Nghị quyết 23/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 23/2016/NQ-HĐND danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2016 do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 23/2016/NQ-HĐND dự án thu hồi đất sử dụng đất trồng lúa An Giang 2016


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2016/NQ-HĐND

An Giang, ngày 03 tháng 8 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC BỔ SUNG DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

Xét Tờ trình số 325/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2016; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2016 (kèm danh mục) với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Dự án cần thu hồi đất (có sử dụng đất trồng lúa): Gồm 15 dự án, với tổng diện tích dự kiến thu hồi là 384.204 m2 (Ba trăm tám mươi bốn ngàn, hai trăm lẻ bốn mét vuông); trong đó, có sử dụng đất trồng lúa 230.654 m2 (Hai trăm ba mươi ngàn, sáu trăm năm mươi bốn mét vuông);

Điều chỉnh 01 dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII, Kỳ họp thứ 11 thông qua tại Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2015 về thông qua danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2015 với nội dung như sau: Dự án Hệ thống nội đồng kênh cấp II trạm bơm 3/2 có bổ sung địa điểm đầu tư xã An Nông và giảm từ 59.484 m2 thành 55.820 m2 (có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa).

2. Dự án cần thu hồi đất (không sử dụng đất trồng lúa): Gồm 21 dự án, với tổng diện tích dự kiến thu hồi là 143.357 m2 (Một trăm bốn mươi ba ngàn, ba trăm năm mươi bảy mét vuông); trong đó, điều chỉnh 02 dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII, Kỳ họp thứ 12 thông qua tại Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2016 với nội dung như sau:

- Dự án Mở rộng đường Trưng Nữ Vương (Quang Trung - Thủ Khoa Huân) tăng từ 1.172 m2 lên 7.036 m2 (có thu hồi đất và không sử dụng đất trồng lúa).

- Dự án Đường Phan Đình Phùng nối dài (Nguyễn Trường Tộ - Nguyễn Tri Phương) tăng từ 2.344 m2 lên 23.440 m2 (có thu hồi đất và không sử dụng đất trồng lúa).

3. Dự án có sử dụng đất trồng lúa (không thu hồi đất): Gồm 15 dự án, với tổng diện tích sử dụng đất trồng lúa150.095 m2 (Một trăm năm mươi ngàn, không trăm chín mươi lăm mét vuông); trong đó, điều chỉnh 01 dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII, Kỳ họp thứ 12 thông qua tại Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2016 với nội dung như sau:

Dự án Gara bảo trì, sửa chữa ô tô Hùng Cường tăng từ 7.406 m2 lên 11.820 m2 (không thu hồi đất và chỉ sử dụng đất trồng lúa).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thực hiện Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 03 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Anh Kiệt

 

DANH MỤC

BỔ SUNG DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

TT

Tên công trình, dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm

Mục đích sử dụng đất

Tổng  diện tích (m2)

Diện tích cần thu hồi (m2)

Diện tích sử dụng đất  trồng lúa (m2)

Căn cứ pháp lý thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa

Cơ sở để triển khai dự án

Nguồn vốn

Huyện

A

DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA

 

455,783

384,204

230,654

 

 

 

I

Huyện Chợ Mới

 

 

 

 

10,070

10,070

10,070

 

 

 

1

Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt công suất 30 tấn/ngày

UBND huyện Chợ Mới

Mỹ Luông

Chợ Mới

Công trình xử lý chất thải

5,000

5,000

5,000

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62  Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt công suất 30 tấn/ngày.

Tỉnh, huyện

2

Trường Mẫu giáo Kiến Thành (điểm chính mới)

UBND huyện Chợ Mới

Kiến Thành

Chợ Mới

Cơ sở giáo dục và đào tạo

3,000

3,000

3,000

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62  Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 2456/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Mẫu giáo Kiến Thành (điểm chính mới).

Tỉnh, huyện

3

Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Kiến Thành

UBND huyện Chợ Mới

Kiến Thành

Chợ Mới

Công trình văn hóa

1,500

1,500

1,500

- Thu hồi đất theo điểm c khoản 3 Điều 62  Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 2458/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Kiến Thành.

Tỉnh, huyện

4

Lộ ra máy 1T TBA 110/22kV Chợ Mới (giai đoạn 1)

Công ty Điện lực An Giang

Long Điền A, Long Điền B

Chợ Mới

Công trình giao thông

570

570

570

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62  Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 1584/QĐ-PCAG ngày 03/10/2014 của Công ty Điện lực An Giang về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Lộ ra máy 1T TBA 110/22kV Chợ Mới (giai đoạn 1).

Doanh nghiệp

II

Huyện Tịnh Biên

 

 

 

 

269,592

201,744

64,044

 

 

 

5

Nâng cấp tuyến đường phục vụ an ninh quốc phòng kết hợp với đê ngăn lũ vùng tứ giác Long Xuyên đoạn từ Châu Đốc đến cửa khẩu Tịnh Biên (ĐT.955A - giai đoạn 2)

UBND huyện Tịnh Biên

Nhơn Hưng

Tịnh Biên

Công trình giao thông

142,700

142,700

5,000

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62  Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Công văn số 71/HĐND-TT ngày 31/3/2016 của HĐND tỉnh về việc thống nhất bổ sung dự án Nâng cấp tuyến đường phục vụ an ninh quốc phòng kết hợp với đê ngăn lũ vùng tứ giác Long Xuyên đoạn từ Châu Đốc đến cửa khẩu Tịnh Biên (ĐT.955A - giai đoạn 2) vào danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất lúa.

- Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến đường phục vụ an ninh quốc phòng kết hợp với đê ngăn lũ vùng tứ giác Long Xuyên đoạn từ Châu Đốc đến cửa khẩu Tịnh Biên (ĐT.955A - giai đoạn 2).

Trung ương, tỉnh

6

Hệ thống nội đồng kênh cấp II trạm bơm 3/2

UBND huyện Tịnh Biên

An Nông, An Cư, Vĩnh Trung

Tịnh Biên

Công trình thủy lợi

55,820

55,820

55,820

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62  Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 09/7/2015 với diện tích thu hồi và sử dụng đất trồng lúa là 59.484 m2 tại xã An Cư và Vĩnh Trung. Nay có điều chỉnh quy mô và bổ sung vị trí thực hiện dự án nên đăng ký thông qua lại.

- Công văn số 15/HĐND-TT ngày 27/01/2016 của HĐND tỉnh về việc thống nhất điều chỉnh vị trí thu hồi đất dự án Hệ thống nội đồng kênh cấp II trạm bơm 3/2.

Tỉnh

7

Nâng cấp đường Hương lộ 11

UBND huyện Tịnh Biên

Vĩnh Trung,
An Cư

Tịnh Biên

Công trình giao thông

      69,460

         1,612

           1,612

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62  Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đường Hương lộ 11.

Tỉnh

8

Cổng chào huyện Tịnh Biên

UBND huyện Tịnh Biên

Nhơn Hưng

Tịnh Biên

Công trình văn hóa

        1,612

         1,612

           1,612

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62  Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 4191/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Tịnh Biên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Cổng chào huyện Tịnh Biên.

Huyện

III

Thị xã Tân Châu

 

 

 

 

34,429

30,698

15,136

 

 

 

9

Đê Giồng Tượng

UBND thị xã Tân Châu

Long An,
Phú Vĩnh

Tân Châu

Công trình thủy lợi

11,490

7,759

3,737

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62  Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 4098/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND thị xã Tân Châu về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Đê Giồng Tượng.

Thị xã

10

Đường tránh dân sinh bố trí hai bên cầu kênh K2 thuộc Đường kênh Thần Nông

UBND thị xã Tân Châu

Long Phú

Tân Châu

Công trình giao thông

22,248

22,248

10,759

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62  Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) dự án đầu tư xây dựng Đường kênh Thần Nông (Đường tránh dân sinh bố trí hai bên cầu kênh K2).

Trung ương, thị xã

11

Lộ ra 22kV máy T1 trạm 110/220kV Phú Châu

Công ty Điện lực An Giang

Phú Vĩnh, Châu Phong

Tân Châu

Công trình giao thông

691

691

640

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62  Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Quyết định  số 2068/QĐ-PCAG ngày 16/11/2015 của Công ty Điện lực An Giang phê duyệt phương án đầu tư xây dựng công trình Lộ ra 22kV máy T1 trạm 110/220kV Phú Châu.

- Quyết định số 4087/QĐ-EVNSPC ngày 31/12/2015 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2016 cho Công ty Điện lực An Giang.

Doanh nghiệp

IV

Thành phố Long Xuyên

 

 

 

 

23,076

23,076

23,076

 

 

 

12

Đường Tây An - Bờ ao (Lung Cầu - Bờ ao)

UBND phường Mỹ Thới

Mỹ Thới

Long Xuyên

Công trình giao thông

23,076

23,076

23,076

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62  Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 1868/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Đường Tây An - Bờ ao (Lung Cầu - Bờ ao).

Thành phố

V

Huyện Phú Tân

 

 

 

 

1,743

1,743

1,455

 

 

 

13

Lộ ra 472PT, 474PT trạm 110/22kV Phú Tân

Công ty Điện lực An Giang

Tân Hòa,
Phú Hưng,
Phú Mỹ

Phú Tân

Công trình giao thông

1,743

1,743

1,455

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62  Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Quyết định số 579/QĐ-PCAG ngày 29/3/2016 của Công ty Điện lực An Giang về việc phê duyệt phương án đầu tư xây dựng Lộ ra 472PT, 474PT trạm 110/22kV Phú Tân.

- Quyết định số 4087/QĐ-EVNSPC ngày 31/12/2015 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2016 cho Công ty Điện lực An Giang.

Doanh nghiệp

VI

Huyện An Phú

 

 

 

 

116,873

116,873

116,873

 

 

 

14

Tuyến dân cư Bờ Bắc kênh mới

Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện An Phú

TT.An Phú, Phú Hội

An Phú

Tuyến
dân cư

82,129

82,129

82,129

- Thu hồi đất theo điểm d khoản 3 Điều 62  Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 05/6/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Di dời khẩn cấp các hộ dân vùng biên giới bị sạt lở nghiêm trọng ven Sông Hậu.

Trung ương

15

Tuyến dân cư Cột dây thép

Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện An Phú

TT.An Phú

An Phú

Tuyến
dân cư

34,744

34,744

34,744

- Thu hồi đất theo điểm d khoản 3 Điều 62  Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Trung ương

B

DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT (KHÔNG CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA)

195,622

143,357

 

 

 

 

I

Huyện Chợ Mới

 

 

 

 

5,996

5,996

 

 

 

 

1

Trường THCS Kiến Thành

UBND huyện Chợ Mới

Kiến Thành

Chợ Mới

Cơ sở giáo dục và đào tạo

3,500

3,500

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường THCS Kiến Thành.

Tỉnh, huyện

2

Trường Tiểu học C Kiến Thành (điểm chính)

UBND huyện Chợ Mới

Kiến Thành

Chợ Mới

Cơ sở giáo dục và đào tạo

2,000

2,000

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học C Kiến Thành (điểm chính).

Tỉnh, huyện

3

Đường dây 02 mạch vượt rạch Ông Chưởng

Công ty Điện lực An Giang

Long Điền B, Kiến Thành

Chợ Mới

Công trình điện lực

496

496

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Quyết định số 1918/QĐ-PCAG ngày 02/12/2014 của Công ty Điện lực An Giang về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Đường dây 02 mạch vượt rạch Ông Chưởng.

- Công văn số 355/UBND-KT ngày 13/3/2015 của UBND tỉnh có ý kiến về vị trí xây dựng dự án Đường dây 02 mạch vượt rạch Ông Chưởng.

Doanh nghiệp

II

Huyện Tịnh Biên

 

 

 

 

4,193

4,193

 

 

 

 

4

Sửa chữa, mở rộng nhà quản lý trạm bơm Văn Giáo

UBND huyện Tịnh Biên

Văn Giáo

Tịnh Biên

Công trình thủy lợi

1,000

1,000

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự toán miễn thủy lợi phí bổ sung năm 2015.

Huyện

5

Nạo vét hồ Cây Đuốk 2

UBND huyện Tịnh Biên

An Cư

Tịnh Biên

Công trình thủy lợi

3,000

3,000

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND huyện Tịnh Biên về việc phê duyệt giao dự toán kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn năm 2016.

Huyện

6

Lộ ra 22kV trạm 110/220kV Tịnh Biên

Công ty Điện lực An Giang

Văn Giáo

Tịnh Biên

Công trình giao thông

193

193

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 69/QĐ-PCAG ngày 15/01/2016 của Công ty Điện lực An Giang về việc phê duyệt phương án đầu tư xây dựng Lộ ra 22kV trạm 110/220kV Tịnh Biên.

Doanh nghiệp

III

Thành phố Long Xuyên

 

 

 

 

71,185

66,431

 

 

 

 

7

Đường liên xã Mỹ Khánh (cầu Thông Lưu - cầu Cái Chiêng)

UBND thành phố Long Xuyên

Mỹ Khánh

Long Xuyên

Công trình giao thông

57,794

57,794

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Công văn số 175/HĐND-TT ngày 30/5/2016 của HĐND tỉnh về việc thống nhất bổ sung dự án vào danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2016.

- Quyết định số 2390A/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường liên xã Mỹ Khánh (cầu Thông Lưu - cầu Cái Chiêng).

Tỉnh, thành phố

8

Đường Ung Văn Khiêm (Hà Hoàng Hổ - Võ Thị Sáu)

UBND thành phố Long Xuyên

Mỹ Xuyên

Long Xuyên

Công trình giao thông

7,920

7,920

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Công văn số 572/VPUBND-ĐTXD ngày 29/02/2016 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí đầu tư Đường Ung Văn Khiêm (Hà Hoàng Hổ - Võ Thị Sáu).

- Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 15/3/2016 của UBND thành phố Long Xuyên trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình Đường Ung Văn Khiêm (Hà Hoàng Hổ - Võ Thị Sáu).

Tỉnh, thành phố

9

Nâng cấp đường Yết Kêu

UBND phường Mỹ Bình

Mỹ Bình

Long Xuyên

Công trình giao thông

300

300

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Quyết định số 1167/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nâng cấp đường Yết Kêu.

- Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND thành phố Long Xuyên về việc giao kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng năm 2016.

Thành phố

10

Tiểu dự án giải phóng mặt bằng cầu Cái Sắn Lớn thuộc dự án Tín dụng ngành Giao thông Vận tải để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh

Mỹ Thạnh

Long Xuyên

Công trình giao thông

5,171

417

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Quyết định số 1081/QĐ-BGTVT ngày 08/4/2016 của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư Tín dụng ngành Giao thông Vận tải để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2.

- Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư Tiểu dự án giải phóng mặt bằng cầu Cái Sắn Lớn thuộc dự án Tín dụng ngành Giao thông Vận tải để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2.

Trung ương

IV

Thành phố Châu Đốc

 

 

 

 

32,376

32,376

 

 

 

 

11

Nâng cấp, mở rộng đường sân vận động

Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố Châu Đốc

Châu Phú B

Châu Đốc

Công trình giao thông

1,900

1,900

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp đường sân vận động.

Thành phố

12

Mở rộng đường Trưng Nữ Vương (Quang Trung - Thủ Khoa Huân)

Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố Châu Đốc

Châu Phú B

Châu Đốc

Công trình giao thông

7,036

7,036

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 với diện tích thu hồi đất là 1.172 m2 (không sử dụng đất lúa). Nay có điều chỉnh quy mô dự án nên đăng ký thông qua lại.

- Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Mở rộng đường Trưng Nữ Vương (Quang Trung - Thủ Khoa Huân).

Thành phố

13

Đường Phan Đình Phùng nối dài (Nguyễn Trường Tộ - Nguyễn Tri Phương)

Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố Châu Đốc

Châu Phú B

Châu Đốc

Công trình giao thông

23,440

23,440

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 với diện tích thu hồi đất là 2.344 m2 (không sử dụng đất lúa). Nay có điều chỉnh quy mô dự án nên đăng ký thông qua lại.

- Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt dự án Đường Phan Đình Phùng nối dài (Nguyễn Trường Tộ - Nguyễn Tri Phương).

Thành phố

V

Huyện Thoại Sơn

 

 

 

 

4,528

3,932

 

 

 

 

14

Trường Tiểu học A Vĩnh Chánh (điểm lẻ)

UBND huyện Thoại Sơn

Vĩnh Chánh

Thoại Sơn

Cơ sở giáo dục và đào tạo

3,220

3,220

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 2442/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trường Tiểu học A Vĩnh Chánh (điểm lẻ).

Tỉnh, huyện

15

Mở rộng nút giao thông tại vị trí cầu kênh E (cầu Vàng)

UBND huyện Thoại Sơn

Núi Sập

Thoại Sơn

Công trình giao thông

752

156

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Công văn số 39/HĐND-TT ngày 15/02/2016 của HĐND tỉnh về việc đồng ý bổ sung dự án Mở rộng nút giao thông tại vị trí cầu kênh E (cầu Vàng) vào danh mục dự án thu hồi đất thực hiện trong năm 2016.

- Quyết định số 3060/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Mở rộng nút giao thông tại vị trí cầu kênh E (cầu Vàng).

Tỉnh

16

Lộ ra máy T1 trạm 110/22kV Thoại Sơn

Công ty Điện lực An Giang

Định Thành, Định Mỹ

Thoại Sơn

Công trình giao thông

556

556

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Quyết định  số 561/QĐ-PCAG ngày 28/3/2016 của Công ty Điện lực An Giang về việc phê duyệt phương án đầu tư xây dựng công trình Lộ ra máy T1 trạm 110/22kV Thoại Sơn.

- Quyết định số 4087/QĐ-EVNSPC ngày 31/12/2015 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2016 cho Công ty Điện lực An Giang.

Doanh nghiệp

VI

Huyện An Phú

 

 

 

 

4,308

1,300

 

 

 

 

17

Trường Tiểu học B Khánh An (điểm phụ 1)

Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện An Phú

Khánh An

An Phú

Cơ sở giáo dục và đào tạo

3,600

800

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết đnh số 3372/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học B Khánh An (điểm phụ 1).

Huyện

18

Trường Mẫu giáo Đa Phước (điểm phụ)

Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện An Phú

Đa Phước

An Phú

Cơ sở giáo dục và đào tạo

708

500

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 3357/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND huyện An Phú về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Trường Mẫu giáo Đa Phước (điểm phụ).

Tỉnh, huyện

VII

Huyện Phú Tân

 

 

 

 

1,095

961

 

 

 

 

19

Lộ ra 476PT, 478PT, 480PT, 482PT trạm 110/22kV Phú Tân

Công ty Điện lực An Giang

Phú Thọ, Phú Hưng,  Phú Mỹ

Phú Tân

Công trình giao thông

1,095

961

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Quyết định số 577/QĐ-PCAG ngày 29/3/2016 của Công ty Điện lực An Giang về việc phê duyệt phương án đầu tư xây dựng Lộ ra 476PT, 478PT, 480PT, 482PT trạm 110/22kV Phú Tân.

- Quyết định số 4087/QĐ-EVNSPC ngày 31/12/2015 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2016 cho Công ty Điện lực An Giang.

Doanh nghiệp

VIII

Huyện Tri Tôn

 

 

 

 

71,941

28,168

 

 

 

 

20

Nâng cấp đường tỉnh 943 (Tân Tuyến - Sóc Triết)

Sở Giao thông Vận tài

Tân Tuyến,  Cô Tô

Tri Tôn

Công trình giao thông

15,115

15,115

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đường tỉnh 943 (Tân Tuyến - Sóc Triết).

Tỉnh

21

Cải tạo, nâng cấp mặt đường mặt đường và xây kè ĐT941 (cầu số 13 - TT. Tri Tôn)

Sở Giao thông Vận tài

TT.Tri Tôn, Núi Tô

Tri Tôn

Công trình giao thông

56,826

13,053

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp mặt đường mặt đường và xây kè ĐT.941.

Tỉnh

C

DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA (KHÔNG CÓ THU HỒI ĐẤT)

247,477

 

150,095

 

 

 

I

Thành phố Long Xuyên

 

 

 

 

106,978

 

48,696

 

 

 

1

Mở rộng Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc

Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hạnh phúc

Mỹ Thới

Long Xuyên

Công trình y tế

2,578

 

1,004

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đầu tư dự án Mở rộng Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc.

Doanh nghiệp

2

Khu thương mại dịch vụ và dân cư Mỹ Thới

Công ty TNHH Đầu tư và chế biến lương thực Thiên Ngọc

Mỹ Thới

Long Xuyên

Sản xuất,  kinh doanh

104,400

 

47,692

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Công ty được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4140063343 ngày 24/8/2015 thực hiện dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Mỹ Thới.

Doanh nghiệp

II

Thành phố Châu Đốc

 

 

 

 

60,932

 

33,667

 

 

 

3

Xưởng may Việt Mỹ

Công ty Cổ phần May Việt Mỹ

Châu Phú B

Châu Đốc

Sản xuất,  kinh doanh

17,207

 

17,207

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Công văn số 175/HĐND-TT ngày 30/5/2016 của HĐND tỉnh về việc thống nhất bổ sung dự án vào danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2016.

- Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Xưởng may Việt Mỹ.

Doanh nghiệp

4

Khu tổ chức hội nghị và tiệc cưới - vui chơi giải trí - thể dục thể thao Kim Thịnh

DNTN Kim Thịnh Châu Đốc

Vĩnh Mỹ

Châu Đốc

Sản xuất,  kinh doanh

31,905

 

4,640

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu tổ chức hội nghị và tiệc cưới - vui chơi giải trí - thể dục thể thao Kim Thịnh.

Doanh nghiệp

5

Gara bảo trì, sửa chữa xe ô tô Hùng Cường

Công ty TNHH Hùng Cường

Vĩnh Mỹ

Châu Đốc

Sản xuất, kinh doanh

11,820

 

11,820

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 với diện tích sử dụng đất lúa là 7.406 m2 (không có thu hồi đất). Nay có điều chỉnh quy mô dự án nên đăng ký thông qua lại.

- Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Gara bảo trì, sửa chữa xe ô tô Hùng Cường.

Doanh nghiệp

III

Huyện Thoại Sơn

 

 

 

 

4,660

 

4,500

 

 

 

6

Trường Tiểu học A Định Mỹ (điểm phụ)

UBND huyện Thoại Sơn

Định Mỹ

Thoại Sơn

Cơ sở giáo dục và đào tạo

3,000

 

3,000

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 2380/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học A Định Mỹ (điểm phụ).

Tỉnh, huyện

7

Trạm cấp nước Óc Eo

Công ty Cổ phần Điện nước An Giang

Óc Eo

Thoại Sơn

Công trình thủy lợi

1,660

 

1,500

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Công văn số 175/HĐND-TT ngày 30/5/2016 của HĐND tỉnh về việc thống nhất bổ sung dự án vào danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2016.

- Công văn số 1082/VPUBND-ĐTXD ngày 06/4/2016 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trạm cấp nước Óc Eo.

Doanh nghiệp

IV

Huyện Chợ Mới

 

 

 

 

57,582

 

45,907

 

 

 

8

Kho chứa lúa gạo và bảo quản nông sản sau thu hoạch Lê Thành Lợi

Công ty TNHH Lê Thành Lợi

Hòa An

Chợ Mới

Sản xuất,  kinh doanh

12,137

 

12,137

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Kho chứa lúa gạo và bảo quản nông sản sau thu hoạch Lê Thành Lợi.

Doanh nghiệp

9

Xưởng sản xuất nước đóng chai, đóng bình và sản xuất chai, bình nhựa các loại

Công ty TNHH Sản xuất nhựa và bao bì Kiều Giang

Hòa Bình

Chợ Mới

Sản xuất,  kinh doanh

2,462

 

2,462

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 998/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Xưởng sản xuất nước đóng chai, đóng bình và sản xuất chai, bình nhựa các loại.

Doanh nghiệp

10

Nhà máy xay xát, chế biến, lau bóng gạo và kho chứa Đức Vinh

DNTN Đức Vinh

Hòa An

Chợ Mới

Sản xuất,  kinh doanh

10,188

 

10,188

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 08/01/2016 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy xay xát, chế biến, lau bóng gạo và kho chứa Đức Vinh.

Doanh nghiệp

11

Cửa hàng Xăng - Nhớt - Dầu - Gas Hiếu Nhung 1

DNTN Xăng - Nhớt - Dầu - Gas Hiếu Nhung

Hòa An

Chợ Mới

Sản xuất,  kinh doanh

5,007

 

5,007

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 1679/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Cửa hàng Xăng - Nhớt - Dầu - Gas Hiếu Nhung 1.

Doanh nghiệp

12

Nhà máy chế biến và lau bóng gạo xuất nhập khẩu Đạt Nghĩa (phần mở rộng)

Công ty TNHH Thương mại XNK Đạt Nghĩa

Hòa An

Chợ Mới

Sản xuất,  kinh doanh

27,788

 

16,113

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy chế biến và lau bóng gạo xuất nhập khẩu Đạt Nghĩa.

Doanh nghiệp

V

Huyện An Phú

 

 

 

 

17,325

 

17,325

 

 

 

13

Cửa hàng xăng dầu - DNTN Thu Vân

DNTN Thu Vân

Phú Hội

An Phú

Sản xuất,  kinh doanh

1,002

 

1,002

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu - DNTN Thu Vân.

Doanh nghiệp

14

Mở rộng nhà máy sản xuất ống thép và tole Diệu Thiện

Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại - Xuất nhập khẩu Diệu Thiện

Quốc Thái

An Phú

Sản xuất,  kinh doanh

1,929

 

1,929

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 2691/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Mở rộng nhà máy sản xuất ống thép và tole Diệu Thiện.

Doanh nghiệp

15

Bến xe khách, bốc dỡ trung chuyển hàng hóa

Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ nông nghiệp Thủ Tuyền

Long Bình

An Phú

Sản xuất,  kinh doanh

14,394

 

14,394

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Bến xe khách, bốc dỡ trung chuyển hàng hóa.

Doanh nghiệp

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu23/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2016
Ngày hiệu lực03/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 23/2016/NQ-HĐND dự án thu hồi đất sử dụng đất trồng lúa An Giang 2016


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 23/2016/NQ-HĐND dự án thu hồi đất sử dụng đất trồng lúa An Giang 2016
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu23/2016/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
     Người kýVõ Anh Kiệt
     Ngày ban hành03/08/2016
     Ngày hiệu lực03/08/2016
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản gốc Nghị quyết 23/2016/NQ-HĐND dự án thu hồi đất sử dụng đất trồng lúa An Giang 2016

      Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 23/2016/NQ-HĐND dự án thu hồi đất sử dụng đất trồng lúa An Giang 2016