Quyết định 1059/QĐ-UBND

Quyết định 1059/QĐ-UBND năm 2013 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1059/QĐ-UBND năm 2013 danh mục văn bản hết hiệu lực Cần Giờ Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1059/QĐ-UBND

Cần Giờ, ngày 01 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CỐNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khóa XII về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị quyết số 724/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban thường vụ Quc hội về danh sách huyện, quận, phường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy ca Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 215/TTr-TP ngày 30 tháng 9 năm 2013 về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay công bố danh mục 153 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành.

(Đính kèm Danh mục văn bản hết hiệu lực)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Phòng Tư pháp, Thủ trưởng các phòng, ban huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thtrấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp thành phố;
-
Trung tâm Công báo thành phố;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực Ủy ban nhân dân huyện;
- Hội đồng nhân dân xã, thị trấn;
- Đài Truyền thanh huyện;
- LĐVP-TH-TNHTHS;
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Sơn

 

DANH MỤC

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC DO HỘI ĐNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ BAN HÀNH TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định
số 1059/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ)

152 NGHỊ QUYẾT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CN GIỜ BAN HÀNH
Từ năm 1991 đến năm 2008

STT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

Ngày hết hiệu lực

Lý do hết hiu lc

01

26/NQ-HĐND

14/5/1991

NQ về tổng quyết toán ngân sách huyện Duyên Hải năm 1990.

01/01/1992

Đương nhiên hết hiệu lực

02

45/NQ-HĐND

17/8/1991

NQ Hội nghị Hội đồng nhân dân huyện khóa VI kỳ họp lần thứ 8 về báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1991.

01/01/1992

//

03

57/NQ-HĐND

01/11/1991

NQ HĐND huyện Duyên Hải khóa VI kỳ họp lần thứ 9 về tình hình kinh tế-xã hội quý II và chương trình công tác quý IV năm 1991.

01/01/1992

//

04

04/NQ-HĐND

11/02/1992

NQ của Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ khóa 6 kỳ họp lần thứ 10 về báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội năm 1991 và phương hướng nhiệm vụ năm 1992.

01/01/1993

//

05

16/NQ-HĐND

07/5/1992

NQ về nội dung kỳ họp HĐND lần thứ 11 về báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội quý I và chương trình công tác quý II năm 1992.

01/01/1993

//

06

36/NQ-HĐND

14/8/1992

NQ về tổng quyết toán ngân sách huyện năm 1991.

31/12/1992

//

07

05/NQ-HĐND

01/02/1993

NQ HĐND huyện Cần Giờ kỳ họp lần thứ 14 về báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội năm 1992 và phương hướng nhiệm vụ năm 1993.

01/01/1994

//

08

18/NQ-HĐND

18/5/1993

NQ về nội dung kỳ họp Hội đồng nhân dân lần thứ 15.

01/01/1994

//

09

19/NQ-HĐND

18/5/1993

NQ về tổng quyết toán ngân sách huyện năm 1992.

01/01/1994

//

10

31/NQ-HĐND

16/8/1993

NQ HĐND huyện khóa VI kỳ họp lần thứ 16 về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1993.

01/01/1994

//

11

05/NQ-HĐND

04/02/1994

NQ HĐND kỳ họp lần thứ 18 khóa VI về báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 1993 và phương hướng nhiệm vụ năm 1994.

01/01/1995

//

12

12/NQ-HĐND

06/5/1994

NQ kỳ họp lần thứ 19 khóa VI về báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội quý I và chương trình công tác quý II năm 1994.

01/01/1995

//

13

21/NQ-HĐND

22/7/1994

NQ kỳ họp lần thứ 20 khóa VI về báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm 1994.

01/01/1995

//

14

36/NQ-HĐND

25/10/1994

NQ kỳ họp lần thứ 21 khóa VI về báo cáo tng kết hoạt động HĐND khóa VI và công tác quý IV/1994.

01/01/1995

//

15

40/NQ-HĐND

21/12/1994

NQ về xác nhận tư cách ca đại biểu Hội đồng nhân dân của 25 ứng cử viên được trúng cử đại biểu HĐND khóa VII.

01/01/2000

//

16

41/NQ-HĐND

15/12/1994

NQ kỳ họp lần thứ I Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ khóa 7, nhiệm kỳ 1994-1999.

01/01/2000

//

17

03/NQ-HĐND

21/7/1995

NQ kỳ họp lần thứ 3 Hội đồng nhân dân huyện khóa VII.

01/01/1996

//

18

04/NQ-HĐND

21/7/1995

NQ về việc bãi nhiệm tư cách Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện.

16/01/2009

Thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND

19

29/NQ-HĐND

21/7/1995

NQ kỳ họp lần thứ II Hội đồng nhân dân huyện khóa VII.

01/01/1996

Đương nhiên hết hiệu lực

20

01/NQ.HĐND

02/02/1996

NQ về việc xác định địa giới hành chính huyện Cần Giờ.

16/01/2009

Thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện

21

02/NQ-HĐND

09/02/1996

NQ kỳ họp lần thứ IV khóa VII về báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 1995 và phương hướng nhiệm vụ năm 1996.

01/01/1997

Đương nhiên hết hiệu lực

22

03/NQ-HĐND

09/02/1996

NQ về chương trình xóa mù chữ và phcập giáo dục tiểu học huyện Cần Giờ.

16/01/2009

//

23

04/NQ-HĐND

04/5/1996

NQ kỳ họp lần thứ 5 khóa VII (Kỳ họp bất thường).

01/01/1997

//

24

05/NQ-HĐND

07/8/1996

NQ về phê duyệt quyết toán ngân sách huyện năm 1995 và dự toán ngân sách huyện năm 1996.

01/01/1997

//

25

06/NQ-HĐND

07/8/1996

NQ thông qua đề án quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo huyện đến năm 2000.

01/01/2001

//

26

07/NQ-HĐND

07/8/1996

NQ kỳ họp lần thứ 6 khóa VII về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 1996.

01/01/1997

//

27

01/1997/NQ-HĐ- K.VII

30/01/1997

NQ kỳ họp lần thứ 7 khóa VII về báo cáo tình hình thực hiện kinh tế-xã hội năm 1996 và phương hướng nhiệm vụ năm 1997.

01/01/1998

//

28

02/1997/NQ-HĐ- K.VII

31/01/1997

NQ về tình hình thực hiện ngân sách năm 1996 và dự toán ngân sách năm 1997.

01/01/1998

//

29

03/1997/NQ-HĐND

23/8/1997

NQ kỳ họp lần thứ 8 khóa VII về báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 1997.

01/01/1998

//

30

04/1997/NQ-HĐND

23/8/1997

NQ về phê duyệt quyết toán ngân sách năm 1996 và điều chỉnh ngân sách huyện năm 1997.

01/01/1998

//

31

05/1997/NQ-HĐND

23/8/1997

NQ thông qua đề án tách, thành lập các ấp thuộc xã huyện Cần Giờ.

16/01/2009

Thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện

32

01/1998/NQ-HĐ- K.7

02/02/1998

NQ kỳ họp lần thứ 9 khóa VII về báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội năm 1997 và kế hoạch kinh tế -xã hội năm 1998.

01/01/1999

Đương nhiên hết hiệu lực

33

02/1998/NQ-HĐVII

09/3/1998

NQ thông qua kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

01/01/2000

//

34

03/1998/NQ-HĐVII

09/3/1998

NQ thông qua phương án sử dụng kinh phí bồi thường ô nhiễm môi trường và cứu trợ khắc phục hậu quả cơn bão s5 ở huyện.

01/01/1999

//

35

04/1998/NQ.HĐ

27/7/1998

NQ kỳ họp lần thứ 11 về kinh tế - xã hội 6 tháng đu năm 1998 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm.

01/01/1999

//

36

05/1998/NQ-HĐ

27/7/1998

NQ kỳ họp về tổng quyết toán ngân sách năm 1997 về kế hoạch phân bổ ngân sách năm 1998 và mức bổ sung ngân sách huyện cho ngân sách xã năm 1998.

01/01/1999

//

37

01/1999/NQK7

04/02/1999

NQ kỳ họp lần thứ 12 về thông qua kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân huyện.

16/01/2009

Thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện

38

02/1999/NQ.K7

04/02/1999

NQ về tình hình kinh tế - xã hội năm 1999 và về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 1999.

01/01/2000

Đương nhiên hết hiệu lực

39

03/1999/NQ-HĐND

15/12/1999

NQ xác nhận kết quả bầu cử Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 1994-2004.

01/01/2005

//

40

04/1999/NQ-HĐND

15/12/1999

NQ xác nhận kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân huyện khóa VII.

01/01/2005

//

41

05/1999/NQ-HĐND

15/12/1999

NQ kỳ họp lần thứ 1 Hội đồng nhân dân huyện khóa VIII về xác nhận kết quả bầu cử Hội đồng nhân dân huyện khóa VIII.

01/01/2005

//

42

06/1999/NQ-HĐND

15/12/1999

NQ về xác nhận kết quả bầu thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện khóa VIII.

01/01/2005

//

43

07/1999/NQ-HĐND

15/12/1999

NQ về xác nhận kết quả bầu các ban ca Hội đồng nhân dân huyện.

01/01/2005

//

44

31/NQ.HĐ

05/8/1999

NQ kỳ họp lần thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện khóa VII về tổng quyết toán ngân sách năm 1998 và điều chỉnh phân bổ ngân sách năm 1999.

01/01/2000

//

45

32/NQ.HĐ

05/8/1999

NQ khọp lần thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện khóa VII về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 1999.

01/01/2000

//

46

33/1999/NQK7

05/8/1999

NQ kỳ họp lần thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện khóa 7 về việc thông qua kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ khóa 7.

01/01/2000

//

47

01/2000/NQ-HĐ

15/02/2000

NQ kỳ họp lần thứ 2 về kinh tế - xã hội năm 1999 và Kế hoạch kinh tế - xã hội, ngân sách năm 2000.

01/01/2001

//

48

02/2000/NQ.HĐND

31/7/2000

NQ kỳ họp lần thứ 3 về đề nghị thành lập thị trấn Cần Thạnh huyện Cần Giờ.

16/01/2009

Thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện

49

03/2000/NQ-HĐND

31/7/2000

NQ về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách 6 tháng đầu năm và kế hoạch kinh tế - xã hội ngân sách 6 tháng cuối năm 2000.

01/01/2001

Đương nhiên hết hiệu lực

50

04/2000/NQ-HĐND

31/7/2000

NQ về thực hiện nhiệm vụ phổ cập Trung học cơ sở tại huyện Cần Giờ (Giai đoạn 2000-2002).

01/01/2003

//

51

01/2001/NQ-HĐND

17/01/2001

NQ kỳ họp lần thứ 4 thông qua kết quả bầu cử các chức danh Hội đồng nhân dân.

01/01/2005

//

52

02/2001/NQ-HĐND

18/01/2001

NQ về miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ, nhiệm kỳ 1999-2004.

16/01/2009

Thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện

53

03/2001/NQ-HĐND

19/01/2001

NQ về ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ, nhiệm kỳ 1999-2004.

01/01/2005

Đương nhiên hết hiệu lực

54

04/2001/NQ-HĐND

19/01/2001

NQ về tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 1996-2000, kế hoạch 5 năm 2001-2005 tình hình kinh tế-xã hội năm 2000 và kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2001

01/01/2002

//

55

05/2001/NQ-HĐND

07/8/2001

NQ kỳ họp lần thứ 5 về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, Kế hoạch 6 tháng cuối năm, tổng quyết toán ngân sách năm 2000 và kế hoạch điều chỉnh phân bổ ngân sách năm 2001.

01/01/2002

//

56

06/2001/NQ-HĐND

07/8/2001

NQ về miễn nhiệm Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đối với ông Đoàn Văn Hợp.

16/01/2009

Thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện

57

07/2001/NQ-HĐND

07/8/2001

NQ về miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đối với ông Hoàng Long Vân.

16/01/2009

//

58

08/2001/NQ-HĐND

07/8/2001

NQ về bãi nhiệm, miễn nhiệm và bầu bsung Hội thẩm nhân dân huyện nhiệm kỳ 1999-2004.

01/01/2005

Đương nhiên hết hiệu lực

59

01/2002/NQ-HĐND

18/02/2002

NQ kỳ họp lần thứ 6 về tình hình kinh tế - xã hội ngân sách năm 2001 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngân sách năm 2002.

01/01/2003

//

60

02/2002/NQ-HĐND

31/7/2002

NQ kỳ họp ln thứ 7 về kinh tế - xã hội ngân sách 6 tháng cuối năm.

01/01/2003

//

61

03/2002/NQ.HĐND

31/7/2002

NQ về miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa VIII đối với ông Tạ Quang Vinh.

16/01/2009

Thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện

62

04/2002/NQ.HĐND

31/7/2002

NQ về thông qua kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân đối với ông Tô Trung Dũng.

01/01/2005

Đương nhiên hết hiệu lực

63

05/2002/NQ.HĐND

26/7/2002

NQ kỳ họp lần thứ 7 về đề nghị công nhận đô thị loại 5 để thành lập thị trấn Cần Thạnh.

16/01/2009

Thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND

64

01/2003/NQ.HĐND

29/01/2003

NQ kỳ họp lần thứ 8 về tình hình kinh tế - xã hội năm 2002 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2003.

01/01/2004

Đương nhiên hết hiệu lực

65

02/2003/NQ.HĐND

29/01/2003

NQ về tình hình thu chi ngân sách năm 2002 và kế hoạch phân bổ ngân sách năm 2003.

01/01/2004

//

66

03/2003/NQ.HĐND

05/8/2003

NQ kỳ họp lần thứ 9 về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2003.

01/01/2004

//

67

04/2003/NQ.HĐND

05/8/2003

NQ kỳ họp về tổng quyết toán ngân sách năm 2002 và điều chỉnh ngân sách năm 2003.

01/01/2004

//

68

05/2003/NQ.HĐND

05/8/2003

NQ kỳ họp về Kế hoạch sử dụng đất năm 2003.

01/01/2004

//

69

06/2003/NQ.HĐND

05/8/2003

NQ kỳ họp về chuyển đổi chức năng hoạt động của Bệnh viện miễn phí Cần Giờ và đổi tên thành Bệnh viện Cần Giờ.

16/01/2009

Thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện

70

07/2003/NQ.HĐND

12/12/2003

NQ về ngân sách.

01/01/2005

Đương nhiên hết hiệu lực

71

08/2003/NQ.HĐND

12/12/2003

NQ về sử dụng đất năm 2004.

01/01/2005

//

72

09/2003/NQ.HĐND

12/12/2003

NQ về sử dụng đất đến năm 2010.

16/01/2009

Thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện

73

01/2004/NQ-HĐND

25/5/2004

NQ về xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2004-2009

16/01/2009

//

74

02/2004/NQ-HĐND

25/5/2004

NQ về công nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện cho ông Hồ Văn Ngon.

16/01/2009

//

75

03/2004/NQ-HĐND

25/5/2004

NQ về công nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện cho ông Nguyễn Văn Tính.

16/01/2009

//

76

04/2004/NQ-HĐND

25/5/2004

NQ về công nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện cho ông Nguyễn Văn Hưng

16/01/2009

//

77

05/2004/NQ-HĐND

25/5/2004

NQ về công nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng, Phó và các Ủy viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, nhiệm ký 2004-2009.

16/01/2009

//

78

06/2004/NQ-HĐND

25/5/2004

NQ về công nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng, phó và các Ủy viên Ban Kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân huyện.

16/01/2009

//

79

07/2004/NQ-HĐND

25/5/2004

NQ về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

16/01/2009

//

80

08/2004/NQ-HĐND

25/5/2004

NQ về xác nhận kết quả bầu cử chức danh các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

16/01/2009

//

81

09/2004/NQ-HĐND

25/5/2004

NQ về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện.

16/01/2009

//

82

10/2004/NQ-HĐND

25/5/2004

NQ về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện

16/01/2009

//

83

11/2004/NQ-HĐND

25/5/2004

NQ về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Hội thẩm nhân dân huyện.

16/01/2009

//

84

12/2004/NQ-HĐND

25/5/2004

NQ về kỳ họp lần thứ 1 Hội đồng nhân dân huyện.

16/01/2009

//

85

13/2004/NQ-HĐND

12/8/2004

NQ về ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ, nhiệm kỳ 2004-2009.

16/01/2009

//

86

14/2004/NQ-HĐND

12/8/2004

NQ về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

01/01/2005

Đương nhiên hết hiệu lực

87

15/2004/NQ-HĐND

12/8/2004

NQ về tổng quyết toán ngân sách năm 2003 và điều chỉnh ngân sách năm 2004.

01/01/2005

//

88

16/2004/NQ-HĐND

12/8/2004

NQ về thông qua điều chỉnh quy hoạch chung huyện Cần Giờ đến năm 2020.

16/01/2009

Thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện

89

17/2004/NQ-HĐND

12/8/2004

NQ về thông qua điều chỉnh các quy hoạch chi tiết 1/2000 các khu dân cư.

16/01/2009

 

90

18/2004/NQ-HĐND

23/12/2004

NQ về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2004 và kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2005.

01/01/2006

Đương nhiên hết hiệu lực

91

19/2004/NQ-HĐND

23/12/2004

NQ về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2004 và dự toán ngân sách năm 2005.

01/01/2006

//

92

20/2004/NQ-HĐND

23/12/2004

NQ thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2005.

01/01/2006

//

93

21/2004/NQ-HĐND

23/12/2004

NQ về việc tổ chức thu phí của Bệnh viện Cần Giờ.

16/01/2009

Thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện

94

22/2004/NQ-HĐND

23/12/2004

NQ về đầu tư xây dựng và phát triển xã Bình Khánh giai đoạn 2005-2010.

16/01/2009

//

95

23/2004/NQ-HĐND

23/12/2004

NQ thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2005.

01/01/2006

Đương nhiên hết hiệu lực

96

24/2005/NQLT

17/6/2005

NQLT về việc ban hành quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Cần Giờ, nhiệm kỳ 2004-2009.

16/01/2009

Thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện

97

25/2005/NQ-HĐND

28/7/2005

NQ về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2005.

01/01/2006

Đương nhiên hết hiệu lực

98

26/2005/NQ-HĐND

28/7/2005

NQ về nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2005.

01/01/2006

//

99

27/2005/NQ-HĐND

28/7/2005

NQ về tổng quyết toán ngân sách năm 2004 và điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2005.

01/01/2006

//

100

28/2005/NQ-HĐND

28/7/2005

NQ về công tác tiếp dân và giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm.

01/01/2006

//

101

29/2005/NQ-HĐND

28/7/2005

NQ về đầu tư xây dựng và phát triển xã Tam Thôn Hiệp, giai đoạn 2005-2010.

16/01/2009

Thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện

102

30/2005/NQ-HĐND

28/7/2005

NQ về đầu tư xây dựng và phát triển xã An Thới Đông, giai đoạn 2005-2010.

16/01/2009

//

103

31/2005/NQ-HĐND

28/7/2005

NQ về cho thôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đối với ông Dương Hồng Đệ.

16/01/2009

//

104

32/2005/NQ-HĐND

16/12/2005

NQ về tình hình thực hiện ngân sách năm 2005 và dự toán thu - chi ngân sách huyện năm 2006.

01/01/2007

Đương nhiên hết hiệu lực

105

33/2005/NQ-HĐND

16/12/2005

NQ về tình hình, thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2005 và kế hoạch sử dụng đất năm 2006.

01/01/2007

//

106

34/2006/NQ-HĐND

26/01/2006

NQ về tình hình kinh tế- xã hội năm 2005 và kế hoạch kinh tế - xã hi năm 2006.

01/01/2007

//

107

35/2006/NQ-HĐND

26/01/2006

NQ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và định hướng sử dụng đất đến năm 2020.

16/01/2009

Thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện

108

36/2006/NQ-HĐND

26/01/2006

NQ về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện.

01/01/2007

Đương nhiên hết hiệu lực

109

37/2006/NQ-HĐND

22/3/2006

NQ về miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân và chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ khóa IX đối với ông Hồ Văn Ngon.

16/01/2009

Thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện

110

38/2006/NQ-HĐND

22/3/2006

NQ về công nhận kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ khóa IX đối với bà Nguyễn Thị Kim Dung.

16/01/2009

//

111

39/2006/NQ-HĐND

22/3/2006

NQ về miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ khóa IX đối với bà Nguyễn Thị Kim Dung.

16/01/2009

//

112

40/2006/NQ-HĐND

22/3/2006

NQ về công nhận kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đối với ông Đoàn Văn Thu.

16/01/2009

//

113

41/2006/NQ-HĐND

24/7/2006

NQ về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2006.

01/01/2007

Đương nhiên hết hiệu lực

114

42/2006/NQ-HĐND

24/7/2006

NQ tổng quyết toán ngân sách năm 2005

01/01/2007

//

115

43/2006/NQ-HĐND

24/7/2006

NQ điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2006.

01/01/2007

//

116

44/2006/NQ-HĐND

24/7/2006

NQ về công nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ khóa IX.

16/01/2009

Thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện

117

45/2006/NQ-HĐND

24/7/2006

NQ về công nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ khóa IX.

16/01/2009

//

118

46/2006/NQ-HĐND

31/10/2006

NQ về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biu Hội đồng nhân dân và miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ khóa IX, nhiệm kỳ 2004-2009.

16/01/2009

//

119

47/2006/NQ-HĐND

31/10/2006

NQ về phân loại đơn vị hành chính các xã, thị trấn.

16/01/2009

//

120

48/2006/NQ-HĐND

31/10/2006

NQ về nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan Tư pháp.

16/01/2009

//

121

49/2006/NQ-HĐND

31/10/2006

NQ về thông qua kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006-2010.

16/01/2009

//

122

50/2006/NQ-HĐND

26/12/2006

NQ về tình hình thực hiện ngân sách năm 2006 và dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2007.

01/01/2008

Đương nhiên hết hiệu lực

123

51/2006/NQ-HĐND

29/12/2006

NQ về miễn nhiệm Trưởng ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ khóa IX, nhiệm kỳ 2004-2009.

16/01/2009

Thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện

124

52/2006/NQ-HĐND

29/12/2006

NQ về công nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ khóa IX

16/01/2009

//

125

53/2006/NQ-HĐND

29/12/2006

NQ về công nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ khóa IX.

16/01/2009

//

126

54/2006/NQ-HĐND

29/12/2006

NQ về thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2007.

01/01/2008

Đương nhiên hết hiệu lực

127

55/2006/NQ-HĐND

29/12/2006

NQ về quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch; cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn huyện giai đoạn 2006-2010.

16/01/2009

//

128

56/2006/NQ-HĐND

29/12/2006

NQ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2006 và kế hoạch kinh tế- xã hội năm 2007.

01/01/2008

//

129

57/2006/NQ-HĐND

29/12/2006

NQ về kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2006 và Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ năm 2007.

01/01/2008

Đương nhiên hết hiệu lực

130

01/2007/NQ-HĐND

22/5/2007

NQ về miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2004-2009.

16/01/2009

Thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện

131

02/2007/NQ-HĐND

22/5/2007

NQ về miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ khóa IX, nhiệm kỳ 2004-2009.

16/01/2009

//

132

03/2007/NQ-HĐND

22/5/2007

NQ về công nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ khóa IX.

16/01/2009

//

133

04/2007/NQ-HĐND

22/5/2007

NQ về công nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ khóa IX.

16/01/2009

//

134

05/2007/NQ-HĐND

26/7/2007

NQ về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm và nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007.

01/01/2008

Đương nhiên hết hiệu lực

135

06/2007/NQ-HĐND

26/7/2007

NQ về tng quyết toán ngân sách năm 2006 và điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007.

01/01/2008

//

136

07/2007/NQ-HĐND

26/7/2007

NQ về thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Cần Giờ đến năm 2020.

16/01/2009

Thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện

137

08/2007/NQ-HĐND

26/7/2007

NQ chuyên đề về công tác xây dựng cơ bản năm 2007.

01/01/2008

Đương nhiên hết hiệu lực

138

09/2007/NQ-HĐND

26/12/2007

NQ về công nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm nhân dân - Tòa án nhân dân huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2004-2009.

16/01/2009

Thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện

139

10/2007/NQ-HĐND

26/12/2007

NQ về phân loại đơn vị hành chính, cấp huyện.

16/01/2009

//

140

11/2007/NQ-HĐND

26/12/2007

NQ về điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2006-2010) và định hướng sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Cần Giờ.

16/01/2009

//

141

12/2007/NQ-HĐND

26/12/2007

NQ về thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008.

01/01/2009

Đương nhiên hết hiệu lực

142

13/2007/NQ-HĐND

26/12/2007

NQ về tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách năm 2007 và phương án phân bổ ngân sách năm 2008.

01/01/2009

//

143

14/2007/NQ-HĐND

26/12/2007

NQ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2007 và nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008.

01/01/2009

//

144

15/2007/NQ-HĐND

26/12/2007

NQ về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ năm 2008.

01/01/2009

//

145

01/2008/NQ-HĐND

18/3/2008

NQ về thông qua danh mục đăng ký các công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 từ nguồn thu ngân sách vượt dtoán.

01/01/2009

//

146

02/2008/NQ-HĐND

18/3/2008

NQ về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ khóa IX.

16/01/2009

Thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện

147

03/2008/NQ-HĐND

18/3/2008

NQ về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ khóa IX.

16/01/2009

//

148

04/2008/NQ-HĐND

18/3/2008

NQ về công nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ khóa IX.

16/01/2009

//

149

05/2008/NQ-HĐND

18/3/2008

NQ về công nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ khóa IX.

16/01/2009

//

150

06/2008/NQ-HĐND

17/7/2008

NQ về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008.

01/01/2009

Đương nhiên hết hiệu lực

151

07/2008/NQ-HĐND

17/7/2008

NQ về tổng quyết toán ngân sách năm 2007.

01/01/2009

//

152

08/2008/NQ-HĐND

17/7/2008

NQ về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008.

01/01/2009

//

 

01 QUYẾT ĐỊNH DO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ BAN HÀNH

STT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

Ngày hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

01

03/2009/QĐ-UBND

27/3/2009

QĐ về ban hành Quy định mức sử dụng giá nước cho các nhóm đối tượng sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Cần Giờ.

01/3/2010

Không còn phù hợp với Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn Thành phHồ Chí Minh./.

* Ghi chú:

Danh mục này có 153 văn bản, bao gồm:

- 152 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ;

- 01 Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1059/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1059/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/10/2013
Ngày hiệu lực01/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1059/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1059/QĐ-UBND năm 2013 danh mục văn bản hết hiệu lực Cần Giờ Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1059/QĐ-UBND năm 2013 danh mục văn bản hết hiệu lực Cần Giờ Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1059/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýĐoàn Văn Sơn
       Ngày ban hành01/10/2013
       Ngày hiệu lực01/10/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1059/QĐ-UBND năm 2013 danh mục văn bản hết hiệu lực Cần Giờ Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1059/QĐ-UBND năm 2013 danh mục văn bản hết hiệu lực Cần Giờ Hồ Chí Minh

           • 01/10/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/10/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực