Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND hủy bỏ dự án có thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi danh mục dự án có thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND danh mục dự án sử dụng đất trồng lúa An Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2019/NQ-HĐND

An Giang, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

HỦY BỎ DỰ ÁN CÓ THU HỒI ĐẤT, SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN CÓ THU HỒI ĐẤT, SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 368/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết hủy bỏ dự án có thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi, bổ sung Danh mục dự án có thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hủy bỏ 08 dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2016 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 (danh mục kèm theo).

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018.

Bổ sung vào Danh mục 58 dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng năm 2019 (danh mục kèm theo):

1. Dự án có thu hồi đất: Gồm 32 dự án với tổng diện tính thu hồi là 1.636.125m2 (Một triệu sáu trăm ba mươi sáu nghìn một trăm hai mươi lăm mét vuông). Trong đó, có sử dụng đất trồng lúa là 169.939m2 (Một trăm sáu mươi chín nghìn chín trăm ba mươi chín mét vuông).

2. Dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng (không thu hồi đất): Gồm 26 dự án với tổng diện tích sử dụng đất trồng lúa là 750.299m2 (Bảy trăm năm mươi nghìn hai trăm chín mươi chín mét vuông) và đất rừng đặc dụng là 7.000m2 (Bảy nghìn mét vuông):

a) Điều chỉnh 02 dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX kỳ họp thứ 3 thông qua tại Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 về ban hành danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017 như sau:

- Bổ sung diện tích sử dụng đất rừng đặc dụng 7.000 m2 vào dự án Khu du lịch văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ - Cáp treo Núi Sam;

- Dự án Chợ và khu dân cư xã An Thạnh Trung tăng diện tích sử dụng đất trồng lúa từ 48.510 m2 thành 59.124 m2 (tăng 10.614m2).

b) Điều chỉnh 01 dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX kỳ họp thứ 6 thông qua tại Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 về ban hành danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2018 như sau: Bổ sung diện tích sử dụng đất trồng lúa 20.000m2 vào dự án Cáp treo Núi Cấm.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thực hiện Điều 1 và Điều 2 Nghị Quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu – UBTVQH;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể - VPCP;
- Kiểm toán Nhà nước Khu vực IX;
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng: TU, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cơ quan thường trú TTXVN tại AG, Báo Nhân dân tại AG, Truyền hình Quốc hội tại tỉnh Kiên Giang, Báo An Giang, Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang;
- Website tỉnh, Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, Phòng Tổng hợp-Ng.

CHỦ TỊCH
Võ Anh Kiệt

 

DANH MỤC

DỰ ÁN CÓ THU HỒI ĐẤT VÀ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2016 BỊ HỦY BỎ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Xã, phường, thị trấn

Huyện, thị xã, thành phố

Quy mô dự án (m2)

Diện tích thu hồi đất (m2)

Diện tích sử dụng đất trồng lúa (m2)

I

DỰ ÁN CÓ THU HỒI ĐẤT VÀ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA

 

 

1,612

1,612

1,612

1

Cổng chào huyện Tịnh Biên

UBND huyện Tịnh Biên

Nhơn Hưng

Tịnh Biên

1,612

1,612

1,612

II

DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA (KHÔNG THU HỒI ĐẤT)

 

 

148,118

0

64,145

1

Khu thương mại dịch vụ và dân cư Mỹ Thới

Công ty TNHH Đầu tư và chế biến lương thực Thiên Ngọc

Mỹ Thới

Long Xuyên

104,400

0

47,692

2

Khu tổ chức hội nghị và tiệc cưới – vui chơi giải trí – thể dục thể thao Kim Thịnh

DNTH Kim Thịnh Châu Đốc

Vĩnh Mỹ

Châu Đốc

31,905

0

4,640

3

Lộ ra 471PT, 474PT trạm 110/22kV Phú Tân

Công ty Điện lực An Giang

Tân Hòa, Phú Hưng, Phú Mỹ

Phú Tân

1,743

0

1,743

5

Trường Mẫu giáo Kiến Thành (điểm chính mới)

UBND huyện Chợ Mới

Kiến Thành

Chợ Mới

3,000

0

3,000

6

Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Kiến Thành

UBND huyện Chợ Mới

Kiến Thành

Chợ Mới

1,500

0

1,500

7

Lộ ra máy 1T TBA 110/22kV Chợ Mới (giai đoạn 1)

Công ty Điện lực An Giang

Long Điền A, Long Điền B

Chợ Mới

570

0

570

 

Tổng cộng: 08 dự án

 

 

 

149,730

1,612

65,757

 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN CÓ THU HỒI ĐẤT VÀ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

TT

Tên công trình dự án

Chủ đầu tư

Xã, phường, thị trấn

Mục đích sử dụng đất

Quy mô dự án (m2)

Diện tích có thu hồi đất (m2)

Diện tích sử dụng đất trồng lúa (m2)

Diện tích sử dụng đất rừng đặc dụng (m2)

Căn cứ pháp lý thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng

Cơ sở pháp lý để triển khai dự án

Nguồn vốn

A

DỰ ÁN CÓ THU HỒI ĐẤT

4,746,078

1,636,125

169,939

0

 

 

 

I

Thành phố Long Xuyên

 

 

 

83,084

51,898

6,527

0

 

 

 

1

Kè chống sạt lở sông Hậu đoạn từ Cần Xây - Nhà máy thủy sản Giang Long

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang

Bình Đức

Công trình thủy lợi

3,172

3,172

0

0

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 14/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ đầu tư các dự án xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông, bờ biển tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, tại An Giang đầu tư dự án Kè chống sạt lở sông Hậu đoạn từ Cần Xây - Nhà máy thủy sản Giang Long, sử dụng nguồn vốn do Trung ương hỗ trợ 55 tỷ đồng.
- Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh về việc tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông hậu tại khu vực bến đò Cần Xây, phường Bình Đức.

Trung ương

2

Nâng cấp mở rộng đường Ngô Văn Sở

UBND thành phố Long Xuyên

Đông Xuyên

Công trình giao thông

875

572

0

0

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 1081/QĐ-UBND ngày 16/10/2015 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp mở rộng đường Ngô Văn Sở.
(Phân kỳ đầu tư thực hiện trong giai đoạn 2018-2020)

Thành phố

3

Mở rộng Đường Nguyễn Gia Thiều

UBND thành phố Long Xuyên

Mỹ Quý

Công trình giao thông

1,820

718

0

0

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 3361/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường Nguyễn Gia Thiều (mở rộng).
(Phân kỳ đầu tư thực hiện trong giai đoạn 2018-2021)

Thành phố

4

San lấp rạch Bà Ngọ

UBND thành phố Long Xuyên

Mỹ Quý

Công trình giao thông

7,554

1,048

0

0

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 3362/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình san lấp rạch Bà Ngọ.

(Phân kỳ đầu tư thực hiện trong giai đoạn 2018-2021)

Thành phố

5

San lấp rạch Xẻo Thoại

UBND thành phố Phong Xuyên

Mỹ Quý

Công trình giao thông

10,495

190

0

0

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 3370/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình san lấp rạch Xẻo Thoại.
(Phân kỳ đầu tư thực hiện trong giai đoạn 2018-2021)

Thành phố

6

San lấp rạch Gừa

UBND thành phố Long Xuyên

Mỹ Quý

Công trình giao thông

10,495

725

0

0

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 3004/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình san lấp rạch Gừa.

(Phân kỳ đầu tư thực hiện trong giai đoạn 2018-2021)

Thành phố

7

Mở rộng nâng cấp đường Cái Sao – Bờ hồ giai đoạn 2 (đoạn nhà máy Việt Ngư – cầu Sơn Trắng)

UBND thành phố Long Xuyên

Mỹ Thạnh

Công trình giao thông

5,600

2,400

2,400

0

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Thông báo số 159-TB/VPTU ngày 07/12/2018 của UBND thành phố Long Xuyên về việc thống nhất ghi vốn năm 2019 để đầu tư công trình Mở rộng nâng cấp đường Cái Sao – Bờ hồ giai đoạn 2 (đoạn nhà máy Việt Ngư – cầu Sơn Trắng)

Thành phố

8

Lộ ra tuyến 475, 477 Long Xuyên 2

Công ty Điện lực An Giang

Mỹ Hòa

Công trình điện lực

292

292

0

0

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Công văn số 4127/VPUBND-KTN ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh về việc thống nhất hướng tuyết đầu tư xây dựng Lộ ra tuyết 475, 477 Long Xuyên 2.

Doanh nghiệp

9

Đường giải thoát giao thông khu dân cư Nam Trà Ôn

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai

Bình Khánh

Công trình
giao thông

42,781

42,781

4,127

0

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Quyết định chủ trương đầu tư số 1264/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai đầu tư dự án Đường giải thoát giao thông khu dân cư Nam Trà Ôn.
- Thông báo số 191/TB-VPUBND ngày 15/5/2019 của  UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ tr
ương tạo quỹ đất thực hiện dự án Đường giải thoát giao thông khu dân cư Nam Trà Ôn theo cơ chế thu hồi đất.

Doanh nghiệp

II

Thành phố Châu Đốc

 

 

 

268

268

0

0

 

 

 

10

Lộ ra tuyến 472, 474, 476, 478 Châu Đốc

Công ty Điện lực An Giang

Vĩnh Mỹ, Châu Phú A và Vĩnh Châu

Công trình
điện lực

268

268

0

0

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Công văn số 4127/VPUBND-KTN ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh về việc thống nhất hướng tuyến đầu tư xây dựng Lộ ra tuyến 472, 474, 476, 478 Châu Đốc.

Doanh nghiệp

III

Thị xã Tân Châu

 

 

 

98,905

32,009

21,500

0

 

 

 

11

Hệ thống tưới tiêu phục vụ cho diện tích sản xuất bị ảnh hưởng sau khi lấp kênh Vĩnh An

UBND thị xã Tân Châu

Long Phú

Công trình
thủy lợi

67,256

360

0

0

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 7310/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND thị xã Tân Châu về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Hệ thống tưới tiêu phục vụ cho diện tích sản xuất bị ảnh hưởng sau khi lấp kênh Vĩnh An.

Thị xã

12

Tạo quỹ đất xây dựng hố xử lý nước thải khu vực chợ và tuyến dân cư Phú An A

UBND thị xã Tân Châu

Phú Vĩnh

Công trình xử
lý chất thải

1,100

1,100

0

0

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 6570/QĐ-UBND ngày 06/11/2018 của UBND thị xã Tân Châu về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Tạo quỹ đất xây dựng hố xử lý nước thải khu vực chợ và tuyến dân cư Phú An A.

Thị xã

13

Trường THPT Vĩnh Xương

Sở Giáo dục và Đào tạo

Vĩnh  Xương

Cơ sở giáo dục
đào tạo

9,049

9,049

0

0

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 2763A/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư công trình Trường THPT Vĩnh Xương.

Tỉnh

14

Đường ra chốt dân quân thuộc dự án Đường ra các chốt dân quân, chốt bộ đội biên phòng (giai đoạn II)

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Vĩnh Xương

Công trình giao thông

21,500

21,500

21,500

0

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Công văn số 6187/VPUBND-KTTH ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh về việc chấp thuận điều chỉnh vị trí dự án Đường ra chốt dân quân từ xã Phú Lộc về xã Vĩnh Xương.
- Quyết
định số 3132/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Đường ra các chốt dân quân, chốt bộ đội biên phòng (giai đoạn II).

Tỉnh

IV

Huyện An Phú

 

 

 

684,880

9,089

950

0

 

 

 

15

Nâng cấp mở rộng khẩn cấp đuờng tỉnh 957 thuộc tuyến đường tuần tra biên giới, kết hợp cứu nạn và đê bao. Hạng mục: công trình thoát nước trên tuyến

UBND huyện An Phú

Đa Phước, TT. An Phú, Vĩnh Hội Đông, Phú Hội, Nhơn Hội, Khánh Bình

Công trình
thoát n
ước

684,880

9,089

950

0

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 2716/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Nâng cấp mở rộng khẩn cấp đường tỉnh 957 thuộc tuyến đường tuần tra biên giới, kết hợp cứu nạn và đê bao. Hạng mục: công trình thoát nước trên tuyến.

Tỉnh

V

Huyện Chợ Mới

 

 

 

42,437

42,437

13,937

0

 

 

 

16

Nâng cấp tuyến đường ấp chiến lược

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực huyện Chợ Mới

Kiến Thành

Công trình
giao thông

34,500

34,500

6,000

0

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 4865/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp tuyến đường ấp chiến lược.

Huyện

17

Trạm 110kV KCN Hòa Bình và đường dây đấu nối

Tổng Công ty Điện lực miền Nam

Hòa Bình

Công trình
điện lực

7,937

7,937

7,937

0

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Quyết định số 306/QĐ-EVN SPC ngày 22/01/2019 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về vic phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Trạm 110kV KCN Hòa Bình và đường dây đấu nối.
- Công v
ăn số 698/SCT-QLNL ngày 19/4/2017 của Sở Công Thương về việc thống nhất vị trí đầu tư Trạm 110kV KCN Hòa Bình và đường dây đấu nối (được UBND tỉnh ủy quyền có ý kiến cho Tổng Công ty Điện lực miền Nam tại Công văn số 420/UBND-KTN ngày 20/3/2017).

Doanh nghiệp

VI

Huyện Phú Tân

 

 

 

121,696

21,034

20,884

0

 

 

 

18

Trường Tiểu học B Phú Thạnh điểm chính (Phú Cường A)

UBND huyện Phú Tân

Phú Thạnh

Cơ sở giáo dục và đào tạo

3,393

3,393

3,393

0

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Tiểu học B Phú Thạnh điểm chính (Phú Cường A).
(Phân kỳ
đầu tư thực hiện trong giai đoạn 2018-2020)

Tỉnh, huyện

19

Hệ thống thủy lợi phục vụ chuyển đổi cây trồng vùng Bình Tây 2

UBND huyện Phú Tân

Bình Thạnh Đông

Công trình thủy lợi

30,000

2,000

2,000

0

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 4901/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND huyện Phú Tân về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thủy lợi phục vụ chuyển đổi cây trồng vùng Bình Tây 2.

Tỉnh, huyện

20

Hệ thống thủy lợi phục vụ chuyển đổi cây trồng vùng ấp Phú Hiệp

UBND huyện Phú Tân

Chợ Vàm

Công trình thủy lợi

36,000

5,000

5,000

0

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 4902/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND huyện Phú Tân về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thủy lợi phục vụ chuyển đổi cây trồng vùng ấp Phú Hiệp.

Tỉnh, huyện

21

Cầu Mương Kinh - ĐT954

Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng công trình giao thông tỉnh An Giang

Phú An và Phú Thọ

Công trình giao thông

2,468

150

0

0

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Công văn số 1012/VPUBND-KTN ngày 06/3/2019 của UBND tỉnh về việc thống nhất bổ sung vốn đầu tư xây dựng dự án Cầu Mương Kinh - ĐT954 để đủ điều kiện chuyển tuyến đường này thành Quốc lộ 80B theo Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 15/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Tỉnh

22

Kiên cố đê bờ Nam kênh 26/3 (giai đoạn 1)

UBND huyện Phú Tân

Phú Hiệp

Công trình thủy lợi

42,000

4,000

4,000

0

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của UBND huyện Phú Tân về việc phân bổ kinh phí từ nguồn kinh phí hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ được tỉnh giao đđầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. Trong đó, năm 2019 phân bổ 6,4 tỷ đồng đđầu tư xây dựng công trình Kiên cố đê bờ Nam kênh 26/3 (giai đoạn 1).

Huyện

23

Mở mới, rải đá đường cộ nội đồng đất cô Út Nương

UBND huyện Phú Tân

Phú Lâm

Công trình giao thông

4,032

2,688

2,688

0

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 3215/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng năm 2019 sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh, theo đó năm 2019 tỉnh bố trí 1,2 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 03 công trình: Mở mới, rải đá đường cộ nội đồng đất cô Út Nương; Đường tiêu úng đa môn đến đường cộ ông Thiết; Đường cộ ông Thiết đến đìa Cá Rô.  
(Công trình xây dựng nông thôn mới n
ăm 2019)

Tỉnh

24

Đường tiêu úng đìa môn đến đường cộ ông Thiết

UBND huyện Phú Tân

Phú Lâm

Công trình giao thông

2,144

2,144

2,144

0

 

 

 

25

Đường cộ ông Thiết đến đìa Cá Rô

UBND huyện Phú Tân

Phú Lâm

Công trình giao thông

1,659

1,659

1,659

0

 

 

 

VII

Huyện Tịnh Biên

 

 

 

3,128,355

1,417,672

44,600

0

 

 

 

26

Nhà sinh hoạt cộng đồng Sóc Hào Sển

Ban Quản lý dự án đầu tý và xây dựng khu vực huyện Tịnh Biên

Nhơn Hưng

Công trình văn hóa

1,858

1,858

0

0

Thu hồi đất theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 5343/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Tịnh Biên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà sinh hoạt cộng đồng Sóc Hào Sển. (Phân kỳ đầu tý thực hiện trong giai đoạn 2018-2020)

Huyện

27

Đường tuần tra biên giới tỉnh An Giang (2014-2016)

Bộ Tư lệnh Quân khu 9

An Nông,
Tịnh Biên

Công trình
giao thông

381,497

44,600

44,600

0

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Công văn số 6056/VPUBND-KTN ngày 21/11/2018 của UBND tỉnh về việc chấp thuận tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho các đoạn điều chỉnh của dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh An Giang (2014-2016).

- Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 03/02/2018 của Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Đường tuần tra biên giới tỉnh An Giang (giai đoạn 2014-2016).

Vốn trái phiếu Chính phủ

28

Nhà máy điện mặt trời Sao Mai

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai

An Hảo

Công trình điện lực

2,745,000

1,371,214

0

0

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Quyết định chủ trương đầu tư số 3511/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Sao Mai.

- Thông báo số 191/TB-VPUBND ngày 15/5/2019 của  UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương tạo quỹ đất thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Sao Mai theo cơ chế thu hồi đất. 

Doanh nghiệp

VIII

Huyện Thoại Sõn

 

 

 

149,862

177

0

0

 

 

 

29

Nâng cấp, mở rộng tuyến Thoại Giang - Xã Diễu

UBND huyện Thoại Sơn

Bình Thành, Thoại Giang

Công trình giao thông

149,862

177

0

0

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Dự án đã được UBND tỉnh ban hành Thông báo số 609/TB-UBND ngày 18/11/2016 về thu hồi đất để thực hiện dự án với quy mô 149.685 m2. Nay dự án được điều chỉnh tăng quy mô từ 149.685 m2 thành 149.862 m2, tăng diện tích thu hồi đất 177 m2 nên đăng ký thông qua lại.

- Quyết định số 2594/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của  UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh tăng quy mô dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến Thoại Giang - Xã Diễu từ 149.685 m2 thành 149.862 m2 (tăng 177 m2). 

Tỉnh

IX

Huyện Tri Tôn

 

 

 

381,497

8,970

8,970

0

 

 

 

30

Đường tuần tra biên giới tỉnh An Giang (2014-2016)

Bộ Tư lệnh Quân khu 9

Lạc Quới, Vĩnh Gia

Công trình giao thông

381,497

8,970

8,970

0

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Công văn số 6056/VPUBND-KTN ngày 21/11/2018 của UBND tỉnh về việc chấp thuận tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho các đoạn điều chỉnh của dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh An Giang (2014-2016).

- Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 03/02/2018 của Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Đường tuần tra biên giới tỉnh An Giang (giai đoạn 2014-2016).

Vốn trái phiếu Chính phủ

X

Huyện Châu Thành

 

 

 

6,572

6,572

6,572

0

 

 

 

31

Đường dây 110kV Long Xuyên 2 - An Châu - Cái Dầu

Tổng Công ty Điện lực miền Nam

An Châu, Hòa Bình Thạnh, Bình Hòa, An Hòa

Công trình điện lực

6,572

6,572

6,572

0

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Quyết định số 327/QĐ-EVN SPC ngày 23/01/2019 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về vic phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đường dây 110kV Long Xuyên 2 - An Châu - Cái Dầu.

- Công văn số 1337/SCT-QLNL ngày 20/7/2017 của Sở Công Thương về việc thống nhất vị trí đầu tư Đường dây 110kV Long Xuyên 2 - An Châu - Cái Dầu (được UBND tỉnh ủy quyền có ý kiến cho Tổng Công ty Điện lực miền Nam tại Công văn số 552/UBND-KTN ngày 07/4/2017).

Doanh nghiệp

XI

Huyện Châu Phú

 

 

 

48,522

45,999

45,999

0

 

 

 

32

Khu tái định cư Đường tỉnh 945

UBND huyện Châu Phú

Đào Hữu Cảnh

Khu tái định cư

48,522

45,999

45,999

0

Thu hồi đất theo điểm c khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Công văn số 5025/VPUBND-KTN ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư để phục vụ cho việc giải phóng mặt bằng khu vực Đường tỉnh 945 và cho tạm ứng vốn ngân sách tỉnh để thực hiện đầu tư dự án.

Tỉnh

B

DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG (KHÔNG THU HỒI ĐẤT)

2.068.305

0

750.299

7,000

 

 

 

 

 

 

I

Thành phố Long Xuyên

 

 

 

255,459

0

144,936

0

 

 

 

1

Nhà xưởng may xuất nhập khẩu Đức Thành 3

Công ty TNHH May xuất nhập khẩu Đức Thành 3

Mỹ Hòa

Sản xuất
kinh doanh

12,736

0

12,736

0

Có sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 3386/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về việc chấp thuận điều chỉnh quy mô dự án Nhà xưởng may xuất nhập khẩu Đức Thành 3 của Công ty TNHH May xuất nhập khẩu Đức Thành 3.

Doanh nghiệp

2

Khu dân cư Xẻo  Trôm 3

Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang

Mỹ Phước

Sản xuất kinh doanh

112,771

0

69,200

0

Có sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư số 312/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang đầu tý dự án Khu dân cư Xẻo  Trôm 3.

Doanh nghiệp

3

Mở rộng Bệnh viện đa khoa Hạnh phúc

Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc

Mỹ Thới

Sản xuất kinh doanh

22,772

0

3,000

0

Có sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 05/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận điều chỉnh quy mô dự án Bệnh viện đa khoa Hạnh phúc của Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc từ 18.700 m2 thành 22.772 m2 (tăng 4.072 m2).

Doanh nghiệp

4

Khu thương mại dịch vụ và dân cư Mỹ Thới

Công ty TNHH Đầu tư và chế biến lương thực Thiên Ngọc

Mỹ Thới

Sản xuất kinh doanh

107,180

0

60,000

0

Có sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4140063343 được Sở Kế hoạch và Đầu tư chứng nhận thay đổi ngày 07/6/2019 cho Công ty TNHH Đầu tư và chế biến lương thực Thiên Ngọc đầu tư dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Mỹ Thới.

Doanh nghiệp

II

Thành phố Châu Đốc

 

 

 

211,414

0

83,844

7,000

 

 

 

5

Trung tâm Sát hạch lái xe loại 2

Công ty TNHH Đào tại lái xe Đồng Bằng

Vĩnh Mỹ

Sản xuất kinh doanh

35,844

0

35,844

0

Có sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 228/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư dự án Trung tâm sát hạch lái xe loại 2 của Công ty TNHH Đào tại lái xe Đồng Bằng.

Doanh nghiệp

6

Khu dịch vụ thương mại kết hợp văn hóa du lịch Núi Sam

Công ty Cổ phần Điện nước An Giang

Châu Phú A

Sản xuất kinh doanh

42,000

0

42,000

0

Có sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư số 453/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Điện nước An Giang đầu tư dự án Khu dịch vụ thương mại kết hợp n hóa du lịch Núi Sam. (Phân kỳ đầu tư thực hiện trong giai đoạn 2018-2025)

Doanh nghiệp

7

Khu du lịch văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ - Cáp treo Núi Sam

Công ty Cổ phần MGA Việt Nam

Núi Sam

Sản xuất kinh doanh

110,070

0

0

7,000

Có sử dụng đất rừng đặc dụng theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 với diện tích đất trồng lúa là 62.392 m2 và không sử dụng đất rừng đặc dụng. Nay dự án được điều chỉnh tăng quy mô từ 95.000 m2 thành 110.070 m2, trong đó có sử dụng đất rừng đặc dụng diện tích 7.000 m2 nên đăng ký thông qua.
- Quyết định điều chỉnh chủ tr
ương đầu tư số 582/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh quy mô dự án Khu du lịch văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ - Cáp treo Núi Sam của Công ty Cổ phần MGA Việt Nam từ 95.000 m2 thành 110.070 m2 (tăng 15.010 m2).

Doanh nghiệp

8

Khu vui chơi giải trí Hải Đến Châu Đốc

Công ty TNHH Dịch vụ du lịch và xây dựng Cẩm Loan

Vĩnh Mỹ

Sản xuất
kinh doanh

23,500

0

6,000

0

Có sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư số 1365/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Dịch vụ du lịch và xây dựng Cẩm Loan đầu tư dự án Khu vui chơi giải trí Hải Đến Châu Đốc.

Doanh nghiệp

III

Huyện Chợ Mới

 

 

 

324,279

0

181,743

0

 

 

 

9

Khu đô thị mới thị trấn Chợ Mới 1

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển bất động sản TNR Holdings Việt Nam

TT. Chợ Mới

Sản xuất kinh doanh

112,000

0

67,602

0

Có sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư số 1060/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển bất động sản TNR Holdings Việt Nam đầu tư dự án Khu đô thị mới thị trấn Chợ Mới 1.

Doanh nghiệp

10

Khu đô thị mới thị trấn Chợ Mới 2

Công ty Cổ phần Đầu tý Phát triển bất động sản TNR Holdings Việt Nam

TT. Chợ Mới

Sản xuất kinh doanh

99,800

0

57,070

0

Có sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư số 2513/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển bất động sản TNR Holdings Việt Nam đầu tư dự án Khu đô thị mới thị trấn Chợ Mới 2.

Doanh nghiệp

11

Cơ sở sấy lúa và bảo quản nông sản sau thu hoạch Nguyễn Cường Thịnh

Công ty TNHH Thương mại sản xuất Nguyễn Cường Thịnh

Hòa An

Sản xuất
kinh doanh

6,026

0

4,696

0

Có sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 670/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh quy mô dự án Cơ sở sấy lúa và bảo quản nông sản sau thu hoạch Nguyễn Cường Thịnh của Công ty TNHH Thương mại sản xuất Nguyễn Cường Thịnh.

Doanh nghiệp

12

Chợ và khu dân cư xã An Thạnh Trung

Công ty TNHH BOT Đầu tư khai thác chợ Tâm Nghĩa

An Thạnh Trung

Sản xuất kinh doanh

64,692

0

10,614

0

Có sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 với diện tích sử dụng đất trồng lúa là 48.510 m2. Nay dự án có điều chỉnh tăng quy mô từ 48.510 m2 lên 64.692 m2, trong đó tăng diện tích sử dụng đất trồng lúa 10.614 m2 nên đăng ký thông qua lại.

- Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1798/QĐ-UBND ngày 01/8/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh quy mô dự án Chợ và khu dân cư xã An Thạnh Trung của Công ty  TNHH BOT Đầu tý khai thác chợ Tâm Nghĩa từ 48.510 m2 thành 64.692 m2 (tăng 16.182 m2).

Doanh nghiệp

13

Nhà máy chế biến lương thực Hòa An 1

Công ty TNHH Lương thực Gạo Việt

Hòa An

Sản xuất
kinh doanh

13,701

0

13,701

0

Có sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư số 2893/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Lương thực Gạo Việt đầu tư dự án Nhà máy chế biến lương thực Hòa An 1.

Doanh nghiệp

14

Nhà máy xay xát lúa, gạo và kho bảo quản nông sản sau thu hoạch

Công ty Cổ phần Thực phẩm GAP

Hòa An

Sản xuất kinh doanh

10,874

0

10,874

0

Có sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 621/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự án Nhà máy xay xát lúa, gạo và kho bảo quản nông sản sau thu hoạch của Công ty Cổ phần Thực phẩm GAP.

Doanh nghiệp

15

Nhà máy sấy lúa và kho chứa lương thực Bền Linh

Công ty TNHH Lương thực Bền Linh

Hòa An

Sản xuất
kinh doanh

17,186

0

17,186

0

Có sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 791/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự án Nhà máy sấy lúa và kho chứa lương thực Bền Linh của Công ty TNHH Lương thực Bền Linh.

Doanh nghiệp

IV

Huyện Phú Tân

 

 

 

108,000

0

89,549

0

 

 

 

16

Khu đô thị mới thị trấn Phú Mỹ

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển bất động sản TNR Holdings Việt Nam

Phú Mỹ

Sản xuất kinh doanh

108,000

0

89,549

0

Có sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư số 2590/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển bất động sản TNR Holdings Việt Nam đầu tư dự án Khu đô thị mới thị trấn Phú Mỹ.

Doanh nghiệp

V

Huyện Tịnh Biên

 

 

 

825,000

0

64,696

0

 

 

 

17

Cáp treo Núi Cấm

Công ty Cổ phần Phát triển du lịch An Giang

An Hảo

Sản xuất
kinh doanh

225,000

0

20,000

0

Có sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 với diện tích sử dụng đất rừng phòng hộ là 50.000 m2. Nay dự án có điều chỉnh tăng quy mô từ 50.000 m2 lên 225.000 m2, trong đó tăng diện tích sử dụng đất trồng lúa 20.000 m2 nên đăng ký thông qua lại.

- Quyết định chủ trương đầu tư số 1088/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Phát triển du lịch An Giang đầu tư dự án Cáp treo Núi Cấm với quy mô 225.000 m2 tại xã An Hảo.

Doanh nghiệp

18

Nhà máy điện mặt trời Văn Giáo 1

Công ty Cổ phần Nhà máy điện mặt trời Văn Giáo

An Cư

Sản xuất kinh doanh

600,000

0

44,696

0

Có sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 487/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự án Nhà máy điện mặt trời Văn Giáo 1 của Công ty Cổ phần Nhà máy điện mặt trời Văn Giáo.

Doanh nghiệp

VI

Huyện Thoại Sơn

 

 

 

28,068

0

25,843

0

 

 

 

19

Khu dân cư chợ Kênh F (mở rộng)

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Hòa Hiệp

Định Thành

Sản xuất kinh doanh

15,692

0

13,467

0

Có sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư số 369/QĐ-UBND  ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh  về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Hòa Hiệp đầu tư dự án Khu dân cư chợ Kênh F (mở rộng).

Doanh nghiệp

20

Xây dựng cơ sở hạ tầng và khu dân cư chợ kênh H

DNTN Hoàng Nguyên

Định Thành

Sản xuất
kinh doanh

12,376

0

12,376

0

Có sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh số 5401356633 ngày 17/5/2019 được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp cho DNTN Hoàng Nguyên đầu tư dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng và khu dân cư chợ kênh H.

Doanh nghiệp

VII

Huyện Tri Tôn

 

 

 

35,162

0

35,162

0

 

 

 

21

Cửa hàng xăng dầu Phố Thị

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Phố Thị 365

Núi Tô

Sản xuất kinh doanh

2,375

0

2,375

0

Có sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ  trương đầu tư số 3237/QĐ-UBND  ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh  về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Phố Thị 365 đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu Phố Thị.

Doanh nghiệp

22

Nhà máy sản xuất gạch không nung Phú Phú Phát

Công ty TNHH MTV Phú Phú Phát

Lương An Trà

Sản xuất
kinh doanh

32,787

0

32,787

0

Có sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ  trương đầu tư số 1098/QĐ-UBND  ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh  về việc chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Phú Phú Phát đầu tư dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung Phú Phú Phát.

Doanh nghiệp

VIII

Huyện Châu Thành

 

 

 

280,923

0

124,526

0

 

 

 

23

Khu đô thị thị trấn An Châu 1

Công ty Cổ phần May - Diêm Sài Gòn

An Châu

Sản xuất kinh doanh

96,166

0

9,146

0

Có sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 130/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh quy mô, thông tin nhà đầu dự án Khu đô thị thị trấn An Châu 1 của Công ty Cổ phần May - Diêm Sài Gòn.

Doanh nghiệp

24

Khu đô thị thị trấn An Châu 2

Công ty Cổ phần May - Diêm Sài Gòn

An Châu

Sản xuất
kinh doanh

117,100

0

74,723

0

Có sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư số 132/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần May - Diêm Sài Gòn đầu tư dự án Khu đô thị thị trấn An Châu 2.

Doanh nghiệp

25

Khu dân cư và chợ Hòa Bình Thạnh

Công ty TNHH Xây dựng - thương mại - lắp đặt thiết bị an toàn 114

Hòa Bình Thạnh

Sản xuất kinh doanh

35,657

0

35,657

0

Có sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư số 3008/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Xây dựng - thương mại - lắp đặt thiết bị an toàn 114 đầu tư dự án Khu dân cư và chợ Hòa Bình Thạnh.

Doanh nghiệp

26

Nhà máy chế biến thủy sản P&H An Giang

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản P&H An Giang

An Châu

Sản xuất kinh doanh

32,000

0

5,000

0

Có sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư số 1369/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản P&H An Giang đầu tư dự án Nhà máy chế biến thủy sản P&H An Giang.

Doanh nghiệp

TỔNG (A+B) = 32+26= 58 dự án

 

 

6.814.383

1.636.125

920,238

7,000

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2019
Ngày hiệu lực22/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND danh mục dự án sử dụng đất trồng lúa An Giang


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND danh mục dự án sử dụng đất trồng lúa An Giang
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu02/2019/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
     Người kýVõ Anh Kiệt
     Ngày ban hành12/07/2019
     Ngày hiệu lực22/07/2019
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBất động sản
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND danh mục dự án sử dụng đất trồng lúa An Giang

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND danh mục dự án sử dụng đất trồng lúa An Giang

         • 12/07/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 22/07/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực