Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND về danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2018 do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND danh mục dự án cần thu hồi đất có sử dụng đất trồng lúa An Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2017/NQ-HĐND

An Giang, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Xét Tờ trình số 724./TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2018; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2018 (kèm danh mục), với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Dự án cần thu hồi đất (có sử dụng đất trồng lúa): Gồm 48 dự án, với tổng diện tích dự kiến thu hồi là 1.464.251 m2 (Một triệu bốn trăm sáu mươi bốn ngàn hai trăm năm mươi mốt mét vuông). Trong đó, có sử dụng đất trồng lúa 858.580 m2 (Tám trăm năm mươi tám ngàn năm trăm tám mươi mét vuông), đất rừng phòng hộ 50.000 m2 (Năm mươi ngàn mét vuông);

- Điều chỉnh 01 dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 2 thông qua tại Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 về ban hành danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2016 với nội dung như sau: Dự án Nâng cấp tuyến đường phục vụ an ninh - quốc phòng kết hợp với đê ngăn lũ vùng tứ giác Long Xuyên đoạn từ Châu Đốc - cửa khẩu Tịnh Biên (giai đoạn II) tăng diện tích thu hồi đất từ 142.700 m2 thành 214.293,1 m2 và diện tích đất trồng lúa từ 5.000 m2 lên 14.108 m2;

- Điều chỉnh 02 dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 5 thông qua tại Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 về ban hành danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2017 với nội dung như sau: Dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống thủy lợi nội đồng rau màu xã Phước Hưng thay đổi địa điểm đầu tư từ xã Khánh An sang xã Phước Hưng; Dự án Kiểm soát lũ vùng Tây sông Hậu tăng từ 29.000 m2 thành
72.237 m2 và thay đổi địa điểm đầu tư từ Vĩnh An, Vĩnh Bình, Vĩnh Nhuận, Tân Phú thành Vĩnh Bình, Vĩnh Nhuận, Tân Phú, Vĩnh Hanh;

- Điều chỉnh 01 dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 3 thông qua tại Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 về ban hành danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017 với nội dung như sau: Dự án Đường ra chốt quân dân Phú Lộc thuộc dự án đường ra chốt dân quân, chốt bộ đội biên phòng (giai đoạn II) tăng từ 25.000 m2 lên 28.000 m2.

2. Dự án cần thu hồi đất (không sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ): Gồm 37 dự án, với tổng diện tích dự kiến thu hồi là 1.864.201 m2 (Một triệu tám trăm sáu mươi bốn ngàn hai trăm lẻ một mét vuông);

Điều chỉnh 01 dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 5 thông qua tại Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 về ban hành danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2017 với nội dung như sau: Dự án Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tăng từ 2.503 m2 thành 4.523 m2;

3. Dự án có sử dụng đất trồng lúa (không thu hồi đất): Gồm 07 dự án, với tổng diện tích sử dụng đất trồng lúa96.978 m2 (Chín mươi sáu ngàn chín trăm bảy mươi tám mét vuông).

4. Hủy bỏ 35 dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 và Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2015 do quá 03 năm chưa triển khai thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 49 Luật đất đai năm 2013 (kèm danh mục).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thực hiện Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Anh Kiệt

 

DANH MỤC

DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

TT

Tên công trình, dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm

Mục đích sử dụng đất

Tổng
diện tích
(m2)

Diện tích cần thu hồi
(m2)

Diện tích sử dụng đất
 trồng lúa
(m2)

Diện tích sử dụng đất
rừng phòng hộ
(m2)

Căn cứ pháp lý thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa

Cơ sở để triển khai dự án

Nguồn vốn

Huyện

A

DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ

6,170,140

1,464,251

858,580

50,000

 

 

 

I

Thành phố Long Xuyên

 

 

 

 

221,944

210,921

182,151

 

 

 

 

1

Trường THCS Hùng Vương

UBND thành phố Long Xuyên

Đông Xuyên

Long Xuyên

Cơ sở giáo dục và đào tạo

6,300

4,479

4,479

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường THCS Hùng Vương.

Thành phố

2

Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (điểm chính)

UBND thành phố Long Xuyên

Mỹ Hòa Hưng

Long Xuyên

Cơ sở giáo dục và đào tạo

5,602

3,000

2,856

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (điểm chính).

Thành phố

3

Đường số 1 - Khu dân cư Nam rạch Cái Sơn (đường Lý Thái Tổ nối dài - đường Nguyễn Văn Linh)

UBND thành phố Long Xuyên

Đông Xuyên

Long Xuyên

Công trình giao thông

12,240

12,240

12,240

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường số 1 - Khu dân cư Nam rạch Cái Sơn (đường Lý Thái Tổ nối dài - đường Nguyễn Văn Linh).

Thành phố

4

Bệnh viện Y học cổ truyền An Giang

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị An Giang

Mỹ Phước

Long Xuyên

Công trình y tế

15,066

15,066

15,066

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 2827/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền An Giang.

Trung ương, tỉnh

5

Đường từ cầu Mương Miễu đến cầu sắt 76

UBND thành phố Long Xuyên

Mỹ Hòa

Long Xuyên

Công trình giao thông

13,660

7,060

5,000

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phân bổ kinh phí đầu tư đường từ cầu Mương Miễu đến cầu sắt 76.

Thành phố

6

Nâng cấp hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản khu vực Tây đường tránh thành phố Long Xuyên

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mỹ Thới, Mỹ Thạnh

Long Xuyên

Công trình thủy lợi

54,500

54,500

54,500

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 4463/QĐ-BNN-TCTL ngày 28/10/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản khu vực Tây đường tránh thành phố Long Xuyên.

Trung ương, tỉnh

7

Khu tái định cư Tây Đại học mở rộng

UBND thành phố Long Xuyên

Mỹ Phước, Mỹ Hòa

Long Xuyên

Khu tái định cư

99,976

99,976

73,410

 

- Thu hồi đất theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Công văn số 1719/UBND-KTN ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh gửi Bộ Giao thông Vận tải đề nghị chấp thuận cho dự án Khu tái định cư Tây Đại học mở rộng sử dụng nguồn vốn đầu tư từ dự án Tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên.

Trung ương

8

Chống sạt lở sông Hậu

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bình Khánh

Long Xuyên

Công trình thủy lợi

14,600

14,600

14,600

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Công văn số 93/HĐND-TT ngày 19/6/2017 của HĐND tỉnh về việc thống nhất chủ trương đầu tư dự án Chống sạt lở sông Hậu.
- Tờ trình số 359A/TTr-UBND ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh trình Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn dự án Chống sạt lở sông Hậu.

Trung ương, tỉnh

II

Thành phố Châu Đốc

 

 

 

 

1,790,658

358,558

148,373

 

 

 

 

9

Nâng cấp, cải tạo tuyến kênh Vĩnh Tế thuộc Hệ thống thủy lợi vùng tứ giác Long Xuyên thích ứng với biến đổi khí hậu

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vĩnh Tế

Châu Đốc

Công trình thủy lợi

10,065

10,065

10,065

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Công văn số 36A/HĐND-TT ngày 31/3/2017 của HĐND tỉnh về việc thống nhất quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến kênh Vĩnh Tế thuộc hệ thống thủy lợi vùng Tứ giác Long Xuyên thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trung ương, tỉnh

10

Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao - cánh đồng lớn khu vực bờ Bắc quốc lộ 91 - 955A

UBND thành phố Châu Đốc

Vĩnh Tế

Châu Đốc

Công trình thủy lợi

100,000

100,000

90,000

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 1355/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao - cánh đồng lớn khu vực bờ bắc quốc lộ 91 - 955A.

Thành phố

11

Xây dựng và nhân rộng mô hình Cánh đồng lớn giai đoạn 2016-2020

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vĩnh Tế , Vĩnh Châu

Châu Đốc

Công trình thủy lợi

1,417,100

5,000

5,000

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 3011/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng và nhân rộng mô hình Cánh đồng lớn tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020.

Trung ương, tỉnh

12

Đường ra chốt dân quân Rừng Tràm Vĩnh Tế thuộc dự án Đường ra các chốt dân quân, chốt bộ đội biên phòng (giai đoạn II)

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Vĩnh Tế

Châu Đốc

Công trình giao thông

30,000

10,000

10,000

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 3132/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Đường ra chốt dân quân Rừng Tràm Vĩnh Tế thuộc dự án Đường ra các chốt dân quân, chốt bộ đội biên phòng (giai đoạn II).

Trung ương, tỉnh

13

Trường THPT Nguyễn Trường Tộ

Sở Giáo dục và Đào tạo

Núi Sam

Châu Đốc

Cơ sở giáo dục và đào tạo

19,200

19,200

19,200

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Công văn số 40A/SKHĐT-THQH ngày 09/01/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ vốn cho dự án Trường THPT Nguyễn Trường Tộ.

Tỉnh

14

Nâng cấp tuyến đường phục vụ an ninh - quốc phòng kết hợp với đê ngăn lũ vùng tứ giác Long Xuyên đoạn từ Châu Đốc - cửa khẩu Tịnh Biên (giai đoạn II)

Sở Giao thông Vận tải

Vĩnh Tế, Núi Sam, Châu Phú A

Châu Đốc

Công trình giao thông

214,293

214,293

14,108

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 với diện tích thu hồi đất là 142.700 m2, sử dụng đất trồng lúa 5.000 m2. Nay điều chỉnh tăng diện tích thu hồi đất từ 142.700 m2 thành 214.293,1 m2 và sử dụng diện tích đất trồng lúa từ 5.000 m2 thành 14.108 m2.
- Quyết định số 337/QĐ-SGTVT ngày 17/7/2017 của Sở Giao thông Vận tải về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, điều chỉnh cục bộ tại một số vị trí của dự án Nâng cấp tuyến đường phục vụ an ninh - quốc phòng kết hợp với đê ngăn lũ vùng tứ giác Long Xuyên đoạn từ Châu Đốc - cửa khẩu Tịnh Biên (ĐT 955A).

Tỉnh

III

Thị xã Tân Châu

 

 

 

 

48,000

48,000

48,000

 

 

 

 

15

Đường ra chốt quân dân Phú Lộc thuộc dự án đường ra chốt dân quân, chốt bộ đội biên phòng (giai đoạn II)

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Phú Lộc

Tân Châu

Công trình giao thông

28,000

28,000

28,000

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Dự án này đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 với diện tích thu hồi đất và có sử dụng đất trồng lúa là 25.000 m2. Nay có điều chỉnh tăng diện tích thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa từ 25.000 m2 thành 28.000 m2 nên đăng ký thông qua lại.
- Quyết định số 3132/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Đường ra chốt quân dân Phú Lộc thuộc dự án Đường ra chốt dân quân, chốt bộ đội biên phòng (giai đoạn II).

Trung ương, tỉnh

16

Xây dựng và nhân rộng mô hình Cánh đồng lớn tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tân An, Tân Thạnh

Tân Châu

Công trình thủy lợi

20,000

20,000

20,000

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 3011/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và nhân rộng mô hình Cánh đồng lớn tỉnh An Giang.

Trung ương, tỉnh

IV

Huyện An Phú

 

 

 

 

1,817,100

10,325

10,325

 

 

 

 

17

Xây dựng và nhân rộng mô hình Cánh đồng lớn tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phú Hữu

An Phú

Công trình thủy lợi

1,417,100

5,000

5,000

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 3011/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng và nhân rộng mô hình Cánh đồng lớn tỉnh An Giang.

Trung ương, tỉnh

18

Nâng cấp, mở rộng hệ thống thủy lợi nội đồng rau màu xã Phước Hưng

UBND huyện An Phú

Phước Hưng

An Phú

Công trình thủy lợi

400,000

5,325

5,325

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 với diện tích thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa 5.325 m2 tại xã Khánh An. Nay có điều chỉnh vị trí thực hiện dự án từ xã Khánh An sang xã Phước Hưng nên đăng ký thông qua lại.
- Công văn số 4285/VPUBND-KTN ngày 02/10/2017 của UBND tỉnh về việc thống nhất điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống thủy lợi nội đồng rau màu xã Phước Hưng.
- Quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND huyện An Phú về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở rộng hệ thống thủy lợi nội đồng vùng rau màu xã Khánh An.

Huyện

V

Huyện Châu Phú

 

 

 

 

15,790

15,790

15,790

 

 

 

 

19

Trường THCS Ô Long Vĩ (điểm chính)

UBND huyện Châu Phú

Ô Long Vĩ

Châu Phú

Cơ sở giáo dục và đào tạo

8,000

8,000

8,000

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Công văn số 4079/VPUBND-KGVX ngày 20/09/2017 của UBND tỉnh về việc thống nhất đầu tư Trường THCS Ô Long Vĩ (điểm chính).

Huyện

20

Trường Mẫu giáo Ô Long Vĩ điểm phụ (Long Bình)

UBND huyện Châu Phú

Ô Long Vĩ

Châu Phú

Cơ sở giáo dục và đào tạo

3,770

3,770

3,770

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 3544/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Mẫu giáo Ô Long Vĩ điểm phụ (Long Bình).

Tỉnh, huyện

21

Trường Mẫu giáo Ô Long Vĩ điểm phụ (Long Phú)

UBND huyện Châu Phú

Ô Long Vĩ

Châu Phú

Cơ sở giáo dục và đào tạo

4,020

4,020

4,020

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 3549/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Mẫu giáo Ô Long Vĩ điểm phụ (Long Phú).

Tỉnh, huyện

VI

Huyện Châu Thành

 

 

 

 

147,170

77,371

77,371

 

 

 

 

22

Trường Mẫu giáo Tân Phú (điểm chính)

UBND huyện Châu Thành

Tân Phú

Châu Thành

Cơ sở giáo dục và đào tạo

5,134

5,134

5,134

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 3462/QĐ-UBND ngày 07/12/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Mẫu giáo Tân Phú (điểm chính).

Tỉnh, huyện

23

Kiểm soát lũ vùng Tây sông Hậu

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vĩnh Bình, Vĩnh Nhuận, Tân Phú, Vĩnh Hanh

Châu Thành

Công trình thủy lợi

142,036

72,237

72,237

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 với diện tích thu hồi đất và có sử dụng đất trồng lúa là 29.000 m2 tại xã: Vĩnh An, Vĩnh Bình, Vĩnh Nhuận, Tân Phú. Nay có điều chỉnh tăng diện tích thu hồi đất và có sử dụng đất trồng lúa từ 29.000 m2 thành 72.237 m2 và điều chỉnh vị trí đầu tư thành Vĩnh Bình, Vĩnh Nhuận, Tân Phú, Vĩnh Hanh.
- Công văn số 263/HĐND-TT ngày 03/11/2016 của HĐND tỉnh thống nhất đề xuất chủ trương đầu tư dự án Kiểm soát lũ vùng Tây sông Hậu.

Trung ương, tỉnh

VII

Huyện Chợ Mới

 

 

 

 

38,200

38,200

34,000

 

 

 

 

24

Mở rộng Trường THCS Long Kiến

UBND huyện Chợ Mới

Long Kiến

Chợ Mới

Cơ sở giáo dục và đào tạo

10,000

10,000

8,000

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 2365/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Mở rộng Trường THCS Long Kiến.

Tỉnh, huyện

25

Mở rộng Trường THPT Ung Văn Khiêm

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị An Giang

Long Kiến

Chợ Mới

Cơ sở giáo dục và đào tạo

3,000

3,000

1,500

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Công văn số 3751/VPUBND-KGVX ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chủ đầu tư của dự án Trường THPT Ung Văn Khiêm từ Sở Giáo dục Đào tạo thành Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị An Giang.
- Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Ung Văn Khiêm.

Tỉnh

26

Đường đấu nối cụm dân cư Mỹ Hội Đông

UBND huyện Chợ Mới

Mỹ Hội Đông

Chợ Mới

Công trình giao thông

20,000

20,000

20,000

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Thông báo số 206/TB-VPUBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh về việc thống nhất đầu tư Đường đấu nối cụm dân cư Mỹ Hội Đông từ nguồn vốn Trung ương và tỉnh để khắc phục sự cố sạt lở đất.

Trung ương, tỉnh

27

Trường Mẫu giáo Hội An

UBND huyện Chợ Mới

Hội An

Chợ Mới

Cơ sở giáo dục và đào tạo

2,900

2,900

2,800

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường Mẫu giáo Hội An.

Huyện

28

Trường Mẫu giáo Long Giang điểm phụ (điểm chính Tiểu học B Long Giang)

UBND huyện Chợ Mới

Long Giang

Chợ Mới

Cơ sở giáo dục và đào tạo

2,300

2,300

1,700

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường Mẫu giáo Long Giang điểm phụ (điểm chính tiểu học B Long Giang).

Tỉnh

VIII

Huyện Phú Tân

 

 

 

 

13,500

13,500

13,500

 

 

 

 

29

Xây dựng và nhân rộng mô hình Cánh đồng lớn tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phú Long,
 Phú Thành, Phú Lâm,
Phú Thạnh, Phú An

Phú Tân

Công trình thủy lợi

10,000

10,000

10,000

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 3011/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và nhân rộng mô hình Cánh đồng lớn tỉnh An Giang.

Trung ương, tỉnh

30

Nâng cấp, mở rộng đường K16

UBND huyện Tịnh Biên

Phú Thạnh, Phú Thành, Hòa Lạc

Phú Tân

Công trình giao thông

3,500

3,500

3,500

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 2764/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường K16.

Tỉnh, huyện

IX

Huyện Tịnh Biên

 

 

 

 

958,311

187,760

41,704

50,000

 

 

 

31

Cống Tha La, cống Trà Sư

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh An Giang

Nhơn Hưng

Tịnh Biên

Công trình thủy lợi

13,186

8,382

8,382

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 3567/QĐ-BNN-XD ngày 01/9/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cống Tha La, cống Trà Sư.

Trung ương, tỉnh

32

Nâng cấp tuyến đường liên tỉnh nối từ huyện Châu Phú qua khu vực tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang (ĐT 945), huyện Châu Phú, Tịnh Biên và Tri Tôn

Sở Giao thông và Vận tải

Tân Lập

Tịnh Biên

Công trình giao thông

852,760

109,225

13,169

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 2285/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Nâng cấp tuyến đường liên tỉnh nối từ huyện Châu Phú qua khu vực tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang (ĐT.945).

Trung ương, tỉnh

33

Văn phòng ấp Sơn Tây

UBND huyện Tịnh Biên

Thới Sơn

Tịnh Biên

Trụ sở
cơ quan

180

180

180

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 2847/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư danh mục dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017-2018 trên địa bàn huyện Tịnh Biên.

Huyện

34

Văn phòng ấp Đông Thuận

UBND huyện Tịnh Biên

Thới Sơn

Tịnh Biên

Trụ sở
cơ quan

185

185

185

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 2847/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư danh mục dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017-2018 trên địa bàn huyện Tịnh Biên.

Huyện

35

Nâng cấp, cải tạo tuyến kênh Vĩnh Tế thuộc Hệ thống thủy lợi vùng Tứ giác Long Xuyên thích ứng với biến đổi khí hậu

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nhơn Hưng, An Phú, Tịnh Biên, An Nông

Tịnh Biên

Công trình thủy lợi

40,000

17,788

17,788

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Công văn số 36A/HĐND-TT ngày 31/3/2017 của HĐND tỉnh về việc thống nhất quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến kênh Vĩnh Tế thuộc hệ thống thủy lợi vùng Tứ giác Long Xuyên thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trung ương, tỉnh

36

Trường Mầm non Nhơn Hưng

UBND huyện Tịnh Biên

Nhơn Hưng

Tịnh Biên

Cơ sở giáo dục và đào tạo

2,000

2,000

2,000

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh, bổ sung vốn cho công trình Trường Mầm non Nhơn Hưng từ nguồn vốn ngân sách huyện.

Huyện

37

Cáp treo Núi Cấm

Công ty Cổ phần Phát triển du lịch An Giang

An Hảo

Tịnh Biên

Công trình giao thông

50,000

50,000

 

50,000

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Giấy chứng nhận đầu tư số 2346303543 ngày 15/8/2013, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 22/3/2016 của UBND tỉnh cấp cho Công ty Cổ phần Phát triển du lịch An Giang làm chủ đầu tư dự án Cáp treo Núi Cấm.
- Công văn số 1089/UBND-KTN ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho phép tạo quỹ đất theo cơ chế thu hồi - bồi thường để thực hiện dự án Cáp treo Núi Cấm.

Doanh nghiệp

X

Huyện Thoại Sơn

 

 

 

 

21,038

13,000

13,000

 

 

 

 

38

Nhà thiếu nhi huyện Thoại Sơn

UBND huyện Thoại Sơn

Núi Sập

Thoại Sơn

Công trình
văn hóa

18,038

10,000

10,000

 

- Thu hồi đất theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 1827/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà thiếu nhi huyện Thoại Sơn

Tỉnh

39

Trường THCS Vĩnh Chánh

UBND huyện Thoại Sơn

Vĩnh Chánh

Thoại Sơn

Cơ sở giáo dục và đào tạo

3,000

3,000

3,000

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường THCS Vĩnh Chánh.

Tỉnh, huyện

XI

Huyện Tri Tôn

 

 

 

 

1,098,429

490,826

274,366

 

 

 

 

40

Trạm bơm An Bình - Núi Nước (hạng mục: Trạm bơm, kênh chính)

UBND huyện Tri Tôn

Ba Chúc

Tri Tôn

Công trình thủy lợi

2,495

2,495

2,495

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 6978A/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND huyện Tri Tôn về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trạm bơm An Bình - Núi Nước (hạng mục: Trạm bơm, kênh chính).

Huyện

41

Trạm bơm An Bình - Núi Nước (hạng mục: Cống lấy nước, kênh dẫn)

UBND huyện Tri Tôn

Ba Chúc

Tri Tôn

Công trình thủy lợi

35,377

35,377

35,377

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 6979A/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND huyện Tri Tôn về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trạm bơm An Bình - Núi Nước (hạng mục: Cống lấy nước, kênh dẫn).

Huyện

42

Trạm bơm Lê Trì (giai đoạn 2) (đoạn từ cầu máng đến trạm bơm cấp 2)

UBND huyện Tri Tôn

Lê Trì

Tri Tôn

Công trình thủy lợi

5,544

5,544

5,544

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 6980A/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND huyện Tri Tôn về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trạm bơm Lê Trì (giai đoạn 2) (đoạn từ cầu máng đến trạm bơm cấp 2).

Huyện

43

Mở rộng và hoàn thiện hệ thống thủy lợi sau hồ Ô Tà Sóc

UBND huyện Tri Tôn

Lương Phi

Tri Tôn

Công trình thủy lợi

19,439

19,439

19,439

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 6976A/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND huyện Tri Tôn về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Mở rộng và hoàn thiện hệ thống thủy lợi sau hồ Ô Tà Sóc.

Huyện

44

Mở rộng và hoàn thiện hệ thống thủy lợi sau hồ Ô Thum – Tuyến kênh N1, N3

UBND huyện Tri Tôn

Ô Lâm

Tri Tôn

Công trình thủy lợi

13,765

13,765

13,765

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 6977A/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND huyện Tri Tôn về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Mở rộng và hoàn thiện hệ thống thủy lợi sau Ô Thum - Tuyến kênh N1;N3.

Huyện

45

Mở rộng và hoàn thiện hệ thống thủy lợi sau hồ Ô Thum – Tuyến kênh N2

UBND huyện Tri Tôn

Ô Lâm

Tri Tôn

Công trình thủy lợi

9,436

9,436

9,436

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 6975A/QĐ-UBND ngày 06/6/2017của UBND huyện Tri Tôn phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Mở rộng và hoàn thiện hệ thống thủy lợi sau hồ Ô Thum - Tuyến kênh N2.

Huyện

46

Cụm công nghiệp Lương An Trà

UBND huyện Tri Tôn

Lương An
Trà

Tri Tôn

Cụm công nghiệp

119,613

119,613

89,613

 

- Thu hồi đất theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cụm công nghiệp Lương An Trà.

Tỉnh

47

Nâng cấp tuyến đường liên tỉnh nối từ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang qua khu vực tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang (ĐT.945)

Sở Giao thông Vận tải

Tà Đảnh, Cô Tô

Tri Tôn

Công trình giao thông

852,760

273,010

86,550

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 2285/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Nâng cấp tuyến đường liên tỉnh nối từ huyện Châu Phú qua khu vực tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang (ĐT.945).

Trung ương, tỉnh

48

Nâng cấp, cải tạo tuyến kênh Vĩnh Tế thuộc Hệ thống thủy lợi vùng Tứ giác Long Xuyên thích ứng với biến đổi khí hậu

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lạc Qưới,
Vĩnh Gia

Tri Tôn

Công trình
thủy lợi

40,000

12,147

12,147

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Công văn số 36A/HĐND-TT ngày 31/3/2017 của HĐND tỉnh về việc thống nhất quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến kênh Vĩnh Tế thuộc hệ thống thủy lợi vùng Tứ giác Long Xuyên thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trung ương, tỉnh

B

DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT (KHÔNG CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ)

2,747,874

1,864,201

 

 

 

 

 

I

Thành phố Long Xuyên

 

 

 

 

760,334

721,106

 

 

 

 

 

1

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

UBND thành phố Long Xuyên

Mỹ Thạnh

Long Xuyên

Cơ sở giáo dục và đào tạo

5,670

5,670

 

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 2155A/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Tiểu học Võ Thị Sáu.

Thành phố

2

Trường Tiểu học Lê Văn Nhung

UBND thành phố Long Xuyên

Mỹ Bình

Long Xuyên

Cơ sở giáo dục và đào tạo

4,001

600

 

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 3116/QĐ-UBND ngày 30/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Tiểu học Lê Văn Nhung.

Tỉnh, thành phố

3

Nâng cấp hẻm Huỳnh Thanh nối dài

UBND thành phố Long Xuyên

Mỹ Bình

Long Xuyên

Công trình giao thông

500

500

 

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 1978/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp hẻm Huỳnh Thanh.

Thành phố

4

Mở rộng đường Đặng Dung (đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến đường Bạch Đằng)

UBND thành phố Long Xuyên

Mỹ Long

Long Xuyên

Công trình giao thông

1,120

270

 

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Mở rộng đường Đặng Dung (đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến đường Bạch Đằng).

Thành phố

5

Đường Phan Huy Chú

UBND thành phố Long Xuyên

Mỹ Long

Long Xuyên

Công trình giao thông

996

196

 

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Đường Phan Huy Chú.

Thành phố

6

Đường Kim Đồng (đoạn từ Lý Thái Tổ đến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm)

UBND thành phố Long Xuyên

Mỹ Long

Long Xuyên

Công trình giao thông

2,992

300

 

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xây dựng Đường Kim Đồng (đoạn từ Lý Thái Tổ đến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm).

Thành phố

7

Đường Dự Định (đoạn cuối và đoạn nối Phạm Ngũ Lão)

UBND thành phố Long Xuyên

Mỹ Phước

Long Xuyên

Công trình giao thông

462

462

 

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 2419/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Đường Dự Định (đoạn cuối và đoạn nối Phạm Ngũ Lão).

Thành phố

8

Trường Chính trị Tôn Đức Thắng

UBND thành phố Long Xuyên

Mỹ Thạnh

Long Xuyên

Cơ sở giáo dục và đào tạo

35,528

4,523

 

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 với diện tích thu hồi đất 2.503 m2. Nay điều chỉnh tăng diện tích thu hồi đất từ 2.503 m2 lên 4.523 m2 nên đăng ký thông qua lại.
- Quyết định số 2652/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng.

Tỉnh

9

Cầu Nguyễn Thái Học

Sở Giao thông Vận tải

Mỹ Hòa

Long Xuyên

Công trình giao thông

14,338

14,338

 

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Công văn số 212/HĐND-TT ngày 07/12/2015 của HĐND tỉnh về việc thống nhất chủ trương đầu tư dự án Cầu Nguyễn Thái Học.

Tỉnh

10

Khu đô thị mới Tây Nam thành phố Long Xuyên

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng 620

Mỹ Phước, Mỹ Quý

Long Xuyên

Khu đô thị

675,000

675,000

 

 

Thu hồi đất theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Thông báo số 356/TB-VPUBND ngày 14/9/2017 của UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng 620 đầu tư và xây dựng dự án Khu đô thị mới Tây Nam thành phố Long Xuyên.

Doanh nghiệp

11

Nâng cấp, mở rộng đường Phan Bội Châu (đoạn từ phà Trà Ôn đến đường Quản Cơ Thành)

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Long Xuyên

Bình Khánh

Long Xuyên

Công trình giao thông

16,950

16,950

 

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường Phan Bội Châu (đoạn từ phà Trà Ôn đến đường Quản Cơ Thành).

Thành phố

12

Đường Trần Khánh Dư nối dài (đoạn còn lại)

UBND thành phố Long Xuyên

Mỹ Xuyên

Long Xuyên

Công trình giao thông

695

695

 

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường Trần Khánh Dư nối dài (đoạn còn lại).

Thành phố

13

Đường Châu Thị Tế (đoạn còn lại - Hùng Vương)

UBND thành phố Long Xuyên

Mỹ Long

Long Xuyên

Công trình giao thông

630

150

 

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình xây dựng Đường Châu Thị Tế (đoạn còn lại - Hùng Vương).

Thành phố

14

Trụ sở UBND phường Mỹ Phước

UBND thành phố Long Xuyên

Mỹ Phước

Long Xuyên

Trụ sở
cơ quan

1,452

1,452

 

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Công văn số 3621/VPUBND-KTN ngày 22/8/2017 của UBND tỉnh về việc chủ trương tạo quỹ đất xây dựng Trụ sở UBND phường Mỹ Phước.

Thành phố

II

Thành phố Châu Đốc

 

 

 

 

638,879

188,879

 

 

 

 

 

15

Văn phòng khóm Vĩnh Tân

UBND thành phố Châu Đốc

Vĩnh Ngươn

Châu Đốc

Trụ sở
cơ quan

100

100

 

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định 1360/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Văn phòng khóm Vĩnh Tân.

Thành phố

16

Tạo quỹ đất phát triển dân cư cặp tuyến đường đoạn từ đường tránh Quốc lộ 91 đến chợ Vĩnh Đông.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

Núi Sam

Châu Đốc

Khu dân cư

187,019

187,019

 

 

Thu hồi đất theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Công văn số 4067/VPUBND-KTN ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư dự án Tạo quỹ đất phát triển dân cư cặp tuyến đường đoạn từ đường tránh Quốc lộ 91 đến chợ Vĩnh Đông.

Tỉnh

17

Đường tuần tra biên giới

Bộ Tư lệnh Quân khu 9

Vĩnh Ngươn

Châu Đốc

Công trình
giao thông

451,760

1,760

 

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Quyết định số 3905/QĐ-BQP ngày 17/9/2017 của Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán dự án Đường tuần tra biên giới.
- Quyết định số 740/QĐ-BQP ngày 14/3/2017 của Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt dự án Đường tuần tra biên giới.

Trung ương

III

Thị xã Tân Châu

 

 

 

 

11,346

11,346

 

 

 

 

 

18

Bến phà Tân Châu - Hồng Ngự

Công ty TNHH MTV Phà An Giang

Long Thạnh

Tân Châu

Công trình
giao thông

11,346

11,346

 

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 1312/QĐ-CTY ngày 14/9/2017 của Công ty TNHH MTV Phà An Giang về việc phê duyệt dự án Bến phà Tân Châu - Hồng Ngự.

Doanh nghiệp

IV

Huyện An Phú

 

 

 

 

463,507

456,047

 

 

 

 

 

19

Đường nối Quốc lộ 91C với Đường tỉnh 957 xã Đa Phước

Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện An Phú

Đa Phước

An Phú

Công trình giao thông

8,945

3,937

 

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Công văn số 115/HĐND-TT ngày 14/8/2017 của HĐND tỉnh về việc thống nhất bổ sung dự án Đường nối Quốc lộ 91C với Đường tỉnh 957 xã Đa Phước vào danh mục dự án cần thu hồi đất.
- Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 của UBND huyện An Phú về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Đường nối Quốc lộ 91C với Đường tỉnh 957 xã Đa Phước.

Huyện

20

Hồ sinh học xử lý nước thải khu dân cư ấp Phước Quản

UBND huyện An Phú

Đa Phước

An Phú

Công trình xử lý chất thải

160

160

 

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 3343/QĐ-UBND ngày 05/10/2016 của UBND huyện An Phú về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Hồ sinh học xử lý nước thải khu dân cư ấp Phước Quản.

Huyện

21

Trạm y tế xã Vĩnh Hậu

Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện An Phú

Vĩnh Hậu

An Phú

Công trình y tế

1,442

750

 

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 3438/QĐ-UBND ngày 27/1/2016 của UBND huyện An Phú về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trạm y tế xã Vĩnh Hậu.

Tỉnh

22

Đường nối ra Tỉnh lộ 957 khu vực sạt lở tại ấp Tắc Trúc

Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện An Phú

Nhơn Hội

An Phú

Công trình giao thông

1,200

1,200

 

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 2615/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND huyện An Phú về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Đường nối ra Tỉnh lộ 957 khu vực sạt lở tại ấp Tắc Trúc.

Huyện

23

Đường tuần tra biên giới

Bộ Tư lệnh Quân khu 9

Vĩnh Hội Đông,
Phú Hội, Nhơn Hội, Khánh An, Khánh Bình, Long Bình và Quốc Thái

An Phú

Công trình
giao thông

451,760

450,000

 

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Quyết định số 3905/QĐ-BQP ngày 17/9/2017 của Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán dự án Đường tuần tra biên giới.
- Quyết định số 740/QĐ-BQP ngày 14/3/2017 của Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt dự án Đường tuần tra biên giới.

Trung ương

V

Huyện Châu Phú

 

 

 

 

855,586

473,351

 

 

 

 

 

24

Nâng cấp tuyến đường liên tỉnh nối từ huyện Châu Phú qua khu vực tứ giác Long Xuyên nồi với huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang (ĐT.945)

Sở Giao thông Vận tải

Vĩnh Thạnh Trung, Thạnh Mỹ Tây, Đào Hữu Cảnh

Châu Phú

Công trình giao thông

852,760

470,525

 

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 2285/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Nâng cấp tuyến đường liên tỉnh nối từ huyện Châu Phú qua khu vực tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang (ĐT.945).

Trung ương, tỉnh

25

Điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao xã Vĩnh Thạnh Trung

UBND huyện Châu Phú

Vĩnh Thạnh
 Trung

Châu Phú

Công trình văn hóa

2,500

2,500

 

 

Thu hồi đất theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Điểm sinh hoạt văn hoá, thể thao xã Vĩnh Thạnh Trung.

Tỉnh, huyện

26

Cầu kênh Cây Gáo

Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Châu Phú

Vĩnh Thạnh
 Trung

Châu Phú

Công trình giao thông

326

326

 

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Tờ trình số 577/TTr-UBND ngày 12/10/2017 của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bổ sung dự án Cầu kênh Cây Gáo vào danh mục dự án cần thu hồi đất.
- Quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 17/08/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cầu kênh Cây Gáo.

Huyện

VI

Huyện Chợ Mới

 

 

 

 

10,204

10,204

 

 

 

 

 

27

Trường Mẫu giáo Tấn Mỹ điểm chính mới (Tấn Bình)

UBND huyện Chợ Mới

Tấn Mỹ

Chợ Mới

Cơ sở giáo dục và đào tạo

2,804

2,804

 

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Mẫu giáo Tấn Mỹ điểm chính mới (Tấn Bình).

Tỉnh, huyện

28

Trường Mẫu giáo Bình Phước Xuân điểm chính

UBND huyện Chợ Mới

Bình Phước Xuân

Chợ Mới

Cơ sở giáo dục và đào tạo

1,100

1,100

 

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 16/3/2016 của UBND tỉnh về việc chủ trương đầu tư dự án Trường Mẫu giáo Bình Phước Xuân (điểm chính).

Tỉnh, huyện

29

Trường Tiểu học A Long Kiến điểm chính (Long Định)

UBND huyện Chợ Mới

Long Kiến

Chợ Mới

Cơ sở giáo dục và đào tạo

800

800

 

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của UBND huyện Chợ Mới về chủ trương đầu tư dự án Trường Tiểu học A Long Kiến điểm chính (Long Định)

Tỉnh, huyện

30

Trường Mẫu giáo Bình Phước Xuân điểm phụ (ấp Bình Quới)

UBND huyện Chợ Mới

Bình Phước Xuân

Chợ Mới

Cơ sở giáo dục và đào tạo

1,500

1,500

 

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 290A/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Mẫu giáo Bình Phước Xuân điểm phụ (ấp Bình Quới).

Tỉnh, huyện

31

Trường Tiểu học A Bình Phước Xuân điểm chính (Bình Trung)

UBND huyện Chợ Mới

Bình Phước Xuân

Chợ Mới

Cơ sở giáo dục và đào tạo

2,000

2,000

 

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Tiểu học A Bình Phước Xuân điểm chính (Bình Trung).

Tỉnh, huyện

32

Nâng cấp, mở rộng hệ thống thủy lợi công nghệ cao vùng chuyên canh rau màu xã Kiến An

UBND huyện Chợ Mới

Kiến An

Chợ Mới

Công trình thủy lợi

1,700

1,700

 

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh về việc phân bổ nguồn kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển trồng lúa cho dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống thủy lợi công nghệ cao vùng chuyên canh rau màu xã Kiến An.

Trung ương

33

Hệ thống tưới công nghệ cao vùng chuyên canh cây ăn trái xã Tấn Mỹ

UBND huyện Chợ Mới

Tấn Mỹ

Chợ Mới

Công trình thủy lợi

300

300

 

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh về việc phân bổ nguồn kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển trồng lúa cho dự án Hệ thống tưới công nghệ cao vùng chuyên canh cây ăn trái xã Tấn Mỹ.

Trung ương

VII

Huyện Tịnh Biên

 

 

 

 

2,180

2,180

 

 

 

 

 

34

Trường Mẫu giáo An Phú

UBND huyện Tịnh Biên

An Phú

Tịnh Biên

Cơ sở giáo dục và đào tạo

2,000

2,000

 

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 3986/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của UBND huyện Tịnh Biên về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trường Mẫu giáo An Phú.

Tỉnh, huyện

35

Văn phòng ấp Núi Két

UBND huyện Tịnh Biên

Thới Sơn

Tịnh Biên

Trụ sở
cơ quan

180

180

 

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 2847/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư danh mục dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017-2018 trên địa bàn huyện Tịnh Biên.

Tỉnh, huyện

VIII

Huyện Tri Tôn

 

 

 

 

5,838

1,088

 

 

 

 

 

36

Trường Tiểu học B Lương An Trà điểm chính (Giồng Cát)

UBND huyện Tri Tôn

Lương An
Trà

Tri Tôn

Cơ sở giáo dục và đào tạo

5,750

1,000

 

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Tiểu học B Lương An Trà điểm chính (Giồng Cát).

Tỉnh, huyện

37

Mở rộng đường giao thông hai bên cầu Cây Me

UBND huyện Tri Tôn

Châu Lăng

Tri Tôn

Công trình giao thông

88

88

 

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 5560/QĐ-UBND ngày 05/10/2016 của UBND huyện Tri Tôn phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Mở rộng đường giao thông hai bên cầu Cây Me

Tỉnh

C

DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA (KHÔNG CÓ THU HỒI ĐẤT)

220,179

 

96,978

 

 

 

 

I

Thành phố Long Xuyên

 

 

 

 

78,676

 

66,133

 

 

 

 

1

Khu dân cư Đức Thành

Công ty TNHH May xuất nhập khẩu Đức Thành 3

Mỹ Thới

Long Xuyên

Sản xuất, kinh doanh

78,676

 

66,133

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư số 2591/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty TNHH May xuất nhập khẩu Đức Thành 3 đầu tư dự án Khu dân cư Đức Thành.

Doanh nghiệp

II

Thành phố Châu Đốc

 

 

 

 

109,474

 

15,963

 

 

 

 

2

Công viên nghĩa trang Hoài Ân Viên

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Beta Việt

Vĩnh Châu

Châu Đốc

Sản xuất, kinh doanh

103,340

 

9,829

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư số 1973/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Beta Việt đầu tư dự án Công viên nghĩa trang Hoài Ân Viên.

Doanh nghiệp

3

Trạm đăng kiểm xe cơ giới Châu Đốc

Sở Giao thông vận tải

Châu Phú B

Châu Đốc

Trụ sở
cơ quan

6,134

 

6,134

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 212/QĐ-SGTVT ngày 25/4/2017 của Sở Giao thông Vận tải về việc phê duyệt dự án Trung tâm Đăng kiểm thủy, bộ.

Tỉnh

III

Huyện Châu Phú

 

 

 

 

2,701

 

2,701

 

 

 

 

4

Nhà máy nước Khánh Hoà

Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Minh Trí

Khánh Hoà

Châu Phú

Sản xuất, kinh doanh

2,701

 

2,701

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư số 1090/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Minh Trí đầu tư dự án Nhà máy nước Khánh Hoà.

Doanh nghiệp

IV

Huyện Phú Tân

 

 

 

 

25,016

 

7,869

 

 

 

 

5

Xưởng đóng tàu

Công ty TNHH MTV Lê Trí Phú Tân

Bình Thạnh Đông

Phú Tân

Sản xuất, kinh doanh

18,659

 

1,512

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư số 2038/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Lê Trí Phú Tân đầu tư dự án Xưởng đóng tàu.

Doanh nghiệp

6

Nhà máy sấy lúa Phước Thịnh

Công ty TNHH Lương thực Phước Thịnh

Phú Xuân

Phú Tân

Sản xuất, kinh doanh

6,357

 

6,357

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư số 3387/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty TNHH Lương thực Phước Thịnh đầu tư dự án Nhà máy sấy lúa Phước Thịnh.

Doanh nghiệp

V

Huyện Tịnh Biên

 

 

 

 

4,312

 

4,312

 

 

 

 

7

Khách sạn Chi Lăng

Công ty TNHH Xây dựng Gia Khang

Chi Lăng

Tịnh Biên

Sản xuất, kinh doanh

4,312

 

4,312

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư số 2963/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty TNHH Xây dựng Gia Khang đầu tư dự án Khách sạn Chi Lăng.

Doanh nghiệp

TỔNG (A+B+C)= 48+37+7 = 92 dự án

 

 

 

9,138,193

3,328,452

955,558

50,000

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu30/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2017
Ngày hiệu lực18/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND danh mục dự án cần thu hồi đất có sử dụng đất trồng lúa An Giang


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND danh mục dự án cần thu hồi đất có sử dụng đất trồng lúa An Giang
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu30/2017/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
     Người kýVõ Anh Kiệt
     Ngày ban hành08/12/2017
     Ngày hiệu lực18/12/2017
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBất động sản
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND danh mục dự án cần thu hồi đất có sử dụng đất trồng lúa An Giang

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND danh mục dự án cần thu hồi đất có sử dụng đất trồng lúa An Giang