Nghị quyết 05/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 05/2015/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa thực hiện trong năm 2015 do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/2015/NQ-HĐND dự án thu hồi đất có sử dụng đất trồng lúa 2015 tỉnh An Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2015/NQ-HĐND

An Giang, ngày 09 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC BỔ SUNG DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ DANH MỤC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA THỰC HIỆN TRONG NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 11

(Từ ngày 08 đến 09/7/2015)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

Sau khi xem xét Tờ trình số 280/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2015 như sau (đính kèm Phụ lục):

1. Dự án cần thu hồi đất và có sử dụng đất trồng lúa: gồm 17 dự án, với tổng diện tích dự kiến thu hồi là 265.544 m2 và sử dụng đất trồng lúa là 209.821 m2.

2. Dự án cần thu hồi đất: gồm 22 dự án, với tổng diện tích dự kiến thu hồi là 239.702 m2.

3. Dự án có sử dụng đất trồng lúa: gồm 08 dự án, với tổng diện tích sử dụng đất trồng lúa là 154.998 m2.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thực hiện Điều 1 Nghị quyết này, báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp HĐND cuối năm 2015.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp lần thứ 11 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phan Văn Sáu

 

DANH MỤC

BỔ SUNG DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số: 05/2015/NQ-HĐND ngày 09/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

STT

Tên công trình, dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm

Mục đích sử dụng đất

Tổng diện tích
(m2)

Diện tích cần thu hồi
(m2)

Diện tích sử dụng đất trồng lúa
(m2)

Cơ sở pháp lý thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa

Cơ sở để triển khai dự án

Nguồn vốn

Huyện

A

DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA

265.544

265.544

209.821

 

 

 

I

Thành phố Long Xuyên

 

 

 

 

80.939

80.939

78.500

 

 

 

1

Hệ thống cấp nước Vàm Cống

Công ty Cổ phần Điện nước An Giang

Mỹ Thạnh

Long Xuyên

Công trình cấp nước

12.000

12.000

12.000

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Công văn số 881/VPUBND-KT ngày 05/3/2014 của UBND tỉnh về việc thống nhất cho thực hiện hợp tác đầu tư xây dựng các hệ thống cấp nước.

Công ty

2

Khu Liên hợp Văn hóa - Thể thao - Dịch vụ hội chợ triển lãm và dân cư thành phố

UBND thành phố Long Xuyên

Mỹ Hòa

Long Xuyên

Công trình văn hóa, thể thao và khu dân cư

64.200

64.200

64.200

- Thu hồi đất theo điểm c, d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Công văn số 658/VPUBND-ĐTXD ngày 10/3/2015 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương thực hiện dự án Khu Liên hợp Văn hóa - Thể thao - Dịch vụ hội chợ triển lãm và dân cư thành phố.

Thành phố

3

Đường đến Trạm xử lý nước thải thành phố Long Xuyên

Công ty Cổ phần Điện nước An Giang

Mỹ Hòa

Long Xuyên

Công trình giao thông

2.934

2.934

495

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Đường đến Trạm xử lý nước thải thành phố Long Xuyên.

Tỉnh

4

Đường nối giữa khu dân cư Tiến Đạt và khu dân cư Tây đại học

UBND thành phố Long Xuyên

Mỹ Phước

Long Xuyên

Công trình giao thông

1.805

1.805

1.805

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Đường nối giữa khu dân cư Tiến Đạt và khu dân cư Tây đại học.

Thành phố

II

Thị xã Tân Châu

 

 

 

 

2.800

2.800

910

 

 

 

5

Đường vào bãi rác xã Vĩnh Hòa

UBND thị xã Tân Châu

Vĩnh Hòa

Tân Châu

Công trình giao thông

2.800

2.800

910

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62
 Luật Đất đai.
 - Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 26/3/2015 của UBND thị xã Tân Châu về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình Đường vào bãi rác xã Vĩnh Hòa.

Thị xã

III

Huyện Chợ Mới

 

 

 

 

12.371

12.371

12.371

 

 

 

6

Trường Tiểu học Phù Đổng (điểm chính)

UBND huyện Chợ Mới

Long Điền A

Chợ Mới

Cơ sở giáo dục và đào tạo

1.571

1.571

1.571

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
 - Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 2256/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh phê về việc duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trường Tiểu học Phù Đổng (điểm chính).

Huyện

7

Đường dẫn qua cầu Ông Chưởng

UBND huyện Chợ Mới

Chợ Mới

Chợ Mới

Công trình giao thông

1.100

1.100

1.100

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Công văn số 3950/VPUBND-ĐTXD ngày 21/11/2013 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí đầu tư công trình Đường dẫn cầu Ông Chưởng.

Huyện

8

Đường kênh Lung Giang

UBND huyện Chợ Mới

Kiến Thành

Chợ Mới

Công trình giao thông

7.700

7.700

7.700

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
 - Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 3685/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Đường kênh Lung Giang.

Trung ương, Huyện

9

Mở rộng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (điểm chính)

UBND huyện Chợ Mới

Long Điền B

Chợ Mới

Cơ sở giáo dục và đào tạo

2.000

2.000

2.000

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 2952/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi.

Huyện

IV

Huyện Tịnh Biên

 

 

 

 

83.406

83.406

82.750

 

 

 

10

Trụ sở Công an xã An Cư

UBND huyện Tịnh Biên

An Cư

Tịnh Biên

Trụ sở cơ quan

1.200

1.200

1.200

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 2695/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trụ sở công an xã An Cư.

Huyện

11

Hệ thống nội đồng kênh cấp II Trạm bơm 3/2

UBND huyện Tịnh Biên

An Cư, Văn Giáo, Vĩnh Trung

Tịnh Biên

Công trình thủy lợi

59.484

59.484

59.484

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 09/01/2015 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm bơm 3/2.
- Quyết định số 2109/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 của UBND huyện về việc phê duyệt cáo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Hệ thống nội đồng kênh cấp II Trạm bơm 3/2.

Tỉnh

12

Nâng cấp láng nhựa đường liên ngành (đoạn từ HL9-TL955A)

UBND huyện Tịnh Biên

An Phú

Tịnh Biên

Công trình giao thông

6.569

6.569

6.569

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nâng cấp, láng nhựa đường Liên ngành (đoạn từ HL9 đến tỉnh lộ 955A).

Trung ương

13

Nạo vét mương 500

UBND huyện Tịnh Biên

Tân Lập

Tịnh Biên

Công trình thủy lợi

9.754

9.754

9.098

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 06/3/2015 của UBND huyện Tịnh Biên về việc phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư xây dựng công trình Nạo vét mương 500.

Huyện

14

Trạm 110kV Tịnh Biên và đường dây đấu nối

Tổng Công ty Điện lực miền Nam

Văn Giáo

Tịnh Biên

Công trình điện lực

6.399

6.399

6.399

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Công văn số 200/UBND-ĐTXD ngày 05/3/2013 của UBND tỉnh về việc địa điểm xây dựng và hướng tuyến công trình Trạm biến áp 110kV và đường dây đấu nối.
- Quyết định số 2171/QĐ-EVN SPC ngày 10/9/2014 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm 110kV Tịnh Biên và đường dây đấu nối.

Công ty

V

Huyện Phú Tân

 

 

 

 

8.922

8.922

8.922

 

 

 

15

Đường nối Trung tâm Thương mại Phú Mỹ với đường Nguyễn Trung Trực

UBND huyện Phú Tân

Phú Mỹ

Phú Tân

Công trình giao thông

8.922

8.922

8.922

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 3471a/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND huyện Phú Tân về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Đường nối Trung tâm Thương mại Phú Mỹ với đường Nguyễn Trung Trực.

Huyện

VI

Huyện Châu Thành

 

 

 

 

4.106

4.106

4.106

 

 

 

16

Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Vĩnh Thành

UBND huyện Châu Thành

Vĩnh Thành

Châu Thành

Công trình văn hóa

4.106

4.106

4.106

- Thu hồi đất theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
 - Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư công trình Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã Vĩnh Thành.

Tỉnh, Huyện

VII

Thành phố Châu Đốc

 

 

 

 

73.000

73.000

22.262

 

 

 

17

Cầu Châu Đốc

BOT

Châu Phong, Vĩnh Mỹ

Tân Châu, Châu Đốc

Công trình giao thông

73.000

73.000

22.262

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Công văn số 1602/VPUBND-ĐTXD ngày 03/6/2015 của UBND tỉnh về việc triển khai chuẩn bị mặt bằng thi công dự án Cầu Châu Đốc.

BOT

B

DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT

239.702

239.702

 

 

 

 

I

Thành phố Long Xuyên

 

 

 

 

17.357

17.357

 

 

 

 

1

Kè chống sạt lở bờ sông Hậu bảo vệ thành phố Long Xuyên

UBND thành phố Long Xuyên

Mỹ Bình

Long Xuyên

Công trình thủy lợi

15.357

15.357

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND thành phố Long Xuyên phê duyệt dự án đầu tư Kè chống sạt lở bờ sông Hậu bảo vệ thành phố Long Xuyên.

Tỉnh

2

Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ (mở rộng)

Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ tỉnh

Mỹ Thạnh

Long Xuyên

Trụ sở cơ quan

2.000

2.000

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Công văn số 1438/UBND-TH ngày 08/12/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận mở rộng Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ.

Trung tâm

II

Huyện Chợ Mới

 

 

 

 

199.665

199.665

 

 

 

 

3

Nâng cấp, mở rộng đường kênh Đòn Dông (đoạn Nguyễn Hữu Cảnh đến kênh ranh Long Điền A)

UBND huyện Chợ Mới

Chợ Mới

Chợ Mới

Công trình giao thông

1.200

1.200

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Thông báo Kết luận số 516/TB-VP ngày 26/11/2014 của UBND huyện Chợ Mới thống nhất danh mục công trình nạo vét kênh mương tiểu vùng và giao thông thủy lợi nội đồng (thuộc nguồn dự án Nam Vàm Nao).

Trung ương

4

Cầu Chợ Mới - Tân Long

BOT

Chợ Mới

Chợ Mới

Công trình giao thông

2.965

2.965

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Công văn số 1181/UBND-KT ngày 21/10/2014 của UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng cầu thị trấn Chợ Mới - Tân Long theo hình thức BOT.

BOT

5

Tuyến dân cư ấp Phú Thượng 1

UBND huyện Chợ Mới

Kiến An

Chợ Mới

Khu dân cư

2.000

2.000

 

Thu hồi đất theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Dự án khẩn cấp để bố trí các hộ dân bị ảnh hưởng tại vùng sạt lở xã Kiến An.

Tỉnh, Huyện

6

Đường vành đai Trung tâm hành chính xã Long Điền B

UBND huyện Chợ Mới

Long Điền B

Chợ Mới

Công trình giao thông

10.000

10.000

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 19/01/2015 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Đường vành đai Trung tâm hành chính xã Long Điền B.

Huyện

7

Mở rộng và nâng cấp đường Hào Thơ

UBND huyện Chợ Mới

Long Điền B

Chợ Mới

Công trình giao thông

3.000

3.000

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 3681/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp đường Hào Thơ.

Trung ương, Huyện

8

Mở rộng và nâng cấp đường Xẻo Môn

UBND huyện Chợ Mới

Long Điền B

Chợ Mới

Công trình giao thông

2.200

2.200

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 3682/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp đường Xẻo Môn.

Trung ương, Huyện

9

Hệ thống tưới, tiêu và trạm bơm điện Ông Cha

UBND huyện Chợ Mới

Long Điền A

Chợ Mới

Công trình thủy lợi

165.000

165.000

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 4280/QĐ-BNN-TCTL ngày 07/10/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hệ thống tưới tiêu và trạm bơm điện Ông Cha.

Trung ương

10

Tuyến giao thông mương lớn - Gáo một

UBND huyện Chợ Mới

Kiến Thành

Chợ Mới

Công trình giao thông

8.700

8.700

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 3684/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Đường Mương Lớn - Gáo Một.

Trung ương, Huyện

11

Kiểm soát lũ vùng đê bao Nam Vàm Nao (dự án 58 cầu)

UBND huyện Chợ Mới

Toàn huyện

Chợ Mới

Công trình giao thông

1.600

1.600

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 1585/QĐ-UBND ngày 09/9/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Kiểm soát lũ vùng đê bao Nam Vàm Nao.

Trung ương

12

Kiểm soát lũ vùng đê bao Nam Vàm Nao nhà quản lý 4 phân vùng

UBND huyện Chợ Mới

Toàn huyện

Chợ Mới

Công trình thủy lợi

1.000

1.000

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Trung ương

13

Đường dẫn vào khu Trung tâm Hành chính xã Long Điền B

UBND huyện Chợ Mới

Long Điền B

Chợ Mới

Công trình giao thông

2.000

2.000

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Đường dẫn vào khu trung tâm hành chính xã.

Huyện

III

Huyện Thoại Sơn

 

 

 

 

1.800

1.800

 

 

 

 

14

Khu di tích Gò Út Trạnh

UBND tỉnh An Giang

Óc Eo

Thoại Sơn

Công trình di tích lịch sử - văn hóa

1.800

1.800

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Công văn số 4248/VPUBND-ĐTXD ngày 23/12/2014 của UBND tỉnh về việc bổ sung các hạng mục phục vụ lễ công bố cho Khu di tích văn hóa Óc Eo.

Tỉnh

IV

Huyện Châu Phú

 

 

 

 

4.584

4.584

 

 

 

 

15

Cống kênh 9

UBND huyện Châu Phú

Bình Chánh

Châu Phú

Công trình thủy lợi

1.648

1.648

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 13/04/2015 của UBND huyện Châu Phú phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cống kênh 9 xã Bình Chánh.

Huyện

16

Cống kênh 12

UBND huyện Châu Phú

Bình Chánh

Châu Phú

Công trình
 thủy lợi

1.410

1.410

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 13/04/2015 của UBND huyện Châu Phú về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cống kênh 12 xã Bình Chánh.

Huyện

17

Trạm biến áp 110kV

Tổng Công ty Điện lực miền Nam

Ô Long Vĩ

Châu Phú

Công trình điện lực

1.526

1.526

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Công văn số 200/UBND-ĐTXD ngày 05/3/2013 của UBND tỉnh về việc địa điểm xây dựng và hướng tuyến công trình Trạm biến áp 110kV và đường dây đấu nối.
- Công văn số 2625/AĐLMN-ĐBGPMB ngày 28/5/2015 của Tổng Công ty điện lực miền Nam về việc điều chỉnh bổ sung xây dựng kế hoạch sử dụng đất xây dựng công trình Trạm biến áp 110kV và đường dây đấu nối.

Công ty

V

Huyện Tịnh Biên

 

 

 

 

10.425

10.425

 

 

 

 

18

Nền hạ đường Trung Hưng

UBND huyện Tịnh Biên

Nhơn Hưng

Tịnh Biên

Công trình giao thông

5.403

5.403

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 2510/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nền hạ đường Trung Hưng.

Trung ương

19

Nền hạ đường Tây Hưng

UBND huyện Tịnh Biên

Nhơn Hưng

Tịnh Biên

Công trình giao thông

5.022

5.022

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nền hạ đường Tây Hưng.

Trung ương

VI

Huyện Phú Tân

 

 

 

 

2.430

2.430

 

 

 

 

20

Cầu Cái Vừng

BOT

Phú Lâm

Phú Tân

Công trình giao thông

2.430

2.430

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định 213/QĐ-UBNDHC ngày 11/3/2015 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng cầu Cái Vừng theo hình thức hợp đồng BOT.

BOT

VII

Huyện An Phú

 

 

 

 

600

600

 

 

 

 

21

Lộ ra Trạm 110kV An Phú

Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam

Phước Hưng, Vĩnh Lộc

An Phú

Công trình điện lực

600

600

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Thông báo số 4300/TB-VPUBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh về việc thực hiện thu hồi đất bổ sung thực hiện dự án Lộ ra Trạm 110kV An Phú.

Công ty

VIII

Huyện Châu Thành

 

 

 

 

2.841

2.841

 

 

 

 

22

Trạm cấp nước liên xã Cần Đăng - Vĩnh Hanh - Vĩnh Bình

Trung tâm Nuớc sạch vệ sinh môi trường

Vĩnh Bình

Châu Thành

Công trình cấp nước

2.841

2.841

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 1121/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư công trình Hệ thống cấp nước liên xã Cần Đăng - Vĩnh Hanh - Vĩnh Bình.

Trung ương , Tỉnh

C

DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA

215.351

 

154.998

 

 

 

I

Thành phố Long Xuyên

 

 

 

 

117.591

 

66.838

 

 

 

1

Khu dân cư Xẻo Trôm 3

Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang

Mỹ Phước

Long Xuyên

Khu dân cư

117.591

 

66.838

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Công văn số 2662/VPUBND-KT ngày 08/8/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận thực hiện dự án Khu dân cư Xẻo Trôm 3.

Công ty

II

Huyện Thoại Sơn

 

 

 

 

8.706

 

8.706

 

 

 

2

Nghĩa địa tập trung (mở rộng)

UBND huyện Thoại Sơn

Thoại Giang

Thoại Sơn

Công trình
nghĩa địa

4.000

 

4.000

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Thông báo số 228/TB-UBND ngày 18/11/2013 của UBND huyện Thoại Sơn về việc thu hồi để tạo quỹ đất công cho xã Thoại Giang để mở rộng Nghĩa địa tập trung xã Thoại Giang.

Huyện

3

Nghĩa địa xã Vĩnh Trạch

UBND huyện Thoại Sơn

Vĩnh Trạch

Thoại Sơn

Công trình nghĩa địa

4.706

 

4.706

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 của UBND xã Vĩnh Trạch về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nghĩa địa xã Vĩnh Trạch.

Huyện

III

Huyện Châu Phú

 

 

 

 

18.500

 

8.900

 

 

 

4

Trụ sở xã đội xã Bình Long

UBND huyện Châu Phú

Bình Long

Châu Phú

Trụ sở cơ quan

3.000

 

3.000

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 2549/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND huyện Châu Phú về việc phê duyệt vốn và danh mục dự án đầu tư năm 2015.

Huyện

5

Trung tâm dạy nghề huyện Châu Phú

UBND huyện Châu Phú

Vĩnh Thạnh Trung

Châu Phú

Trụ sở cơ quan

14.600

 

5.000

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 27/5/2014 của UBND huyện Châu Phú phê duyệt dự án Trung tâm Dạy nghề huyện Châu Phú.

Huyện

6

Nhà máy nước ấp Bình Điền

Trung tâm Nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn

Bình Phú

Châu Phú

Công trình cấp nước

900

 

900

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Công văn số 1627/VPUBND-ĐTXD ngày 24/5/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Hệ thống cấp nước Nam kênh 10 huyện Châu Phú.

Trung tâm

IV

Huyện Châu Thành

 

 

 

 

70.554

 

70.554

 

 

 

7

Nhà máy gạch không nung

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thạch Anh

Bình Hòa

Châu Thành

Sản xuất kinh doanh

50.000

 

50.000

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Công văn số 3715/VPUBND-KT ngày 06/11/2013 của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy gạch không nung.
- Được Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 522221000030 ngày 03/11/2014.

Công ty

8

Nhà máy sấy, xay xát lúa gạo và kho bảo quản nông sản sau thu hoạch Năm Nhã

Công ty TNHH MTV Năm Nhã

Cần Đăng

Châu Thành

Sản xuất kinh doanh

20.554

 

20.554

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 521021000549 ngày 13/5/2015.

Công ty

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2015
Ngày hiệu lực19/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 05/2015/NQ-HĐND dự án thu hồi đất có sử dụng đất trồng lúa 2015 tỉnh An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 05/2015/NQ-HĐND dự án thu hồi đất có sử dụng đất trồng lúa 2015 tỉnh An Giang
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu05/2015/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýPhan Văn Sáu
       Ngày ban hành09/07/2015
       Ngày hiệu lực19/07/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 05/2015/NQ-HĐND dự án thu hồi đất có sử dụng đất trồng lúa 2015 tỉnh An Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/2015/NQ-HĐND dự án thu hồi đất có sử dụng đất trồng lúa 2015 tỉnh An Giang