Nghị quyết 05/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 05/2014/NQ-HĐND tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014 do tỉnh Hưng Yên ban hành

Nghị quyết 05/2014/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối 2014 Hưng Yên đã được thay thế bởi Quyết định 339/QĐ-CTUBND 2015 Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Hưng Yên và được áp dụng kể từ ngày 28/01/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/2014/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối 2014 Hưng Yên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2014/NQ-HĐND

Hưng Yên, ngày 28 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003, Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014;

Sau khi xem xét Báo cáo số 107/BC-UBND ngày 14/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2014; báo cáo thẩm tra của các Ban và ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản tán thành nội dung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan hữu quan; đồng thời nhấn mạnh một số nội dung sau đây:

I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014

Sáu tháng đầu năm 2014, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh tình hình chính trị trên thế giới, khu vực có nhiều diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt từ đầu tháng 5 năm 2014 tới nay, Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam bất chấp luật pháp quốc tế, tác động lớn đối với đất nước. Trong tỉnh, sức mua trên thị trường thấp, khả năng tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp chưa được cải thiện; thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp... Song với sự tập trung quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực phấn đấu của cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 đã đạt được kết quả khá toàn diện.

Các chỉ tiêu cơ bản đạt: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) 7,06% (KH cả năm 7,2-7,5%); chỉ số sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 7,35%; giá trị sản xuất nông nghiệp - thủy sản tăng 0,94%; thương mại - dịch vụ tăng 10,23%; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 9.853 tỷ đồng, tăng 10,19%; kim ngạch xuất khẩu 988 triệu USD, tăng 31,77%. Thu ngân sách 3.590,4 tỷ đồng, đạt 56% KH tăng 27% so với cùng kỳ; trong đó: Thu nội địa 2.540 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.050 tỷ đồng. Chi ngân sách địa phương 2.702 tỷ đồng, đạt 49,3% KH năm, đảm bảo đúng chế độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tổng diện tích gieo trồng cây vụ đông xuân 60.744 ha; trong đó diện tích lúa 39.534 ha, lúa chất lượng cao chiếm 54,3%, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước, năng suất lúa bình quân 66,49 tạ/ha. Diện tích nuôi trồng thủy sản tăng 5,96%; đàn trâu tăng 10,11%; đàn bò tăng 4,8%; đàn gia cầm tăng 0,5%. Chủ động xây dựng phương án phòng, chống lụt, bão, úng. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, huy động nguồn vốn xây dựng nông thôn mới đạt 4.837 tỷ đồng, có 38 xã đạt từ 13 đến 17 tiêu chí. Giải tỏa 106 vụ vi phạm các công trình thủy lợi. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, thu hút thêm 38 dự án đầu tư mới. Công tác quản lý quy hoạch xây dựng được tăng cường. Thương mại - dịch vụ phát triển, chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 3,77% so với cùng kỳ. Đẩy mạnh thực hiện dồn thửa, đổi ruộng đất nông nghiệp được 19 xã, bình quân 40% số hộ còn 1 thửa. Xử lý đất dôi dư được 57 tỷ đồng. Hoàn thành xử lý 2 cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và nhiều điểm vi phạm. Việc nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ được đẩy mạnh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường giao thông, nhất là giao thông nông thôn; tăng cường kiểm tra, xử lý xe quá tải, quá khổ. Công tác giáo dục - đào tạo được quan tâm, đạt được nhiều kết quả khá. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được đẩy mạnh, các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được triển khai thực hiện đồng bộ. Lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội được chú trọng; giải quyết việc làm mới cho 8.610 lao động, xuất khẩu 1.058 lao động; thực hiện tốt chính sách đối với người có công và an sinh xã hội. Các hoạt động thông tin cổ động, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi tại khắp các địa phương trong tỉnh. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương, phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự được tăng cường. Cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm được triển khai thực hiện đồng bộ.

Những hạn chế, bất cập cần tập trung khắc phục:

Chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả cao còn chậm. Sản xuất nông nghiệp bao gồm cả trồng trọt và chăn nuôi chưa tạo ra giá trị hàng hóa cao, người sản xuất nông nghiệp thu nhập còn thấp, các cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp chưa phát huy tác dụng tốt. Nhiều chương trình đề án, dự án trong lĩnh vực nông nghiệp được bố trí vốn ngân sách hằng năm như đề án phát triển kinh tế vùng bãi, đề án chăn nuôi tập trung xa khu dân cư, đề án giống vật nuôi và một số đề án khuyến nông, khuyến ngư... chưa đạt kết quả như yêu cầu. Trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều xã chưa chủ động tích cực, còn trông chờ ỷ lại, đánh giá xác định các tiêu chí đã hoàn thành còn cầu toàn, cứng nhắc. Công tác dồn thửa đổi ruộng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý vi phạm môi trường, xử lý đất dôi dư ở một số huyện thực hiện chậm so với kế hoạch. Tiến độ triển khai một số dự án lớn, trọng điểm còn chậm; tiến độ thi công một vài dự án vốn ODA quá chậm nhất là dự án cấp nước thành phố Hưng Yên vốn vay Phần Lan. Tình trạng ô nhiễm môi trường, vi phạm Luật Đất đai, làm nhà trái phép trên đất nông nghiệp, lấn chiếm hành lang giao thông, công trình thủy lợi ở nhiều địa phương chưa được ngăn chặn kịp thời, chưa xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Một số dự án đầu tư của doanh nghiệp đã được giao đất nhưng không triển khai dự án đúng thời hạn chậm được xử lý. Chất lượng một số dự án, đề tài nghiên cứu khoa học còn thấp, hiệu quả ứng dụng chưa cao. Công tác thu thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường còn gặp khó khăn do chính sách chưa đồng bộ, chế tài chưa đủ mạnh. Chất lượng khám chữa bệnh tại một số cơ sở y tế chưa theo kịp yêu cầu; việc tăng cường bác sỹ về Trạm Y tế xã hiệu quả còn thấp. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông vận tải đường bộ còn nhiều hạn chế, vẫn còn diễn ra tình trạng xe quá khổ, quá tải lưu thông trên địa bàn tỉnh; tai nạn giao thông chưa được cải thiện rõ rệt. Công tác phòng chống cháy nổ thực hiện chưa tốt, để xảy ra vụ cháy chợ Phố Hiến gây thiệt hại lớn về tài sản. Công tác cải cách hành chính tuy đã có chuyển biến, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu; chất lượng và hiệu quả làm việc của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa cao, tinh thần trách nhiệm thấp; công tác phối hợp giải quyết công việc giữa các cấp, các ngành chưa thực sự chủ động, gây chậm trễ khi thực hiện nhiệm vụ.

II. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2014

1. Tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn. Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất vụ mùa, chủ động sản xuất vụ đông, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản. Đẩy mạnh Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới; phấn đấu hoàn thành 20 xã đạt tiêu chí nông thôn mới trong năm 2014. Giải ngân kịp thời nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2014 và vốn chuyển nguồn năm 2013 sang năm 2014 thực hiện hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn. Tăng cường giải quyết xử lý tình trạng vi phạm lấn chiếm công trình thủy lợi. Ban hành một số cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; khẩn trương hoàn thành xây dựng và phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đẩy mạnh chuyển đổi diện tích đất lúa thu nhập thấp sang mô hình nuôi trồng tổng hợp. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án đã đề ra trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

2. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với doanh nghiệp. Đổi mới và mở rộng hoạt động khuyến công, kịp thời tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, chủ động ứng phó với biến động của thị trường. Đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án đang triển khai, khuyến khích các dự án đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh. Rà soát, chấn chỉnh, thu hồi những dự án đã được cấp phép nhưng quá thời hạn, không thực hiện đầu tư.

3. Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường, đấu tranh với các hành vi buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Tích cực mở rộng thị trường, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, nâng cao chất lượng và hiệu quả các mặt hàng xuất khẩu. Tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông vận tải; kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm về giao thông, nhất là xe quá tải, quá khổ; hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông.

4. Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch xây dựng huyện Văn Lâm, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hưng Yên, quy hoạch xây dựng vùng các huyện Ân Thi, Khoái Châu, Kim Động, Phù Cừ, Tiên Lữ, Yên Mỹ; tiến độ xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị huyện Mỹ Hào để đảm bảo đủ điều kiện được công nhận đô thị loại IV vào cuối năm 2014 và thành thị xã vào năm 2015; tiếp tục rà soát và thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công về nhà ở.

5. Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tập trung xem xét, hỗ trợ, giải quyết các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tiến độ xây dựng các dự án. Tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ; hạn chế phát sinh mới và giảm mạnh nợ đọng xây dựng cơ bản. Hoàn thành thảm nhựa mặt đường trên đê tả sông Hồng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường tỉnh 200, nạo vét, nâng cấp sông Cửu An - Đồng Quê, sông Điện Biên, hoàn thành Dự án Trung tâm Hội nghị tỉnh... Triển khai thực hiện kịp thời cơ chế hỗ trợ xi măng để đầu tư các công trình đường thôn, xóm, đường ra đồng.

6. Tăng cường quản lý thu, thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước; đẩy mạnh xử lý giảm nợ đọng thuế. Phấn đấu tăng thu 5% so với dự toán năm 2014 giao. Nâng cao hiệu quả chi ngân sách, quản lý chặt chẽ dự phòng ngân sách và nguồn tiết kiệm chi để chủ động phòng chống thiên tai, dịch bệnh và dành nguồn vốn cho đầu tư phát triển.

7. Mở rộng đầu tư cho vay, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng phù hợp, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng nhằm hạn chế nợ xấu phát sinh. Triển khai cho vay theo chuỗi sản xuất, mô hình kết nối giữa ngân hàng, doanh nghiệp, hộ nông dân. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát, chú trọng chất lượng hoạt động đối với các tổ chức tín dụng.

8. Đẩy nhanh tiến độ dồn thửa đổi ruộng đất nông nghiệp và xử lý đất dôi dư, đo đạc, lập bản đồ hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai theo đúng trình tự của pháp luật; tiến độ cấp giấy chứng nhận QSD đất. Chỉ đạo quyết liệt xử lý các vi phạm rác thải, chất thải rắn, nước thải tại các doanh nghiệp; rác thải y tế bệnh viện và rác thải sinh hoạt nông thôn; hoàn thành phương án xử lý bãi rác thải xã Dị Sử. Nâng cao chất lượng và hiệu quả các đề tài, dự án khoa học công nghệ; đẩy mạnh hoạt động chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về đo lường chất lượng, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.

9. Thực hiện “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo”. Tổ chức, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2014 - 2015. Duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng kết quả phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Triển khai đồng bộ các giải pháp để dạy tốt, học tốt, quản lý tốt. Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo và phẩm chất, năng lực của học sinh. Nâng cao đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và xuất khẩu lao động.

10. Chủ động phát hiện và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh bùng phát, nhất là các dịch bệnh tay chân miệng, dịch sởi, dịch bệnh mùa hè. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục còn lại của Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, Bệnh viện Sản - Nhi, Bệnh viện Mắt. Tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở khám chữa bệnh và kinh doanh thuốc tư nhân; kiểm soát chặt chẽ việc cấp Chứng chỉ hành nghề, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược theo quy định. Đẩy mạnh việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình.

11. Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch. Tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020. Tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Hoàn thành Dự án xây dựng Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án Bảo tàng tỉnh. Tham gia các Chương trình Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII đạt mục tiêu đề ra.

12. Đẩy nhanh việc thực hiện các mục tiêu Chương trình dạy nghề, việc làm và giảm nghèo, nhất là dạy nghề cho lao động nông thôn. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách ưu đãi, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công; giải quyết những tồn đọng; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" và Huân chương Độc lập cho người có công; tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

13. Nâng cao chất lượng các dịch vụ bưu chính viễn thông và đa dạng các hoạt động thông tin báo chí, phát thanh, truyền hình, kịp thời truyền tải các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như các thông tin kinh tế - xã hội của tỉnh đến với nhân dân.

14. Thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc; hoàn thành 100% các chỉ tiêu về huấn luyện, kiểm tra và nhiệm vụ tuyển quân đợt II năm 2014. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tập trung đấu tranh triệt phá, không để hình thành tội phạm có tổ chức, các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội. Làm tốt công tác tuyên truyền, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Kịp thời phát hiện, giải quyết để hạn chế đình công, lãn công. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh trật tự và an toàn giao thông.

15. Nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, nhất là trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng điện tử, hiện đại, công khai, minh bạch để người dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận và thuận lợi. Nâng cao chất lượng tuyển dụng và ý thức kỷ luật, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành của nhân dân.

Nhiệm vụ còn lại 6 tháng cuối năm 2014 rất lớn, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức. Do vậy, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh cần nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

III. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 7 năm 2014./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/07/2014
Ngày hiệu lực03/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/01/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 05/2014/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối 2014 Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 05/2014/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối 2014 Hưng Yên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu05/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Văn Thông
        Ngày ban hành28/07/2014
        Ngày hiệu lực03/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/01/2015
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 05/2014/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối 2014 Hưng Yên

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/2014/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối 2014 Hưng Yên