Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND sửa đổi Danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2018 kèm theo Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND sửa đổi Danh mục dự án có thu hồi đất An Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2018/NQ-HĐND

An Giang, ngày 19 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN CÓ THU HỒI ĐẤT VÀ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ NĂM 2018 BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 30/2017/NQ-HĐND NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 409/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2018 ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2018 ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017:

Bổ sung vào Danh mục 56 dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2018 (đính kèm danh mục):

1. Dự án có thu hồi đất (có sử dụng đất trồng lúa); Gồm 28 dự án với tổng diện tích thu hồi là 369.915 m2 (Ba trăm sáu mươi chín ngàn chín trăm mười lăm mét vuông). Trong đó, có sử dụng đất trồng lúa 327.210 m2 (Ba trăm hai mươi bảy ngàn hai trăm mười mét vuông).

2. Dự án có thu hồi đất (không sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ): Gồm 12 dự án với tổng diện tích thu hồi là 91.566 m2 (Chín mươi mốt ngàn năm trăm sáu mươi sáu mét vuông).

3. Dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ (không thu hồi đất): Gồm 16 dự án với tổng diện tích sử dụng đất trồng lúa là 177.183 m2 (Một trăm bảy mươi bảy ngàn một trăm tám mươi ba mét vuông), đất rừng phòng hộ 15.666 m2 (Mười lăm ngàn sáu trăm sáu mươi sáu mét vuông).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thực hiện Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 30 tháng 7 năm 2018.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên - Môi trường;
- Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể - VPCP;
- Kiểm toán Nhà nước Khu vực IX;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Thường trực: TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng: TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Thường trực: HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cơ quan thường trú TTXVN tại AG, Báo Nhân dân tại AG, Truyền hình Quốc hội tại Kiên Giang, Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang;
- Website tỉnh; Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu VT, Phòng Tổng hợp-Hùng.

CHỦ TỊCH
Võ Anh Kiệt

 

BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN CÓ THU HỒI ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

TT

Tên công trình, dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm

Mục đích sử dụng đất

Tổng diện tích (m2)

Diện tích cần thu hồi (m2)

Diện tích sử dụng đất trồng lúa (m2)

Diện tích sử dụng đất rừng phòng hộ (m2)

Căn cứ pháp lý thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa

Cơ sở để triển khai dự án

Nguồn vốn

Xã, phường, thị trấn

Huyện, thị xã, thành phố

A

DỰ ÁN CÓ THU HỒI ĐẤT VÀ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA

606.772

369.915

327.210

 

 

 

 

I

Thành phố Long Xuyên

 

 

 

 

69.312

69.312

50.441

 

 

 

 

1

Trụ sở hành chính xã Mỹ Hòa Hưng

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên

Mỹ Hòa Hưng

Long Xuyên

Trụ sở cơ quan

5.924

5.924

5.924

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai

Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Trụ sở hành chính xã Mỹ Hòa Hưng

Thành phố

2

Đường cặp rạch Mương Điểm (Bờ hữu)

UBND thành phố Long Xuyên

Mỹ Hòa

Long Xuyên

Công trình giao thông

3.541

3.541

3.541

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 2421/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Đường cặp rạch Mương Điểm (Bờ hữu).

(Phân kỳ đầu tư rà bố trí vốn thực hiện năm 2018- 2019).

Thành phố

3

Tuyến đường cặp rạch Trà Ôn

UBND thành phố Long Xuyên

Bình Khánh

Long Xuyên

Công trình giao thông

5.217

5.217

5.217

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 2064/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Tuyến đường cặp rạch Trà Ôn.

Thành phố

4

Nâng cấp, mở rộng hệ thống thủy lợi công nghệ cao vùng chuyên canh rau màu xã Mỹ Hòa Hưng

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên

Mỹ Hòa Hưng

Long Xuyên

Công trình thủy lợi

13.831

13.831

10.722

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 2306/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng hệ thống thủy lợi công nghệ cao vùng chuyên canh rau màu xã Mỹ Hòa Hưng.

Thành phố

5

Mở rộng Khu dân cư Đại đoàn kết sông Hồng

UBND thành phố Long Xuyên

Mỹ Hòa

Long Xuyên

Khu dân cư

4.347

4.347

4.347

 

- Thu hồi đất theo điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 1549/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Mở rộng Khu dân cư Đại đoàn kết sông Hồng.

Thành phố

6

Trụ sở UBND phường Mỹ Phước

UBND thành phố Long Xuyên

Mỹ Phước

Long Xuyên

Trụ sở cơ quan

1.452

1.452

690

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án có thu hồi đất (không sử dụng đất lúa) tại Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017. Nay đăng ký thông qua lại do dự án có sử dụng 690 m2 đất trồng lúa.

- Quyết định số 2040/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt dự án Trụ sở UBND phường Mỹ Phước.

Thành phố

7

Trung tâm Thương mại Vịnh Trà Long Xuyên

Công ty TNHH MTV Thương mại Vịnh Trà Long Xuyên

Mỹ Hòa

Long Xuyên

Trung tâm thương mại

35.000

35.000

20.000

 

- Thu hồi đất theo khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Công văn. số 274/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 17/01/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thủ tục thu hồi đất đối với dự án đầu tư Trung tâm Thương mại Vịnh Trà Long Xuyên

- Công văn số 2769/UBND-KT ngày 09/9/2011 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Thương mại Vịnh Trà Long Xuyên đầu tư dự án Trung tâm Thương mại Vịnh Trà Long Xuyên.

Doanh nghiệp

II

Thành phố Châu Đốc

 

 

 

 

32.721

32.721

32.721

 

 

 

 

8

Nâng cấp, mở rộng Trường Trung cấp nghề Châu Đốc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang

Châu Phú B

Châu Đốc

Cơ sở giáo dục và đào tạo

32.721

32.721

32.721

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai

Quyết định số 2318/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư Nâng cấp, mở rộng Trường Trung cấp nghề Châu Đốc.

Tỉnh

III

Huyện An Phú

 

 

 

 

105.920

104.814

88.206

 

 

 

 

9

Phân hiệu Trường THCS Đa Phước

UBND huyện An Phú

Đa Phước

An Phú

Cơ sở giáo dục và đào tạo

8.344

8.344

8.344

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND huyện An Phú về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Phân hiệu Trường THCS Đa Phước.

- Công văn số 44/HĐND-TT ngày 03/4/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thống nhất chủ trương triển khai trước công tác thu hồi đất và chuyển mục đích đất trồng lúa dự án Phân hiệu Trường THCS Đa Phước.

Huyện

10

Đường giao thông nông thôn xã Vĩnh Lộc

UBND huyện An Phú

Vĩnh Lộc

An Phú

Công trình giao thông

75.516

75.516

59.513

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nông thôn xã Vĩnh Lộc.

- Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nông thôn xã Vĩnh Lộc.

(Phân kỳ đầu tư thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2020)

Tỉnh, huyện

11

Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020

Sở Công Thương

Khánh Bình, Nhơn Hội, Phú Hữu

An Phú

Công trình năng lượng

1.880

774

169

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức dự án đầu tư xây dựng cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020.

- Quyết định số 3027/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh An Giang giai đoạn 2016- 2020.

(Phân kỳ đầu tư thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2020)

Trung ương, tỉnh

12

Cầu Vĩnh Lộc

BOT

An Phú, Vĩnh Lộc

An Phú

Công trình giao thông

20.180

20.180

20.180

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 3634/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cầu Vĩnh Lộc.

BOT

IV

Huyện Châu Phú

 

 

 

 

212.403

1.100

1.100

 

 

 

 

13

Tiểu dự án giải phóng mặt bằng dự án kiên cố hóa Quốc lộ 91 đoạn qua địa phận tỉnh An Giang. Hạng mục: 05 trụ điện

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị An Giang

Bình Mỹ

Châu Phú

Công trình giao thông

212.403

1.100

1.100

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh tiểu dự án giải phóng mặt bằng dự án kiên cố hóa Quốc lộ 91 đoạn qua địa phận tỉnh An Giang.

Tỉnh

V

Huyện Chợ Mới

 

 

 

 

35.994

24.654

24.654

 

 

 

 

14

Nâng cấp, mở rộng Trường Trung cấp nghề Chợ Mới

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang

Mỹ Luông

Chợ Mới

Cơ sở giáo dục và đào tạo

30.994

19.654

19.654

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 1699/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng Trường Trung cấp nghề Chợ Mới.

(Phân kỳ đầu tư thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2020)

Tỉnh, huyện

15

Đường vào Trường Mẫu giáo Kiến Thành

UBND huyện Chợ Mới

Kiến Thành

Chợ Mới

Công trình giao thông

5.000

5.000

5.000

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa với diện tích 3.100 m2 tại Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017. Nay điều chỉnh tăng diện tích thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa từ 3.100 m2 lên 5.000 m2, nên đăng ký thông qua lại.

- Quyết định số 2459/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường mẫu giáo Kiến Thành.

Tỉnh, huyện

VI

Huyện Phú Tân

 

 

 

 

18.233

6.574

6.574

 

 

 

 

16

Trường Mẫu giáo Bình Thạnh Đông điểm phụ 1 (Bình Trung 2)

UBND huyện Phú Tân

Bình Thạnh Đông

Phú Tân

Cơ sở giáo dục và đào tạo

2.000

2.000

2.000

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai,

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Mẫu giáo Bình Thạnh Đông điểm phụ 1 (Bình Trung 2)

(Công trình xây dựng Nông thôn mới năm 2018).

Tỉnh, huyện

17

Trường Tiểu học A Phú Hưng điểm chính mới (Hưng Thới 2)

UBND huyện Phú Tân

Phú Hưng

Phú Tân

Cơ sở giáo dục và đào tạo

6.569

2.600

2.600

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Tiểu học A Phú Hưng điểm chính mới (Hưng Thới 2). (Phân kỳ đầu tư và bố trí vốn thực hiện năm 2018).

Tỉnh, huyện

18

Trường Trung học cơ sở Bình Thạnh Đông

UBND huyện Phú Tân

Bình Thạnh Đông

Phú Tân

Cơ sở giáo dục và đào tạo

9.664

1.974

1.974

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Trung học cơ sở Bình Thạnh Đông. (Phân kỳ đầu tư và bố trí vốn thực hiện năm 2018).

Tỉnh, huyện

VII

Huyện Tịnh Biên

 

 

 

 

53.097

51.916

51.214

 

 

 

 

19

Văn phòng ấp Chơn Cô

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Tịnh Biên

An Cư

Tịnh Biên

Trụ sở cơ quan

217

124

124

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2018 trên địa bàn huyện Tịnh Biên. Trong đó, có đầu tư dự án Văn phòng ấp Chơn Cô.

Tỉnh, huyện

20

Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020

Sở Công Thương

An Phú, Nhơn Hưng, Tịnh Biên, Thới Sơn

Tịnh Biên

Công trình năng lượng

1.880

792

90

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức dự án đầu tư xây dựng cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020.

- Quyết định số 3027/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh An Giang giai đoạn 2016- 2020.

(Phân kỳ đầu tư thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2020)

Trung ương, tỉnh

21

Xây dựng hệ thống thủy lợi vùng cao thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp cho đồng bào vùng Bảy Núi

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn An Giang

Toàn huyện

Tịnh Biên

Công trình thủy lợi

51.000

51.000

51.000

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Công văn số 39/HĐND-TT ngày 22/3/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thống nhất việc chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống thủy lợi vùng cao thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp cho đồng bào vùng Bảy Núi.

Trung ương, tỉnh

VIII

Huyện Thoại Sơn

 

 

 

 

65.949

65.731

59.206

 

 

 

 

22

Trường Mẫu giáo An Bình điểm phụ (Phú Bình)

UBND huyện Thoại Sơn

An Bình

Thoại Sơn

Cơ sở giáo dục và đào tạo

1.819

1.819

1.653

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Quyết định số 5861/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của UBND huyện Thoại Sơn về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Mẫu giáo An Bình điểm phụ (Phú Bình).

- Công văn số 46/HĐND-TT ngày 03/4/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thống nhất chủ trương triển khai trước công tác thu hồi đất và chuyển mục đích đất trồng lúa dự án Trường Mẫu giáo An Bình điểm phụ (Phú Bình).

Huyện

23

Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Thoại Giang

UBND huyện Thoại Sơn

Thoại Giang

Thoại Sơn

Trụ sở cơ quan

4.747

4.529

4.529

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Quyết định số 2336/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Thoại Giang.

- Công văn số 46/HĐND-TT ngày 03/4/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thống nhất chủ trương triển khai trước công tác thu hồi đất và chuyển mục đích đất trồng lúa dự án Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Thoại Giang

Tỉnh, huyện

24

Bệnh viện Y học cổ truyền An Giang

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị An Giang

Định Thành

Thoại Sơn

Công trình y tế

46.130

46.130

39.771

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 38 Luật Đất đai.

- Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa với diện tích 15.066 m2 tại Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017. Nay có điều chỉnh từng diện tích thu hồi đất từ 15.066 m2 lên 46.130 m2, sử dụng đất trồng lúa từ 15.066 m2 lên 39.771 m2 và thay đổi địa điểm đầu tư từ phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên thành xã Định Thành, huyện Thoại Sơn nên đăng ký thông qua lại.

- Thông báo số 51-TB/BCSĐ ngày 20/6/2018 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh thống nhất thực hiện tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng Bệnh viện Y học Cổ truyền tại xã Định Thành, huyện Thoại Sơn.

Tỉnh

25

Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Thoại Sơn

UBND huyện Thoại Sơn

Núi Sập

Thoại Sơn

Trụ sở cơ quan

13.253

13.253

13.253

 

- Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Thoại Sơn.

Tỉnh, huyện

VIII

Huyện Tri Tôn

 

 

 

 

13.094

13.094

13.094

 

 

 

 

26

Nâng cấp trạm bơm cấp 1, kênh chính - Trạm bơm An Bình, Núi Nước, Hạng mục: Kênh chính, cống tiêu, bậc nước

UBND huyện Tri Tôn

Ba Chúc

Tri Tôn

Công trình thủy lợi

11.491

11.491

11.491

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa với diện tích 8.022 m2 tại Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017. Nay có điều chỉnh tăng diện tích thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa từ 8.022 m2 lên 11.491 m2, nên đăng ký thông qua lại.

- Quyết định số 6982A/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND huyện Tri Tôn về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Nâng cấp trạm bơm cấp 1, kênh chính

- Trạm bơm An Bình, Núi Nước. Hạng mục: Kênh chính, cống tiêu, bậc nước.

Huyện

27

Nâng cấp, mở rộng trạm bơm cấp II - Trạm bơm An Tức

UBND huyện Tri Tôn

An Tức

Tri Tôn

Công trình thủy lợi

137

137

137

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Quyết định số 2369/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 của UBND huyện Tri Tôn về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Nâng cấp, mở rộng trạm bơm cấp II - Trạm bơm An Tức.

- Quyết định số 6128/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 của UBND huyện Tri Tôn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nâng cấp, mở rộng trạm bom cấp II - Trạm bơm An Tức.

Huyện

28

Trạm phụ trạm bơm cấp I Lê Trì

UBND huyện Tri Tôn

Lê Trì

Tri Tôn

Công trình thủy lợi

1.466

1.466

1.466

 

- Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 của UBND huyện Tri Tôn về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình Trạm phụ trạm bơm cấp I Lê Trì

- Quyết định số 6220/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 của UBND huyện Tri Tôn về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình Trạm phụ trạm bơm cấp I Lê Trì.

Huyện

B

DỰ ÁN CÓ THU HỒI ĐẤT (KHÔNG CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ)

105.659

91.566

 

 

 

 

 

I

Thành phố Long Xuyên

 

 

 

 

62.507

62.507

 

 

 

 

 

1

Chống sạt lở sông Hậu

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn An Giang

Bình Khánh

Long Xuyên

Công trình thủy lợi

60.800

60.800

 

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Công văn số 38/HĐND-TT ngày 22/3/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thống nhất quyết định chủ trương đầu tư dự án Chống sạt lở sông Hậu.

- Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án có thu hồi đất với diện tích 14.600 m2 tại Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017. Nay có điều chỉnh tăng diện tích thu hồi đất từ 14.600 m2 lên 60.800 m2, nên đăng ký thông qua lại.

Tỉnh

2

Nâng cấp bến phà Trà Ôn

Công ty TNHH MTV phà An Giang

Bình Khánh, Mỹ Hòa Hưng

Long Xuyên

Công trình giao thông

1.707

1.707

 

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Công văn số 3742/VPUBND-KTN ngày 29/08/2017 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương cho công ty TNHH MTV phà An Giang đầu tư dự án Nâng cấp bến phà Trà Ôn.

- Báo cáo số 862/KQTĐ-SGTVT ngày 28/5/2018 của Sở Giao thông Vận tải về việc kết quả thẩm định thiết kế cơ sở công trình Nâng cấp bến phà Trà Ôn.

Doanh nghiệp

II

Thị xã Tân Châu

 

 

 

 

10.175

1.708

 

 

 

 

 

3

Bến khách ngang sông Đa Phước Châu Phong (Bờ Tân Châu)

BOT

Châu Phong

Tân Châu

Công trình giao thông

10.175

1.708

 

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề xuất dự án Bến khách ngang sông Đa Phước - Châu Phong

BOT

III

Huyện An Phú

 

 

 

 

10.582

9.852

 

 

 

 

 

4

Văn phòng ấp Tắc Trúc

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực huyện An Phú

Nhơn Hội

An Phú

Trụ sở cơ quan

113

113

 

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Quyết định số 1621/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND huyện An Phú về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Văn phòng ấp Tắc Trúc.

- Quyết định số 3290/QĐ-UBND ngày 30/9/2017 của UBND huyện An Phú về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Văn phòng ấp Tắc Trúc.

Huyện

5

Văn phòng ấp Vạt Lài

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực huyện An Phú

Khánh Bình

An Phú

Trụ sở cơ quan

94

94

 

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Quyết định số 1620/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND huyện An Phú về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Văn phòng ấp Vạt Lài.

- Quyết định số 3288/QĐ-UBND ngày 30/9/2017 của UBND huyện An Phú về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Văn phòng ấp Vạt Lài.

Huyện

6

Bến khách ngang sông Đa Phước - Châu Phong (Bờ An Phú)

BOT

Đa Phước

An Phú

Công trình giao thông

10.175

9.445

 

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề xuất dự án Bến khách ngang sông Đa Phước - Châu Phong.

BOT

7

Trạm quan trắc tài nguyên nước sông Hậu và Trạm quan trắc tài nguyên nước Châu Đốc thuộc dự án Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quốc Thái, Nhơn Hội

An Phú

Trụ sở cơ quan

200

200

 

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Quyết định số 771/QĐ-BTNMT ngày 12/4/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo khả thi dự án Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công.

- Quyết định số 1729/QĐ-BTNMT ngày 18/9/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công.

Trung ương

IV

Huyện Châu Phú

 

 

 

 

7.800

2.500

 

 

 

 

 

8

Láng nhựa đường Nam kênh Đình (đoạn từ Quốc lộ 91 - Kênh Đình)

UBND huyện Châu Phú

Bình Mỹ

Châu Phú

Công trình giao thông

7.800

2.500

 

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

- Quyết định số 3938/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng năm 2018 sử dụng nguồn vốn ngân sách do cấp tỉnh quản lý, trong đó có phân bổ vốn để đầu tư công trình Láng nhựa đường Nam kênh Đình (đoạn từ Quốc lộ 91 - Kênh Đình) trong năm 2018.

- Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND huyện Châu Phủ về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Láng nhựa đường Nam kênh Đình (đoạn từ Quốc lộ 91- Kênh Đình).

Tỉnh, huyện

V

Huyện Chợ Mới

 

 

 

 

21.505

13.300

 

 

 

 

 

9

Trường Trung học cơ sở Kiến An

UBND huyện Chợ Mới

Kiến An

Chợ Mới

Cơ sở giáo dục và đào tạo

11.205

3.000

 

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 2809/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở Kiến An.

Tỉnh, huyện

10

Kiểm soát lũ vùng đê bao Nam Vàm Nao. Hạng mục 7 cây cầu: Cầu An Bình - An Khương qua lộ 944; Cầu Bắc kênh Chà Và - Nối tuyến Long Điền A, B; Cầu Sóc Chét; Cầu Đồng Tân; Cầu Bà Quay; Cầu nối kênh Xáng và cầu Gãy, Cầu Gạch Xoài Ngoài

UBND huyện Chợ Mới

An Thạnh Trung; Long Điền B, Long Kiến, Long Giang, Mỹ Hội Đông, Tấn Mỹ, Bình Phước Xuân, Kiến Thành

Chợ Mới

Công trình thủy lợi

10.300

10.300

 

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 3495/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 4) dự án Kiểm soát lũ vùng đê bao Nam Vàm Nao.

Trung ương, tỉnh

VI

Huyện Thoại Sơn

 

 

 

 

1.385

1.385

 

 

 

 

 

11

Trụ sở UBND xã Vĩnh Khánh

UBND huyện Thoại Sơn

Vĩnh Khánh

Thoại Sơn

Trụ sở cơ quan

1.385

1.385

 

 

Thu hồi đất theo điểm a khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của UBND huyện Thoại Sơn về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Trụ sở UBND xã Vĩnh Khánh.

(Phân kỳ đầu tư và bố trí vốn thực hiện năm 2018).

Huyện

VII

Huyện Tri Tôn

 

 

 

 

1.880

314

 

 

 

 

 

12

Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020

Sở Công Thương

Lạc Quới, Vĩnh Gia

Tri Tôn

Công trình năng lượng

1.880

314

 

 

Thu hồi đất theo điểm b khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

 Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh tăng mức dự án đầu tư xây dựng cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020.

- Quyết định số 3027/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh An Giang giai đoạn 2016- 2020.

(Phân kỳ đầu tư thực hiện giai đoạn năm 2018 - 2020).

Trung ương, tỉnh

C

DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ (KHÔNG CÓ THU HỒI ĐẤT)

813.420

 

177.183

 

15.666

 

 

I

Thành phố Châu Đốc

 

 

 

 

1.473

 

1.473

 

 

 

 

1

Cửa hàng xăng dầu Hiếu Thảo

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hiếu Thảo Châu Đốc

Vĩnh Tế

Châu Đốc

Sản xuất kinh doanh

1.473

 

1.473

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư số 1017/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh về việc chấp nhận cho Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hiếu Thảo Châu Đốc đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu Hiếu Thảo.

Doanh nghiệp

II

Thị xã Tân Châu

 

 

 

 

1.505

 

1.505

 

 

 

 

2

Cửa hàng Xăng dầu Tân An

Công ty TNHH MTV Xăng dầu An Giang

Tân An

Tân Châu

Sản xuất kinh doanh

1.505

 

1.505

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Quyết định chủ trương đầu tư số 492/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Xăng dầu An Giang đầu tư dự án Cửa hàng Xăng dầu Tân An.

- Công văn số 71/HĐND-TT ngày 07/6/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thống nhất chủ trương triển khai trước việc chuyển mục đích đất trồng lúa dự án Cửa hàng Xăng dầu Tân An.

Doanh nghiệp

III

Huyện An Phú

 

 

 

 

15.489

 

9.575

 

 

 

 

3

Cụm điểm tựa Phú Hữu/An Phú/An Giang (giai đoạn I)

Bộ Tư lệnh Quân khu 9

Phú Hữu

An Phú

Công trình quốc phòng

6.090

 

176

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Quyết định số 1932/QĐ-TM ngày 11/12/2017 của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cụm điểm tựa Phú Hữu/An Phú/An Giang (giai đoạn I).

- Công văn số 56/HĐND-TT ngày 07/5/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thống nhất chủ trương triển khai trước việc chuyển mục đích đất trồng lúa dự án Cụm điểm tựa Phú Hữu/An Phú/An Giang (giai đoạn I).

Trung ương

4

Cửa hàng xăng dầu Hạnh Phát

Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Hạnh Phát

Long Bình

An Phú

Sản xuất kinh doanh

9.399

 

9.399

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Quyết định chủ trương đầu tư số 134/QĐ- UBND ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Hạnh Phát đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu Hạnh Phát.

- Công văn số 71/HĐND-TT ngày 07/6/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thống nhất chủ trương triển khai trước việc chuyển mục đích đất trồng lúa dự án Cửa hàng Xăng dầu Hạnh Phát.

Doanh nghiệp

IV

Huyện Châu Thành

 

 

 

 

87.094

 

24.747

 

 

 

 

5

Vùng nuôi thủy sản

Công ty Cổ phần Thủy sản Hà Nội-Cần Thơ

Vĩnh Nhuận

Châu Thành

Sản xuất kinh doanh

87.094

 

24.747

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Quyết định chủ trương đầu tư số 458/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Thủy sản Hà Nội - Cần Thơ đầu tư dự án Vùng nuôi thủy sản.

- Công văn số 71/HĐND-TT ngày 07/6/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thống nhất chủ trương triển khai trước việc chuyển mục đích đất trồng lúa dự án vùng nuôi thủy sản.

Doanh nghiệp

V

Huyện Chợ Mới

 

 

 

 

46.821

 

45.673

 

 

 

 

6

Trồng nấm rơm sạch ứng dụng công nghệ cao

Công ty TNHH Phúc Anh

Long Điền B

Chợ Mới

Sản xuất kinh doanh

29.313

 

29.313

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư số 3237/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Phúc Anh đầu tư dự án Trồng nấm rơm sạch ứng dụng công nghệ cao.

Doanh nghiệp

7

Cửa hàng xăng dầu Kiều Giang

Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ xăng dầu Kiều Giang

Hòa Bình

Chợ Mới

Sản xuất kinh doanh

1.456

 

1.456

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Quyết định chủ trương đầu tư số 510/QĐ- UBND ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ xăng dầu Kiều Giang đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu Kiều Giang.

- Công văn số 71/HĐND-TT ngày 07/6/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thống nhất chủ trương triển khai trước việc chuyển mục đích đất trồng lúa dự án Cửa hàng xăng dầu Kiều Giang.

Doanh nghiệp

8

Nhà máy xay xát Phước Lợi II

Công ty TNHH xay xát Phước Lợi II

Hòa An

Chợ Mới

Sản xuất kinh doanh

6.052

 

4.904

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Quyết định chủ trương đầu tư số 3679/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty TNHH xay xát Phước Lợi lI đầu tư dự án Nhà máy xay xát Phước Lợi II.

- Công văn số 45/HĐND-TT ngày 03/4/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thống nhất chủ trương triển khai trước việc chuyển mục đích đất trồng lúa dự án Nhà máy xay xát Phước Lợi II.

Doanh nghiệp

9

Nhà máy sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật Phong Phú

Công ty TNHH Hóa sinh Phong Phú

Hòa Bình

Chợ Mới

Sản xuất kinh doanh

10.000

 

10.000

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 2951/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự án Nhà máy sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật Phong Phú.

- Công văn số 56/HĐND-TT ngày 07/5/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thống nhất chủ trương triển khai trước việc chuyển mục đích đất trồng lúa dự án Nhà máy sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật Phong Phú.

Doanh nghiệp

VI

Huyện Tịnh Biên

 

 

 

 

655.016

 

88.188

15.666

 

 

 

10

Trại heo giống công nghệ cao Việt Thắng An Giang 3

Công ty TNHH Giống - Chăn nuôi Việt Thắng An Giang

An Cư

Tịnh Biên

Sản xuất kinh doanh

377.874

 

78.286

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư số 2204/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Giống - Chăn nuôi Việt Thắng An Giang đầu tư dự án Trại heo giống công nghệ cao Việt Thắng An Giang 3.

Doanh nghiệp

11

Công trình phòng thủ khu vực núi Trà Sư

Lữ đoàn Công binh 25

Nhà Bàng

Tịnh Biên

Công trình quốc phòng

23.352

 

 

9.566

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Quyết định số 1153/QĐ-BQP ngày 12/4/2017 của Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt công trình phòng thủ khu vực núi Trà Sư.

- Công văn số 56/HĐND-TT ngày 07/5/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thống nhất chủ trương triển khai trước việc chuyển mục đích đất rừng phòng hộ Công trình phòng thủ khu vực núi Trà Sư.

Trung ương

12

Công viên trò chơi

Công ty Cổ phần Phát triển du lịch An Giang

An Hảo

Tịnh Biên

Sản xuất kinh doanh

251.700

 

8.662

6.100

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 3638/QĐ-UBND ngày 06/12/2017 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự án Công viên trò chơi.

- Công văn số 56/HĐND-TT ngày 07/5/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thống nhất chủ trương triển khai trước việc chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ dự án Công viên trò chơi.

Doanh nghiệp

13

Cửa hàng xăng dầu Diễm Hương

Công ty TNHH Xăng dầu Diễm Hương

Tân Lập

Tịnh Biên

Sản xuất kinh doanh

2.090

 

1.240

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định chủ trương đầu tư số 955/QĐ-UBND ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Xăng dầu Diễm Hương đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu Diễm Hương.

Doanh nghiệp

VII

Huyện Tri Tôn

 

 

 

 

6.022

 

6.022

 

 

 

 

14

Cửa hàng xăng dầu Núi Tô

Công ty TNHH MTV Xăng dầu An Giang

Tri Tôn

Tri Tôn

Sản xuất kinh doanh

1.697

 

1.697

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Quyết định chủ trương đầu tư số 494/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Xăng dầu An Giang đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu Núi Tô.

- Công văn số 71/HĐND-TT ngày 07/6/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thống nhất chủ trương triển khai trước việc chuyển mục đích đất trồng lúa dự án Cửa hàng xăng dầu Núi Tô.

Doanh nghiệp

15

Cơ sở nuôi chim yến

Bà Lý Hứa Thị Lan Phương

Lương Phi

Tri Tôn

Sản xuất kinh doanh

1.227

 

1.227

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

- Quyết định chủ trương đầu tư số 3493/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho bà Lý Hứa Thị Lan Phương đầu tư dự án Cơ sở nuôi chim yến.

- Công văn số 46/HĐND-TT ngày 03/4/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thống nhất chủ trương triển khai trước việc chuyển mục đích đất trồng lúa dự án Cơ sở nuôi chim yến.

Doanh nghiệp

16

Trụ sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực huyện Tri Tôn

Công an tỉnh An Giang

Tri Tôn

Tri Tôn

Công trình an ninh

3.098

 

3.098

 

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Phú Tân - Tri Tôn, gồm 02 huyện: Phú Tân và Tri Tôn. (Phân kỳ đầu tư thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2020)

Tỉnh

TỔNG (A+B+C)= 28+12+16= 56 dự án

 

 

 

1.525.801

461.481

504.393

15.666

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu14/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2018
Ngày hiệu lực30/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND sửa đổi Danh mục dự án có thu hồi đất An Giang


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND sửa đổi Danh mục dự án có thu hồi đất An Giang
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu14/2018/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
     Người kýVõ Anh Kiệt
     Ngày ban hành19/07/2018
     Ngày hiệu lực30/07/2018
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBất động sản
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND sửa đổi Danh mục dự án có thu hồi đất An Giang

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND sửa đổi Danh mục dự án có thu hồi đất An Giang