Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND về việc tình hình kinh tế - xã hội năm 2007 và nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 do Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐND tình hình kinh tế - xã hội năm 2007 và nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 đã được thay thế bởi Quyết định 1059/QĐ-UBND năm 2013 danh mục văn bản hết hiệu lực Cần Giờ Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 01/10/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐND tình hình kinh tế - xã hội năm 2007 và nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 14/2007/NQ-HĐND

Cần Giờ, ngày 26 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2007 VÀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ KHÓA IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện, các ngành, thông báo của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện;
Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của các đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2007, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008, cơ bản thống nhất với các chỉ tiêu nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân huyện.

Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện trong năm 2007:

Năm 2007, kinh tế của huyện tiếp tục gặp khó khăn do ảnh hưởng của nhiều yếu tố bất lợi về thời tiết, môi trường, dịch bệnh, về giá cả thị trường cùng với những hạn chế trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; tuy nhiên, với sự hỗ trợ của thành phố, sự chỉ đạo điều hành của huyện cùng sự nỗ lực, khắc phục vươn lên của các tổ chức kinh tế và nhân dân đã góp phần ổn định tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn; đa số các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và có mức tăng trưởng nhất định. Cụ thể như sau:

1.1. Về kinh tế:

- Tổng giá trị sản xuất (GCĐ.94): 2.054,5 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ và đạt 86,42% kế hoạch, trong đó:

- Thủy sản: giảm 11,7%, đạt 81,46% kế hoạch;

- Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: tăng 14,26%, đạt 110,38% kế hoạch;

- Nông - lâm nghiệp: giảm 14,97%, đạt 79,91% kế hoạch;

- Giao thông - bưu điện: tăng 30,72%, đạt 101% kế hoạch;

- Đầu tư - xây dựng: tăng 35%, đạt 81,14% kế hoạch;

- Thương mại - dịch vụ: tăng 21%, đạt 100% kế hoạch;

* Tổng thu ngân sách Nhà nước tăng 3,6 lần và tăng 4 lần so với kế hoạch.

1.2. Về xã hội:

- Có 98,63% học sinh hoàn tất chương trình bậc tiểu học (1.156 học sinh), giảm 0,9% so năm học trước;

- Có 962 học sinh lớp 9 được xét tuyển tốt nghiệp trung học cơ sở, tỷ lệ 99,79% giảm 0,09%;

- Có 549 học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, đạt 97,9%;

- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn 6 triệu/người/năm còn 14,46%;

- Tỷ lệ phổ cập bậc trung học đạt 52,40%;

- Giải quyết việc làm cho 4.987 lao động, tăng 7,5% so cùng kỳ và đạt 124,68% kế hoạch;

- Tiêm chủng cho trẻ em đạt 97%;

- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng 9%;

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đạt 1,075%, giảm 0,088%;

- Tỷ lệ dân số tham gia tập luyện thể dục - thể thao thường xuyên 18,9%.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại đó là chưa đánh giá, kiểm điểm tình hình thực hiện các chương trình trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hội, công tác cải cách hành chính, quản lý đất đai, công tác đầu tư thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng còn chậm, nhiều công trình thi công kéo dài, chậm được khắc phục; nhiệm vụ phổ cập giáo dục bậc trung học kết quả đạt được còn hạn chế, việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo, điều hành của các phòng. ban chức năng chưa tốt, cần tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục.

2. Chỉ tiêu, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2008:

2.1. Chỉ tiêu:

2.1.1. Chỉ tiêu kinh tế:

* Tổng giá trị sản xuất (tính theo giá cố định năm 1994) tăng 35%; Trong đó:

- Thủy sản tăng 10%.

- Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 4%.

- Nông - lâm nghiệp tăng 10%.

- Giao thông - bưu điện tăng 23%.

- Thương mại - dịch vụ tăng 25%.

- Đầu tư xây dựng tăng 70%.

* Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 46.430 triệu đồng.

* Tổng thu - chi ngân sách huyện 143.360 triệu đồng.

2.1.2. Chỉ tiêu xã hội:

- Nâng cao chất lượng, hiệu suất và hiệu quả giáo dục bằng hoặc cao hơn năm học trước.

- Đẩy mạnh công tác phổ cập bậc trung học trong độ tuổi (1987-1990).

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,18% giải quyết việc làm cho 4.700 lượt lao động.

- Tỷ lệ lao động đ qua đào tạo 33%.

- Giảm hộ nghèo theo tiêu chí 6 triệu/người/năm cịn dưới 5%; trong đó không còn hộ nghèo thuộc diện hộ chính sách có công.

- Tỷ lệ trẻ sinh dinh dưỡng dưới 7,8%.

- Giảm tỷ lệ trẻ em chết dưới 5 tuổi xuống còn 1,25%0.

- Tỷ lệ dân số tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên 19%.

- Tỷ lệ hộ mắc điện kế đạt 95%.

- Kiên cố hóa nhà ở 600 căn, trong đó xây mới 550 căn.

2.1.3. Chỉ tiêu môi trường:

- Tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch 97%.

- Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, xử lý 70%.

- Tỷ lệ hộ dân có nhà vệ sinh hợp quy cách 80%.

2.2. Nhiệm vụ và nhóm giải pháp:

Ngoài các nhiệm vụ và nhóm giải pháp chủ yếu được nêu trong Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện, trong quá trình điều hành thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách, an ninh quốc phòng năm 2008, Hội đồng nhân dân yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện lưu ý:

- Chỉ đạo giải quyết vốn cho sản xuất và đầu tư phát triển; chỉ đạo triển khai thực hiện các mô hình sản xuất và kinh doanh mới.

- Chỉ đạo tiếp tục giải quyết những tồn tại trong việc thi hành Luật Đất đai trên địa bàn huyện; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quy hoạch chung xây dựng huyện Cần Giờ đến năm 2020 và Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

- Chỉ đạo triển khai các nhóm giải pháp để thực hiện các mục tiêu về giải quyết việc làm, giảm hộ nghèo giai đoạn 2006 - 2010.

- Chỉ đạo thực hiện chương trình di dời và tái định cư nhân dân xã Thạnh An, xây dựng chính sách chăm lo nhà ở cho người có thu nhập thấp và lao động nghèo; công bố quy hoạch bố trí dân cư.

- Chỉ đạo đẩy mạnh chương trình phổ cập giáo dục bậc trung học và chuẩn bị tốt việc khai giảng năm học mới (2008 - 2009).

- Đẩy mạnh việc triển khai các giải pháp huy động nguồn lực thực hiện 7 chương trình kinh tế - xã hội và 10 nhóm công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 -2010).

2.3. Thống nhất chủ đề năm 2008 là “tập trung hưởng ứng năm thực hiên nếp sống văn minh đô thị”:

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Hội đồng nhân dân huyện giao Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện phối hợp hoạt động, tăng cường giám sát, kịp thời đôn đốc, kiến nghị chấn chỉnh những thiếu sót, chậm trễ trong việc thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các tổ chức thành viên, Đài Truyền thanh và Bản tin huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến và động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết; kịp thời phát hiện, phản ánh những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung với các cơ quan có thẩm quyền.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, kỳ họp lần thứ 13, phiên họp ngày 20 tháng 12 năm 2007 thông qua./.

 

CHỦ TỊCH




Nguyễn Thị Kim Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu14/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2007
Ngày hiệu lực02/01/2008
Ngày công báo15/01/2008
Số công báoSố 11
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐND tình hình kinh tế - xã hội năm 2007 và nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐND tình hình kinh tế - xã hội năm 2007 và nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu14/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Kim Dung
        Ngày ban hành26/12/2007
        Ngày hiệu lực02/01/2008
        Ngày công báo15/01/2008
        Số công báoSố 11
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐND tình hình kinh tế - xã hội năm 2007 và nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 14/2007/NQ-HĐND tình hình kinh tế - xã hội năm 2007 và nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008