Nghị quyết 30/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 30/2018/NQ-HĐND về Danh mục dự án có thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019 và Danh mục dự án có thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa năm 2016 bị hủy bỏ do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 30/2018/NQ-HĐND Danh mục dự án có thu hồi đất sử dụng đất trồng An Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2018/NQ-HĐND

An Giang, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH DANH MỤC DỰ ÁN CÓ THU HỒI ĐẤT, SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ NĂM 2019 VÀ DANH MỤC DỰ ÁN CÓ THU HỒI ĐẤT, SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2016 BỊ HỦY BỎ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 771/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết ban hành Danh mục dự án có thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019 và Danh mục dự án có thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa năm 2016 bị hủy b; Báo cáo thm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đi biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hủy bỏ 23 dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa đã được Hội đồng nhân dân dân tỉnh thông qua năm 2016 tại Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 và Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 do quá 03 năm chưa triển khai thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 49 Luật Đất đai (kèm danh mục).

Điều 2. Ban hành Danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019 (kèm danh mục), với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Dự án có thu hồi đất (có sử dụng đất trồng lúa): Gồm 40 dự án với tổng diện tích thu hồi là 354.488 m2 (Ba trăm năm mươi bốn ngàn bốn trăm tám mươi tám mét vuông). Trong đó, có sử dụng đất trồng lúa 237.306 m2 (Hai trăm ba mươi bảy ngàn ba trăm lẻ sáu mét vuông);

a) Điều chỉnh 02 dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 6 thông qua tại Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 về ban hành danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2018 với nội dung như sau: Dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống thủy lợi nội đồng rau màu xã Phước Hưng tăng diện tích thu hồi đất từ 5.325 m2 thành 9.165 m2; diện tích đất trng lúa từ 5.325 m2 thành 7.395 m2; Dự án Mở rộng Trường trung học cơ sở Vĩnh Chánh tăng diện tích thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa từ 3.000 m2 thành 3.300 m2;

b) Điều chỉnh 02 dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 7 thông qua tại Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 về sửa đổi, bổ sung danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2018 ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 với nội dung như sau: Dự án Trạm phụ trạm bơm cấp 1 Lê Trì tăng diện tích thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa từ 1.466 m2 thành 12.000 m2; dự án Nâng cấp, mở rộng trạm bơm cấp II - Trạm bơm An Tức tăng diện tích thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa từ 137 m2 thành 1.637 m2.

2. Dự án có thu hồi đất (không sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ): Gồm 25 dự án với tổng diện tích thu hồi là 1.031.878 m2 (Một triệu không trăm ba mươi mốt ngàn tám trăm bảy mươi tám mét vuông);

Điều chỉnh 01 dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 5 thông qua tại Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 về ban hành danh mục bổ sung dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2017 với nội dung như sau: Dự án Nâng cấp mở rộng đường Cái Sao - Bờ Hồ (từ cầu Mương Sơn Trăng đến cầu sắt Ba Khuỳnh) tăng diện tích thu hồi đất từ 3.480 m2 thành 8.921 m2;

3. Dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ (không thu hồi đất): Gồm 18 dự án với tổng diện tích sử dụng đất trồng lúa là 466.438 m2 (Bốn trăm sáu mươi sáu ngàn bốn trăm ba mươi tám mét vuông), đất rừng phòng hộ là 25.000 m2 (Hai mươi lăm ngàn mét vuông);

a) Điều chỉnh 01 dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 6 thông qua tại Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 về ban hành danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2018 với nội dung như sau: Dự án Trường trung học cơ sở Ô Long Vĩ điểm chính (Long Định) sang vị trí mới cùng thuộc p Long Định;

b) Điều chỉnh 03 dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 7 thông qua tại Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 về sửa đổi, bổ sung danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2018 ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 với nội dung như sau: Dự án Cửa hàng xăng dầu Tân An tăng diện tích sử dụng đất trồng lúa từ 1.505 m2 thành 3.324 m2; dự án Công viên trò chơi tăng diện tích sử dụng đất trồng lúa từ 8.662 m2 thành 38.662 m2, đất rừng phòng hộ từ 6.100 m2 thành 25.000 m2; dự án Cửa hàng xăng dầu Núi Tô tăng diện tích sử dụng đất trồng lúa từ 1.697 m2 thành 4.357 m2.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thực hiện Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 17 tháng 12 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ủy ban Trung ươ
ng MTTQ Việt Nam;
- Ban Công tác
đại biểu - UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên - Môi trường;
- Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể - VPCP;
- Kiểm toán Nhà nước Khu vực IX;
- Cục Kiểm
tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Thường trực: T
nh ủy, HĐND tnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường trực
UBMTTQVN tnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng: TU, HDND, UBND,
UBMTTQVN tnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cơ quan thường trú TTXVN tại AG, Báo Nhân dân tại AG, Truyền hình Quốc hội tại tỉnh Kiên Giang, Báo An Giang, Đài PT-TH An Giang;
- Website t
nh; Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu VT, Phòng Tổng hợp-Ng.

CHỦ TỊCH
Võ Anh Kiệt

 

DANH MỤC

DỰ ÁN CÓ THU HỒI ĐẤT VÀ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2016 BỊ HỦY BỎ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đng nhân dân tỉnh An Giang)

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Xã, phường, thị trấn

Quy mô dự án (m2)

Diện tích thu hồi đất (m2)

Diện tích sử dụng đất trồng lúa (m2)

I

Thành phố Long Xuyên

 

 

17.039

14.039

16.039

1

Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang

Sở Giáo dục và Đào tạo

Mỹ Phước

13.039

13.039

13.039

2

Lò đốt rác sinh hoạt xã Mỹ Hòa Hưng

UBND thành phố Long xuyên

Mỹ Hòa Hưng

3.000

 

3.000

3

Tuyến đường ấp Mỹ Thạnh

UBND thành phố Long Xuyên

Mỹ Hòa Hưng

1.000

1.000

 

II

Thành ph Châu Đc

 

 

110.433

110.433

92.500

4

Đường Nguyễn Trường Tộ nối dài

Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố Châu Đốc

Châu Phú B

17.736

17.736

 

5

Xây dựng, di di vườn tượng Núi Sam

Ban Quản lý Khu di tích và Du lịch núi Sam

Núi Sam

92.500

92.500

92.500

6

Mở rộng đường Nguyễn Trường Tộ

Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố Châu Đốc

Châu Phú B

197

197

 

III

Thị xã Tân Châu

 

 

500

500

500

7

Trường Mầm non Châu Phong (điểm phụ)

UBND thị xã Tân Châu

Châu Phong

500

500

500

IV

Huyện An Phú

 

 

204.619

151.780

139.373

8

Trường Tiểu học B Khánh An (đim phụ 1)

Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện An Phú

Khánh An

3.600

800

 

9

Đường ra biên gii xã Phú Hội

Bộ Chỉ huy Quân sự tnh

Phú Hội

22.500

22.500

22.500

10

Kè bảo vệ thị trấn Long Bình (sông Bình Di)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Long Bình

61.646

11.607

 

11

Tuyến dân cư Bờ Bắc kênh mới

Ban Qun lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện An Phú

TT. An Phú, Phú Hội

82.129

82.129

82.129

12

Tuyến dân cư Cột dây thép

Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện An Phú

TT. An Phú

34.744

34 744

34.744

V

Huyện Châu Phú

 

 

90.000

0

90.000

13

Trang trại chăn nuôi bò kết hợp nuôi trồng thủy sản

DNTN Huỳnh Lộc

Bình Thủy

90.000

 

90.000

VI

Huyện ChMới

 

 

2.000

2.000

0

14

Trường Tiểu học C Kiến Thành (điểm chính)

UBND huyện Chợ Mới

Kiến Thành

2.000

2.000

 

VII

Huyện Tịnh Biên

 

 

155.012

15.012

151.012

15

Trang trại chăn nuôi bò Việt Nghĩa

Công ty TNHH Việt Nghĩa

An Cư

60.000

 

60.000

16

Nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải rắn bằng công nghệ sinh học

Công ty TNHH Việt Nga

An Cư

80.000

 

80.000

17

Đường từ của 15 (QL91) đến Khu dân cư Xóm Mới

Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Tịnh Biên

TT. Tịnh Biên

9.400

9.400

9.400

18

Sửa chữa, mở rộng nhà quản lý trạm bơm Văn Giáo

UBND huyện Tịnh Biên

Văn Giáo

1.000

1.000

.

19

Nạo vét hồ Cây Đuốk 2

UBND huyện Tịnh Biên

An Cư

3.000

3.000

-

20

Cng chào huyện Tịnh Biên

UBND huyện Tịnh Biên

Nhơn Hưng

1.612

1.612

1.612

VIII

Huyện Thoại Sơn

 

 

342.000

342.000

2.000

21

Lò đốt rác An Bình

UBND huyện Thoại Sơn

An Đình

2.000

2.000

2.000

22

Kiểm soát lũ vùng Tây sông Hậu

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Toàn huyện

340.000

340.000

 

IX

Huyện Tri Tôn

 

 

50.000

50.000

50.000

23

Mở rộng Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú tỉnh (Hạng mục: Nông trại thực nghiệm phục vụ dạy nghề)

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Núi Tô

50.000

50.000

50.000

 

Tng cộng: 23 dự án

 

 

971.603

685.764

541.424

 

DANH MỤC

DỰ ÁN CÓ THU HỒI ĐẤT VÀ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tnh An Giang)

TT

Tên công trình, dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm

Mục đích sử dụng đt

Quy mô dự án (m2)

Diện tích thu hi đt (m2)

Diện tích sử dụng đất trng lúa (m2)

Diện tích sdụng đất rừng phòng họ (m2)

Căn cứ pháp lý thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trng lúa, đất rng phòng hộ

Cơ s pháp lý để triển khai dự án

Ngun vn

Xã, phường, thị trấn

Huyện, thị xã, thành ph

A

DỰ ÁN CÓ THU HỒI ĐẤT (CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA)

777.604

354.488

237.306

 

 

 

 

I

Thành phố Long Xuyên

 

 

 

 

83.873

29.787

23.325

 

 

 

 

1

Đường tổ 1 - khóm Tây Khánh 6

UBND thành phố Long Xuyên

Mỹ Hòa

Long Xuyên

Công trình giao thông

7.690

4.060

1.720

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyn mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định s1934/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của UBND thành phố Long Xuyên vviệc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Đường tổ 1 - khóm Tây Khánh 6.

(Phn kỳ đầu tư thực hiện trong giai đoạn 2017- 2019)

Thành phố

2

Xây dựng hệ thống thủy lợi công nghệ cao vùng chuyên canh cây ăn quả ấp Mỹ An 1, xã Mỹ Hòa Hưng

UĐND thành phố Long Xuyên

Mỹ Hòa Hưng

Long Xuyên

Công trình thủy lợi

50.000

3.600

3.600

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Công văn số 1509/VPUBND-KTN ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh về việc thống nhất ch trương hỗ trợ kinh phí để thực hiện dự án Xây dựng hệ thống thủy lợi công nghệ cao vùng chuyên canh cây ăn quả ấp Mỹ An 1.

- Quyết định s771/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND thành phố Long Xuyên về việc sử dụng kinh phí của tnh hỗ trợ để thực hiện dự án Xây dựng hệ thống thủy lợi công nghệ cao vùng chuyên canh cây ăn quả ấp Mỹ An 1.

Tnh

3

Tạo quỹ đất phục vtái định cư cho các hộ bị sạt lở rạch Cái Sn

UBND thành phố Long Xuyên

Mỹ Thạnh

Long Xuyên

Khu tái định cư

21.554

21.554

17.659

 

- Thu hồi đất theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyn mục đich sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điu 58 Luật Đất đai.

Công văn số 4277/UBND-KTN ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho UBND thành phố Long Xuyên được tạm ng 13,6 tỷ đồng để tạo quỹ đất phục vụ tái định cư cho các hộ dân bsạt lrạch Cái Sắn.

Tnh

4

Khu tái định cư các hộ dân thuộc khu hành chính thành ph Long Xuyên

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Long Xuyên

Mỹ Hòa

Long Xuyên

Khu tái đnh cư

4.629

573

346

 

- Thu hồi đất theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 2592/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Khu tái định cư các hộ dân thuộc khu hành chính thành phố Long Xuyên.

(Phn kỳ đầu tư thực hiện trong giai đoạn 2018- 2019)

Thành phố

II

Thị xã Tân Châu

 

 

 

 

47.548

36.519

36.519

 

 

 

 

5

Nhà thiếu nhi thị xã Tân Châu

UBND th xã Tân Châu

Long Châu

Tân Châu

Công trình văn hóa

8.076

8.076

8.076

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Công văn s104/HĐND-TT ngày 05/9/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thống nhất quyết định chtrương đầu tư dự án Nhà Thiếu nhi th xã Tân Châu.

Tnh

6

Thư viện thị xã Tân Châu

UBND thị xã Tân Châu

Long Châu

Tân Châu

Trụ sở cơ quan

1.040

1.040

1.040

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định s 1579/QĐ-UBND ngày 05/7/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Thư viện th xã Tân Châu.

Tnh, th xã

7

Đường tránh sạt lở bờ Bắc Kênh Xáng

UBND thị xã Tân Châu

Tân An

Tân Châu

Công trình giao thông

18.413

18.413

18.413

 

- Thu hi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đt trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Thông báo s312/TĐ-VPUBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh về việc thống nhất chọn phương án tuyến đường tránh và hỗ trợ kinh phí của tnh để xử lý sạt lở khẩn cấp tại khu vực bờ Bắc Kênh Xáng.

Tnh.

8

Khu hành chính phường Long Phủ

UBND th xã Tân Châu

Long Phú

Tân Châu

Trụ sở cơ quan

10.155

5.529

5.529

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyn mục đich sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo đxuất chủ trương đầu tư dự án Khu hành chính phường Long Phú.

(Phn kỳ đầu tư thực hiện trong giai đoạn 2017- 2019).

Tỉnh, thị xã

9

Tiu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quc gia tnh An Giang giai đoạn 2018-2020 - EU tài trợ

Sở Công Thương tnh An Giang

Vĩnh Xương, Phú Vĩnh, Châu Phong

Tân Châu

Công trình điện lực

6.864

461

461

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định s 2397/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 ca UBND tnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới diện quốc gia tnh An Giang giai đoạn 2018-2020 - EU tài trợ.

Trung ương, tnh

10

Bãi lọc ngầm xử lý nước thải Tuyến dân cư phường Long Hưng

UBND thị xã Tân Châu

Long Hưng

Tân Châu

Công trình xử lý chất thải

3.000

3.000

3.000

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định s 2560/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 của UBND thị xã Tân Châu về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Bãi lọc ngầm xử lý nước thải Tuyến dân cư phường Long Hưng.

Th

III

Huyện An Phú

 

 

 

 

20.025

12.222

8.752

 

 

 

-

11

Nâng cấp, mở rộng hệ thống thủy lợi nội đồng rau màu xã Phước Hưng

UBND huyện An Phú

Phước Hưng

An Phú

Công trình thủy lợi

9.165

9.165

7.395

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyn mục đích sử dụng đất trồng lúa theo đim b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Dự án đã được HĐND tnh thông qua tại Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 với diện tích thu hi đất và sử dụng đất trồng lúa là 5.325 m2. Nay có điều chỉnh tăng diện tích thu hi đất từ 5.325 m2 lên 9.165 m2 và sử dụng đất trồng lúa từ 5.325 m2 lên 7.395 m2 nên đăng ký thông qua lại.

- Quyết định số 3414/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND huyện An Phú về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng hệ thống thủy lợi nội đồng vùng rau màu p Phưc Khánh, xã Khánh Hưng.

Huyện

12

Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quc gia tnh An Giang giai đoạn 2018-2020 - EU tài trợ

Sở Công Thương tnh An Giang

Long Bình, Phú Hu, Vĩnh Hội Đng

An Phú

Công trình điện lực

6.864

259

259

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 2397/QĐ-UĐND ngày 02/10/2018 của UBND tnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Tiểu dự án cấp diện nông thôn từ lưới diện quốc gia tnh An Giang giai đoạn 2018-2020 - EU tài trợ.

Trung ương, tnh

13

Cầu Sa Tô

UBND huyện An Phú

Khánh Bình

An Phú

Công trình giao thông

3.996

2.798

1.098

 

- Thu hi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyn mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 1096/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tnh về việc phê duyệt chtrương đầu tư danh mc dự án áp dụng cơ chế đc thù theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP thuộc các Chương trình mục tiêu quc gia năm 2018-2020 trên địa bàn huyện An Phú. Trong đó năm 2019 thực hiện đầu tư xây dựng công trình Cầu Sa Tô.

Trung ương

IV

Huyện Châu Thành

 

 

 

 

6.864

1.372

1.372

 

 

 

 

14

Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2020 - EU tài tr

S Công Thương tnh An Giang

Cần Đăng, Vĩnh An, Tân Phú, Vĩnh Lợi

Châu Thành

Công trình điện lực

6.864

1.372

1.372

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyn mục đích sử dụng đất trng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định s2397/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Tiểu dự án cấp diện nông thôn từ lưới điện quốc gia tnh An Giang giai đoạn 2018-2020 - EU tài trợ.

Trung ương, tnh

V

Huyện Châu Phú

 

 

 

 

202.763

50.164

44.552

 

 

 

 

15

Trường Mu giáo Ô Long Vĩ điểm phụ (Long Hưng)

UBND huyện Châu Phú

Ô Long Vĩ

Châu Phú

Cơ sgiáo dục và đào to

3.300

3.300

3.300

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Công văn s3460/VPUBND-KGVX ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh về việc thng nhất điều chỉnh vị trí thực hiện dự án Trường Mu giáo Ô Long Vĩ điểm ph (Long Bình) từ p Long Bình sang p Long Hưng.

- Quyết đnh s 3544/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Mu giáo Ô Long Vĩ điểm ph (Long Bình).

Tnh, huyn

16

Xây dựng và nhân rộng mô hình “Cánh đồng ln" tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

Ô Long Vĩ, Bình Phú

Châu Phú

Công trình thủy lợi

40.073

2.900

800

 

- Thu hi đất theo điểm b khon 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trng lúa theo điềm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 3011/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư Xây dng và nhân rộng mô hình “Cánh đồng lớn” tnh An Giang giai đoạn 2016-2020.

(Phn kỳ đầu tư thực hiện trong giai đoạn 2016- 2020)

Trung ương, tnh

17

Trường Mu giáo Ô Long Vĩ điểm phụ (Long Phú)

UBND huyện Châu Phú

Ô Long Vĩ

Châu Phú.

Cơ sở giáo dục và đào tạo

3.000

3.000

3.000

 

- Thu hi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Công văn số 3460/VPUBNĐ-KGVX ngày 11/7/2018 của UBND tnh về việc thng nhất điều chỉnh quy mô và vị trí dự án Trường Mu giáo Ô Long Vĩ điểm phụ (Long Phú) sang vị trí mới tiếp giáp mt bên Trưng Tiểu học C Ô Long Vĩ.

Tnh, huyện

18

Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tnh An Giang giai đoạn 2018-2020 - EU tài trợ

Sở Công Thương tỉnh An Giang

Mỹ Phú, Vĩnh Thạnh Trung, Ô Long Vĩ, Thnh Mỹ Tây, Khánh Hòa

Châu Phú

Công trình điện lực

6.864

1.247

1.247

 

- Thu hi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh về Việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưi điện quốc gia tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2020 - EU tài trợ.

Trung ương, tnh

19

Mở rộng Khu dân cư trung tâm thương mại Vịnh Tre

UBND huyện Châu Phú

Vĩnh Thạnh Trung

Châu Phú

Khu dân cư

98.546

8.737

5.225

 

- Thu hi đất theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 của UBND huyện Châu Phú vviệc phê duyệt dự án Khu dân cư trung tâm thương mi Vịnh Tre.

Huyện

20

Xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nhãn xuồng ng dụng công nghệ cao xã Khánh Hòa

UBND huyện Châu Phú

Khánh Hòa

Châu Phú

Công trình thủy lợi

12.000

12.000

12.000

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đt đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trng lúa theo điềm b khon 1 Điều 58 Luật Đất đai.

ng văn s4485/VPUBND-KTN ngày 31/8/2018 của UBNĐ tnh vviệc thống nhất chủ trương đu tư vì cp vn cho UBNĐ huyện Châu Phú thực hiện dự án Xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ sn xuất nhãn xung ứng dụng công nghệ cao xã Khánh Hòa.

Tỉnh, huyện

21

Giao thông thủy lợi nội đng phục vụ cánh đng ln xã Bình Phú

UBND huyện Châu Phú

Bình Phú

Châu Phú

Công trình giao thông

10.000

10.000

10.000

 

- Thu hi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyn mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Công văn s 4483/VPUBND-KTN ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh về việc thống nhất hỗ trợ kinh phí cho UBND huyện Châu Phú thực hiện dán Giao thông thủy lợi nội đồng phục vụ cánh đng lớn xã Bình Phú.

Tnh, huyện

22

Mở rộng, láng nhựa đường Nam Kênh 10

UBND huyện Châu Phú

Bình Phú

Châu Phú

Công trình giao thông

28.980

8.980

8.980

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đt đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

ng văn số 4853/VPUBND-KTN ngày 19/9/2018 của UBNĐ tỉnh về việc thống nht hỗ trợ kinh phí cho UBNĐ huyện Châu Phú thực hiện Mở rộng, láng nhựa đường Nam Kênh 10.

Tnh

VI

Huyện Chợ Mới

 

 

 

 

15.464

9.592

8.992

 

 

 

 

23

Kiểm soát vùng đê bao Nam Vàm Nao. Hang mục: Cầu Trà Thốn Trong (nối tuyến Long Điền AB); cầu Kênh i Xoài Ngoài

UBND huyện Chợ Mới

Long Điền A, Kiến Thành

Chợ Mới

Công trình giao thông

1.600

1.600

1.000

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đt đai.

- Chuyn mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 3495/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (ln 4) dự án Kiểm soát lũ vùng đê bao Nam Vàm Nao.

(Phn kỳ đầu tư thực hiện trong giai đoạn 2017- 2020)

Trung ương, tnh

24

Trụ sở hành chính xã An Thanh Trong

UBND huyện Chợ Mới

An Thạnh Trung

Chợ Mới

Trụ sở cơ quan

7.000

7.000

7.000

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Thông báo s19/TB-VPUBND ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh về việc thống nhất chtrương di dời và đầu tư xây dựng mi Trụ sở hành chính xã An Thạnh Trung.

Tỉnh, huyện

25

Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2020 - EU tài trợ

Sở Công Thương tnh An Giang

Bình Phước Xuân, Long Kiến, Tấn Mỹ

Chợ Mi

ng trình điện lực

6.864

992

992

 

- Thu hi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trng lúa theo điểm b khon 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Tiểu dự án cp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2020 - EU tài trợ.

Trung ương, tnh

VII

Huyện Phú Tân

 

 

 

 

47.464

20.568

4.568

 

 

 

 

26

Nâng cấp mrộng tỉnh lộ 954 - Đon qua thị trn Phú Mỹ

UBND huyện Phú Tân

Phú Mỹ

Phú Tân

Công trình giao thông

40.600

20.000

4.000

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyn mục đích sử dụng đất trồng lúa theo đim b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Công văn s131/HĐND-TT ngày 29/9/2017 của Thường trực HĐNĐ tnh về việc thống nhất phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp mở rộng tnh lộ 954 - Đon qua thtrấn Phú Mỹ.

(Phân kỳ đầu tư thực hiện trong giai đoạn 2019- 2023)

Tnh

27

Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tnh An Giang giai đoạn 2018-2020 - EU tài tr

Sở Công Thương tỉnh An Giang

Phú Long, Phú Hiệp, Phú An

Phú Tân

Công trình điện lực

6.864

568

568

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đich sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quc gia tnh An Giang giai đoạn 2018-2020 - EU tài trợ.

Trung ương, tnh

VIII

Huyện Tịnh Biên

 

 

 

 

14.245

2.926

2.926

 

 

 

 

28

Mở rộng Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc

UĐND huyện Tịnh Biên

Nhơn Hưng

Tịnh Biên

Cơ sở giáo dục và đào tạo

5.769

1.269

1.269

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Công văn s4899/VPUBND-KGVX ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh về việc thống nhất bổ sung diện tích đất, chi phí bồi hoàn để mở rộng dự án Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc.

- Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc.

Tnh, huyện

29

Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tnh An Giang giai đoạn 2018-2020 - EU tài trợ

Sở Công Thương tnh An Giang

An Cư

Tịnh Biên

Công trình điện lực

6.864

45

45

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo đim b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưi điện quc gia tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2020 - EU tài trợ.

Trung ương, tỉnh

30

Cổng chào huyện Tịnh Biên

UBND huyện Tịnh Biên

Nhơn Hưng

Tịnh Biên

Công trình văn hóa

1.612

1.612

1.612

 

- Thu hi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sdụng đất trng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Công văn số 4210/VP-KT ngày 17/10/2018 của UBND huyện Tịnh Biên về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án cổng chào huyện Tịnh Biên đến hết năm 2019.

- Quyết định số 4191/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Tịnh Biên về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình cng chào huyện Tịnh Biên.

Huyện

IX

Huyện Thoại Sơn

 

 

 

 

317.736

175.715

90.678

 

 

 

 

31

Tạo quỹ đất xây dựng Trụ sở công an huyện Thoại Sơn (giai đoạn 2)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Thoại Sơn

Núi Sập

Thoại Sơn

Trụ sở cơ quan

1.080

1.080

201

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 7633/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UĐND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt dự án Tạo quỹ đất xây dựng Trsở công an huyện Thoại Sơn (giai đoạn 2).

(Phn kỳ đầu tư thực hiện trong giai đoạn 2018- 2020)

Huyện

32

Tạo quỹ đất thực hiện Đề án nghiên cứu khu di tích khảo cÓc Eo - Ba Thê, Nền Chùa

Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tnh An Giang

Óc Eo

Thoại Sơn

Công trình di tích

119.975

119.975

35.817

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 42/QĐ-SKHĐT ngày 13/8/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt dự án Tạo quỹ đất thực hiện Đề án nghiên cứu khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê, Nn Chùa.

Trung ương

33

Xây dựng và nhân rộng mô hình “Cánh đồng ln” tnh An Giang giai đoạn 2016 -2020

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tnh An Giang

Thoại Giang

Thoại Sơn

Công trình thủy lợi

40.073

3.700

3.700

 

- Thu hi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đich sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 3011/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UĐND tnh về việc phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng và nhân rộng mô hình “Cánh đng lớn” tnh An Giang giai đoạn 2016-2020.

(Phân kỳ đầu tư thực hiện trong giai đoạn 2016- 2020)

Tnh

34

Kiểm soát vùng Tây sông Hậu

Ban Quản lý dự án đu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn An Giang

Toàn huyện

Thoại Sơn

Công trình thủy lợi

142.063

46.599

46.599

 

- Thu hi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo đim b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 3272/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư Kiểm soát lũ vùng Tây sông Hậu.

(Phân kỳ đầu tư thực hiện trong giai đoạn 2017- 2020)

Trung ương, tnh

35

Mở rộng Trường THCS Vĩnh Chánh

UBND huyện Thoi Sơn

Vĩnh Chánh

Thoại Sơn

Cơ sở giáo dục và đào to

7.681

3.300

3.300

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Lut Đất đai.

- Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghquyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 với diện tích thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa là 3.000 m2. Nay có điều chnh tăng diện tích thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa từ 3.000 m2 lên 3.300 m2 nên đăng ký thông qua lại.

- Quyết định số 3188/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đu tư Trường THCS Vĩnh Chánh.

(Phân kỳ đầu tư thực hiện trong giai đoạn 2017- 2019)

Tnh, huyện

36

Tiu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tnh An Giang giai đoạn 2018-2020 - EU tài trợ

Sở Công Thương tnh An Giang

Định Mỹ, Vĩnh Khánh, Vọng Đông

Thoại Sơn

Công trình điện lực

6.864

1.061

1.061

 

- Thu hồi đất theo đim b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tnh về việc phê duyệt dự án đu tư xây dựng Tiểu dự án cp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tnh An Giang giai đoạn 2018-2020 - EU tài trợ.

Trung ương, tnh

X

Huyện Tri Tôn

 

 

 

 

21.621

15.622

15.622

 

 

 

 

37

Lộ ra 22kV máy T2 trạm 110/22kV Tri Tôn

Công ty Điện lực An Giang

Núi Tô

Tri Tôn

Công trình giao thông

1.120

1.120

1.120

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điu 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Công văn số 4127/VPUBND-KTN ngày 16/8/2018 của UBND tnh về việc thống nhất hướng tuyến đầu tư xây dựng Lộ ra 22kV máy T2 trạm 110/22kV Tri Tôn.

Doanh nghiệp

38

Trạm phụ trạm bơm cấp 1 Lê Tri

UBND huyện Tri Tôn

Lê Tri

Tri Tôn

Công trình thủy lợi

12.000

12.000

12.000

 

- Thu hi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghquyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 với diện tích thu hi đất và sử dụng đất trồng lúa là 1.466 m2. Nay có điều chỉnh tăng diện tích thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa t 1.466 m2 lên 12.000 m2 nên đăng ký thông qua lại.

- Quyết định số 6133/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 của UBND huyện Tri Tôn về việc phê duyệt điều chnh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trạm phụ trạm bơm cấp 1 Lê Trì.

Huyện

39

Nâng cấp, mở rộng trạm bơm cấp II - Trạm bơm An Tức

UBND huyện Tri Tôn

An Túc

Tri Tôn

Công trình thủy lợi

1.637

1.637

1.637

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Dự án đã được HĐND tnh thông qua tại Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 với diện tích thu hi đất và sử dụng đất trồng lúa là 137 m2. Nay có điều chỉnh tăng diện tích thu hi đất và sử dụng đất trồng lúa từ 137 m2 lên 1.637 m2 nên đăng ký thông qua lại.

- Quyết định số 6132/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 của UBND huyện Tri Tôn về việc phê duyệt điều chnh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nâng cấp, mrộng trạm bơm cấp II - Trạm bơm An Tức.

Huyện

40

Tiu dự án cấp điện nông thôn tlưới điện quốc gia tnh An Giang giai đoạn 2018-2020 - EU tài tr

Sở Công Thương tnh An Giang

Châu Lăng, Lương Phi, Núi Tô, An Tc, Ô Lâm

Tri Tôn

Công trình điện lc

6.864

865

865

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đich sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khon 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 ca UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2020 - EU tài trợ.

Trung ương, tnh

B

DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT (KHÔNG SỬ DỤNG, ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ)

1.284.073

1.031.878

 

 

 

 

 

I

Thành ph Long Xuyên

 

 

 

 

861.991

675.831

 

 

 

 

 

1

Đường tiếp giáp Trung tâm văn hóa thể thao thành ph

UBND thành phố Long Xuyên

Bình Khánh

Long Xuyên

Công trình giao thông

2.640

1.000

 

 

Thu hồi đt theo đim b khon 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt ch tơng đầu tư công trình Đường tiếp giáp Trung tâm văn hóa thể thao thành phố.

Thành ph

2

Đường cặp rạch Mương Khai - Mỹ Hòa

UBND thành phố Long Xuyên

Mỹ Hòa

Long Xuyên

Công trình giao thông

700

700

 

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND thành ph Long Xuyên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Đường cặp rạch Mương Khai-M Hòa.

(Phn kỳ đầu tư thực hiện trong giai đoạn 2018- 2019)

Thành ph

3

Đường H Xuân Hương

UBND thành phố Long Xuyên

Mỹ Long

Long Xuyên

Công trình giao thông

1.416

1.416

 

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường Hồ Xuân Hương.

(Phân kỳ đầu tư thực hiện trong giai đoạn 2019- 2020)

Thành phố

4

Mở rộng Đường liên xã Mỹ Khánh (từ cầu Thông Lưu đến cu Cái Chiêng)

UBND thành phố Long Xuyên

Mỹ Khánh

Long Xuyên

Công trình giao thông

57.794

57.794

 

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 2390A/QĐ-UBNĐ ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh vviệc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường liên xã Mỹ Khánh (từ cầu Thông Lưu đến cu Cái Chiêng).

(Phân kỳ đầu tư thực hiện trong giai đoạn 2015- 2020)

Thành ph

5

Tuyến đường ấp Mỹ Thạnh

UBND thành phố Long Xuyên

Mỹ Hòa Hưng

Long Xuyên

Công trình giao thông

3.000

3.000

 

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 2163/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Tuyến đường ấp Mỹ Thạnh.

(Phân kỳ đầu tư thực hiện trong giai đoạn 2016- 2020)

Thành phố

6

Nâng cấp mở rộng đường Cái Sao - Bờ H(từ cầu Mương Sơn Trắng đến cầu sát Ba Khuỳnh)

UBND thành phố Long Xuyên

Mỹ Thạnh

Long Xuyên

Công trình giao thông

8.921

8.921

 

 

Thu hi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai

- Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghquyết s16/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 với diện tích thu hi đất3.480 m2. Nay có điều chỉnh tăng diện tích thu hồi đất từ 3.480 m2 lên 8.921 m2 nên đăng ký thông qua lại.

- Quyết định s 511/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 cửa UBND thành ph Long Xuyên vviệc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dng công trình Nâng cấp mở rộng đường Cái Sao - Bờ Hồ (từ cầu Mường Sơn Trang đến cầu sắt Ba Khuỳnh).

(Phân kỳ đầu tư thực hiện trong giai đoạn 2016- 2019).

Thành ph

7

Tuyến ni Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên

Bộ Giao thông Vận tải

Mỹ Thạnh, Mỹ Thi, Mỹ Quý, Mỹ Phưc,Mỹ Hòa, Mỹ Khánh, Bình Khánh, Bình Đúc

Long Xuyên

Công trình giao thông

475.000

475.000

 

 

Thu hi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai

- Quyết định số 612/QĐ-TTg ngày 05/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt ch trương đầu tư dự án Tuyến ni Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên.

- Quyết định số 2527/QĐ-BGTVT ngày 22/H/2018 của Bộ Giao thông Vận tải vè việc phê duyệt dự án Tuyến ni Quc lộ 91 và tuyến tránh thành ph Long Xuyên.

Viện trợ không hoàn lại ca Chính phủ Úc; vay nguồn vn thông thường của ADB và đối ng

8

Mở rộng nâng cp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Long Xuyên

UBND thành ph Long Xuyên

Mỹ Bình, Mỹ Long, Mỹ Xuyên, Đông Xuyên, Mỹ Hòa, Mỹ Phước, M Quý

Long Xuyên

Công trình giao thông, thủy lợi, khu tái định cư

282.520

98.000

 

 

Thu hồi đất theo điểm b, c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Quyết định số 363/QĐ-TTg ngày 23/3/2017 của Th tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đô thị Việt Nam.

- Quyết định số 2251/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh v Việc phê duyệt điều chỉnh dự án Nâng cấp đô thViệt Nam - Tiu dự án thành phố Long Xuyên.

Vay ODA của Ngân hàng Thế giới và đối ứng

9

Tạo quỹ đất bổ sung Khu tái định cư Tây Đại học mở rộng

UBND thành phố Long Xuyên

Mỹ Phước,Mỹ Hòa

Long Xuyên

Khu tái định cư

30.000

30.000

 

 

Thu hi đất theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Tờ trình số 295/TTr-UBND ngày 15/11/2018 của UBND thành phố Long Xuyên về việc ch trương tạo quỹ đất bổ sung Khu tái định cư Tây Đại học mrộng với quy mô 03 ha để b trí tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án Tuyến ni Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên.

- Quyết định số 2705/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 cửa UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chnh dự án Khu tái đnh cư Tây Đi hc mở rộng.

Tnh, thành phố

II

Th xã Tân Chân

 

 

 

 

51.000

32.048

 

 

 

 

 

10

Mở rộng Đường sau Sông Tiền ni bBắc Kênh Km5 (đoạn từ ngã tư Kênh Km2 đến bờ Bắc Kênh Km5)

UBND th xã Tân Châu

Long Sơn

Tân Châu

Công trình giao thông

51.000

32.048

 

 

Thu hồi đt theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 của UBND tnh về việc phê duyệt dự án đu tư xây dựng công trình Đường sau sông Tiền nối bBắc Kênh Km5 (đoạn từ ngã tư Kênh Km2 đến bBắc Kênh Km5).

Tnh, thị xã

III

Huyện An P

 

 

 

 

1.143

863

 

 

 

 

 

11

Tạo quỹ đất phía trước đồn biên phòng 933

UBND huyện An Phú

Long Bình

An Phú

Trụ sở cơ quan

1.143

863

 

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án To quỹ đất phía trước đồn Biên phòng 933.

(Phân kỳ đầu tư thực hiện trong giai đoạn 2018- 2019)

Tnh

IV

Huyện Châu Thành

 

 

 

 

316.096

306.375

 

 

 

 

 

12

Mở rộng Trường Phthông Vĩnh Nhuận

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dng và Khu vực phát triển đô thtỉnh An Giang

Vĩnh Nhuận

Châu Thành

Cơ sở giáo dục và đào tạo

11.739

2.018

 

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 1992/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường ph thông Vĩnh Nhuận.

Tnh

13

San lấp mặt bằng Khu công nghiệp Bình Hòa mở rộng

Ban Quản lý Khu kinh tế tnh An Giang

Bình Hòa

Châu Thành

Khu công nghiệp

303.800

303.800

 

 

Thu hồi đất theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 3134/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tnh về việc phê duyệt dự án San lp mặt bằng Khu công nghiệp Bình Hòa mở rộng.

(Phân kỳ đầu tư thực hiện trong giai đon 2016- 2021)

Tnh

14

Tạo quỹ đất đường ra đường tỉnh 941 cho khu nhà ở công nhân tại Khu công nghiệp Bình Hòa

Ban Qun lý Khu kinh tế tnh An Giang

Bình Hòa

Châu Thành

Công trình giao thông

557

557

 

 

Thu hi đất theo đim b khoản 3 Điều 62 Lut Đất đai.

Công văn số 251/VPUBND-KTN ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương cho phép thực hiện tạo quỹ đất đường ra đường tnh 941 cho khu nhà ở công nhân tại Khu công nghiệp Bình Hòa.

Tnh

V

Huyện Châu Phú

 

 

 

 

730

730

 

 

 

 

 

15

Văn phòng ấp Chánh Hưng

UBND huyện Châu Phú

Bình Long

Châu Phú

Trsở cơ quan

320

320

 

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Báo cáo số 769/BC-SKHĐT ngày 08/10/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Xây dựng văn phòng các ấp thuộc các xã trên địa bàn huyện Châu Phú. Theo đó, giai đoạn 2019-2020 tnh có b trí vốn để thực hiện đầu tư 03 n phòng ấp gồm: Chánh Hưng; Bình Lợi và Mỹ Trung.

Tnh

16

Văn phòng p Bình Lợi

UBND huyện Châu Phú

Bình Chánh

Châu Phú

Trụ sở cơ quan

300

300

 

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

17

Văn phòng p Mỹ Trung

UBND huyện Châu Phú

Mỹ Phú

Châu Phú

Trụ s cơ quan

110

110

 

 

Thu hi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

VI

Huyện ChMới

 

 

 

 

4.500

4.000

 

 

 

 

 

18

Trường Tiểu học B Kiến An (điểm chính)

UBND huyện Chợ Mi

Kiến An

Chợ Mi

Cơ sở giáo dục và đào tạo

2.000

2.000

 

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Trường Tiểu học B Kiến An (điểm chính).

(Phân kỳ đu tư thực hiện trong giai đoạn 2018- 2020)

Tnh, huyện

19

Mở rộng Trường Mu giáo Bình Phước Xuân điểm phụ (Bình Phú)

UBND huyện Chợ Mới

Bình Phước Xuân

Chợ Mới

Cơ sở giáo dục và đào tạo

2.500

2.000

 

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 4346/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND huyện Chợ Mi về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trường Mu giáo Bình Phước Xuân đim ph (Bình Phú).

Huyện

VII

Huyện Phú Tân

 

 

 

 

37.359

4.263

 

 

 

 

 

20

Kiên cố đê bờ Tây Thần Nông (Kênh Hòa nh - Kênh Phú Bình)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Tân

Phú Thành

Phú Tân

Công trình thủy lợi

23.650

400

 

 

Thu hi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 2021/QĐ-UĐND ngày 26/6/2018 của UBND huyện Phú Tân về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Kiên cđê bờ Tây Thần Nông (Kênh Hòa Bình - Kênh Phú Bình).

Huyện

21

Cầu Cái Vừng

BOT

Phú Lâm

Phú Tân

Công trình giao thông

13.709

3.863

 

 

Thu hồi đất theo đim b khon 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng cu Cái Vừng và Nâng cấp bến khách ngang sông Mương Lớn huyện Hồng Ngự, th xã Hồng Ng, tỉnh Đồng Tháp và huyện Phú Tân, tnh An Giang.

- Công văn số 447/UBND-KT ngày 26/4/2013 của UBND tỉnh An Giang về việc thng nhất vị trí, quy mô đầu tư dự án Cu Cái Vừng.

BOT

VIII

Huyện Thoại Sơn

 

 

 

 

7.200

3.714

 

 

 

 

 

22

Cầu Phú Hòa tuyến đường tnh 943

Ban Quản lý dự án đu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh An Giang

Phú Hòa

Thoại Sơn

Công trình giao thông

7.200

3.714

 

 

Thu hi đất theo đim b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 2593/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng ng trình cầu Phú Hòa tuyến đường tnh 943.

Tỉnh

IX

Huyện Tịnh Biên

 

 

 

 

4.054

4.054

 

 

 

 

 

23

Mở rộng Văn phòng ấp Tân Định

UBND huyện Tịnh Biên

Tân Lp

Tịnh Biên

Trụ sở cơ quan

100

100

 

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định s 1078/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của UBND tnh về việc phê duyệt chủ trương đu tư dự án Văn phòng ấp Tân Định.

Tnh, huyện

24

Mở rộng Văn phòng p An Lợi

UBND huyện Tịnh Biên

An Hảo

Tịnh Biên

Trụ sở cơ quan

89

89

 

 

Thu hi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 16/1/2018 ca UBND tỉnh về việc phê duyệt chtrương đầu tư dự án Văn phòng p An Lợi.

Tnh, huyện

25

Mở rộng Trường Mầm non Hoa Mai điểm chỉnh mới

UBND huyện Tịnh Biên

Tân Lợi

Tịnh Biên

Cơ sở giáo dục và đào tạo

3.865

3.865

 

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 3236/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trưng Mm non Hoa Mai điểm chính mới.

(Phân kỳ đu tư thực hiện trong giai đoạn 2017- 2019)

Tnh, huyện

C

DỰ ÁN SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ (KHÔNG CÓ THU HỒI ĐẤT)

683.852

 

466.438

25.000

 

 

 

I

Tnh phLong Xuyên

 

 

 

 

99.000

 

99.000

 

 

 

 

1

To quỹ đất xây dựng Tri tm giam mới thuộc Công an tỉnh An Giang

Công an tỉnh An Giang

Bình Đức

Long Xuyên

Công trình an ninh

99.000

 

99.000

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo đim b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Công văn số 3258/VPUBND-KTTH ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh về việc thống nhất quy mô, v trí và tạo quỹ đất theo hình thức nhn chuyển nhượng đthực hiện dự án đầu tư xây dựng Trại tạm giam Công an tỉnh.

Tỉnh

II

Thành phố Châu Đốc

 

 

 

 

107.258

 

90.069

 

 

 

 

2

Cơ sở giết mgia súc - gia cầm tp trung thành phố Châu Đốc

Công ty TNHH MTV Thành Đt Châu Đốc

Vĩnh Châu

Châu Đốc

Sản xuất kinh doanh

40.156

 

32.242

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khon 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư số 1763/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Thành Đạt Châu Đốc đầu tư dự án Cơ sở giết mổ gia súc - gia cầm tập trung thành phố Châu Đốc.

Doanh nghiệp

3

Chi nhánh Trường Đào tạo lái xe đng bằng - Cửa hàng xăng dầu

Công ty TNHH Đào tạo lái xe đồng bằng

Núi Sam

Châu Đốc

Sản xuất kinh doanh

40.000

 

40.000

 

Chuyển mc đích sử dụng đất trng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chtrương đầu tư s 3431/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Đào to lái xe đồng bằng đầu tư dự án Chi nhánh Trường Đào tạo lái xe đồng bng - Cửa hàng xăng dầu.

Doanh nghiệp

4

Chi nhánh trực thuộc Trường Kỹ thuật nghiệp vụ giao thông vận tải An Giang tại thành phChâu Đốc

Trường Kỹ thuật nghiệp vụ giao thông vận tải An Giang

Châu Phú B

Châu Đốc

Sản xuất kinh doanh

27.102

 

17.827

 

Chuyn mục đich sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Quyết định số 72/QĐ-TrKTNV ngày 16/8/2018 của Trường Kỹ thuật nghiệp vgiao thông vận tải An Giang về việc phê duyệt dự án Chi nhánh trực thuộc Trường Kỹ thuật nghiệp vụ giao thông vận tải An Giang tại thành phố Châu Đốc.

- Công văn s1865/UBND-KTN ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Chi nhánh trc thuộc Trường Kỹ thuật nghiệp vụ giao thông vn tải An Giang

Doanh nghiệp

III

Thị xã Tân Châu

 

 

 

 

3.324

 

3.324

 

 

 

 

5

Cửa hàng xăng dầu Tân An

Công ty TNHH MTV Xăng dầu An Giang

Tân An

Tân Châu

Sản xuất kinh doanh

3.324

 

3.324

 

Chuyển mục đich sử dụng đất trồng a theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua ti Nghquyết Số 14/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 với diện tích sử dụng đất trng lúa 1.505 m2. Nay có điều chnh tăng diện tích sử dụng đất trng lúa từ 1.505 m2 lên 3.324 m2 nên đăng ký thông qua lại.

- Quyết định điều chỉnh chủ trương đu tư số 1902/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh về việc điều chnh tăng quy mô t 1.505 m2 thành 3.324 m2 dự án Cửa hàng xăng dầu Tân An của Công ty TNHH MTV Xăng dầu An Giang.

Doanh nghiệp

IV

Huyện Châu Phú

 

 

 

 

10.920

 

10.920

 

 

 

 

6

Phòng khám đa khoa Huỳnh Trung Dũng

Công ty TNHH MTV Huỳnh Trung Dũng

Vĩnh Thạnh Trung

Châu Phú

Sản xuất kinh doanh

2.913

 

2.913

 

Chuyn mục đich sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ tơng đầu tư s 1968/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Huỳnh Trung Dũng đầu tư dự án Phòng khám đa khoa Huỳnh Trung Dũng.

Doanh nghiệp

7

Trường THCS Ô Long Vĩ điểm chính (Long Định)

UBND huyện Châu Phú

Ô Long Vĩ

Châu Phú

Cơ sở giáo dục và đào tạo

8.007

 

8.007

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Dự án đã được HĐND tnh thông qua tại Nghquyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 tại ấp Long Định, xã Ô Long Vĩ. Nay có điều chỉnh v trí đầu tư nên đăng ký thông qua lai.

- Công văn số 3460/VPUBND-KGVX ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh về việc thng nhất điều chỉnh vị trí xây dựng công trình sang vị trí mới cũng thuộc ấp Long Định.

Tnh, huyện

V

Huyện Phú Tân

 

 

 

 

10.596

 

2.263

 

 

 

 

8

Xây dựng mới xưng đóng tàu và cấu kiện ni

Công ty TNHH MTV Nghĩa Nhân Phú Tân

Bình Thạnh Đông

Phú Tân

Sn xuất kinh doanh

10.596

 

2.263

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đt đai.

Quyết định chủ trương đầu tư s2583/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND tỉnh vviệc chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Nghĩa Nhân Phú Tân đầu tư dự án Xây dựng mới xưởng đóng tàu và cu kiện ni.

Doanh nghiệp

VI

Huyện Ch Mi

 

 

 

 

7.812

 

7.812

 

 

 

 

9

Trung tâm sát hạch loại 3

Công ty TNHH Đào tạo lái xe đng bằng

Long Điền A

Chợ Mới

Sản xuất kinh doanh

7.812

 

7.812

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo đim b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chtrương đầu số 2265/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của UBNĐ tnh về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Đào tạo lái xe đồng bằng đầu tư dự án Trung tâm sát hạch loại 3.

Doanh nghiệp

VII

Huyện Tịnh Biên

 

 

 

 

224.096

 

45.572

25.000

 

 

 

10

Hệ thống cp nước khu du lịch Núi Cấm

Công ty Cổ phần Điện nước An Giang

An Hảo

Tnh Biên

Sản xuất kinh doanh

8.396

 

6.910

 

Chuyn mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đt đai.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư s0153368836 do Sở Kế hoạch và Đầu tư chng nhận thay đi ngày 19/7/2018 cho Công ty Cổ phn Điện nước An Giang thực hiện dự án Hệ thống cấp nước khu du lịch Núi Cấm.

Doanh nghiệp

11

Công viên trò chơi

Công ty Cổ phần Phát triển du lịch An Giang

An Hảo

Tịnh Biên

Sản xuất kinh doanh

215.700

 

38.662

25.000

Chuyển mục đích sử dụng đất trng lúa, đất rừng phòng hộ theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua ti Nghị quyết s14/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 với diện tích sử dụng đất trồng lúa là 8.662 m2, đất rng phòng bộ 6.100 m2. Nay có điều chỉnh tăng diện tích sử dụng đất trồng lúa từ 8.662 m2 lên 38.662 m2, đất rừng phòng hộ từ 6.100 m2 tên 25.000 m2 nên đăng ký thông qua lại.

- Quyết định điều chỉnh chtrương đầu tư số 3638/QĐ-UBND ngày 06/12/2017 của UBND tnh về việc điều chỉnh quy mô dự án Công viên trò chơi ca Công ty Cổ phần Phát triển du lịch An Giang.

Doanh nghiệp

VIII

Huyện Thoại Sơn

 

 

 

 

205.630

 

192.262

 

 

 

 

12

Nhà máy sn xuất xăng sinh học E5 và E10

Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu

Định Thành

Thoại Sơn

Sản xuất kinh doanh

34.600

 

29.232

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư số 2150/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty Cphần Thương mại Đu tư Dầu khí Nam Sông Hậu đu tư dự án Nhà máy sn xuất xăng sinh học E5 và E10.

Doanh nghiệp

13

Khu đô thị thtrấn Núi Sập 1

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển bất động sản TNR Holdings Việt Nam

Núi Sập

Thoại Sơn

Sản xuất kinh doanh

95.000

 

91.000

 

Chuyn mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư số 1527/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 ca UBND tnh về việc chấp thuận cho Công ty cphần Đầu tư Phát triển bất động sản TNR Holdings Việt Nam đầu tư dự án Khu đô thị thị trấn Núi Sập 1.

Doanh nghiệp

14

Khu đô thị thị trấn Núi Sập 2

Công ty Cphần Đầu tư Phát triển bt động sản TNR Holdings Việt Nam

Núi Sập

Thoại Sơn

Sản xuất kinh doanh

75.000

 

71.000

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trng lúa theo đim b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư số 1528/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty Cphần Đầu tư Phát triển bất động sản TNR Holdings Việt Nam đầu tư dự án Khu đô thị thị trấn Núi Sập 2.

Doanh nghiệp

15

Nâng cấp hệ thống cp nước thị trấn Óc Eo và tuyến ng liên xã Vọng Đông

Công ty Cổ phần Điện nưc An Giang

Vọng Đông

Thoại Sơn

Công trình cấp nước

1.030

 

1.030

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đt đai.

Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu dự án Nâng cấp hệ thng cấp nước thị trấn Óc Eo và tuyến ng liên xã Vọng Đông.

Tỉnh, doanh nghiệp

IX

Huyện Tri Tôn

 

 

 

 

15.216

 

15.216

 

 

 

 

16

Chi nhánh công ty TNHH Thương mại xăng dầu Nam Thành Kiên Giang tại An Giang - Cửa hàng số 9

Công ty TNHH Thương mại xăng dầu Nam Thành Kiên Giang

An Tức

Tri Tôn

Sản xuất kinh doanh

4.273

 

4.273

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư s 2261/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty TNKH Thương mại xăng dầu Nam Thành Kiên Giang đầu tư dự án Chi nhánh Công ty TNHH Thương mi xăng dầu Nam Thành Kiên Giang tại An Giang - Cửa hàng số 9.

Doanh nghiệp

17

Kho xăng dầu Hồng Tuyết Phương

Công ty TNHH Hồng Tuyết Phương

Núi Tô

Tri Tôn

Sn xuất kinh doanh

6.586

 

6.586

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng a theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư s2403/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh về việc chấp thun cho Công ty TNHH Hng Tuyết Phương đầu tư dự án Kho xăng dầu Hng Tuyết Phương.

Doanh nghiệp

18

Cửa hàng xăng dầu Núi Tô

Công ty TNHH MTV Xăng dầu An Giang

TT. Tri Tôn

Tri Tôn

Sản xuất kinh doanh

4.357

 

4.357

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 vi diện tích sử dụng đất trng lúa là 1.697 m2. Nay có điều chỉnh tăng diện tích sử dụng đt trng lúa t 1.697 m2 n 4.357 m2 nên đăng ký thông qua lại.

- Quyết định điều chỉnh chtrương đầu tư s1904/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 cửa UBND tỉnh về việc điều chỉnh tăng quy mô từ 1.697 m2 thành 4.357 m2 dự án Ca hàng xăng dầu Núi Tô của Công ty TNHH MTV Xăng dầu An Giang.

Doanh nghiệp

TỔNG CỘNG (A+B+C)=40+25+18=83 dự án

 

 

 

2.745.528

1.386.365

703.744

25.000

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu30/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2018
Ngày hiệu lực17/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 30/2018/NQ-HĐND Danh mục dự án có thu hồi đất sử dụng đất trồng An Giang


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 30/2018/NQ-HĐND Danh mục dự án có thu hồi đất sử dụng đất trồng An Giang
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu30/2018/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
     Người kýVõ Anh Kiệt
     Ngày ban hành07/12/2018
     Ngày hiệu lực17/12/2018
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBất động sản
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật2 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 30/2018/NQ-HĐND Danh mục dự án có thu hồi đất sử dụng đất trồng An Giang

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 30/2018/NQ-HĐND Danh mục dự án có thu hồi đất sử dụng đất trồng An Giang