Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND quy định mức chi cho hoạt động của Ban công tác Mặt trận ấp (khóm) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND mức chi cho hoạt động của Ban công tác Mặt trận ấp khóm Trà Vinh đã được thay thế bởi Nghị quyết 58/2018/NQ-HĐND mức chi hỗ trợ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 15/05/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND mức chi cho hoạt động của Ban công tác Mặt trận ấp khóm Trà Vinh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2015/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 17 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI CHO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN ẤP (KHÓM) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 144/2014/TTLT-BTG-BVHTTDL ngày 30/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

Xét Tờ trình số 1812/TTr-UBND ngày 10/6/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt định mức chi cho hoạt động của Ban công tác Mặt trận ấp (khóm) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; trên cơ sở thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quy định mức chi cho hoạt động của Ban công tác Mặt trận ấp (khóm) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, cụ thể như sau:

1 .Đối tượng áp dụng

a) Ban công tác Mặt trận (ngoài các xã thuộc vùng khó khăn).

b) Ban công tác Mặt trận thuộc các xã vùng khó khăn theo Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn.

2. Nội dung chi và mức chi

a) Nội dung chi

Thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 4 Thông tư liên tịch số 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Mức chi

- Đối với Ban công tác Mặt trận (ngoài các xã thuộc vùng khó khăn): mức chi 5.000.000 đồng/năm/khu dân cư.

- Đối với Ban công tác Mặt trận thuộc các xã vùng khó khăn theo Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ: mức chi 6.000.000 đồng/năm/khu dân cư.

3. Kinh phí thực hiện

Ngân sách tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ cho hoạt động của Ban công tác Mặt trận vào.dự toán hàng năm theo Luật Ngân sách nhà nước.

4. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/8/2015.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/7/2015; các quy định khác có liên quan đến Nghị quyết này đều bãi bỏ.

Điều 3. Giao UBND tỉnh triển khai tổ chức thực hiện; Ban Kinh tế - Ngân sách và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII - kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 17/7/2015./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính, VH–TT&DL;
- UBTWMTTQ Việt Nam;
- TT. TU, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: TP, TC, VH-TT&DL, Cục thống kê tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thành phố;
- BLĐVP: Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;
- Báo, Đài PT-TH Trà Vinh;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, Phòng công tác HĐND.

CHỦ TỊCH
Sơn Thị Ánh Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu06/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2015
Ngày hiệu lực28/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/05/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND mức chi cho hoạt động của Ban công tác Mặt trận ấp khóm Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND mức chi cho hoạt động của Ban công tác Mặt trận ấp khóm Trà Vinh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu06/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýSơn Thị Ánh Hồng
        Ngày ban hành17/07/2015
        Ngày hiệu lực28/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/05/2018
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND mức chi cho hoạt động của Ban công tác Mặt trận ấp khóm Trà Vinh

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 06/2015/NQ-HĐND mức chi cho hoạt động của Ban công tác Mặt trận ấp khóm Trà Vinh