Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về việc tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 do Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 huyện Cần Giờ đã được thay thế bởi Quyết định 1059/QĐ-UBND năm 2013 danh mục văn bản hết hiệu lực Cần Giờ Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 01/10/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 huyện Cần Giờ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 HUYỆN CẦN GIỜ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 06/2008/NQ-HĐND

Cần Giờ, ngày 17 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ KHÓA IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 15

Căn cứ Điều 48, Điều 50 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét nội dung báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, Báo cáo Thẩm tra của 2 Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ngành, thông báo của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Nhất trí với Báo cáo 6 tháng đầu năm, Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2008 của Thường trực và hai Ban Hội đồng nhân dân huyện.

Thông qua Báo cáo về tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chỉ đạo thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện.

Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2008:

Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội của huyện gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến không thuận lợi và tình hình lạm phát đã ảnh hưởng nhất định đến sự tăng trưởng trong các lĩnh vực sản xuất thủy sản, công nghiệp, giao thông, xây dựng cơ bản và đời sống của nhân dân. Trước tình hình đó, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã có nhiều cố gắng thực hiện tốt các chỉ đạo của Trung ương, Thành phố đồng thời chủ động tìm kiếm các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, xây dựng cơ bản, kiểm soát giá cả thị trường, thực hiện trợ cấp cho các hộ nghèo, góp phần giữ vững tăng trưởng và ổn định kinh tế, xã hội. Cụ thể như sau:

1. Về kinh tế:

* Tổng giá trị sản xuất (GCĐ.94): 759,866 tỷ đồng, tăng 8,23% so với cùng kỳ và đạt 27,41% kế hoạch, trong đó:

- Thủy sản: giảm 20,81%, đạt 22,43% kế hoạch;

- Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: giảm 26,54%, đạt 57,22% kế hoạch;

- Nông - lâm nghiệp: tăng 33,46%, đạt 42,04% kế hoạch;

- Giao thông - bưu điện: giảm 2,47%, đạt 40,38% kế hoạch;

- Đầu tư - xây dựng: tăng 45,57%, đạt 29% kế hoạch;

- Thương mại - dịch vụ: tăng 38,1%, đạt 50,26% kế hoạch;

* Tổng thu ngân sách nhà nước: tăng 3,8 lần, đạt 81,7% dự toán.

2. Về xã hội:

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,48% so với kế hoạch (1,18%);

- Tỷ lệ học sinh hoàn tất chương trình tiểu học đạt 99,74%;

- Tỷ lệ tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 99,72%;

- Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 91,97%;

- Giải quyết việc làm cho 2.592 lao động, tăng 10,43% so cùng kỳ và đạt 57% kế hoạch. Có 292 lao động đã qua đào tạo;

- Tiêm chủng đủ 8 mũi cho trẻ em đạt 21,26% và tiêm ngừa bại liệt cho trẻ dưới 5 tuổi đạt 100%;

- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng 8,32% so với kế hoạch (7,8%);

- Tỷ lệ dân số tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên 18,9% so với kế hoạch (19%).

Hội đồng nhân dân huyện đánh giá cao kết quả chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ đề “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua tại Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND ngày 26 tháng 12 năm 2007.

II. NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2008:

Ngoài các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện, trong quá trình điều hành thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2008, Hội đồng nhân dân yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện lưu ý:

- Tiếp tục chỉ đạo việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường; theo dõi sát tình hình biến động vật giá, kịp thời có biện pháp để hỗ trợ sản xuất, ổn định đời sống cho các đối tượng thuộc diện chính sách, xã hội nghèo.

- Chỉ đạo giải quyết vốn cho sản xuất và đầu tư phát triển; chỉ đạo triển khai thực hiện các mô hình sản xuất và kinh doanh mới.

- Chỉ đạo tiếp tục giải quyết những tồn tại trong việc thi hành Luật Đất đai; đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch chung và các quy hoạch chi tiết trên địa bàn huyện.

- Chỉ đạo triển khai các nhóm giải pháp để thực hiện các mục tiêu về giải quyết việc làm, giảm hộ nghèo giai đoạn 2006 - 2010 và Thông tri số 14-TT/HU của Huyện ủy về thực hiện xóa đói giảm nghèo đối với diện chính sách, có công.

- Chỉ đạo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện đề án di dời 1.280 hộ; triển khai thực hiện đề án di dời 1.400 hộ sống ven sông, ven biển, vùng trũng thấp và trong rừng phòng hộ; đề án di dời và tái định cư nhân dân thuộc xã Thạnh An.

- Tăng cường chỉ đạo, tìm kiếm biện pháp tháo gỡ những khó khăn trong đầu tư xây dựng cơ bản. Tiếp tục tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành vi trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị, chú trọng việc tổ chức thực hiện ở các khu phố, tổ nhân dân; tăng cường xử phạt, xử lý nghiêm các vi phạm; Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khắc phục tình hình ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư.

- Chỉ đạo các giải pháp đồng bộ trong thực hiện chương trình phổ cập giáo dục và chuẩn bị các điều kiện cho việc khai giảng năm học mới 2008 - 2009.

- Tiếp tục thực hiện chương trình cải cách hành chính, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Tăng cường công tác thanh tra công vụ.

- Đẩy mạnh việc triển khai các giải pháp huy động nguồn lực thực hiện 7 chương trình kinh tế - xã hội và 10 nhóm công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 -2010).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Hội đồng nhân dân huyện giao Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện phối hợp hoạt động, tăng cường giám sát, kịp thời đôn đốc, kiến nghị chấn chỉnh những thiếu sót, chậm trễ trong việc thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các tổ chức thành viên, Đài Truyền thanh và Bản tin huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến và động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết; kịp thời phát hiện, phản ánh những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung với các cơ quan có thẩm quyền.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, kỳ họp lần thứ 15, phiên họp ngày 11 tháng 7 năm 2008 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2008
Ngày hiệu lực24/07/2008
Ngày công báo01/08/2008
Số công báoSố 60
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 huyện Cần Giờ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 huyện Cần Giờ
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu06/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Kim Dung
        Ngày ban hành17/07/2008
        Ngày hiệu lực24/07/2008
        Ngày công báo01/08/2008
        Số công báoSố 60
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 huyện Cần Giờ

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 huyện Cần Giờ