Nghị quyết 16/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/2017/NQ-HĐND về danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2017 do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/2017/NQ-HĐND bổ sung dự án cần thu hồi đất dự án có sử dụng đất trồng lúa An Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2017/NQ-HĐND

An Giang, ngày 14 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC BỔ SUNG DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai năm 2013;

Xét Tờ trình số 389/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2017; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2017 (kèm danh mục), với các nội dung như sau:

1. Dự án cần thu hồi đất (có sử dụng đất trồng lúa): Gồm 30 dự án, với tổng diện tích dự kiến thu hồi là 443.014 m2 (Bốn trăm bốn mươi ba ngàn, không trăm mười bốn mét vuông). Trong đó, có sử dụng đất trồng lúa 430.468 m2 (Bốn trăm ba mươi ngàn, bốn trăm sáu mươi tám mét vuông);

- Điều chỉnh 03 dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 3 thông qua tại Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 về ban hành danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2017 với nội dung như sau: Dự án Tuyến đường đoạn từ đường tránh Quốc lộ 91 đến chợ Vĩnh Đông tăng từ 19.000 m2 thành 84.867 m2; Dự án Trường Mẫu giáo Cần Đăng (điểm chính) tăng từ 2.000 m2 thành 4.000 m2; Dự án Đường Phạm Cự Lượng (Bến xe Long Xuyên - đường tránh) tăng từ 14.400 m2 thành 44.555 m2;

- Điều chỉnh 01 dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 2 thông qua tại Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 về ban hành danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2016 với nội dung như sau: Dự án Lộ ra 22kV máy T1 trạm 110/220kV Phú Châu tăng từ 691 m2 thành 775 m2 và thay đổi địa điểm đầu tư từ xã Phú Vĩnh, Châu Phong thành phường Long Phú;

- Điều chỉnh 01 dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 9 thông qua tại Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 về ban hành danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2015 với nội dung như sau: Dự án Sân đua bò huyện Tri Tôn tăng từ 25.000 m2 thành 55.290 m2 và thay đổi địa điểm đầu tư từ thị trấn Tri Tôn thành xã Núi Tô;

2. Dự án cần thu hồi đất (không sử dụng đất trồng lúa): Gồm 20 dự án, với tổng diện tích dự kiến thu hồi là 671.413 m2 (Sáu trăm bảy mươi mốt ngàn, bốn trăm mười ba mét vuông);

- Điều chỉnh 01 dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 2 thông qua tại Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 về ban hành danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2016 với nội dung như sau: Dự án Đường dây 02 mạch vượt rạch Ông Chưởng tăng từ 496 m2 thành 4.776 m2;

- Điều chỉnh 01 dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 3 thông qua tại Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 về ban hành danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2017 với nội dung như sau: Dự án Trường THPT Nguyễn Văn Hưởng tăng từ 2.883 m2 lên 3.982 m2.

3. Dự án có sử dụng đất trồng lúa (không thu hồi đất): Gồm 18 dự án, với tổng diện tích sử dụng đất trồng lúa578.061 m2 (Năm trăm bảy mươi tám ngàn, không trăm sáu mươi mốt mét vuông).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thực hiện Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2017, có hiệu lực từ ngày 24 tháng 7 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Anh Kiệt

 

DANH MỤC

BỔ SUNG DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

TT

Tên công trình, dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm

Mục đích sử dụng đất

Tổng diện tích (m2)

Diện tích cần thu hồi (m2)

Diện tích sử dụng đất trồng lúa (m2)

Căn cứ pháp lý thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa

Cơ sở để triển khai dự án

Nguồn vốn

Huyện

A

DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA

747,175

443,014

430,468

 

 

 

I

Thành phố Long Xuyên

 

 

 

 

107,847

92,294

92,294

 

 

 

1

Trường Mẫu giáo Vàng Anh (điểm chính)

UBND thành phố Long Xuyên

Bình Đức

Long Xuyên

Cơ sở giáo dục và đào tạo

3,742

3,742

3,742

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 3121/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Mẫu giáo Vàng Anh (điểm chính).

Tỉnh, thành phố

2

Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 943 (đoạn Ngã ba đường số 1 đến cầu Phú Hòa)

Sở Giao thông Vận tải

Mỹ Hòa

Long Xuyên

Công trình giao thông

29,152

13,599

13,599

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 943 (đoạn Ngã ba đường số 1 đến cầu Phú Hòa).

Tỉnh, BOT

3

Trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị An Giang

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị An Giang

Mỹ Hòa

Long Xuyên

Trụ sở cơ quan

631

631

631

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 3055/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị An Giang.

Tỉnh

4

Đường Phạm Cự Lượng (Bến xe Long Xuyên - đường tránh)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực thành phố Long Xuyên

Mỹ Quý

Long Xuyên

Công trình giao thông

44,555

44,555

44,555

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 với diện tích thu hồi đất và sử dụng đất lúa là 14.400 m2. Nay có điều chỉnh tăng diện tích từ 14.400 m2 lên 44.555 m2 (tăng 30.155 m2) nên đăng ký thông qua lại.

- Quyết định số 3135/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư Đường Phạm Cự Lượng (Bến xe Long Xuyên - đường tránh).

Tỉnh, thành phố

5

Nâng cấp đường Nguyễn Hoàng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực thành phố Long Xuyên

Mỹ Hòa

Long Xuyên

Công trình giao thông

29,767

29,767

29,767

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường Nguyễn Hoàng.

Tỉnh, thành phố

II

Thành phố Châu Đốc

 

 

 

 

84,867

84,867

84,867

 

 

 

6

Tuyến đường đoạn từ đường tránh Quốc lộ 91 đến chợ Vĩnh Đông

UBND thành phố Châu Đốc

Núi Sam

Châu Đốc

Công trình giao thông

84,867

84,867

84,867

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 với diện tích thu hồi đất và sử dụng đất lúa là 19.000 m2. Nay có điều chỉnh tăng diện tích từ 19.000 m2 lên 84.867 m2 (tăng 65.867 m2) nên đăng ký thông qua lại.

- Công văn số 74/HĐND-TT ngày 01/6/2017 của HĐND tỉnh thống nhất bổ sung dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2017.

- Công văn số 837/VPUBND-KTN ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương điều chỉnh diện tích thực hiện dự án Đường tránh Quốc lộ 91 đến chợ Vĩnh Đông.

- Quyết định số 2975/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh phê duyệt đầu tư dự án Tuyến đường đoạn từ đường tránh Quốc lộ 91 đến chợ Vĩnh Đông.

Tỉnh

III

Huyện An Phú

 

 

 

 

295,125

20,450

10,225

 

 

 

7

Trường Mẫu giáo Nhơn Hội (điểm chính)

UBND huyện An Phú

Nhơn Hội

An Phú

Cơ sở giáo dục và đào tạo

4,900

4,900

4,900

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Mẫu giáo Nhơn Hội (điểm chính).

Trung ương, tỉnh

8

Nâng cấp, mở rộng hệ thống thủy lợi nội đồng vùng rau màu xã Khánh An

UBND huyện An Phú

Khánh An

An Phú

Công trình thủy lợi

280,000

5,325

5,325

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 3810/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thủy lợi phí năm 2017 để thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống thủy lợi nội đồng vùng rau màu xã Khánh An.

Trung ương

IV

Thị xã Tân Châu

 

 

 

 

775

775

775

 

 

 

9

Lộ ra 22kV máy T1 trạm 110/220kV Phú Châu

Công ty Điện lực An Giang

Long Phú

Tân Châu

Công trình giao thông

775

775

775

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 với diện tích thu hồi đất và sử dụng đất lúa là 691 m2 tại xã Phú Vĩnh và Châu Phong. Nay có điều chỉnh tăng diện tích từ 691 m2 lên 775 m2 (tăng 84 m2) và thay đổi địa điểm đầu tư từ xã Phú Vĩnh và Châu Phong thành phường Long Phú nên đăng ký thông qua lại.

- Quyết định số 2068/QĐ-PCAG ngày 16/11/2015 của Công ty Điện lực An Giang phê duyệt phương án đầu tư xây dựng công trình Lộ ra 22kV máy T1 trạm 110/220kV Phú Châu.

- Quyết định số 4087/QĐ-EVNSPC ngày 31/12/2015 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2016 cho Công ty Điện lực An Giang.

Doanh nghiệp

V

Huyện Châu Thành

 

 

 

 

18,161

12,119

12,119

 

 

 

10

Trường Mẫu giáo Cần Đăng (điểm chính)

UBND huyện Châu Thành

Cần Đăng

Châu Thành

Cơ sở giáo dục và đào tạo

4,000

4,000

4,000

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 với diện tích thu hồi đất và sử dụng đất lúa là 2.000 m2. Nay có điều chỉnh tăng diện tích từ 2.000 m2 lên 4.000 m2 (tăng 2.000 m2) nên đăng ký thông qua lại.

- Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 17/01/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Trường Mẫu giáo Cần Đăng (điểm chính).

Tỉnh, huyện

11

Trường Mẫu giáo Hòa Bình Thạnh

UBND huyện Châu Thành

Hòa Bình Thạnh

Châu Thành

Cơ sở giáo dục và đào tạo

6,218

5,000

5,000

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 3621/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Mẫu giáo Hòa Bình Thạnh.

Tỉnh, huyện

12

Trường Mẫu giáo Vĩnh An (điểm chính TH A Vĩnh An)

UBND huyện Châu Thành

Vĩnh An

Châu Thành

Cơ sở giáo dục và đào tạo

6,824

2,000

2,000

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Quyết định số 03/QĐ-SKHĐT ngày 09/01/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phân khai kế hoạch danh mục và vốn đầu tư xây dựng năm 2017 Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi.

- Quyết định số 3465/QĐ-UBND ngày 07/12/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Mẫu giáo Vĩnh An (điểm chính TH A Vĩnh An).

Tỉnh, huyện

13

Đường dây 110kV Tri Tôn - Thoại Sơn

Tổng Công ty Điện lực miền Nam

Tân Phú

Châu Thành

Công trình điện lực

1,119

1,119

1,119

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Công văn số 492/UBND-KTN ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh thống nhất hướng tuyến các Đường dây 110kV Tri Tôn - Thoại Sơn.

Doanh nghiệp

VI

Huyện Chợ Mới

 

 

 

 

72,878

72,878

72,878

 

 

 

14

Trụ sở UBND xã Kiến Thành

UBND huyện Chợ Mới

Kiến Thành

Chợ Mới

Trụ sở cơ quan

3,778

3,778

3,778

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 3098/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Trụ sở UBND xã Kiến Thành.

Tỉnh, huyện

15

Cụm dân cư ấp Mỹ Hòa

UBND huyện Chợ Mới

Mỹ Hội Đông

Chợ Mới

Cụm dân cư

48,000

48,000

48,000

- Thu hồi đất theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Báo cáo số 222/BC-UBND ngày 23/4/2017 của UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng tình hình sạt lở đất bờ sông Vàm Nao và đề xuất đầu tư khẩn cấp các dự án cho khu vực bị sạt lở.

Trung ương, tỉnh

16

Trường Tiểu học A Mỹ Hội Đông

UBND huyện Chợ Mới

Mỹ Hội Đông

Chợ Mới

Cơ sở giáo dục và đào tạo

8,000

8,000

8,000

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

17

Đường tránh khu sạt lở

UBND huyện Chợ Mới

Mỹ Hội Đông

Chợ Mới

Công trình giao thông

10,000

10,000

10,000

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

18

Đường vào Trường Mẫu giáo Kiến Thành (điểm chính)

UBND huyện Chợ Mới

Kiến Thành

Chợ Mới

Công trình giao thông

3,100

3,100

3,100

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Công văn số 1657/VPUBND-KGVX ngày 24/4/2017 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương bổ sung hạng mục Đường vào trường của dự án Trường Mẫu giáo Kiến Thành (điểm chính).

Tỉnh

VII

Huyện Phú Tân

 

 

 

 

6,321

6,321

4,000

 

 

 

19

Nâng cấp đường cộ Ba Tơ (nối dài đường Tôn Đức Thắng đến đường Nguyễn Trung Trực)

UBND huyện Phú Tân

Phú Mỹ

Phú Tân

Công trình giao thông

6,321

6,321

4,000

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 5036/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Phú Tân phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đường cộ Ba Tơ (nối dài đường Tôn Đức Thắng đến đường Nguyễn Trung Trực).

Huyện

VIII

Huyện Tịnh Biên

 

 

 

 

36,277

36,277

36,277

 

 

 

20

Trường Mầm non Hoa Lan (điểm chính mới)

UBND huyện Tịnh Biên

Vĩnh Trung

Tịnh Biên

Cơ sở giáo dục và đào tạo

4,177

4,177

4,177

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 3149/QĐUBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Trường Mầm non Hoa Lan (điểm chính mới).

Tỉnh, huyện

21

Mở rộng và hoàn thiện hệ thống thủy lợi sau hồ Ô Tưk Sa - Tuyến kênh N1 và N2

UBND huyện Tịnh Biên

An Cư

Tịnh Biên

Công trình thủy lợi

23,000

23,000

23,000

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Quyết định số 9150/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Tịnh Biên phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Mở rộng và hoàn thiện hệ thống thủy lợi sau hồ Ô Tưk Sa - Tuyến kênh N1.

- Quyết định số 9151/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Tịnh Biên phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Mở rộng và hoàn thiện hệ thống thủy lợi sau hồ Ô Tưk Sa - Tuyến kênh N2.

Trung ương

22

Nạo vét kênh hậu Tuyến dân cư Nam Kênh Vịnh Tre

UBND huyện Tịnh Biên

Tân lập

Tịnh Biên

Công trình thủy lợi

9,100

9,100

9,100

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 793/QĐUBND ngày 17/02/2017 của UBND huyện Tịnh Biên về việc phê duyệt dự toán vốn miễn thủy lợi phí năm 2017 để thực hiện dự án Nạo vét kênh hậu Tuyến dân cư Nam Kênh Vịnh Tre.

Huyện

IX

Huyện Thoại Sơn

 

 

 

 

45,682

37,791

37,791

 

 

 

23

Trường Tiểu học A Định Thành (điểm chính) Hòa Thạnh

UBND huyện Thoại Sơn

Định Thành

Thoại Sơn

Cơ sở giáo dục và đào tạo

5,120

5,120

5,120

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 3122/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học A Định Thành (điểm chính) Hòa Thạnh.

Tỉnh, huyện

24

Nghiên cứu khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê

UBND huyện Thoại Sơn

Óc Eo

Thoại Sơn

Công trình di tích lịch sử, văn hóa

16,972

16,972

16,972

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Công văn số 68/HĐND-TT ngày 25/5/2017 của HĐND tỉnh thống nhất bổ sung dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2017.

- Quyết định số 3910/QĐ-BKHCN ngày 07/12/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt tổng thể đề án Nghiên cứu khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê.

Trung ương

25

Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 943 (đoạn Ngã ba đường số 1 đến cầu Phú Hòa)

Sở Giao thông Vận tải

Phú Hòa

Thoại Sơn

Công trình giao thông

16,383

8,492

8,492

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 943 (đoạn Ngã ba đường số 1 đến cầu Phú Hòa).

Tỉnh, BOT

26

Đường dây 110kV Tri Tôn - Thoại Sơn

Tổng Công ty Điện lực miền Nam

Định Thành, Tây Phú, Mỹ Phú Đông, Định Mỹ, Định Thành

Thoại Sơn

Công trình điện lực

7,207

7,207

7,207

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Công văn số 492/UBND-KTN ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh thống nhất hướng tuyến các Đường dây 110kV Tri Tôn - Thoại Sơn.

Doanh nghiệp

X

Huyện Tri Tôn

 

 

 

 

79,242

79,242

79,242

 

 

 

27

Đường dây 110kV Tri Tôn - Thoại Sơn

Tổng Công ty Điện lực miền Nam

Châu Lăng, Núi Tô, Tà Đảnh

Tri Tôn

Công trình điện lực

4,440

4,440

4,440

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Công văn số 492/UBND-KTN ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh thống nhất hướng tuyến các Đường dây 110kV Tri Tôn - Thoại Sơn.

Doanh nghiệp

28

Nâng cấp kênh chính N2 cống tiêu lũ núi - Trạm bơm An Bình, Núi Nước

UBND huyện Tri Tôn

Ba Chúc

Tri Tôn

Công trình thủy lợi

11,490

11,490

11,490

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 3145/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của UBND huyện Tri Tôn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp kênh chính N2 cống tiêu lũ núi - Trạm bơm An Bình, Núi Nước.

Huyện

29

Nâng cấp trạm bơm cấp 1, kênh chính - Trạm bơm An Bình, Núi Nước

UBND huyện Tri Tôn

Ba Chúc

Tri Tôn

Công trình thủy lợi

8,022

8,022

8,022

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 3144/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của UBND huyện Tri Tôn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp trạm bơm cấp 1, kênh chính - Trạm bơm An Bình, Núi Nước.

Huyện

30

Sân đua bò huyện Tri Tôn

UBND huyện Tri Tôn

Núi Tô

Tri Tôn

Công trình thể thao

55,290

55,290

55,290

- Thu hồi đất theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 với diện tích thu hồi đất và sử dụng đất lúa là 25.000 m2 tại thị trấn Tri Tôn. Nay có điều chỉnh tăng diện tích từ 25.000 m2 lên 55.290 m2 (tăng 30.290 m2) và thay đổi địa điểm đầu tư từ thị trấn Tri Tôn thành xã Núi Tô nên đăng ký thông qua lại.

- Quyết định số 3052/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Sân đua bò huyện Tri Tôn.

Tỉnh, huyện

B

DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT (KHÔNG SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA)

761,925

671,413

 

 

 

 

I

Thành phố Long Xuyên

 

 

 

 

60,119

41,119

 

 

 

 

1

Đường hẻm Quản Cơ Thành - Nguyễn Thanh Sơn

UBND thành phố Long Xuyên

Bình Khánh

Long Xuyên

Công trình giao thông

2,567

2,567

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Công văn số 67/HĐND-TT ngày 25/5/2017 của HĐND tỉnh thống nhất bổ sung dự án có thu hồi đất năm 2017.

- Quyết định số 1620/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Đường hẻm Quản Cơ Thành - Nguyễn Thanh Sơn.

Thành phố

2

Đường liên xã Mỹ Khánh (cầu Cái Chiêng - cầu Tầm Vu)

UBND thành phố Long Xuyên

Mỹ Khánh

Long Xuyên

Công trình giao thông

717

717

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường liên xã Mỹ Khánh (cầu Cái Chiêng - cầu Tầm Vu).

Tỉnh, thành phố

3

Trường Mẫu giáo Hoa Cúc (điểm chính)

UBND thành phố Long Xuyên

Mỹ Quý

Long Xuyên

Cơ sở giáo dục và đào tạo

3,075

3,075

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 3137/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Mẫu giáo Hoa Cúc (điểm chính).

Tỉnh, thành phố

4

Trường Mẫu giáo Hoa Phượng

UBND thành phố Long Xuyên

Mỹ Hòa

Long Xuyên

Cơ sở giáo dục và đào tạo

5,502

5,502

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 2374/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Trường Mẫu giáo Hoa Phượng.

Tỉnh, thành phố

5

Mở rộng Cảng Mỹ Thới

Công ty Cổ phần Cảng An Giang

Mỹ Thạnh

Long Xuyên

Công trình giao thông

39,000

20,000

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Công văn số 20/HĐND-TT ngày 13/3/2017 của HĐND tỉnh thống nhất bổ sung dự án có thu hồi đất năm 2017.

- Quyết định chủ trương đầu tư số 3560/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty Cổ phần Cảng An Giang đầu tư dự án Mở rộng Cảng Mỹ Thới.

Doanh nghiệp

6

Kho lưu trữ hồ sơ và Cơ sở nhân đạo Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang

Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang

Mỹ Phước

Long Xuyên

Công trình y tế

1,500

1,500

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Công văn số 52/HĐND-TT ngày 09/5/2017 của HĐND tỉnh thống nhất bổ sung dự án có thu hồi đất năm 2017.

- Quyết định số 3040/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đầu tư dự án Kho lưu trữ hồ sơ và Cơ sở nhân đạo Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang.

Tỉnh

7

Mở rộng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng

Trường Chính trị Tôn Đức Thắng

Mỹ Thạnh

Long Xuyên

Trụ sở cơ quan

2,503

2,503

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 2652/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Mở rộng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng.

Tỉnh

8

Nâng cấp mở rộng đường Cái Sao - Bờ Hồ (cầu Mương Sơn Trắng đến cầu sắt Ba Khuỳnh)

UBND thành phố Long Xuyên

Mỹ Thạnh

Long Xuyên

Công trình giao thông

3,480

3,480

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp mở rộng đường Cái Sao - Bờ Hồ (cầu Mương Sơn Trắng đến cầu sắt Ba Khuỳnh).

Thành phố

9

Mở rộng đường lộ mới Hòa Thạnh

UBND thành phố Long Xuyên

Mỹ Thạnh

Long Xuyên

Công trình giao thông

1,775

1,775

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 2418/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Mở rộng đường lộ mới Hòa Thạnh.

Thành phố

II

Thị xã Tân Châu

 

 

 

 

4,710

4,710

 

 

 

 

10

Mở rộng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Tân Châu

Ban Quản lý dự án đầu tư & Xây dựng khu vực thị xã Tân Châu

Long Châu

Tân Châu

Trụ sở cơ quan

1,260

1,260

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 3108/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của UBND thị xã Tân Châu phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Mở rộng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TX.Tân Châu.

Thị xã

11

Trường Mần non xã Tân Thạnh

Ban Quản lý dự án đầu tư & Xây dựng khu vực thị xã Tân Châu

Tân Thạnh

Tân Châu

Cơ sở giáo dục và đào tạo

3,450

3,450

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 của UBND thị xã Tân Châu phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Trường Mần non xã Tân Thạnh.

Thị xã

III

Huyện An Phú

 

 

 

 

198,853

131,987

 

 

 

 

12

Đường ra trạm kiểm soát Phú Hội (939)

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng

Phú Hội

An Phú

Công trình giao thông

126,482

126,482

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Công văn số 76/HĐND-TT ngày 01/6/2017 của HĐND tỉnh thống nhất bổ sung dự án cần thu hồi đất năm 2017.

- Quyết định số 2405A/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Đường ra Trạm kiểm soát Phú Hội (939).

Trung ương, tỉnh

13

Trường phổ thông cấp 2, 3 Long Bình

Sở Giáo dục và Đào tạo

Long Bình

An Phú

Cơ sở giáo dục và đào tạo

16,254

3,000

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Công văn số 69/HĐND-TT ngày 25/5/2017 của HĐND tỉnh thống nhất bổ sung dự án cần thu hồi đất năm 2017.

- Quyết định số 2420/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh phê duyệt dự án Trường phổ thông cấp 2, 3 Long Bình.

Tỉnh

14

Khu dân cư dân tộc Chăm xã Đa Phước

UBND huyện An Phú

Đa Phước

An Phú

Khu dân cư

46,140

2,155

 

Thu hồi đất theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Công văn số 76/HĐND-TT ngày 01/6/2017 của HĐND tỉnh thống nhất bổ sung dự án cần thu hồi đất năm 2017.

- Quyết định số 3076/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Tuyến dân cư dân tộc Chăm xã Đa Phước.

Tỉnh

15

Nhà thiếu nhi huyện An Phú

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị An Giang

An Phú

An Phú

Công trình văn hóa

9,977

350

 

Thu hồi đất theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 2976/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh phê duyệt dự án Nhà thiếu nhi huyện An Phú.

Tỉnh, huyện

IV

Huyện Châu Thành

 

 

 

 

21,135

21,135

 

 

 

 

16

Mở rộng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị An Giang

An Châu

Châu Thành

Công trình nghĩa trang

21,135

21,135

 

Thu hồi đất theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Công văn số 02/HĐND-TT ngày 09/01/2017 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án mở rộng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Tỉnh

V

Huyện Chợ Mới

 

 

 

 

13,404

8,758

 

 

 

 

17

Đường dây 02 mạch vượt rạch Ông Chưởng

Công ty Điện lực An Giang

Kiến Thành,

Long Điền B

Chợ Mới

Công trình điện lực

4,776

4,776

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 với diện tích thu hồi đất là 496 m2. Nay có điều chỉnh tăng diện tích từ 496 m2 lên 4.776 m2 (tăng 4.280 m2) nên đăng ký thông qua lại.

- Công văn số 75/HĐND-TT ngày 01/6/2017 của HĐND tỉnh thống nhất bổ sung dự án cần thu hồi đất năm 2017.

- Quyết định số 1726/QĐ-PCAG ngày 07/9/2016 của Công ty Điện lực An Giang phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Đường dây 02 mạch vượt rạch Ông Chưởng.

Doanh nghiệp

18

Trường THPT Nguyễn Văn Hưởng

UBND huyện Chợ Mới

Mỹ Hiệp

Chợ Mới

Cơ sở giáo dục và đào tạo

8,628

3,982

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 với diện tích thu hồi đất là 2.883 m2. Nay có điều chỉnh tăng diện tích thu hồi từ 2.883 m2 lên 3.982 m2 (tăng 1.099 m2) nên đăng ký thông qua lại.

- Công văn số 24/HĐND-TT ngày 13/3/2017 của HĐND tỉnh thống nhất bổ sung dự án có thu hồi đất năm 2017.

- Quyết định số 2914QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh phê duyệt đầu tư dự án Trường THPT Nguyễn Văn Hưởng.

Tỉnh, huyện

VI

Huyện Phú Tân

 

 

 

 

463,704

463,704

 

 

 

 

19

Nâng cấp đường số 4 cặp Công an huyện

UBND huyện Phú Tân

Phú Mỹ

Phú Tân

Công trình giao thông

 4,504

 4,504

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 5035/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Phú Tân phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đường số 4 cặp Công an huyện.

Huyện

20

Mở rộng Cụm Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Tân Trung

UBND huyện Phú Tân

Tân Trung

Phú Tân

Cụm công nghiệp

 459,200

 459,200

 

Thu hồi đất theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 26/4/2017 của UBND tỉnh phê duyệt đồ án điều chỉnh và mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 Cụm công nghiệp - TTCN Tân Trung.

- Công văn số 4076/VPUBND-KTTH ngày 24/10/2016 của UBND tỉnh về việc chấp thuận hỗ trợ kinh phí mở rộng Cụm Công nghiệp - TTCN Tân Trung.

Tỉnh

C

DỰ ÁN SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA (KHÔNG CÓ THU HỒI ĐẤT)

716,071

 

578,061

 

 

 

I

Thành phố Long Xuyên

 

 

 

 

62,295

 

62,295

 

 

 

1

Khu dân cư An Vương

Công ty TNHH Xây dựng Bất động sản An Vương

Bình Đức

Long Xuyên

Khu dân cư

55,295

 

55,295

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư số 1091/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty TNHH Xây dựng bất động sản An Vương đầu tư dự án Khu dân cư An Vương.

Doanh nghiệp

2

Trung tâm bảo dưỡng và bán lẻ xe ô tô

Công ty TNHH Toyota Cần Thơ

Mỹ Quý

Long Xuyên

Sản xuất kinh doanh

7,000

 

7,000

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư số 1156/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty TNHH Toyota Cần Thơ đầu tư dự án Trung tâm Bảo dưỡng và bán lẻ xe ô tô.

Doanh nghiệp

II

Thành phố Châu Đốc

 

 

 

 

14,130

 

14,130

 

 

 

3

Cơ sở hạ tầng khu dân cư Thuận Danh

Công ty TNHH MTV Thuận Danh

Vĩnh Ngươn

Châu Đốc

Khu dân cư

14,130

 

14,130

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư số 355/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Thuận Danh đầu tư dự án Cơ sở hạ tầng khu dân cư Thuận Danh.

Doanh nghiệp

III

Thị xã Tân Châu

 

 

 

 

5,125

 

5,125

 

 

 

4

Trụ sở DNTN Thiên Thiên Hương

DNTN Thiên Thiên Hương

Long Thạnh

Tân Châu

Trụ sở làm việc

300

 

300

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư số 336/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của UBND tỉnh chấp thuận cho DNTN Thiên Thiên Hương đầu tư dự án Trụ sở DNTN Thiên Thiên Hương.

Doanh nghiệp

5

Chung cư Thiên Thiên Hương

DNTN Thiên Thiên Hương

Long Thạnh

Tân Châu

Khu dân cư

4,825

 

4,825

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Công văn số 70/HĐND-TT ngày 25/5/2017 của HĐND tỉnh thống nhất bổ sung dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2017.

- Quyết định chủ trương đầu tư số 336/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của UBND tỉnh chấp thuận cho DNTN Thiên Thiên Hương đầu tư dự án Trụ sở DNTN Thiên Thiên Hương.

Doanh nghiệp

IV

Huyện Châu Thành

 

 

 

 

194,024

 

190,373

 

 

 

6

Vùng nuôi trồng thủy sản Vĩnh Bình

Công ty Cổ phần Nam Việt

Vĩnh Bình

Châu Thành

Sản xuất kinh doanh

90,000

 

89,429

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Công văn số 22/HĐND-TT ngày 13/3/2017 của HĐND tỉnh thống nhất bổ sung dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2017.

- Quyết định chủ trương đầu tư số 337/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty Cổ phần Nam Việt đầu tư dự án Vùng nuôi trồng thủy sản Vĩnh Bình.

Doanh nghiệp

7

Vùng nuôi trồng thủy sản

Công ty TNHH MTV Xây dựng thương mại Thu Trang

Vĩnh Hanh

Châu Thành

Sản xuất kinh doanh

98,000

 

98,000

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Công văn số 61/HĐND-TT ngày 10/5/2017 của HĐND tỉnh thống nhất bổ sung dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2017.

- Quyết định chủ trương đầu tư số 991/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Xây dựng thương mại Thu Trang đầu tư dự án Vùng nuôi trồng thủy sản.

Doanh nghiệp

8

Nhà máy phối trộn phân bón Thuận Mùa

Công ty TNHH MTV TMSX phân bón Thuận Mùa

Vĩnh Hanh

Châu Thành

Sản xuất kinh doanh

6,024

 

2,944

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Công văn số 57/HĐND-TT ngày 10/5/2017 của HĐND tỉnh thống nhất bổ sung dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2017.

- Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh số 627/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty TNHH MTV TMSX phân bón Thuận Mùa đầu tư dự án Nhà máy phối trộn phân bón Thuận Mùa.

Doanh nghiệp

V

Huyện Chợ Mới

 

 

 

 

58,205

 

54,212

 

 

 

9

Kho bảo quản lúa gạo sau thu hoạch

Công ty Cổ phần Quốc tế Gia

Hòa An

Chợ Mới

Sản xuất kinh doanh

2,930

 

2,930

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Công văn số 58/HĐND-TT ngày 10/5/2017 của HĐND tỉnh thống nhất bổ sung dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2017.

- Quyết định chủ trương đầu tư số 690/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty Cổ phần Quốc tế Gia đầu tư dự án Kho bảo quản lúa gạo sau thu hoạch.

Doanh nghiệp

10

Nhà máy sấy lúa và kho chứa lương thực Bền Linh

DNTN Bền Linh

Hòa An

Chợ Mới

Sản xuất kinh doanh

7,163

 

3,170

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Công văn số 21/HĐND-TT ngày 13/3/2017 của HĐND tỉnh thống nhất bổ sung dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2017.

- Quyết định chủ trương đầu tư số 3592/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh chấp thuận cho DNTN Bềnh Linh đầu tư dự án Nhà máy sấy lúa và kho chứa lương thực Bền Linh.

Doanh nghiệp

11

Chợ và khu dân cư xã Mỹ An

Công ty TNHH MTV TMDV Tài Lợi

Mỹ An

Chợ Mới

Sản xuất kinh doanh

48,112

 

48,112

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư số 1258/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty TNHH MTV TMDV Tài Lợi đầu tư dự án Chợ và khu dân cư xã Mỹ An.

Doanh nghiệp

VI

Huyện Thoại Sơn

 

 

 

 

236,785

 

174,892

 

 

 

12

Nhà máy sản xuất giày dép xuất khẩu TBS An Giang

Công ty Cổ phần TBS An Giang

Phú Hòa

Thoại Sơn

Sản xuất kinh doanh

107,751

 

96,681

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư số 499/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty Cổ phần TBS An Giang đầu tư dự án Nhà máy sản xuất giày dép xuất khẩu TBS An Giang.

Doanh nghiệp

13

Nhà máy sản xuất túi xách xuất khẩu TBS An Giang

Công ty Cổ phần TBS An Giang

Phú Hòa

Thoại Sơn

Sản xuất kinh doanh

118,005

 

67,408

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư số 499/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty Cổ phần TBS An Giang đầu tư dự án Nhà máy sản xuất túi xách xuất khẩu TBS An Giang.

Doanh nghiệp

14

Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông

Công ty TNHH Thái Sơn

Vĩnh Trạch

Thoại Sơn

Sản xuất kinh doanh

9,999

 

9,773

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Công văn số 76/HĐND-TT ngày 01/6/2017 của HĐND tỉnh thống nhất bổ sung dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2017.

- Quyết định chủ trương đầu tư số 954/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty TNHH Thái Sơn đầu tư dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông.

Doanh nghiệp

15

Mở rộng Trạm cấp nước Óc Eo

Công ty Cổ phần Điện nước An Giang

Óc Eo

Thoại Sơn

Công trình cấp nước

1,030

 

1,030

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Công văn số 213/UBND-KTN ngày 16/02/2017 của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Điện nước An Giang đầu tư mở rộng Trạm cấp nước Óc Eo.

Doanh nghiệp

VII

Huyện Tri Tôn

 

 

 

 

145,507

 

77,034

 

 

 

16

Trại heo giống công nghệ cao Việt Thắng An Giang 2

Công ty TNHH Giống - Chăn nuôi Việt Thắng An Giang

Lương Phi

Tri Tôn

Sản xuất kinh doanh

102,755

 

34,282

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Công văn số 60/HĐND-TT ngày 10/5/2017 của HĐND tỉnh thống nhất bổ sung dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2017.

- Quyết định chủ trương đầu tư số 3188/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty TNHH Giống - Chăn nuôi Việt Thắng An Giang đầu tư dự án Trại heo giống công nghệ cao Việt Thắng An Giang 2.

Doanh nghiệp

17

Cửa hàng xăng dầu Gia Hân Tri Tôn

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Gia Hân Tri Tôn

An Tức

Tri Tôn

Sản xuất kinh doanh

2,752

 

2,752

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Công văn số 83/HĐND-TT ngày 06/6/2017 của HĐND tỉnh thống nhất bổ sung dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2017.

- Quyết định chủ trương đầu tư số 1371/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Xăng dầu Gia Hân Tri Tôn đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu Gia Hân Tri Tôn.

Doanh nghiệp

18

Mở rộng Nhà máy chế biến lương thực Trịnh Văn Phú

Công ty TNHH MTV Trịnh Văn Phú

Lương An Trà

Tri Tôn

Sản xuất kinh doanh

40,000

 

40,000

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Công văn số 82/HĐND-TT ngày 06/6/2017 của HĐND tỉnh thống nhất bổ sung dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2017.

- Quyết định chủ trương đầu tư số 3312/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Trịnh Văn Phú đầu tư dự án Mở rộng Nhà máy chế biến lương thực Trịnh Văn Phú.

Doanh nghiệp

TỔNG (A+B+C)= 30+20+18 = 68 dự án

 

 

 

2,225,171

1,114,427

1,008,529

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu16/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2017
Ngày hiệu lực24/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/2017/NQ-HĐND bổ sung dự án cần thu hồi đất dự án có sử dụng đất trồng lúa An Giang


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 16/2017/NQ-HĐND bổ sung dự án cần thu hồi đất dự án có sử dụng đất trồng lúa An Giang
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu16/2017/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
     Người kýVõ Anh Kiệt
     Ngày ban hành14/07/2017
     Ngày hiệu lực24/07/2017
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBất động sản
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 16/2017/NQ-HĐND bổ sung dự án cần thu hồi đất dự án có sử dụng đất trồng lúa An Giang

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/2017/NQ-HĐND bổ sung dự án cần thu hồi đất dự án có sử dụng đất trồng lúa An Giang