Quyết định 339/QĐ-CTUBND

Quyết định 339/QĐ-CTUBND năm 2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 339/QĐ-CTUBND 2015 Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Hưng Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 339/QĐ-CTUBND

Hưng Yên, ngày 28 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN TRONG NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 50/TTr-STP ngày 27/01/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh có thời điểm hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2014.

Điều 2. Văn phòng UBND tỉnh tổ chức đăng tải Quyết định này và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật HĐND, UBND tỉnh có thời điểm hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2014 trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Công báo tỉnh.

Sở Tư pháp tổ chức tạo lập bổ sung hệ cơ sở dữ liệu điện tử văn bản phục vụ rà soát và thông tin về tình trạng pháp lý của văn bản bằng hình thức văn bản điện tử trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Doãn Thế cường

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND TỈNH CÓ THỜI ĐIỂM HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN TRONG NĂM 2014

(Tính từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 31/12/2014)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 28 /01/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ: 21 VĂN BẢN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. LĨNH VỰC AN NINH, QUỐC PHÒNG, GIÁM SÁT THI HÀNH PHÁP LUẬT: 02 VĂN BẢN

1

Nghị quyết

Số 18/2013/NQ-HĐND

ngày 04/12/2013

Về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2014.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

Hết ngày 31/12/2014

2

Chỉ thị

Số 06/CT-UBND

ngày 02/12/2013

Về thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2014.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

Hết ngày 31/12/2014

II. LĨNH VỰC NỘI VỤ: 04 VĂN BẢN

1

Nghị quyết

Số 38/2010/NQ-HĐND

ngày 24/3/2010

Về việc thu hút bác sỹ, dược sỹ (tốt nghiệp đại học) về tỉnh công tác.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

Hết ngày 31/12/2014

2

Nghị quyết

Số 32/2012/NQ-HĐND

ngày 10/12/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/2010/NQ-HĐND ngày 24/3/2010 của HĐND tỉnh khóa XIV về việc thu hút bác sỹ, dược sỹ (tốt nghiệp đại học) về tỉnh công tác.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

 

Hết ngày 31/12/2014

3

Quyết định

Số 13/2010/QĐ-UBND ngày 10/5/2010

Về việc ban hành "Đề án thu hút bác sỹ, dược sỹ (tốt nghiệp đại học chính quy) về tỉnh công tác".

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

 

Hết ngày 31/12/2014

4

Quyết định

Số 03/2013/QĐ-UBND ngày 06/3/2013

Về việc tiếp tục thực hiện Giai đoạn II và sửa đổi, bổ sung một số nội dung “Đề án thu hút bác sỹ, dược sỹ (tốt nghiệp đại học chính quy) về tỉnh công tác” ban hành kèm theo Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 10/5/2010 của UBND tỉnh.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

 

Hết ngày 31/12/2014

III. LĨNH VỰC TƯ PHÁP: 01 VĂN BẢN

1

Quyết định

Số 22/2011/QĐ-UBND ngày 13/10/2011

Ban hành quy định về công bố, công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đã được thay thế bằng Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 của UBND tỉnh ban hành quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh.

Ngày 13/6/2014

IV. LĨNH VỰC THANH TRA: 00 VĂN BẢN

V. LĨNH VỰC XÂY DỰNG: 00 VĂN BẢN

VI. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG: 04 VĂN BẢN

1

Nghị quyết

Số 16/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2014.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

Hết ngày 31/12/2014

2

Quyết định

Số 15/2009/QĐ-UBND ngày 04/6/2009

Về việc quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận diện tích đất ở trên địa bàn tỉnh.

Đã được thay thế bằng Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở; diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ngày 01/12/2014

3

Quyết định

Số 09/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011

Về việc quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

 

Đã được thay thế bằng Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định một số trường hợp cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ngày 06/11/2014

4

Quyết định

Số 15/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2014.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

Hết ngày 31/12/2014

VII. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI: 00 VĂN BẢN

VIII. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: 00 VĂN BẢN

IX. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ: 00 VĂN BẢN

X. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG: 00 VĂN BẢN

XI. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG: 00 VĂN BẢN

XII. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ: 00 VĂN BẢN

XIII. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ: 03 VĂN BẢN

1

Nghị quyết

Số 12/2013/NQ-HĐND

ngày 04/12/2013

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

Hết ngày 31/12/2014

2

Nghị quyết

Số 15/2013/NQ-HĐND

ngày 05/12/2013

Về nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

Hết ngày 31/12/2014

3

Nghị quyết

Số 05/2014/NQ-HĐND ngày 28/7/2014

Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

Hết ngày 31/12/2014

XIV. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI: 00 VĂN BẢN

XV. LĨNH VỰC Y TẾ: 00 VĂN BẢN

XVI. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH: 00 VĂN BẢN

XVII. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: 01 VĂN BẢN

1

Chỉ thị

Số 04/CT-UBND ngày 27/8/2013

Về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013 - 2014 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

Hết ngày 31/12/2014

XVIII. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH: 06 VĂN BẢN

1

Nghị quyết

 

 

Số 08/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013

Về việc quy định thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ một xy lanh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đã được thay thế bằng Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND ngày 08/12/2014 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ngày 15/12/2014

2

Nghị quyết

Số 14/2013/NQ-HĐND

ngày 05/12/2013

Về dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2014.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

Hết ngày 31/12/2014

3

Quyết định

Số 15/2010/QĐ-UBND

ngày 09/6/2010

Về việc ban hành quy định về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Hưng Yên

 

Đã được thay thế bằng Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Hưng Yên

Ngày 01/12/2014

4

Quyết định

Số 05/2011/QĐ-UBND ngày 09/3/2011

Về việc quy định mức thu học phí, lệ phí trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015

Đã được thay thế bằng Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 03/9/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu các khoản thu tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân thuộc tỉnh quản lý

Ngày 13/9/2014

5

Quyết định

Số 07/2011/QĐ-UBND ngày 19/4/2011

Về việc quy định giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đã được thay thế bằng Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 của UBND tỉnh về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất; đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm; đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước thuộc nhóm đất quy định tại Điều 10 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ngày 11/12/2014

6

Quyết định

Số 26/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011

Về việc Sửa đổi Điều 4 Chương II quy định giá thuê đất, thuê mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 19/4/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên.

Đã được thay thế bằng Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 của UBND tỉnh về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất; đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm; đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước thuộc nhóm đất quy định tại Điều 10 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ngày 11/12/2014

 

 

 

 

 

 

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN: 04 VĂN BẢN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. LĨNH VỰC AN NINH, QUỐC PHÒNG, GIÁM SÁT THI HÀNH PHÁP LUẬT: 00 VĂN BẢN

II. LĨNH VỰC NỘI VỤ: 00 VĂN BẢN

III. LĨNH VỰC TƯ PHÁP: 00 VĂN BẢN

IV. LĨNH VỰC THANH TRA: 00 VĂN BẢN

V. LĨNH VỰC XÂY DỰNG: 00 VĂN BẢN

VI. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: 01 VĂN BẢN

1

Quyết định

Số 14/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định một số trường hợp cụ thể về sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; về diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

 

Chương III

Đã được thay thế bằng Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở; diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ngày 1/12/2014

VII. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI: 00 VĂN BẢN

VIII. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: 00 VĂN BẢN

IX. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ: 00 VĂN BẢN

X. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG: 00 VĂN BẢN

XI. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG: 00 VĂN BẢN

XII. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ: 00 VĂN BẢN

XIII. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ: 00 VĂN BẢN

XIV. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI: 00 VĂN BẢN

XV. LĨNH VỰC Y TẾ: 00 VĂN BẢN

XVI. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH: 00 VĂN BẢN

XVII. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: 00 VĂN BẢN

XVIII. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH: 03 VĂN BẢN

1

Nghị quyết

Số 216/2010/NQ-HĐND ngày 13/12/2010 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu học phí, lệ phí thi trong các cơ sở giáo dục và đào tạo quốc dân tỉnh Hưng Yên từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015

Mức thu quy định tại Mục 1 Phần A

Đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 28/7/2014 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh mức thu học phí, lệ phí thi đối với các trường mầm non, trường phổ thông hệ công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ngày 03/8/2014

2

Nghị quyết

Số 12/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012 của HĐND tỉnh về quy định mức thu viện phí tại các cơ sở y tế công lập

 

Mức thu chụp cộng hưởng từ có thuốc đối quang từ quy định tại Điểm 44 Mục 2.2 Khoản 2 Điều 1

Bị bãi bỏ bằng Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 28/7/2014 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu kỹ thuật chụp CT Scanner 64 dãy và kỹ thuật chụp cộng hưởng từ tại các cơ sở y tế công lập.

Ngày 03/8/2014

3

Quyết định

Số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 của UBND tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) để tính thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân đối với diện tích đất vượt hạn mức đất ở được Nhà nước công nhận hoặc được Nhà nước giao trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 1

Đã được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 15/4/2014 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 của UBND tỉnh.

Ngày 01/5/2014

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 339/QĐ-CTUBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 339/QĐ-CTUBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/01/2015
Ngày hiệu lực 28/01/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 339/QĐ-CTUBND

Lược đồ Quyết định 339/QĐ-CTUBND 2015 Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 339/QĐ-CTUBND 2015 Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Hưng Yên
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 339/QĐ-CTUBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hưng Yên
Người ký Doãn Thế Cường
Ngày ban hành 28/01/2015
Ngày hiệu lực 28/01/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 339/QĐ-CTUBND 2015 Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Hưng Yên

Lịch sử hiệu lực Quyết định 339/QĐ-CTUBND 2015 Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Hưng Yên

  • 28/01/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 28/01/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực