2,88

10,89

14,58

29,16

31,10

 

4

3,46

13,06

19,68

39,37

31,32

 

5

 

15,68

26,57

 

 

 

6

 

18,81

35,87

 

 

2.2

Nhập thông tin thửa đất

1KTV6

1

0,77

3,23

3,85

6,20

13,95

 

2

0,92

3,88

5,20

8,37

16,74

 

3

1,11

4,66

7,02

11,30

20,09

 

4

1,33

5,59

9,47

15,25

24,11

 

5

 

6,71

12,79

 

 

 

6

 

8,05

17,26

 

 

2.3

Lập HSKT thửa đất 

1KTV6

1

0,06

0,25

0,30

 

 

 

2

0,07

0,30

0,41

 

 

 

3

0,09

0,36

0,55

 

 

 

4

0,10

0,44

0,74

 

 

 

5

 

0,52

1,00

 

 

 

6

 

0,63

1,35

 

 

2.4

Xác nhận diện tích, loại đất với người sử dụng đất 

1KTV6

 

1

2,00

2,00

8,72

8,72

8,33

8,33

6,67

6,67

10,00

10,00

 

 

2

2,40

2,40

10,46

10,46

11,25

11,25

9,00

9,00

12,00

12,00

 

 

3

2,88

2,88

12,56

12,56

15,19

15,19

12,15

12,15

14,40

14,40

 

 

4

3,46

3,46

15,07

15,07

20,50

20,50

16,40

16,40

17,28

17,28

 

 

5

 

18,08

18,08

27,68

27,68

 

 

 

 

6

 

21,70

21,70

37,37

37,37

 

 

 

2.5

Chỉnh sửa bản vẽ sau khi xác nhận với người sử dụng đất 

2KTV6

1

0,20

0,76

0,80

1,60

2,16

 

2

0,24

0,91

1,08

2,16

2,59

 

3

0,29

1,09

1,46

2,92

3,11

 

4

0,35

1,31

1,97

3,94

3,73

 

5

 

1,57

2,66

 

 

 

6

 

1,88

3,59

 

 

2.6

Lập sổ mục kê 

1KTV6 

1

0,09

0,18

0,06

0,18

0,40

 

2

0,09

0,19

0,07

0,24

0,48

 

3

0,10

0,22

0,10

0,32

0,57

 

4

0,10

0,24

0,14

0,44

0,69

 

5

 

0,28

0,18

 

 

 

6

 

0,32

0,25

 

 

2.7

Phục vụ KTNT, giao nộp

1KTV6

1-6

0,78

2,54

4,60

6,17

8,41

2.8

Biên tập bản đồ theo đơn vị hành chính cấp xã

1KTV6

1-6

0,51

0,60

0,68

0,77

0,85

2.9

Nhân bản phục vụ giao đất (1 bộ)

1KTV6

1-6

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Ghi chú:

1. Mức tìm điểm có tường vây tính bằng 0,75 mức tiếp điểm có tường vây; mức tìm điểm không có tường vay tính bằng 1,5 mức tiếp điểm có tường vây.

2. Trường hợp đặc biệt phải đo chi tiết địa hình có mức tính bằng 0,1 mức đo vẽ chi tiết bản đồ địa chính.


Phần 2:

ĐỊNH MỨC VẬT TƯ THIẾT BỊ

1. Ngoại nghiệp

1.1. Dụng cụ

a) Dụng cụ chọn điểm, chôn mốc, tiếp điểm

Ca / điểm

STT

Danh mục

ĐV tính

Thời hạn

Chọn điểm, chôn mốc

Tiếp điểm có tường vây

1

Áo rét BHLĐ

Cái

18

0,97

0,13

2

Áo mưa bạt

Cái

12

0,97

0,13

3

Ba lô

Cái

18

2,59

0,35

4

Bi đông nhựa

Cái

12

2,59

0,35

5

Compa đơn

Cái

24

0,02

 

6

Compa kép

Cái

24

0,02

 

7

Cưa cành

Cái

24

0,08

0,01

8

Dao phát cây

Cái

12

0,08

0,01

9

Đèn pin

Cái

12

0,06

0,01

10

Địa bàn kỹ thuật

Cái

36

0,02

 

11

E ke

Bộ

24

0,08

0,01

12

Giầy cao cổ

Đôi

12

2,59

0,35

13

Hòm sắt đựng tài liệu

Cái

48

0,49

0,07

14

Mũ cứng

Cái

12

2,59

0,35

15

Nilon gói tài liệu

Tấm

9

0,08

0,01

16

Ống đựng bản đồ

Cái

24

0,49

0,07

17

Ống nhòm

Cái

60

0,08

0,01

18

Quần áo BHLĐ

Bộ

9

2,59

0,35

19

Quy phạm

Q

60

0,08

0,01

20

Tất sợi

Đôi

48

2,59

0,35

21

Thước đo độ

Cái

60

0,02

 

22

Thước 3 cạnh (tỉ lệ)

Cái

24

0,02

 

23

Thước cuộn vải 50m

Cái

36

0,08

0,01

24

Thước thép cuộn 2m

Cái

12

0,08

0,01

25

Túi đựng tài liệu

Cái

12

0,49

0,07

Ghi chú:

1. Mức trong bảng trên tính cho loại KK3, mức cho các loại khó khăn khác được tính từ mức trong bảng trên theo hệ số trong bảng sau:

Mức khó khăn

Chọn điểm, chôn mốc

Tiếp điểm

1

0,60

0,65

2

0,75

1,00

3

1,00

1,00

4

1,30

1,35

5

1,65

1,65

2. Mức dụng cụ tìm điểm không có tường vây tính bằng 1,5 mức tiếp điểm. Mức tìm điểm có tường vây tính bằng 0,75 mức tiếp điểm

b) Dụng cụ đo điểm địa chính bằng GPS, tính toán kết quả đo

Ca/điểm

STT

Danh mục

ĐV tính

Thời hạn

Đo ngắn GPS

Tính toán

1

Áo rét BHLĐ

Cái

18

0,30

0,32

2

Áo mưa bạt

Cái

12

0,30

 

3

Ba lô

Cái

18

0,80

0,86

4

Bi đông nhựa

Cái

12

0,80

0,86

5

Đèn điện 100w

Bộ

36

 

0,32

6

Đèn pin

Cái

12

0,004

 

7

Địa bàn kỹ thuật

Cái

36

0,02

 

8

E ke

Bộ

24

0,02

0,05

9

Giầy cao cổ

Đôi

12

0,80

 

10

Hòm sắt đựng tài liệu

Cái

48

0,12

0,32

11

Hòm đựng máy, dụng cụ

Cái

48

0,04

 

12

Mũ cứng

Cái

12

0,80

 

13

Nilon che máy tấm 5m

Tấm

9

0,02

 

14

Nilon gói tài liệu

Tấm

9

0,02

 

15

Ống đựng bản đồ

Cái

24

0,12

 

16

Ô che máy

Cái

24

0,12

 

17

Quần áo BHLĐ

Bộ

9

0,80

0,86

18

Quy phạm

Q

60

0,02

0,05

19

Tất sợi

Đôi

48

0,80

0,86

20

Thước thép cuộn 2m

Cái

12

0,02

 

21

Túi đựng tài liệu

Cái

12

0,12

0,32

22

Ẩm kế

Cái

48

0,02

 

23

Nhiệt kế

Cái

48

0,02

 

24

Áp kế

Cái

48

0,02

 

25

Máy in laze A4 0.5Kw

Cái

72

 

0,001

26

Điện

Kw

 

 

0,27

Ghi chú: Mức trên tính cho KK3, mức cho các loại KK khác tính theo hệ số trong bảng sau:

Khó khăn

Đo ngắn GPS

Tính toán đo GPS

1

0,70

1,00

2

0,80

1,00

3

1,00

1,00

4

1,20

1,00

5

1,70

1,00

c) Dụng cụ lập lưới đo vẽ

Ca / mảnh

STT

Danh mục

ĐVT

Thời hạn

1/200

1/500

1/1000

1/2000

1/5000

1

Áo rét BHLĐ

Cái

18

2,35

2,82

3,67

5,94

33,48

2

Áo mưa bạt

Cái

18

2,35

2,82

3,67

5,94

33,48

3

Ba lô

Cái

18

6,28

7,52

9,79

15,84

89,28

4

Găng tay bạt

Đôi

6

0,78

0,94

1,22

1,98

11,16

5

Giầy cao cổ

Đôi

12

6,28

7,52

9,79

15,84

89,28

6

Mũ cứng

Cái

12

6,28

7,52

9,79

15,84

89,28

7

Quần áo BHLĐ

Bộ

9

6,28

7,52

9,79

15,84

89,28

8

Tất sợi

Đôi

6

6,28

7,52

9,79

15,84

89,28

9

Bi đông nhựa

Cái

12

6,28

7,52

9,79

15,84

89,28

10

Đèn pin

Cái

12

0,16

0,19

0,25

0,40

2,23

11

Búa đập đá, đóng cọc

Cái

36

0,10

0,32

0,15

0,25

1,40

12

Bút kẻ thẳng

Cái

24

0,20

0,62

0,31

0,50

2,79

13

Cờ hiệu nhỏ

Cái

12

0,20

0,62

0,31

0,50

2,79

14

Compa vòng tròn nhỏ

Cái

24

0,10

0,32

0,15

0,25

1,40

15

Hòm sắt đựng tài liệu

Cái

48

1,18

3,73

1,84

2,97

16,74

16

Ống đựng bản đồ

Cái

24

1,18

3,73

1,84

2,97

16,74

17

Nilon gói tài liệu

Tấm

9

0,20

0,62

0,31

0,50

2,79

18

Túi đựng tài liệu

Cái

12

1,18

3,73

1,84

2,97

16,74

19

Eke

Bộ

24

0,20

0,62

0,31

0,50

2,79

20

Thước cuộn vải 50m

Cái

4

0,20

0,62

0,31

0,50

2,79

21

Thước thép 30m

Cái

2

0,20

0,62

0,31

0,50

2,79

22

Thước thép cuộn 2m

Cái

6

0,10

0,32

0,15

0,25

1,40

23

Ký hiệu bản đồ

Q

48

0,20

0,62

0,31

0,50

2,79

24

Quy phạm

Q

48

0,20

0,62

0,31

0,50

2,79

25

Kẹp sắt

Cái

6

1,18

3,73

1,84

2,97

16,74

26

Máy tính tay

Cái

24

0,20

0,62

0,31

0,50

2,79

27

Nilon che máy tấm 5m

Tấm

9

0,20

0,62

0,31

0,50

2,79

28

Ô che máy

Cái

24

1,18

3,73

1,84

2,97

16,74

29

Đèn điện 100W

Bộ

30

0,20

0,62

0,31

0,50

2,79

30

Áp kế

Cái

60

0,02

0,06

0,03

0,05

0,28

31

Nhiệt kế

Cái

60

0,02

0,06

0,03

0,05

0,28

32

Mia

Cái

36

0,98

3,11

1,53

2,48

13,95

33

Bảng ngắm

Cái

36

0,20

0,62

0,31

0,50

2,79

34

Pin khô

Cái

24

0,98

3,11

1,53

2,48

13,95

35

Đồng hồ báo thức

Cái

36

0,08

0,09

0,12

0,20

1,12

36

Điện

Kw

 

0,2

0,5

0,3

0,5

2,3

Ghi chú: Mức trên tính cho loại KK3, mức cho các loại KK khác tính theo hệ số trong bảng sau:

KK

1/200

1/500

1/1000

1/2000

1/5000

1

0,80

0,60

0,65

0,50

0,50

2

0,90

0,75

0,95

0,75

0,70

3

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

4

1,10

1,15

1,30

1,30

1,15

5

 

1,30

2,05

 

 

6

 

1,45

2,95

 

 

d) Dụng cụ chuẩn bị, xác định ranh giới thửa đất

Ca / mảnh

STT

Danh mục

ĐVT

Thời hạn

1/200

1/500

1/1000

1/2000

1/5000

1

Áo rét BHLĐ

Cái

18

6,18

18,85

27,36

29,18

30,44

2

Áo mưa bạt

Cái

18

6,18

18,85

27,36

29,18

30,44

3

Ba lô

Cái

18

16,47

50,26

72,94

77,81

81,15

4

Giầy cao cổ

Đôi

12

16,47

50,26

72,94

77,81

81,15

5

Mũ cứng

Cái

12

16,47

50,26

72,94

77,81

81,15

6

Quần áo BHLĐ

Bộ

9

16,47

50,26

72,94

77,81

81,15

7

Tất sợi

Đôi

6

16,47

50,26

72,94

77,81

81,15

8

Bi đông nhựa

Cái

12

16,47

50,26

72,94

77,81

81,15

9

Đèn pin

Cái

12

0,41

1,26

1,83

1,95

2,04

10

Bút xoay đơn

Cái

24

0,41

1,26

1,83

1,95

2,04

11

Bút kẻ thẳng

Cái

24

0,82

2,51

3,64

3,88

4,05

12

Compa vòng tròn nhỏ

Cái

24

0,21

0,64

0,93

0,99

1,03

13

Compa kép

Cái

24

0,21

0,64

0,93

0,99

1,03

14

Hòm sắt đựng tài liệu

Cái

48

2,47

7,54

10,94

11,67

12,18

15

Ống đựng bản đồ

Cái

24

2,47

7,54

10,94

11,67

12,18

16

Nilon gói tài liệu

Tấm

9

0,41

1,26

1,83

1,95

2,04

17

Túi đựng tài liệu

Cái

12

2,47

7,54

10,94

11,67

12,18

18

Eke

Bộ

24

0,41

1,26

1,83

1,95

2,04

19

Thước đo độ

Cái

24

1,64

5,02

7,28

7,77

8,10

20

Thước 3 cạnh (tỉ lệ)

Cái

24

1,64

5,02

7,28

7,77

8,10

21

Thước bẹt nhựa 60cm

Cái

24

0,41

1,26

1,83

1,95

2,04

22

Thước cuộn vải 50m

Cái

4

0,82

2,51

3,64

3,88

4,05

23

Thước thép 30m

Cái

2

0,41

1,26

1,83

1,95

2,04

24

Thước thép cuộn 2m

Cái

6

0,21

0,64

0,93

0,99

1,03

25

Ký hiệu bản đồ

Q

48

0,41

1,26

1,83

1,95

2,04

26

Quy phạm

Q

48

0,41

1,26

1,83

1,95

2,04

27

Kẹp sắt

Cái

6

2,47

7,54

10,94

11,67

12,18

28

Máy tính tay

Cái

24

0,41

1,26

1,83

1,95

2,04

29

Nilon che máy tấm 5m

Tấm

9

0,41

1,26

1,83

1,95

2,04

30

Ô che máy

Cái

24

2,47

7,54

10,94

11,67

12,18

31

Đèn điện 100W

Bộ

30

0,82

2,51

3,64

3,88

4,05

32

Áp kế

Cái

60

0,04

0,12

0,18

0,19

0,20

33

Nhiệt kế

Cái

60

0,04

0,12

0,18

0,19

0,20

34

Pin khô

Cái

24

2,06

6,28

9,11

9,72

10,14

35

Đồng hồ báo thức

Cái

36

0,21

0,64

0,93

0,99

1,03

36

Điện

Kw

 

0,69

2,11

3,06

3,26

3,40

Ghi chú:

1.  Mức trên tính cho loại KK3, mức cho các loại KK khác tính theo hệ số trong bảng sau;

2. Căn cứ theo số thửa đất ở trung bình để tính thêm mức theo quy định tại khoản 2.5 mục 2 Phần I.

KK

1/200

1/500

1/1000

1/2000

1/5000

KK

1/200

1/500

1/1000

1/2000

1/5000

1

0,69

0,69

0,55

0,55

0,69

4

1,20

1,20

1,35

1,35

1,20

2

0,83

0,83

0,74

0,74

0,83

5

 

 1.44

1,82

 

 

3

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

6

 

 1.73

2,46

 

 

e) Dụng cụ đo vẽ chi tiết

Ca / mảnh

STT

Danh mục

ĐVT

Thời hạn

1/200

1/500

1/1000

1/2000

1/5000

1

Áo rét BHLĐ

Cái

18

15,45

39,41

46,90

72,96

145,92

2

Áo mưa bạt

Cái

18

15,45

39,41

46,90

72,96

145,92

3

Ba lô

Cái

18

41,19

105,07

125,04

194,52

389,04

4

Giầy cao cổ

Đôi

12

41,19

105,07

125,04

194,52

389,04

5

Mũ cứng

Cái

12

41,19

105,07

125,04

194,52

389,04

6

Quần áo BHLĐ

Bộ

9

41,19

105,07

125,04

194,52

389,04

7

Tất sợi

Đôi

6

41,19

105,07

125,04

194,52

389,04

8

Bi đông nhựa

Cái

12

41,19

105,07

125,04

194,52

389,04

9

Đèn pin

Cái

12

1,03

2,64

3,14

4,88

9,77

10

Bút xoay đơn

Cái

24

1,03

2,64

3,14

4,88

9,77

11

Bút kẻ thẳng

Cái

24

2,06

5,24

6,24

9,71

19,42

12

Compa vòng tròn nhỏ

Cái

24

0,52

1,34

1,59

2,47

4,94

13

Compa kép

Cái

24

0,52

1,34

1,59

2,47

4,94

14

Hòm sắt đựng tài liệu

Cái

48

6,18

15,76

18,76

29,18

58,37

15

Ống đựng bản đồ

Cái

24

6,18

15,76

18,76

29,18

58,37

16

Nilon gói tài liệu

Tấm

9

1,03

2,64

3,14

4,88

9,77

17

Túi đựng tài liệu

Cái

12

6,18

15,76

18,76

29,18

58,37

18

Eke

Bộ

24

1,03

2,64

3,14

4,88

9,77

19

Thước đo độ

Cái

24

4,11

10,49

12,48

19,42

38,83

20

Thước 3 cạnh (tỉ lệ)

Cái

24

4,11

10,49

12,48

19,42

38,83

21

Thước bẹt nhựa 60cm

Cái

24

1,03

2,64

3,14

4,88

9,77

22

Thước cuộn vải 50m

Cái

4

2,06

5,24

6,24

9,71

19,42

23

Thước thép 30m

Cái

2

1,03

2,64

3,14

4,88

9,77

24

Thước thép cuộn 2m

Cái

6

0,52

1,34

1,59

2,47

4,94

25

Ký hiệu bản đồ

Q

48

1,03

2,64

3,14

4,88

9,77

26

Quy phạm

Q

48

1,03

2,64

3,14

4,88

9,77

27

Kẹp sắt

Cái

6

6,18

15,76

18,76

29,18

58,37

28

Máy tính tay

Cái

24

1,03

2,64

3,14

4,88

9,77

29

Nilon che máy tấm 5m

Tấm

9

1,03

2,64

3,14

4,88

9,77

30

Ô che máy

Cái

24

6,18

15,76

18,76

29,18

58,37

31

Đèn điện 100W

Bộ

30

2,06

5,24

6,24

9,71

19,42

32

Áp kế

Cái

60

0,10

0,26

0,31

0,48

0,96

33

Nhiệt kế

Cái

60

0,10

0,26

0,31

0,48

0,96

34

Pin khô

Cái

24

5,15

13,13

15,62

24,30

48,60

35

Đồng hồ báo thức

Cái

36

0,52

1,34

1,59

2,47

4,94

36

Điện

Kw

 

1,73

4,40

5,24

8,15

16,31

Ghi chú:

1.  Mức trên tính cho loại KK3, mức cho các loại KK khác tính theo hệ số trong bảng bên.

2. Căn cứ theo số thửa đất ở trung bình để tính thêm mức theo quy định tại khoản 2.5 mục 2 Phần I.

3. Trường hợp đặc biệt phải đo chi tiết địa hình thì mức tính bằng 0,1 mức đo vẽ chi tiết bản đồ địa chính.

KK

1/200

1/500

1/1000

1/2000

1/5000

KK

1/200

1/500

1/1000

1/2000

1/5000

1

0,69

0,69

0,55

0,55

0,69

4

1,20

1,20

1,35

1,35

1,20

2

0,83

0,83

0,74

0,74

0,83

5

 

 1.44

1,82

 

 

3

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

6

 

 1.73

2,46

 

 

1.2. Thiết bị đo vẽ bản đồ ngoại nghiệp

Ca/mảnh

STT

Danh mục

ĐVT

S.lượng

C.Suất

KK1

KK2

KK3

KK4

KK5

KK6

1

Lưới địa chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Chọn điểm, chôn mốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ô tô 9-12 chỗ

Cái

1

 

0,08

0,08

0,09

0,11

0,14

 

b

Tiếp điểm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ô tô 9-12 chỗ

Cái

1

 

0,14

0,16

0,20

0,25

0,34

 

c

Đo ngắm GPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy GPS

Cái

2

 

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

 

 

Máy bộ đàm

Cái

2

 

0,01

0,01

0,02

0,03

0,06

 

 

Máy vi tính xách tay

Cái

1

 

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

 

 

Ô tô 9-12 chỗ

Cái

1

 

0,02

0,03

0,04

0,07

0,12

 

d

Tính toán đo GPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy vi tính xách tay

Cái

1

 

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

 

2

Lưới đo vẽ

 

 

(Kw)

 

 

 

 

 

 

a

Bản đồ 1/200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy toàn đạc

Bộ

1

 

0,92

1,05

1,18

1,31

 

 

 

Máy vi tính xách tay

Cái

1

0,35

0,15

0,18

0,20

0,22

 

 

 

Sổ điện tử

 

 

 

0,92

1,05

1,18

1,31

 

 

 

Điện

 

 

 

0,45

0,54

0,54

0,63

 

 

b

Bản đồ 1/500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy toàn đạc

Bộ

1

 

1,10

1,27

1,41

1,58

1,89

2,46

 

Sổ điện tử

 

 

 

1,10

1,27

1,41

1,58

1,89

2,46

 

Máy vi tính xách tay

Cái

1

0,35

0,19

0,22

0,24

0,27

0,32

0,42

 

Điện

 

 

 

0,6

0,6

0,7

0,8

0,9

1,2

c

Bản đồ 1/1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy toàn đạc

Bộ

1

 

1,19

1,73

1,84

2,43

3,78

5,40

 

Sổ điện tử

 

 

 

1,19

1,73

1,84

2,43

3,78

5,40

 

Máy vi tính xách tay

Cái

1

0,35

0,20

0,29

0,31

0,41

0,63

0,90

 

Điện

 

 

 

0,5

0,8

0,9

1,20

1,8

2,6

d

Bản đồ 1/2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy toàn đạc

Bộ

1

 

1,40

2,27

2,97

3,94

 

 

 

Sổ điện tử

 

 

 

1,40

2,27

2,97

3,94

 

 

 

Máy vi tính xách tay

Cái

1

0,35

0,23

0,38

0,50

0,66

 

 

 

Điện

 

 

 

0,7

1,1

1,4

1,90

 

 

đ

Bản đồ 1/5000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy toàn đạc

Bộ

1

 

8,10

12,15

16,74

19,44

 

 

 

Sổ điện tử

 

 

 

8,10

12,15

16,74

19,44

 

 

 

Máy vi tính xách tay

Cái

1

0,35

1,35

2,03

2,79

3,24

 

 

 

Điện

 

 

 

4,0

5,9

8,2

9,50

 

 

3

Đo vẽ chi tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Bản đồ 1/200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy toàn đạc

Bộ

1

 

4,28

5,14

6,17

7,4

 

 

 

Máy vi tính xách tay

Cái

1

0,35

0,86

1,03

1,23

1,48

 

 

 

Sổ điện tử

Cái

1

 

4,28

5,14

6,17

7,40

 

 

 

Điện

 

 

 

2,52

3,02

3,63

4,35

 

 

b

Bản đồ 1/500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy toàn đạc

Bộ

1

 

10,08

12,60

15,75

19,69

24,61

30,76

 

Máy vi tính xách tay

Cái

1

0,35

1,68

2,10

2,63

3,28

4,10

5,13

 

Sổ điện tử

Cái

1

 

10,08

12,60

15,75

19,69

24,61

30,76

 

Điện

 

 

 

4,9

6,2

7,7

9,6

12,1

15,1

c

Bản đồ 1/1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy toàn đạc

Bộ

1

 

10,28

13,88

18,74

25,31

34,16

46,12

 

Máy vi tính xách tay

Cái

1

0,35

2,06

2,78

3,75

5,06

6,83

9,22

 

Sổ điện tử

Cái

1

 

10,28

13,88

18,74

25,31

34,16

46,12

 

Điện

 

 

 

6,04

8,16

11,02

14,88

20,09

27,12

d

Bản đồ 1/2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy toàn đạc

Bộ

1

 

12,00

14,40

16,45

19,74

 

 

 

Máy vi tính xách tay

Cái

1

0,35

2,00

2,40

2,74

3,29

 

 

 

Sổ điện tử

Cái

1

 

12,00

14,40

16,45

19,74

 

 

 

Điện

 

 

 

5,9

7,1

8,1

9,7

 

 

đ

Bản đồ 1/5000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy toàn đạc

Bộ

1

 

40,50

48,60

58,32

69,98

 

 

 

Máy vi tính xách tay

Cái

1

0,35

6,75

8,10

9,72

11,66

 

 

 

Sổ điện tử

Cái

1

 

40,50

48,60

58,32

69,98

 

 

 

Điện

 

 

 

19,8

23,8

28,6

34,3

 

 

1.3. Vật liệu

a) Vật liệu chọn điểm, chôn mốc, tiếp điểm

STT

Danh mục

Đơn vị tính

Chọn, chôn mốc

Tiếp điểm

1

Bản đồ địa hình

Tờ

0,05

0,05

2

Băng dính loại vừa

Cuộn

0,10

0,10

3

Biên bản bàn giao TQ

Tờ

2,00

 

4

Ngòi bút vẽ kỹ thuật

Cái

0,05

0,05

5

Giấy Ao loại 100g/m2

Tờ

 

 

6

Ghi chú điểm tọa độ cũ

Bộ

 

1,00

7

Ghi chú điểm độ cao cũ

Bộ

 

1,00

8

Ghi chú điểm tọa độ mới

Bộ

2,00

 

9

Giấy A4 (nội)

Ram

0,01

0,01

10

Mực đen

Lọ

0,03

0,03

11

Pin đèn

Đôi

0,20

0,20

12

Sơn đỏ

Kg

0,001

 

13

Sổ ghi chép

Q

0,05

0,05

14

Xăng

Lít

0,93

2,00

15

Dầu nhờn

Lít

0,05

0,10

16

Cọc gỗ 4cm x 30cm + đinh 3cm

Cỏi

1,0

 

b) Vật liệu đo điểm địa chính, tính toán kết quả đo GPS

STT

Danh mục

Đơn vị tính

Chọn, chôn mốc

Tiếp điểm

1

Bản đồ địa hình

Tờ

0,05

 

2

Bảng tổng hợp TQ

Tờ

 

0,3

3

Bảng tính toán

Tờ

 

0,3

4

Băng dính loại vừa

Cuộn

0,3

0,3

5

Bìa đóng sổ

Cái

 

0,1