Nghị quyết 10/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính cấp huyện Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ do Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Nghị quyết 10/2007/NQ-HĐND phân loại đơn vị hành chính cấp huyện Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ huyện Cần Giờ đã được thay thế bởi Quyết định 1059/QĐ-UBND năm 2013 danh mục văn bản hết hiệu lực Cần Giờ Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 01/10/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 10/2007/NQ-HĐND phân loại đơn vị hành chính cấp huyện Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ huyện Cần Giờ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 10/2007/NQ-HĐND

Cần Giờ, ngày 26 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ

KHÓA IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện; Thông tư số 15/2007/NĐ-CP">05/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 15/2007/NĐ-CP và Kế hoạch số 6785/KH-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức triển khai thực hiện Nghị định Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh;
Xét Tờ trình số 41/TTr-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện về phân loại hành chính cấp huyện;
Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, ý kiến thảo luận của các đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Tờ trình số 41/TTr-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện về phân loại hành chính cấp huyện. Cụ thể:

- Dân số: 67.904 nhân khẩu                                                                           đạt 75 điểm

- Diện tích tự nhiên: 70.421,58ha                                                                  đạt 140 điểm

- Tỷ lệ thu ngân sách 3 năm (2004, 2005, 2006): 216,95%                                đạt 20 điểm

Tổng số điểm là:                                                                                              235 điểm.

Tự phân loại đơn vị hành chính là loại II.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện hoàn chỉnh hồ sơ phân loại hành chính cấp huyện của huyện Cần Giờ, trình Ủy ban nhân dân thành phố và các sở, ngành thành phố thẩm định theo quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được thông qua tại kỳ họp lần thứ 13 khóa IX, phiên họp ngày 20 tháng 12 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2007/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 10/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/12/2007
Ngày hiệu lực 02/01/2008
Ngày công báo 15/01/2008
Số công báo Số 11
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/10/2013
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 10/2007/NQ-HĐND phân loại đơn vị hành chính cấp huyện Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ huyện Cần Giờ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 10/2007/NQ-HĐND phân loại đơn vị hành chính cấp huyện Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ huyện Cần Giờ
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 10/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Nguyễn Thị Kim Dung
Ngày ban hành 26/12/2007
Ngày hiệu lực 02/01/2008
Ngày công báo 15/01/2008
Số công báo Số 11
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/10/2013
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 10/2007/NQ-HĐND phân loại đơn vị hành chính cấp huyện Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ huyện Cần Giờ

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 10/2007/NQ-HĐND phân loại đơn vị hành chính cấp huyện Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ huyện Cần Giờ