Quyết định 03/2013/QĐ-UBND

Quyết định 03/2013/QĐ-UBND tiếp tục thực hiện giai đoạn II và sửa đổi “Đề án thu hút bác sỹ, dược sỹ (tốt nghiệp đại học chính quy) về tỉnh công tác” kèm theo Quyết định 13/2010/QĐ-UBND do tỉnh Hưng Yên ban hành

Quyết định 03/2013/QĐ-UBND thực hiện giai đoạn II sửa đổi Đề án thu hút bác sỹ đã được thay thế bởi Quyết định 339/QĐ-CTUBND 2015 Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Hưng Yên và được áp dụng kể từ ngày 28/01/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2013/QĐ-UBND thực hiện giai đoạn II sửa đổi Đề án thu hút bác sỹ


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2013/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 06 tháng 3 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN II VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG “ĐỀ ÁN THU HÚT BÁC SỸ, DƯỢC SỸ (TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY) VỀ TỈNH CÔNG TÁC” BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2010/QĐ-UBND NGÀY 10/5/2010 CỦA UBND TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông báo số 703-TB/TU ngày 16/11/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc sửa đổi, bổ sung Đề án thu hút bác sỹ, dược sỹ (tốt nghiệp đại học chính quy) về tỉnh công tác;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012 của HĐND tỉnh Hưng Yên khoá XV, kỳ họp thứ 4 về việc tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 và sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/2010/NQ-HĐND ngày 24/3/2010 của HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) về việc thu hút bác sỹ, dược sỹ (tốt nghiệp đại học) về tỉnh công tác;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 01/TTr-SNV ngày 02/01/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp tục thực hiện giai đoạn II và sửa đổi, bổ sung một số nội dung “Đề án thu hút bác sỹ, dược sỹ (tốt nghiệp đại học chính quy) về tỉnh công tác” ban hành kèm theo Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 10/5/2010 của UBND tỉnh như sau:

1. Đối tượng, phạm vi thu hút quy định tại Khoản 1 Mục IV của Đề án được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Đối tượng, phạm vi thu hút:

a) Bác sỹ, dược sỹ tốt nghiệp đại học chính quy theo chương trình dài hạn 06 năm đối với bác sỹ, 05 năm đối với dược sỹ tại các trường đại học, học viện y, dược công lập trong nước không yêu cầu hạng xếp loại tốt nghiệp, có cam kết tự nguyện về làm việc tại các cơ sở y tế công lập và Trường Cao đẳng Y tế của tỉnh;

b) Bác sỹ, dược sỹ tốt nghiệp đại học chính quy theo chương trình dài hạn tại các cơ sở giáo dục nước ngoài do Bộ Giáo dục Đào tạo cử đi đào tạo, được Nhà nước cấp kinh phí đào tạo có cam kết tự nguyện về làm việc tại các cơ sở y tế công lập và Trường Cao đẳng Y tế của tỉnh.”

2. Chế độ, chính sách đối với người được tuyển dụng quy định tại Điểm 4.2 và Điểm 4.3 Khoản 4 Mục IV của Đề án được sửa đổi, bổ sung như sau:

“4.2. Được hưởng các khoản trợ cấp, hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh, ngoài chế độ tiền lương và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước đối với viên chức, cụ thể như sau:

a) Trợ cấp thu hút một lần:

- 50 triệu đồng/người đối với trường hợp cam kết tự nguyện vào làm việc tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi, Bệnh viện Tâm thần kinh, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế xã, phường, thị trấn;

- 30 triệu đồng/người đối với trường hợp cam kết tự nguyện vào làm việc tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh còn lại, Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên và Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên;

b) Hỗ trợ tiền lương: 15% cho đủ 100% mức lương bậc 1, hệ số lương 2,34 trong thời gian tập sự 09 tháng đối với bác sỹ, 12 tháng đối với dược sỹ.

4.3. Được ưu tiên bố trí sử dụng, phân công công việc phù hợp với năng lực, sở trường, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; được ưu tiên về điều kiện làm việc, nghiên cứu khoa học, học tập, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; ưu tiên trong quy hoạch, xem xét bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý của đơn vị.”

3. Quy định tại Điểm 2.3 Khoản 2 Mục V của Đề án được sửa đổi, bổ sung như sau:

2.3. Tăng cường công tác quản lý của các cấp, các ngành, cá nhân theo mục tiêu của Đề án:

a) Trách nhiệm của người thụ hưởng chính sách thu hút:

- Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của đơn vị; thi hành nhiệm vụ, công vụ theo đúng quy định của Nhà nước và của tỉnh;

- Chấp hành nghiêm chỉnh sự phân công, bố trí công tác của cơ quan có thẩm quyền và thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp;

- Tự giác tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong, lối sống; đào tạo và tự đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực thực tiễn để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện tốt các nội dung đã cam kết; tự giác bồi hoàn các khoản trợ cấp, hỗ trợ của tỉnh nếu vi phạm cam kết;

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác do thủ trưởng đơn vị sự nghiệp y tế quản lý trực tiếp và của các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh.

b) Kỷ luật vật chất đối với người thụ hưởng chính sách thu hút:

- Những người được tuyển dụng theo chính sách thu hút của Đề án công tác tại Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên và các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc tỉnh quản lý chưa đủ 10 năm thì chưa được chuyển ra ngoài tỉnh hoặc chuyển ra các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, tổ chức, cơ sở y tế tư nhân công tác. Trường hợp tự ý bỏ việc, nghỉ việc, xin chuyển ra ngoài tỉnh hoặc chuyển ra các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, tổ chức, cơ sở y tế tư nhân công tác trước thời hạn 10 năm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ được giao, bị xử lý kỷ luật thì phải bồi hoàn toàn bộ kinh phí đã được hưởng, kể cả kinh phí đào tạo, bồi dưỡng (nếu có).

Thời hạn bồi hoàn kinh phí không quá 03 tháng kể từ ngày cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi các khoản trợ cấp, hỗ trợ.

c) Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan:

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng viên chức thuộc đối tượng thu hút, phải tăng cường trách nhiệm trong sử dụng, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đối tượng thu hút. Hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc trách nhiệm lãnh đạo, quản lý viên chức thuộc đối tượng thu hút của Đề án. Nếu tự ý cho phép các đối tượng này chuyển ra ngoài tỉnh hoặc chuyển ra các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, tổ chức, cơ sở y tế tư nhân công tác khi chưa thực hiện đúng các điều khoản đã cam kết, thì phải chịu trách nhiệm hoàn trả toàn bộ các khoản kinh phí mà viên chức đó đã được hưởng;

- Sở Nội vụ tăng cường tổ chức các cuộc đối thoại, lắng nghe ý kiến phản ánh của viên chức được tuyển dụng theo chính sách thu hút tại cơ sở để có căn cứ tiếp tục tham mưu, đề xuất với Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh điều chỉnh cơ chế, chính sách thu hút và chế độ đãi ngộ hợp lý và hiệu quả hơn; thường xuyên kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị trong việc quan tâm bố trí, sử dụng, đánh giá viên chức được tuyển dụng theo chính sách thu hút; kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết vướng mắc và xử lý các vi phạm của cá nhân, cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện.”

Điều 2. Thời gian thực hiện giai đoạn 2 “Đề án thu hút bác sỹ, dược sỹ (tốt nghiệp đại học chính quy) về tỉnh công tác” là 02 (hai) năm kể từ ngày 01/01/2013 đến hết ngày 31/12/2014.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/03/2013
Ngày hiệu lực16/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/02/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2013/QĐ-UBND thực hiện giai đoạn II sửa đổi Đề án thu hút bác sỹ


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 03/2013/QĐ-UBND thực hiện giai đoạn II sửa đổi Đề án thu hút bác sỹ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu03/2013/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
       Người kýNguyễn Văn Thông
       Ngày ban hành06/03/2013
       Ngày hiệu lực16/03/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/02/2017
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 03/2013/QĐ-UBND thực hiện giai đoạn II sửa đổi Đề án thu hút bác sỹ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2013/QĐ-UBND thực hiện giai đoạn II sửa đổi Đề án thu hút bác sỹ